14.5.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 166/9


Oznámení o zahájení antidumpingového řízení týkajícího se dovozu určitých plochých za tepla válcovaných výrobků ze železa, nelegované nebo ostatní legované oceli pocházejících z Turecka

(2020/C 166/05)

Evropská komise obdržela podnět podle článku 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1) (dále jen „základní nařízení“), ve kterém se uvádí, že dovoz určitých plochých za tepla válcovaných výrobků ze železa, nelegované nebo ostatní legované oceli pocházejících z Turecka je dumpingový, a způsobuje proto výrobnímu odvětví Unie újmu (2).

1.   Podnět

Podnět podalo dne 31. března 2020 sdružení Eurofer (dále jen „žadatel“) jménem výrobců představujících více než 25 % celkové výroby určitých plochých za tepla válcovaných výrobků ze železa, nelegované nebo ostatní legované oceli v Unii.

Veřejně přístupná verze podnětu a analýza míry podpory podnětu ze strany výrobců v Unii jsou k dispozici v dokumentaci určené zúčastněným stranám k nahlédnutí. Informace o přístupu k dokumentaci určené zúčastněným stranám jsou uvedeny v bodě 5.6 tohoto oznámení.

2.   Výrobek, který je předmětem šetření

Výrobkem, který je předmětem tohoto šetření, jsou určité ploché válcované výrobky ze železa, nelegované oceli nebo ostatní legované oceli, též ve svitcích (včetně výrobků „zkracovaných na míru“ a „úzkých pásů“), po válcování za tepla již dále neopracované, neplátované, nepokovené ani nepotažené (dále jen „výrobek, který je předmětem šetření“).

Toto šetření se nevztahuje na tyto výrobky:

i)

výrobky z korozivzdorné oceli a křemíkové elektrooceli s orientovanou strukturou;

ii)

výrobky z nástrojové oceli a rychlořezné oceli;

iii)

výrobky, které nejsou ve svitcích a nemají reliéfní vzor, o tloušťce převyšující 10 mm a o šířce 600 mm nebo větší a

iv)

výrobky, které nejsou ve svitcích a nemají reliéfní vzor, o tloušťce 4,75 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm, a o šířce 2 050 mm nebo větší.

Všechny zúčastněné strany, jež chtějí předložit informace týkající se definice výrobku, tak musí učinit do deseti dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení (3).

3.   Tvrzení o dumpingu

Výrobkem označeným za dumpingový je výrobek, který je předmětem šetření, pocházející z Turecka (dále jen „dotčená země“), v současnosti kódů KN 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (kód TARIC 7225191090), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (kód TARIC 7225406090), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (kód TARIC 7226191090), 7226 91 91 a 7226 91 99. Kódy KN a kódy TARIC se uvádějí pouze pro informaci.

Tvrzení o dumpingu v případě dotčené země vychází ze srovnání domácí ceny s vývozní cenou (na úrovni ceny ze závodu) výrobku, který je předmětem šetření, při jeho prodeji na vývoz do Unie.

Na základě toho jsou vypočítaná dumpingová rozpětí pro dotčenou zemi značná.

4.   Tvrzení o újmě/příčinné souvislosti a zkresleních na trhu surovin

4.1    Tvrzení o újmě a příčinné souvislosti

Žadatel poskytl důkazy o tom, že se dovoz výrobku, který je předmětem šetření, z dotčené země celkově zvýšil, a to jak v absolutních hodnotách, tak i co se týče podílu na trhu.

Z důkazů předložených žadatelem vyplývá, že kromě jiných dopadů mají objem a ceny dováženého výrobku, který je předmětem šetření, nepříznivý vliv na ceny stanovené výrobním odvětvím Unie, což vede k závažným nepříznivým důsledkům pro celkový výkon, finanční situaci a situaci v oblasti zaměstnanosti výrobního odvětví Unie.

4.2    Tvrzení o zkresleních na trhu surovin

Žadatel poskytl Komisi dostatečné důkazy o tom, že v dotčené zemi existují zkreslení na trhu surovin, pokud jde o výrobek, který je předmětem šetření. Surovinami používanými při výrobě výrobku, který je předmětem šetření, jsou uhlí a železná ruda.

