V Bruselu dne 29.4.2021

COM(2021) 211 final

2021/0110(NLE)

Návrh

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

kterým se Dánsku v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES povoluje uplatňovat sníženou sazbu daně na elektřinu dodávanou přímo plavidlům v kotvištích přístavů


DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1.SOUVISLOSTI NÁVRHU

Odůvodnění a cíle návrhu

Zdanění energetických produktů a elektřiny je v Unii upraveno směrnicí Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny 1 (dále jen „směrnice o zdanění energie“ nebo „směrnice“).

Podle čl. 19 odst. 1 směrnice může Rada kromě ustanovení uvedených zejména v článcích 5, 15 a 17 jednomyslně na návrh Komise povolit kterémukoli členskému státu, aby zavedl další osvobození od daně nebo snížení daně z důvodu některé zvláštní politiky.

Na základě prováděcího rozhodnutí Rady 2015/993/EU ze dne 19. června 2015 2 bylo Dánsku povoleno uplatňovat sníženou sazbu daně na elektřinu dodávanou přímo plavidlům v kotvištích přístavů („pobřežní elektřina“), s výjimkou soukromých rekreačních plavidel 3 .

Cílem tohoto návrhu je na žádost Dánska prodloužit platnost tohoto povolení vzhledem k tomu, že platnost stávající odchylky končí dne 18. června 2021.

Dopisem ze dne 5. května 2020 informovaly dánské orgány Komisi o svém záměru prodloužit platnost stávajícího opatření do 17. června 2027. Další informace byly poskytnuty dopisem ze dne 16. února 2021.

Záměrem dánských orgánů je pokračovat u pobřežní elektřiny v uplatňování snížené sazby spotřební daně ve výši 0,4 øre/kWh (cca 0,535 EUR/MWh 4 ). V době podání žádosti byla navrhovaná sazba daně v souladu s minimální sazbou daně z elektřiny pro obchodní účely stanovenou ve směrnici 2003/96/ES. Článek 13 směrnice stanoví pro členské státy, které nepřijaly euro, přípustnou odchylku ve výši 5 %.

Připomíná se, že článek 13 směrnice o zdanění energie ukládá členským státům povinnost jednou ročně zkontrolovat, zda jsou daňové sazby vyjádřené v národních měnách v souladu s minimálními sazbami stanovenými ve směrnici. Tento postup se provádí s použitím směnných kurzů zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie v první pracovní den měsíce října. Členské státy mohou zachovat úroveň zdanění platnou v okamžiku roční úpravy, pouze pokud by přepočet částky zdanění vyjádřené v národní měně na euro nezpůsobil nárůst zdanění vyšší než o 5 % nebo 5 EUR, podle toho, která z částek je nižší.

Požadovaná doba platnosti odchylky je od 18. června 2021 do 17. června 2027, navazuje tak na stávající odchylku a je v rámci maximální doby povolené podle článku 19 směrnice o zdanění energie.

Cílem snížení daně je podpořit využívání pobřežní elektřiny. Využívání uvedeného druhu elektřiny se považuje za environmentálně méně škodlivý způsob uspokojování energetických potřeb plavidel v kotvištích přístavů ve srovnání se spalováním ropných paliv na těchto plavidlech. Toto opatření sníží emise látek znečišťujících ovzduší z plavidel v kotvištích.

Snížení zahrnuje snížení energetické daně, která se vztahuje na pobřežní elektřinu, z jinak použitelné úrovně 89,2 øre/kWh (sazba z roku 2020) na 0,4 øre/kWh.

Na druhé straně musí členské státy podle čl. 14 odst. 1 písm. c) směrnice o zdanění energie osvobodit od daně energetické produkty používané k výrobě elektřiny a elektřinu vyrobenou na palubě lodí v kotvištích přístavů. Podle čl. 15 odst. 1 písm. f) směrnice mohou rovněž osvobodit od daně elektřinu vyrobenou na palubě lodí pro plavbu po vnitrozemských vodách. Dánsko potvrdilo, že toto volitelné osvobození provedlo.

