V Bruselu dne 25.2.2021

COM(2021) 86 final

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 692/2011 o evropské statistice cestovního ruchu


ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 692/2011 o evropské statistice cestovního ruchu

1.Souvislosti

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 692/2011 ze dne 6. července 2011 o evropské statistice cestovního ruchu ( 1 ) zavedlo společný rámec pro systematický rozvoj, tvorbu a šíření statistiky cestovního ruchu v Evropské unii.

Nařízení (EU) č. 692/2011 svěřuje Komisi pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci:

·kterými se mění definice za účelem zohlednění změn v mezinárodních definicích (čl. 2 odst. 2),

·kterými se mění lhůty pro předávání údajů za účelem zohlednění hospodářského, sociálního a technického vývoje (čl. 9 odst. 5) a

·kterými se upravují přílohy za účelem zohlednění hospodářského, sociálního a technického vývoje. Komise však nesmí měnit ustanovení příloh, která stanoví nepovinnou povahu požadovaných údajů, a omezit jejich rozsah (čl. 3 odst. 2).

Nařízení (EU) č. 692/2011 kromě toho zdůrazňuje, že je důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla před přijetím aktů v přenesené pravomoci odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni.

2.Právní základ

Ustanovení čl. 11 odst. 2 nařízení (EU) č. 692/2011 svěřuje Komisi pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci na dobu pěti let ode dne 11. srpna 2011. Tato pravomoc bude automaticky prodloužena o dalších pět let, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Komise je povinna vypracovat zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Tato zpráva uvedený požadavek naplňuje.

První zpráva, vztahující se na období 2011–2015, byla přijata v lednu 2016( 2 ).

3.Výkon přenesených pravomocí podle nařízení (EU) č. 692/2011

Od roku 2016 přijala Komise tyto dva akty v přenesené pravomoci: nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1681( 3 ) a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1569( 4 ).

·Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1681

Ustanovení čl. 3 odst. 2 a čl. 9 odst. 5 nařízení (EU) č. 692/2011 svěřuje Komisi pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, kterými se upravují přílohy a mění lhůty pro předávání údajů za účelem zohlednění hospodářského, sociálního a technického vývoje.

Během deseti let od vstupu nařízení (EU) č. 692/2011 v platnost přinesl nový hospodářský, sociální a technický vývoj změny potřeb těch, kteří statistiku cestovního ruchu využívají. Úspory z důvodu vyšší efektivity v procesu tvorby navíc umožnily vytvářet údaje včasněji a způsobem, který je pro uživatele relevantnější. Tento akt v přenesené pravomoci zmíněný vývoj zohlednil a aktualizoval nařízení (EU) č. 692/2011 tím, že změnil lhůty pro předávání údajů a přílohy I a II.

V aktualizaci se stanoví:

a)postupné zkrácení lhůt pro předávání v případě všech měsíčních údajů a předávání ověřených údajů v případě všech měsíčních a ročních souborů údajů (článek 9);

b)každoroční předávání následujících nových členění údajů o nocích strávených rezidenty a nerezidenty v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu, a to z důvodu lepší zeměpisné a časové granularity údajů (příloha I oddíl 2):

-měsíční údaje pro regiony NUTS 2,

-údaje podle stupně urbanizace, odděleně pro pobřežní a vnitrozemské oblasti,

-údaje pro regiony NUTS 3 a

-údaje pro hlavní města a další vybraná města;

c)jednou za tři roky předávání informací týkajících se digitálních platforem z hlediska poptávky, a to na základě proměnných, které se týkají způsobu rezervace vykázaných cest;

d)každoroční předávání důkladně upřesněných členění hlavních dopravních prostředků a hlavních druhů ubytování u vykázaných cest a

e)každoroční předávání údajů o výdajích za souborné služby v případech, kdy vykázanými cestami jsou zájezdy.

Tento akt v přenesené pravomoci výrazně nezvýšil zátěž pro členské státy a respondenty ani neměl dopad na základní koncepční rámec.

Komise během přípravných prací na tomto aktu v přenesené pravomoci provedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Konzultované strany zahrnovaly skupinu odborníků pro statistiku cestovního ruchu, skupinu ředitelů pro podnikové statistiky a skupinu odborníků zastupujících národní statistické úřady Evropského statistického systému. Tyto strany byly konzultovány písemně a/nebo na zasedáních v období od června 2018 do června 2019 a Evropský parlament a Rada byly o výsledcích konzultací řádně informovány.