Podle důkazů uvedených v podnětu údajně připadá jak na uhlí, tak na železnou rudu více než 17 % výrobních nákladů výrobku, který je předmětem šetření. V podnětu se uvádí, že obě suroviny jsou předmětem obchodních zkreslení. Podle podnětu jednak platí pro domácí uhelný průmysl povinnost zásobovat vnitrostátní trh, což znamená, že s uhlím se neobchoduje mimo dotčenou zemi, jednak železná ruda je v dotčené zemi předmětem těžby pro vlastní potřebu.

V souladu s čl. 7 odst. 2a základního nařízení se proto šetření bude zabývat údajnými zkresleními za účelem posouzení, zda by popřípadě clo nižší než dumpingové rozpětí postačovalo k odstranění újmy. Budou-li v průběhu šetření zjištěna jiná zkreslení podle čl. 7 odst. 2a základního nařízení, může být šetření rozšířeno i na tato zkreslení.

5.   Postup

Poněvadž Komise poté, co informovala členské státy, zjistila, že podnět byl podán výrobním odvětvím Unie nebo jeho jménem a že existuje dostatek důkazů pro zahájení řízení, zahajuje šetření podle článku 5 základního nařízení.

Šetřením se stanoví, zda je výrobek, který je předmětem šetření a který pochází z dotčené země, předmětem dumpingu a zda tento dumpingový dovoz působí výrobnímu odvětví Unie újmu.

V případě kladné odpovědi se šetření bude zabývat tím, zda by uložení opatření nebylo v rozporu se zájmem Unie podle článku 21 základního nařízení. V případě použití čl. 7 odst. 2a posoudí šetření test zájmu Unie podle čl. 7 odst. 2b základního nařízení.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/825 (4), které vstoupilo v platnost dne 8. června 2018 (balíček opatření k modernizaci nástrojů na ochranu obchodu), zavedlo významné změny harmonogramu a lhůt, které byly dříve platné v antidumpingových řízeních. Zkracují se lhůty k přihlášení se stanovené pro zúčastněné strany, a to zejména v počáteční fázi šetření.

Komise rovněž strany upozorňuje, že v návaznosti na rozšíření onemocnění COVID-19 bylo zveřejněno oznámení (5) o možných důsledcích výskytu tohoto onemocnění pro antidumpingová a antisubvenční šetření.

5.1    Období šetření a posuzované období

Šetření dumpingu a újmy se týká období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019 (dále jen „období šetření“). Zkoumání trendů významných pro posouzení újmy se týká období od 1. ledna 2016 do konce období šetření (dále jen „posuzované období“).

5.2    Stanoviska k podnětu a zahájení šetření

Všechny zúčastněné strany, jež se chtějí vyjádřit k podnětu (včetně záležitostí týkajících se újmy a příčinné souvislosti) nebo k jakýmkoli aspektům týkajícím se zahájení šetření (včetně míry podpory podnětu), tak musí učinit do 37 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.

Žádosti o slyšení ohledně zahájení šetření musí být podány do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.

5.3    Postup pro zjištění dumpingu

Vyvážející výrobci (6) výrobku, který je předmětem šetření, z dotčené země se vyzývají k účasti na šetření Komise.

5.3.1   Šetření vyvážejících výrobců

5.3.1.1   Postup pro výběr vyvážejících výrobců, kteří budou podrobeni šetření v dotčené zemi

a)   Výběr vzorku

S ohledem na potenciálně velký počet vyvážejících výrobců v dotčené zemi zahrnutých do tohoto řízení a za účelem dokončení šetření v předepsaných lhůtách může Komise omezit okruh vyvážejících výrobců, kteří budou podrobeni šetření, na přiměřený počet, a to výběrem jejich vzorku. Výběr vzorku bude proveden v souladu s článkem 17 základního nařízení.