Dánsko hodlá uplatňovat sníženou sazbu daně na veškeré dodávky pobřežní elektřiny o minimálním napětí 380 V pro plavidla používaná pro obchodní dopravu. Tuto mez považují dánské orgány za vhodnou k zajištění toho, aby se navrhované snížení vztahovalo na naprostou většinu plavidel používaných v mezinárodní dopravě a na větší plavidla používaná v dopravě vnitrostátní. Jedná se o plavidla, u nichž se má za to, že odpovídají za největší část emisí, které jsou vyprodukovány chodem pomocných motorů na palubě lodí při kotvení v přístavech. Snížení se nevztahuje na případy, kdy je loď používána k soukromým účelům nebo kdy je loď odstavena či dlouhodobě vyřazena z provozu.

Plavidla však nemají povinnost pobřežní elektřinu používat.

Dánské orgány považují opatření za neutrální z hlediska hospodářské soutěže, neboť je k dispozici pro všechny lodě (kromě lodí používaných k soukromým účelům) v kotvištích dánských přístavů.

Dánské orgány mají za to, že snížení daně uplatňované na pobřežní elektřinu nepředstavuje pro provozovatele plavidel používající pobřežní elektřinu významnou konkurenční výhodu oproti těm, kteří využívají výrobu elektřiny na palubě. Dokonce ani úplné osvobození by ve většině případů nesnížilo provozní náklady na pobřežní elektřinu pod úroveň provozních nákladů na výrobu elektřiny na palubě.

Dánské orgány informovaly Komisi, že očekávají, že snížení daně bude mít za následek roční daňové výdaje ve výši přibližně 15 milionů DKK (2 miliony EUR). Tento předpoklad vychází z odhadované spotřeby elektřiny výletními loděmi v dánských přístavech v roce 2008 ve výši přibližně 16,9 milionu kWh, což odpovídá ročním rozpočtovým výdajům ve výši 15 milionů DKK. Dánské orgány uvádějí, že na prohlášení o používání pobřežní elektřiny se vztahuje značná nejistota.

Opatření je poskytováno ve formě slevy na dani, čímž se sníží daňové zatížení související s dotčenou elektřinou.

Soulad s platnými předpisy v této oblasti politiky

Zdanění elektřiny se řídí směrnicí 2003/96/ES, zejména článkem 10. V čl. 14 odst. 1 písm. c) je stanoveno povinné osvobození od daně u energetických produktů pro plavbu a u elektřiny vyráběné na palubě plavidel. Články 5, 15 a 17 stanoví možnost členských států uplatňovat rozlišené sazby daně, včetně osvobození od daně a jejího snížení, na určitá použití elektřiny. Tato ustanovení však explicitně nestanoví snížení daně u pobřežní elektřiny.

Opatření představuje státní podporu a spadá do působnosti právních předpisů EU týkajících se tohoto tématu, zejména nařízení Komise 651/2014/EU 5 .

Ustanovení podle směrnice o zdanění energie

Posouzení opatření podle článku 19 směrnice 2003/96/ES

V čl. 19 odst. 1 prvním pododstavci směrnice se uvádí:

Kromě ustanovení předchozích článků, zejména článků 5, 15 a 17, může Rada jednomyslně na návrh Komise povolit kterémukoli členskému státu, aby zavedl další osvobození od daně nebo snížení z důvodů některé zvláštní politiky.

Předmětným snížením daně sledují dánské orgány cíl, kterým je podpora environmentálně méně škodlivého způsobu uspokojování energetických potřeb lodí v kotvištích přístavů, potažmo zlepšení kvality místního ovzduší. Komise již využívání pobřežní elektřiny jakožto alternativy k výrobě elektřiny na palubě plavidel v kotvištích doporučila, a příslušné výhody pro životní prostředí tak uznala 6 .

Možnost zavedení příznivého daňového zacházení s pobřežní elektřinou lze podle článku 19 směrnice zvažovat, neboť jeho účelem je umožnit členským státům, aby zavedly další osvobození od daně nebo snížení z důvodů některé zvláštní politiky.

Dánsko požádalo, aby se opatření uplatňovalo po maximální délku období podle čl. 19 odst. 2, tj. šest let. Doba uplatňování odchylky by měla být v zásadě dostatečně dlouhá, aby provozovatele přístavů a poskytovatele elektřiny neodradila od pokračujících či nových potřebných investic do zařízení pro pobřežní elektřinu. Toto období poskytne právní jistotu rovněž provozovatelům lodí, kteří si musí naplánovat investice do palubního zařízení.