Nařízení v přenesené pravomoci přijala Komise dne 1. srpna 2019 a oznámila ho Evropskému parlamentu a Radě; žádný z těchto orgánů proti němu v obvyklé dvouměsíční lhůtě nevznesl námitky. Po uplynutí dvouměsíční lhůty bylo dne 9. října 2019 nařízení v přenesené pravomoci vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie a dne 29. října 2019 vstoupilo v platnost.

·Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1569

Druhé nařízení Komise v přenesené pravomoci uvedlo nařízení (EU) č. 692/2011 do souladu se skutečností, že Spojené království je od 1. února 2020 zemí, která není členem EU (tj. jedná se o třetí zemi). Od tohoto data je třeba, aby evropské statistiky týkající se cestovního ruchu pohlížely na Spojené království jako na zemi, která není členem EU. Tímto aktem v přenesené pravomoci byly aktualizovány kategorie uplatňované pro zemi nebo zeměpisnou oblast trvalého bydliště hostů pobývajících v ubytovacím zařízení cestovního ruchu, jak je stanoveno v oddíle 3 „E. Země a zeměpisné oblasti“ přílohy I nařízení (EU) č. 692/2011, a to zařazením Spojeného království jako samostatné země.

Komise uplatnila pravomoc přijmout tento akt v přenesené pravomoci podle čl. 3 odst. 2 nařízení (EU) č. 692/2011.

Ze Spojeného království přijíždí do EU velké množství turistů, a bylo tudíž zapotřebí, aby Komise i nadále získávala údaje vykazujících zemí o příchozích tocích cestovního ruchu ze Spojeného království samostatně, jak je tomu u velkých partnerů, jako jsou Rusko, Spojené státy, Kanada, Brazílie, Čína a země Evropského sdružení volného obchodu (ESVO). Pro členské státy nepředstavovala tato změna žádnou dodatečnou zátěž, neboť tyto údaje již Eurostatu zasílají v kategorii „Evropská unie (Unie); samostatně se vykazují: jednotlivé členské státy“. Změna zahrnovala pouze doplnění dalšího řádku v šabloně pro formát předávání údajů.

Komise během přípravných prací na tomto aktu v přenesené pravomoci provedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Konzultované strany zahrnovaly skupinu odborníků pro statistiku cestovního ruchu, skupinu ředitelů pro podnikové statistiky a skupinu odborníků zastupujících národní statistické úřady Evropského statistického systému. Tyto strany byly konzultovány písemným postupem v období od února 2020 do května 2020 a Evropský parlament a Rada byly o výsledcích konzultací řádně informovány.

Nařízení v přenesené pravomoci přijala Komise dne 23. července 2020 a oznámila ho Evropskému parlamentu a Radě; žádný z těchto orgánů proti němu v obvyklé dvouměsíční lhůtě nevznesl námitky. Po uplynutí dvouměsíční lhůty bylo dne 29. října 2020 nařízení v přenesené pravomoci vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie a dne 18. listopadu 2020 vstoupilo v platnost.

Závěr

Komise uplatnila svou svěřenou pravomoc řádně a žádá Evropský parlament a Radu, aby tuto zprávu vzaly na vědomí.

Komise se domnívá, že by tuto pravomoc měla mít i nadále, neboť v budoucnu může být zapotřebí, aby přijímala akty v přenesené pravomoci, jež zajistí stálý soulad evropské statistiky cestovního ruchu s mezinárodními definicemi nebo zohlední hospodářský, sociální a technický vývoj.

(1)

     Úř. věst. L 192, 22.7.2011, s. 17.

(2)

     COM(2016) 4 ze dne 20. ledna 2016.

(3)

     Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1681 ze dne 1. srpna 2019, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 692/2011 o evropské statistice cestovního ruchu, pokud jde o lhůty pro předávání údajů a úpravu příloh I a II (Úř. věst. L 258, 9.10.2019, s. 1).

(4)

     Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1569 ze dne 23. července 2020, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 692/2011 ohledně klasifikace zemí trvalého bydliště hostů pobývajících v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie (Úř. věst. L 359, 29.10.2020, s. 1).