Aby mohla Komise rozhodnout, zda je výběr vzorku nutný, a pokud ano, vzorek vybrat, žádají se všichni vyvážející výrobci nebo zástupci jednající jejich jménem, aby Komisi do sedmi dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení poskytli informace o své společnosti (svých společnostech). Tyto informace musí být poskytnuty prostřednictvím internetových stránek TRON.tdi na této adrese: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/8e47a35f-dd94-766a-7cd1-31ad0cab5af0. Informace o přístupu ke stránkám TRON.tdi lze nalézt v bodech 5.6 a 5.8.

Aby Komise získala informace, které považuje pro výběr vzorku vyvážejících výrobců za nezbytné, obrátila se také na orgány dotčené země a může se též obrátit na jakákoli známá sdružení vyvážejících výrobců.

Je-li nutné provést výběr vzorku, mohou být vyvážející výrobci vybráni na základě největšího reprezentativního objemu vývozu do Unie, který může být v době, která je k dispozici, přiměřeně přezkoumán. Komise všem známým vyvážejícím výrobcům, orgánům dotčené země a sdružením vyvážejících výrobců oznámí, případně prostřednictvím orgánů dotčené země, které společnosti byly do vzorku vybrány.

Jakmile Komise obdrží informace nezbytné pro výběr vzorku vyvážejících výrobců, informuje dotčené strany o svém rozhodnutí, zda byly do vzorku zařazeny, či nikoli. Vyvážející výrobci zařazení do vzorku musí předložit vyplněný dotazník do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí o jejich zařazení do vzorku, není-li stanoveno jinak.

Komise přidá záznam ohledně výběru vzorku do dokumentace určené zúčastněným stranám k nahlédnutí. Veškeré připomínky k výběru vzorku musí být doručeny do tří dnů ode dne oznámení rozhodnutí o výběru vzorku.

Kopie dotazníku pro vyvážející výrobce je k dispozici v dokumentaci určené zúčastněným stranám k nahlédnutí a na internetových stránkách GŘ pro obchod (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2458).

Aniž je dotčeno případné použití článku 18 základního nařízení, vyvážející výrobci, kteří souhlasili se svým zařazením do vzorku, ale nebyli do vzorku vybráni, se považují za spolupracující (dále jen „spolupracující vyvážející výrobci nezařazení do vzorku“). Aniž je dotčen bod 5.3.1.1 písm. b), antidumpingové clo, které může být uloženo na dovoz od spolupracujících vyvážejících výrobců nezařazených do vzorku, nebude vyšší než vážené průměrné dumpingové rozpětí, které bylo zjištěno u vyvážejících výrobců zařazených do vzorku (7).

b)   Individuální dumpingové rozpětí pro vyvážející výrobce nezařazené do vzorku

Podle čl. 17 odst. 3 základního nařízení mohou spolupracující vyvážející výrobci nezařazení do vzorku požádat Komisi, aby stanovila jejich individuální dumpingová rozpětí. Vyvážející výrobci, kteří chtějí požádat o individuální dumpingové rozpětí, musí vyplnit dotazník a zaslat jej řádně vyplněný do 30 dnů ode dne oznámení o výběru vzorku, není-li stanoveno jinak. Kopie dotazníku pro vyvážející výrobce je k dispozici v dokumentaci určené zúčastněným stranám k nahlédnutí a na internetových stránkách GŘ pro obchod (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2458).

Komise prověří, zda spolupracujícím vyvážejícím výrobcům nezařazeným do vzorku může být přiznáno individuální clo v souladu s čl. 9 odst. 5 základního nařízení.

Spolupracující vyvážející výrobci nezařazení do vzorku, kteří požadují individuální dumpingové rozpětí, by si však měli být vědomi skutečnosti, že se Komise může přesto rozhodnout nestanovit pro ně individuální dumpingové rozpětí, pokud je například počet spolupracujících vyvážejících výrobců nezařazených do vzorku tak vysoký, že by takové stanovení znamenalo příliš velké zatížení a bránilo včasnému dokončení šetření.

5.3.2   Šetření dovozců, kteří nejsou ve spojení (8) (9)

Dovozci, kteří nejsou ve spojení a dováží výrobek, který je předmětem šetření, z dotčené země do Unie, se vyzývají k účasti na tomto šetření.