Odchylka by však neměla ohrozit budoucí vývoj stávajícího právního rámce a měla by zohlednit nadcházející revizi směrnice o zdanění energie a možné přijetí právního aktu Radou na základě návrhu Komise na změnu směrnice o zdanění energie. Tento přezkum vychází z hodnocení směrnice o zdanění energie 7 a závěrů Rady o rámci EU pro zdanění energie z 28. listopadu 2019 8 . Rada ve svých závěrech vyzvala Komisi, aby analyzovala a vyhodnotila možné varianty s cílem včas zveřejnit návrh revize směrnice o zdanění energie. Kromě toho Komisi vyzvala, aby věnovala zvláštní pozornost oblasti působnosti směrnice, minimálním sazbám a konkrétním snížením daně a osvobozením od daně.

Ačkoli se zdá vhodné udělit povolení na požadované období, za těchto okolností by platnost výjimky měla být udělena s výhradou vstupu obecných ustanovení v této oblasti v platnost dříve než v červnu 2027.

Pravidla státní podpory

Snížená sazba daně ve výši 0,4 øre/kWh (přibližně 0,535 EUR/MWh 9 ), kterou mají v úmyslu uplatňovat dánské orgány, byla v době podání žádosti v souladu s minimální sazbou daně z elektřiny pro obchodní účely stanovenou ve směrnici 2003/96/ES.

Zdá se tedy, že opatření spadá pod článek 44 nařízení Komise č. 651/2014/EU, ve kterém jsou stanoveny podmínky, za nichž může být podpora v podobě úlev na ekologických daních podle směrnice 2003/96/ES vyňata z oznamovací povinnosti v rámci pravidel státní podpory. V této fázi však nelze určit, zda jsou splněny všechny podmínky stanovené v uvedeném nařízení, a návrh prováděcího nařízení Rady nepředjímá povinnost členského státu zajistit soulad s pravidly státní podpory, v případě vyňaté podpory zejména podle nařízení Komise (EU) č. 651/2014.

Soulad s ostatními politikami Unie

Politika v oblasti životního prostředí a změny klimatu

Požadované opatření se týká především politiky EU v oblasti životního prostředí a změny klimatu. Jelikož pomůže omezit spalování ropných paliv na palubách plavidel v přístavech, přispěje k plnění cíle spočívajícího ve zlepšení kvality místního ovzduší a snížení hladiny hluku. Článek 13 směrnice 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší 10 členským státům ukládá zajistit, aby hodnoty některých látek znečišťujících ovzduší nepřekračovaly limitní hodnoty a aby byly dodržovány cílové hodnoty a další normy kvality ovzduší stanovené v uvedené směrnici. Po členských státech se tedy vyžaduje, aby v příslušných případech hledaly řešení problémů, jako jsou emise z lodí v kotvištích přístavů, a lze předpokládat, že v přístavech s těmito problémy je používání pobřežní elektřiny podporováno jako součást celkové strategie pro kvalitu ovzduší. Používání pobřežní elektřiny se rovněž podporuje podle směrnice (EU) 2016/802 11 , která upravuje obsah síry v lodních palivech. Přispělo by to rovněž ke splnění požadavků týkajících se ukládání dusíku podle směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. V tomto ohledu dánské orgány očekávají, že místní emise látek znečišťujících ovzduší (NOx, SOx, PM10, PM2,5) z výroby elektřiny na palubě výletních lodí by se mohly významně snížit, a to až o 90 % vzhledem k tomu, že některé pomocné a záložní energetické systémy nelze vypnout.

Energetická politika

Opatření je v souladu se směrnicí 2014/94/EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva 12 , která se týká problematiky instalace zařízení pro pobřežní elektřinu v přístavech, kde je po takových zařízeních poptávka a náklady nejsou s ohledem na přínosy, včetně přínosů pro životní prostředí, nepřiměřené. Bylo též uznáno jako cíl společného zájmu pro poskytování státní podpory podle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU 13 .