S ohledem na potenciálně velký počet dovozců, kteří nejsou ve spojení, zahrnutých do tohoto řízení a za účelem dokončení šetření v předepsaných lhůtách může Komise omezit okruh těchto dovozců, kteří budou podrobeni šetření, na přiměřený počet, a to výběrem jejich vzorku. Výběr vzorku bude proveden v souladu s článkem 17 základního nařízení.

Aby mohla Komise rozhodnout, zda je výběr vzorku nutný, a pokud ano, vzorek vybrat, žádají se všichni dovozci, kteří nejsou ve spojení, nebo zástupci jednající jejich jménem, aby Komisi do sedmi dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení poskytli informace o své společnosti (svých společnostech) požadované v příloze tohoto oznámení.

Aby Komise získala informace, které považuje za nezbytné pro výběr vzorku dovozců, kteří nejsou ve spojení, může se také obrátit na jakákoli známá sdružení dovozců.

Je-li nutné provést výběr vzorku, mohou být dovozci vybráni na základě největšího reprezentativního objemu prodeje výrobku, který je předmětem šetření, v Unii, který může být v době, která je k dispozici, přiměřeně přezkoumán.

Jakmile Komise obdrží informace nezbytné pro výběr vzorku, informuje dotčené strany o svém rozhodnutí o výběru vzorku dovozců. Komise také přidá záznam ohledně výběru vzorku do dokumentace určené zúčastněným stranám k nahlédnutí. Veškeré připomínky k výběru vzorku musí být doručeny do tří dnů ode dne oznámení rozhodnutí o výběru vzorku.

Aby Komise získala informace, které pro své šetření považuje za nezbytné, zpřístupní dotazníky dovozcům, kteří nejsou ve spojení, zařazeným do vzorku. Není-li stanoveno jinak, musí tyto strany předložit vyplněný dotazník do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí o výběru vzorku.

Kopie dotazníku pro dovozce je k dispozici v dokumentaci určené zúčastněným stranám k nahlédnutí a na internetových stránkách GŘ pro obchod (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2458).

5.4    Postup pro zjištění újmy a šetření výrobců v Unii

Zjištění újmy je založeno na skutečných důkazech a zahrnuje objektivní stanovení objemu dumpingového dovozu, jeho účinku na ceny na trhu Unie a následného účinku tohoto dovozu na výrobní odvětví Unie. Aby bylo možné stanovit, zda je výrobnímu odvětví Unie působena újma, vyzývají se výrobci výrobku v Unii, který je předmětem šetření, k účasti na šetření Komise.

S ohledem na velký počet dotčených výrobců v Unii a za účelem dokončení šetření v předepsaných lhůtách se Komise rozhodla omezit okruh výrobců v Unii, kteří budou podrobeni šetření, na přiměřený počet, a to výběrem jejich vzorku. Výběr vzorku se provádí v souladu s článkem 17 základního nařízení.

Komise předběžně vybrala vzorek výrobců v Unii. Více informací lze nalézt v dokumentaci určené zúčastněným stranám k nahlédnutí. Zúčastněné strany se vyzývají, aby se k předběžnému vzorku vyjádřily. Kromě toho se ostatní výrobci v Unii nebo zástupci jednající jejich jménem, kteří se domnívají, že existují důvody, proč by měli být zařazeni do vzorku, musí obrátit na Komisi do sedmi dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Všechna stanoviska k předběžnému vzorku musí být obdržena do sedmi dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení, není-li stanoveno jinak.

Komise všem známým výrobcům v Unii a/nebo sdružením výrobců v Unii oznámí, které společnosti byly nakonec do vzorku vybrány.

Výrobci v Unii zařazení do vzorku musí předložit vyplněný dotazník do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí o jejich zařazení do vzorku, není-li stanoveno jinak.

Kopie dotazníku pro výrobce v Unii je k dispozici v dokumentaci určené zúčastněným stranám k nahlédnutí a na internetových stránkách GŘ pro obchod (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2458).