Zde je třeba připomenout, že významným důvodem nepříznivého soutěžního postavení pobřežní elektřiny je skutečnost, že její alternativa, tj. elektřina vyráběná na palubě plavidel v době, kdy se nacházejí v námořních přístavech, je v současnosti od daně zcela osvobozena: od daně jsou osvobozena nejen ropná paliva spalovaná pro výrobu elektřiny, což odpovídá běžné situaci podle čl. 14 odst. 1 písm. a) směrnice 2003/96/ES, ale i samotná elektřina vyráběná na palubě plavidel (viz čl. 14 odst. 1 písm. c) směrnice 2003/96/ES). Ačkoliv posledně uvedenou výjimku lze stěží pokládat za opatření, které je v souladu s environmentálními cíli Unie, je odrazem praktických aspektů. Zdanění elektřiny vyráběné na palubě by totiž vyžadovalo prohlášení majitele lodi (který je často usazen ve třetí zemi) nebo jejího provozovatele o množství spotřebované elektřiny. V prohlášení by musel být navíc uveden podíl elektřiny spotřebované v teritoriálních vodách členského státu, v němž má být daň uhrazena. To by znamenalo obrovskou administrativní zátěž pro majitele lodí, kteří by museli takováto prohlášení vydávat pro každý členský stát, jehož teritoriálních vod se to týká. Za této situace může být odůvodněné nepenalizovat méně znečišťující alternativu v podobě pobřežní elektřiny tím, že se Dánsku povolí uplatňovat nižší sazbu daně.

Dopravní politika

Toto opatření je v souladu s doporučením Komise 2006/339/ES o podpoře využívání pobřežní elektrické energie loděmi v kotvištích přístavů Unie 14 a se sdělením Komise „Strategické cíle a doporučení pro politiku EU v oblasti námořní dopravy“ 15 .

Vnitřní trh a spravedlivá hospodářská soutěž

Z hlediska vnitřního trhu a spravedlivé hospodářské soutěže dané opatření pouze omezuje narušení daňového režimu, které v současnosti existuje mezi oběma konkurenčními zdroji elektřiny pro lodě v kotvištích, tj. mezi výrobou elektřiny na palubě a pobřežní elektřinou, a které je způsobeno osvobozením lodních ropných paliv od daně.

Dánské orgány nezaznamenaly významné změny ve výběru přístavů majiteli lodí v souvislosti s dostupností zařízení pro pobřežní elektřinu. V současnosti pobřežní elektřinu využívají především trajekty a rybářská plavidla. Kromě toho dánské orgány uvádějí, že do určité míry používají pobřežní elektřinu i nákladní lodě, zejména když jsou v přístavu po delší dobu. Dánské orgány uvádějí, že v dánských přístavech dosud neexistují zařízení pro velké lodě, například výletní nebo kontejnerové, které využívají pobřežní elektřinu.

Vzhledem k tomu, že tento režim sníží náklady lodí, ovlivní obchod mezi členskými státy. Dopady se však odhadují jako minimální, neboť o tom, zda lodě budou kotvit v dánských přístavech, rozhoduje přání cestujících a místo určení nákladu.

Dánské orgány navíc považují režim za neutrální z hlediska hospodářské soutěže, jelikož přístup k pobřežní elektřině bude otevřen všem plavidlům, která splňují výše uvedené podmínky a zakotví v dánských přístavech, bez ohledu na to, pod jakou vlajkou plují, aniž by to vedlo k výhodnějšímu daňovému zacházení s vnitrostátními hospodářskými subjekty ve srovnání s jejich konkurenty z jiných členských států EU.

Omezení uplatňování snížené sazby daně na dodávky pobřežní elektřiny o minimálním napětí 380 V by mohlo být považováno za narušení trhu. V praxi však není komerčním plavidlům dodávána pobřežní elektřina o napětí menším než 380 V, elektřina o tomto napětí se dodává pouze malým rekreačním plavidlům.

Co se týká hospodářské soutěže mezi přístavy, lze očekávat, že případný dopad na obchod mezi členskými státy, jenž by mohl vzniknout, pokud by plavidla kvůli možnosti spotřebovávat pobřežní elektřinu se sníženou sazbou daně změnila své trasy, bude zanedbatelný. V situaci, kdy (jak bylo uvedeno výše) se navzdory snížení daně používání pobřežní elektřiny přinejmenším v krátkodobém horizontu pravděpodobně nestane hospodárnějším než výroba elektřiny na palubě, je nepravděpodobné i to, že by uvedené snížení daně u pobřežní elektřiny významně narušilo hospodářskou soutěž mezi přístavy tím, že plavidla přiměje ke změně trasy podle dostupnosti této možnosti.

Vzhledem k časovému rámci, po který se navrhuje prodloužit povolení uplatňovat sníženou sazbu daně, je nepravděpodobné, že se analýza provedená v předchozích odstavcích změní před datem skončení platnosti opatření, nedojde-li k významným změnám stávajícího rámce a situace.

2.PRÁVNÍ ZÁKLAD, SUBSIDIARITA A PROPORCIONALITA

Právní základ

Článek 19 směrnice Rady 2003/96/ES.

Subsidiarita (v případě nevýlučné pravomoci)

Oblast nepřímých daní, na niž se vztahuje článek 113 Smlouvy o fungování EU, nespadá sama o sobě do výlučné pravomoci Evropské unie ve smyslu článku 3 uvedené smlouvy.

Podle článku 19 směrnice 2003/96/ES však zavedení dalšího osvobození od daně nebo snížení daně ve smyslu uvedeného ustanovení může členskému státu v rámci sekundárního práva na základě výlučné pravomoci povolit pouze Rada. Členské státy tedy nemohou Radu nahradit. V důsledku toho se zásada subsidiarity na toto prováděcí rozhodnutí nevztahuje. Protože tento akt nepředstavuje návrh legislativního aktu, neměl by být navíc podle Protokolu č. 2 připojeného ke Smlouvám předán vnitrostátním parlamentům pro přezkum dodržování zásady subsidiarity.

Proporcionalita

Návrh je v souladu se zásadou proporcionality. Snížení daně nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné k dosažení uvedeného cíle.

Volba nástroje

Navrhovaným nástrojem je prováděcí rozhodnutí Rady. Článek 19 směrnice 2003/96/ES stanoví pouze tento druh opatření.

3.VÝSLEDKY HODNOCENÍ EX POST, KONZULTACÍ SE ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI A POSOUZENÍ DOPADŮ

Hodnocení ex post / kontroly účelnosti platných právních předpisů

Opatření nevyžaduje hodnocení platných právních předpisů.

Konzultace se zúčastněnými stranami

Tento návrh vychází z žádosti Dánska a týká se pouze tohoto členského státu.

Sběr a využití výsledků odborných konzultací

Nebylo třeba využít externích odborných konzultací.

Posouzení dopadů

Tento návrh se týká povolení pro jeden členský stát na základě jeho žádosti a nevyžaduje posouzení dopadů.

Z informací poskytnutých Dánskem vyplývá, že opatření bude mít omezený dopad na daňové příjmy. Přesněji se podle dánských orgánů v následujících letech na základě odhadů daňových výdajů vyplývajících z opatření očekává ztráta 15 milionů DKK ročně.

Z historických důvodů poskytuje v Dánsku plavidlům pobřežní elektřinu velký počet obchodních přístavů. Dánské orgány zaznamenaly, že několik přístavů v posledních několika letech nainstalovalo a plánuje instalovat zařízení pro větší plavidla, jako jsou trajekty zajišťující pravidelné mezinárodní a vnitrostátní linky. Totéž platí i pro výletní lodě v mezinárodní dopravě. Některé dánské přístavy rovněž zřídily mobilní pobřežní elektrárny pro nákladní lodě. Trajekty a výletní lodě potřebují k zajištění dostatečného výkonu nová zařízení infrastruktury.

Dánské orgány očekávají, že opatření bude mít výrazný pozitivní dopad na dosažení cílů země v oblasti životního prostředí, a zejména na zlepšení kvality ovzduší v souladu se směrnicí 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. Využívání pobřežní elektřiny vede ke snížení emisí oxidu siřičitého, oxidů dusíku, částic a oxidů uhlíku. Plného potenciálu opatření nebylo dosud dosaženo vzhledem k tomu, že je zapotřebí nákladného vybavení, a to jak na přístavních hrázích, tak na lodích.