5.5    Postup pro posouzení zájmu Unie v případech tvrzení o zkresleních na trhu surovin

V případech údajných zkreslení na trhu surovin, jak jsou vymezena v čl. 7 odst. 2a základního nařízení, provede Komise test zájmu Unie stanovený v čl. 7 odst. 2b uvedeného nařízení. Pokud se při stanovení výše cel podle článku 7 uvedeného nařízení Komise rozhodne použít čl. 7 odst. 2, provede v souladu s článkem 21 uvedeného nařízení test zájmu Unie.

Zúčastněné strany se vyzývají, aby předložily veškeré relevantní informace, které Komisi umožní určit, zda je v zájmu Unie stanovit výši opatření v souladu s čl. 7 odst. 2a základního nařízení. Zúčastněné strany se zejména vyzývají, aby poskytly veškeré informace o volných kapacitách v zemi vývozu, hospodářské soutěži na trhu surovin a dopadu na dodavatelské řetězce společností v Unii. Při nedostatku spolupráce může Komise konstatovat, že v zájmu Unie je použít čl. 7 odst. 2a základního nařízení.

Pokud se Komise rozhodne použít čl. 7 odst. 2 základního nařízení, bude v souladu s článkem 21 rozhodnuto, zda by přijetí antidumpingových opatření nebylo v rozporu se zájmem Unie. Výrobci v Unii, dovozci a jejich reprezentativní sdružení, uživatelé a jejich reprezentativní sdružení, odborové svazy a reprezentativní organizace spotřebitelů se vyzývají, aby Komisi poskytli informace týkající se zájmu Unie. Aby se mohly zúčastnit šetření, musí reprezentativní organizace spotřebitelů prokázat, že existuje objektivní souvislost mezi jejich činností a výrobkem, který je předmětem šetření.

Informace týkající se posouzení zájmu Unie musí být předloženy do 37 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení, není-li stanoveno jinak. Tyto informace mohou být poskytnuty buď ve volném formátu, nebo vyplněním dotazníku vypracovaného Komisí. Kopie dotazníků, včetně dotazníku pro uživatele výrobku, který je předmětem šetření, je k dispozici v dokumentaci určené zúčastněným stranám k nahlédnutí a na internetových stránkách GŘ pro obchod (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2458). Předložené informace budou zohledněny pouze tehdy, budou-li v době předložení doloženy věcnými důkazy.

5.6    Zúčastněné strany

Aby se mohly zúčastnit šetření, musí zúčastněné strany, jako například vyvážející výrobci, výrobci v Unii, dovozci a jejich reprezentativní sdružení, uživatelé a jejich reprezentativní sdružení, odborové svazy a reprezentativní organizace spotřebitelů, nejprve prokázat, že existuje objektivní souvislost mezi jejich činností a výrobkem, který je předmětem šetření.

Vyvážející výrobci, výrobci v Unii, dovozci a reprezentativní sdružení, kteří poskytli informace v souladu s postupy popsanými v bodech 5.3, 5.4 a 5.5, budou považováni za zúčastněné strany v případě, že mezi jejich činností a výrobkem, který je předmětem šetření, existuje objektivní souvislost.

Ostatní strany se šetření budou moci účastnit jako zúčastněné strany od okamžiku, kdy se přihlásí, a za předpokladu, že mezi jejich činností a výrobkem, který je předmětem šetření, existuje objektivní souvislost. Tím, že je strana považována za zúčastněnou stranu, není dotčeno použití článku 18 základního nařízení.

Dokumentace určená zúčastněným stranám k nahlédnutí je přístupná prostřednictvím internetových stránek TRON.tdi na této adrese: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Pro přístup k dokumentaci se řiďte pokyny na zmíněných stránkách.

5.7    Možnost slyšení útvary Komise, které provádějí šetření

Všechny zúčastněné strany mohou požádat o slyšení u útvarů Komise, které provádějí šetření.

Jakákoli žádost o slyšení musí být podána písemně a s uvedením důvodů žádosti a shrnutí toho, co si zúčastněná strana přeje během slyšení projednat. Slyšení bude omezeno na záležitosti, které zúčastněné strany předem písemně uvedly.

Časový rámec slyšení je tento:

i.

V případě slyšení, která se mají konat před lhůtou pro uložení prozatímních opatření, by měla být žádost podána do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení a slyšení se obvykle koná do 60 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.

ii.

Po fázi prozatímních zjištění by měla být žádost podána do pěti dnů ode dne zveřejnění prozatímních zjištění nebo od data informačního dokumentu a slyšení se obvykle koná do 15 dnů ode dne oznámení o poskytnutí informací nebo od data informačního dokumentu.

iii.

Ve fázi konečných zjištění by měla být žádost podána do tří dnů ode dne poskytnutí konečných informací a slyšení se obvykle koná ve lhůtě stanovené pro předložení stanovisek k poskytnutí konečných informací. V případě poskytnutí dodatečných konečných informací by měla být žádost podána ihned po obdržení těchto dodatečných konečných informací a slyšení se obvykle koná ve lhůtě k předložení stanovisek k tomuto poskytnutí informací.

Stanoveným časovým rámcem není dotčeno právo útvarů Komise v řádně odůvodněných případech akceptovat slyšení mimo daný časový rámec a právo Komise v řádně odůvodněných případech slyšení zamítnout. Pokud útvary Komise žádost o slyšení zamítnou, budou dotčené straně sděleny důvody tohoto zamítnutí.

Slyšení nebude v zásadě použito k předložení věcných informací, které dosud nejsou v dokumentaci. Nicméně v zájmu řádné správy a aby útvary Komise mohly pokročit v šetření, mohou být zúčastněné strany požádány, aby po slyšení předložily nové věcné informace.

5.8    Pokyny pro písemná podání, zasílání vyplněných dotazníků a korespondenci

Na informace předkládané Komisi v rámci šetření týkajících se ochrany obchodu se nesmí vztahovat autorská práva. Zúčastněné strany musí před tím, než předloží Komisi informace a/nebo údaje, na které se vztahují autorská práva třetích stran, požádat držitele těchto práv o zvláštní povolení, které výslovně a) umožňuje, aby Komise použila tyto informace a údaje pro účely tohoto řízení na ochranu obchodu, a b) umožňuje poskytnutí těchto informací a/nebo údajů zúčastněným stranám tohoto šetření ve formě, která jim umožní uplatnit svá práva na obhajobu.

Všechna písemná podání zúčastněných stran, včetně informací vyžadovaných tímto oznámením, vyplněných dotazníků a korespondence, pro které je vyžadováno důvěrné zacházení, se označí poznámkou „Sensitive“ (10). Strany, jež předkládají informace v průběhu tohoto šetření, se vyzývají, aby žádost o důvěrné zacházení odůvodnily.

Strany, které sdělily informace označené poznámkou „Sensitive“, mají podle čl. 19 odst. 2 základního nařízení předložit jejich shrnutí, které nemá důvěrnou povahu a je označené poznámkou „For inspection by interested parties“. Toto shrnutí by mělo být natolik podrobné, aby umožňovalo přiměřené pochopení podstaty důvěrně sdělených informací.

Pokud strana, která sdělila důvěrné informace, neodůvodní žádost o důvěrné zacházení oprávněnými důvody nebo nepředloží v požadovaném formátu a kvalitě jejich shrnutí, které nemá důvěrnou povahu, nemusí Komise k takovým informacím přihlédnout, pokud není z věrohodných zdrojů prokázáno, že jsou správné.