Účelnost právních předpisů a zjednodušení

Opatření nestanoví zjednodušení. Vychází ze žádosti, kterou podalo Dánsko, a týká se pouze tohoto členského státu.

Základní práva

Opatření nemá žádný dopad na základní práva.

4.ROZPOČTOVÉ DŮSLEDKY

Tímto opatřením nevzniká Unii žádná finanční ani administrativní zátěž. Návrh proto nemá žádné důsledky pro rozpočet Unie.

5.OSTATNÍ PRVKY

Prováděcí plány a způsoby monitorování, hodnocení a podávání zpráv

Prováděcí plán není zapotřebí. Tento návrh se týká povolení k snížení daně pro jeden členský stát na základě jeho žádosti. Je navržen na omezené období do 17. června 2027. Použije se daňová sazba, která bude muset odpovídat minimální úrovni zdanění stanovené směrnicí o zdanění energie. Opatření může být vyhodnoceno v případě žádosti o prodloužení po uplynutí platnosti.

Informativní dokumenty (u směrnic)

Tento návrh nevyžaduje informativní dokumenty o provádění.

Podrobné vysvětlení konkrétních ustanovení návrhu

Článek 1 stanoví, že Dánsko bude moci uplatňovat sníženou sazbu daně na elektřinu dodávanou přímo plavidlům v kotvištích dánských přístavů („pobřežní elektřina“), s výjimkou soukromých rekreačních plavidel. Daňová sazba musí být v souladu s minimální úrovní zdanění elektřiny pro obchodní účely stanovenou směrnicí. Elektřinu za sníženou sazbu nebude možné dodávat soukromým rekreačním plavidlům ve smyslu čl. 14 odst. 1 písm. c) druhém pododstavci směrnice 2003/96/ES.

Článek 2 stanoví, že požadované povolení se v souladu s žádostí Dánska uděluje v návaznosti na stávající prováděcí rozhodnutí Rady 2015/993/EU s účinkem od 18. června 2021 do 17. června 2027, tedy v rámci maximální lhůty šesti let povolené směrnicí.

2021/0110 (NLE)

Návrh

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

kterým se Dánsku v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES povoluje uplatňovat sníženou sazbu daně na elektřinu dodávanou přímo plavidlům v kotvištích přístavů

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny 16 , a zejména na článek 19 uvedené směrnice,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)Prováděcím rozhodnutím Rady (EU) 2015/993 17 bylo Dánsku v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES do 18. června 2021 povoleno uplatňovat sníženou sazbu daně na elektřinu dodávanou přímo plavidlům v kotvištích přístavů („pobřežní elektřina“).

(2)Dopisem ze dne 5. května 2020 Dánsko požádalo o povolení, aby mohlo v uplatňování snížené sazby daně na pobřežní elektřinu podle článku 19 směrnice 2003/96/ES pokračovat. Dopisem ze dne 16. února 2020 poskytly dánské orgány dodatečné informace.

(3)Cílem snížené sazby daně, kterou Dánsko zamýšlí uplatňovat, je další podpora používání pobřežní elektřiny. Využívání této elektřiny se považuje za environmentálně méně škodlivý způsob uspokojování energetických potřeb lodí v kotvištích přístavů ve srovnání se spalováním ropných paliv na těchto lodích.

(4)Jelikož používání pobřežní elektřiny zamezuje emisím látek znečišťujících ovzduší, které vznikají při spalování ropných paliv, přispívá ke zlepšení kvality místního ovzduší v přístavních městech a ke snižování hluku. Předpokládá se proto, že snížená sazba daně na pobřežní elektřinu přispěje k cílům politik Unie v oblasti ochrany životního prostředí, zdraví a klimatu.

(5)Povolení, aby Dánsko na pobřežní elektřinu uplatňovalo sníženou sazbu daně, nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné k dosažení většího využívání této elektřiny, jelikož výroba elektřiny na palubě bude ve většině případů i nadále konkurenceschopnější alternativou. Z téhož důvodu a vzhledem k tomu, že stávající míra proniknutí této technologie na trh je poměrně nízká, snížená sazba daně během doby své platnosti pravděpodobně nepovede k významnému narušení hospodářské soutěže, a nebude tudíž mít nepříznivý dopad na řádné fungování vnitřního trhu.