Zúčastněné strany se vyzývají, aby veškerá podání a žádosti předkládaly prostřednictvím internetových stránek TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), včetně naskenovaných plných mocí a osvědčení. Použitím TRON.tdi nebo e-mailu vyjadřují zúčastněné strany svůj souhlas s pravidly platnými pro elektronická podání uvedenými v dokumentu „KORESPONDENCE S EVROPSKOU KOMISÍ V PŘÍPADECH TÝKAJÍCÍCH SE OCHRANY OBCHODU“ zveřejněném na internetových stránkách Generálního ředitelství pro obchod: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Zúčastněné strany musí uvést své jméno (název), adresu, telefonní číslo a platnou e-mailovou adresu a měly by zajistit, aby uvedená e-mailová adresa byla funkčním oficiálním pracovním e-mailem, který se kontroluje denně. Poté, co Komise obdrží tyto kontaktní údaje, bude se zúčastněnými stranami dále komunikovat pouze prostřednictvím stránek TRON.tdi nebo elektronickou poštou, pokud výslovně nepožádají o zasílání všech dokumentů Komise za použití jiných komunikačních prostředků nebo pokud povaha dokumentů, které mají být zaslány, nevyžaduje formu doporučeného dopisu. Další pravidla a informace týkající se korespondence s Komisí včetně zásad, které platí pro podání prostřednictvím stránek TRON.tdi a elektronickou poštou, naleznou zúčastněné strany ve výše zmíněných pokynech pro komunikaci se zúčastněnými stranami.

Korespondenční adresa Evropské komise, Generálního ředitelství pro obchod, ředitelství H:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail:

Pro otázky související s dumpingem:

TRADE-AD665-DUMPING-HRFS@ec.europa.eu

Pro otázky související s újmou a zájmem Unie:

TRADE-INJURY-HRFS@ec.europa.eu

6.   Časový rozvrh šetření

Podle čl. 6 odst. 9 základního nařízení bude šetření dokončeno obvykle do třinácti měsíců, avšak nejpozději do čtrnácti měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení. V souladu s čl. 7 odst. 1 základního nařízení mohou být prozatímní opatření uložena obvykle nejpozději sedm měsíců, avšak v každém případě nejpozději osm měsíců od zveřejnění tohoto oznámení.

V souladu s článkem 19a základního nařízení poskytne Komise informace o plánovaném uložení prozatímních cel tři týdny před uložením prozatímních opatření. Zúčastněným stranám budou poskytnuty tři pracovní dny na zaslání písemných připomínek k přesnosti výpočtů.

V případech, kdy Komise zamýšlí neuložit prozatímní cla, ale nadále pokračovat v šetření, budou zúčastněné strany o neuložení cel informovány prostřednictvím informačního dokumentu tři týdny před uplynutím lhůty uvedené v čl. 7 odst. 1 základního nařízení.

Zúčastněným stranám bude poskytnuta patnáctidenní lhůta k předložení písemného stanoviska k prozatímním zjištěním nebo k informačnímu dokumentu a desetidenní lhůta k předložení písemného stanoviska ke konečným zjištěním, není-li stanoveno jinak. Dodatečné konečné informace v příslušných případech stanoví lhůtu, ve které mohou zúčastněné strany předložit písemná stanoviska.

7.   Předkládání informací

Zúčastněné strany mohou zpravidla předkládat informace pouze ve lhůtách stanovených v bodech 5 a 6 tohoto oznámení. Při předkládání jakýchkoli jiných informací, které nejsou zahrnuty v uvedených bodech, by se měl dodržovat tento harmonogram:

i.

Veškeré informace, které se týkají fáze prozatímních zjištění, by měly být předloženy do 70 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení, není-li stanoveno jinak.

ii.

Není-li stanoveno jinak, neměly by zúčastněné strany předkládat nové věcné informace po uplynutí lhůty k předložení stanovisek ke zveřejnění prozatímních zjištění nebo k informačnímu dokumentu ve fázi prozatímních zjištění. Po uplynutí uvedené lhůty mohou zúčastněné strany předkládat nové věcné informace pouze tehdy, pokud mohou prokázat, že takové nové věcné informace jsou nezbytné k vyvrácení skutkových tvrzení jiných zúčastněných stran, a pokud takové nové věcné informace lze ověřit v době, která je k dispozici k včasnému dokončení šetření.

iii.

Aby Komise dokončila šetření v povinných lhůtách, nebude přijímat podání od zúčastněných stran po uplynutí lhůty k předložení stanovisek k poskytnutí konečných informací, nebo případně po uplynutí lhůty k předložení stanovisek k poskytnutí dodatečných konečných informací.