(6)Každé povolení udělené podle čl. 19 odst. 2 směrnice 2003/96/ES má být striktně časově omezené. Pro zajištění dostatečně dlouhé platnosti povolení tak, aby příslušné hospodářské subjekty nebyly odrazovány od uskutečnění potřebných investic, je vhodné udělit požadované povolení do 17. června 2027. Platnost povolení by však měla skončit dnem použitelnosti obecných ustanovení o daňových výhodách pro pobřežní elektřinu přijatých Radou podle článku 113 nebo jiných příslušných ustanovení Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud by se tato ustanovení stala použitelnými před 17. červnem 2027.

(7)S cílem poskytnout právní jistotu provozovatelům přístavů a lodí a zabránit potenciálnímu zvýšení administrativní zátěže pro distributory a redistributory elektřiny by požadované povolení mělo plynule navázat na předchozí opatření podle prováděcího rozhodnutí 2015/993/EU.

(8)Tímto rozhodnutím není dotčeno uplatňování pravidel Unie týkajících se státní podpory,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Dánsku se povoluje uplatňovat sníženou sazbu daně na elektřinu dodávanou přímo plavidlům zakotveným v přístavech („pobřežní elektřina“), a to s výjimkou soukromých rekreačních plavidel a za předpokladu, že jsou zachovány minimální úrovně zdanění uvedené v článku 10 směrnice 2003/96/ES.

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije od 18. června 2021 do 17. června 2027.

Pokud by však Rada na základě článku 113 Smlouvy o fungování Evropské unie nebo jiných příslušných ustanovení Smlouvy o fungování Evropské unie stanovila obecná pravidla pro daňové zvýhodnění pobřežní elektřiny, pozbývá toto rozhodnutí platnosti dnem, k němuž tato obecná pravidla vstoupí v platnost.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno Dánskému království.

V Bruselu dne

   Za Radu

   předseda/předsedkyně

(1)    Úř. věst. L 283, 31.10.2003, s. 51.
(2)    Úř. věst. 159, 25.06.2015, s. 68.
(3)    Pojem „soukromé rekreační plavidlo“ je definován v čl. 14 odst. 1 písm. c) druhém pododstavci směrnice 2003/96/ES.
(4)    Všechny výpočty se zakládají na směnném kurzu k 1. říjnu 2019 (7,4662 DKK = 1 EUR). Viz Úř. věst. C 329, 1.11.2019, s. 3.
(5)    Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s. 1).
(6)    Doporučení Komise 2006/339/ES ze dne 8. května 2006 o podpoře využívání pobřežní elektrické energie loděmi v kotvištích přístavů Společenství (Úř. věst. L 125, 12.5.2006).
(7)    Pracovní dokument útvarů Komise SWD(2019) 329 final.
(8)    Závěry Rady ze dne 28. listopadu 2019, 14608/19, FISC 458. 
(9)    Všechny výpočty se zakládají na směnném kurzu k 1. říjnu 2019 (7,4662 DKK = 1 EUR). Viz Úř. věst. C 329, 1.11.2019, s. 3.
(10)    Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu (Úř. věst. L 152, 11.6.2008, s. 1).
(11)    Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/802 ze dne 11. května 2016 o snižování obsahu síry v některých kapalných palivech (Úř. věst. L 132, 21.5.2016, s. 58).
(12)    Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (Úř. věst. L 307, 28.10.2014, s. 1).
(13)    C(2014) 2231 final ze dne 9. dubna 2014.
(14)    Doporučení Komise 2006/339/ES ze dne 8. května 2006 o podpoře využívání pobřežní elektrické energie loděmi v kotvištích přístavů Společenství (Úř. věst. L 125, 12.5.2006).
(15)    Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Strategické cíle a doporučení pro politiku EU v oblasti námořní dopravy do roku 2018, COM(2009) 8 final ze dne 21. ledna 2009.
(16)    Úř. věst. L 283, 31.10.2003, s. 51.
(17)    Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2015/993 ze dne 19. června 2015, kterým se Dánsku v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES povoluje uplatňovat sníženou sazbu daně na elektřinu dodávanou přímo plavidlům v kotvištích přístavů (Úř. věst. L 159, 25.6.2015, s. 68).