8.   Možnost vyjádřit se k podáním jiných stran

V zájmu zaručení práv na obhajobu by zúčastněné strany měly mít možnost vyjádřit se k informacím podaným jinými zúčastněnými stranami. Při tom se zúčastněné strany mohou zabývat jen záležitostmi vznesenými v podáních jiných zúčastněných stran a nesmí vznášet záležitosti nové.

Tyto připomínky by měly být učiněny v souladu s tímto časovým rámcem:

i.

Veškeré připomínky k informacím předloženým jinými zúčastněnými stranami před lhůtou pro uložení prozatímních opatření by měly být učiněny nejpozději 75. dne ode dne zveřejnění tohoto oznámení, není-li stanoveno jinak.

ii.

Připomínky k informacím předloženým jinými zúčastněnými stranami v reakci na poskytnutí prozatímních zjištění nebo informačního dokumentu by měly být předloženy do sedmi dnů od uplynutí lhůty k předložení stanovisek k prozatímním zjištěním nebo k informačnímu dokumentu, není-li stanoveno jinak.

iii.

Připomínky k informacím předloženým jinými zúčastněnými stranami v reakci na poskytnutí konečných informací by měly být předloženy do tří dnů od uplynutí lhůty k předložení stanovisek ke konečným informacím, není-li stanoveno jinak. Pokud byly poskytnuty dodatečné konečné informace, měly by být připomínky k informacím předloženým jinými zúčastněnými stranami v reakci na toto poskytnutí informací učiněny do jednoho dne od uplynutí lhůty k předložení stanovisek k tomuto poskytnutí informací, není-li stanoveno jinak.

Stanoveným časovým rámcem není dotčeno právo Komise vyžádat si od zúčastněných stran v řádně odůvodněných případech dodatečné informace.

9.   Prodloužení lhůt uvedených v tomto oznámení

Prodloužení lhůt stanovených v tomto oznámení lze povolit na žádost zúčastněných stran, které ji patřičně odůvodní.

O jakékoli prodloužení lhůt uvedených v tomto oznámení lze požádat pouze za výjimečných okolností a toto prodloužení bude povoleno jen v řádně odůvodněných případech. V každém případě bude lhůta k odpovědi na dotazník prodloužena obvykle o tři dny a zásadně ne o více než o sedm dnů. Co se týče lhůt pro podání dalších informací uvedených v oznámení o zahájení řízení, bude prodloužení omezeno na tři dny, není-li prokázáno, že nastaly výjimečné okolnosti.

10.   Nedostatečná spolupráce

Pokud zúčastněná strana odepře přístup k nezbytným informacím nebo je neposkytne v příslušných lhůtách nebo pokud závažným způsobem brání šetření, mohou podle článku 18 základního nařízení prozatímní nebo konečná pozitivní nebo negativní zjištění vycházet z dostupných údajů.

Pokud se zjistí, že zúčastněná strana předložila nepravdivé nebo zavádějící informace, nemusí se k nim přihlédnout a lze vycházet z dostupných údajů.

Nespolupracuje-li zúčastněná strana vůbec nebo spolupracuje-li jen částečně, a zjištění se proto podle článku 18 základního nařízení zakládají na dostupných údajích, může to vést k výsledku, který pro ni bude méně příznivý, než kdyby spolupracovala.

Skutečnost, že informace nebyly předloženy na elektronickém nosiči dat, se nepovažuje za odepření spolupráce, pokud zúčastněná strana prokáže, že předložení informací v požadované formě by pro ni znamenalo neúměrnou dodatečnou zátěž nebo neúměrné dodatečné náklady. Zúčastněná strana by se měla okamžitě obrátit na Komisi.

11.   Úředník pro slyšení

Zúčastněné strany mohou požádat o intervenci úředníka pro slyšení v obchodních řízeních. Úředník pro slyšení přezkoumává žádosti o přístup ke spisu, spory ohledně důvěrné povahy dokumentů, žádosti o prodloužení lhůt a jakékoli další žádosti týkající se práv zúčastněných stran a třetích stran na obhajobu, které se mohou objevit v průběhu řízení.

Úředník pro slyšení může uspořádat slyšení pro zúčastněné strany a působit jako prostředník mezi těmito stranami a útvary Komise, aby bylo zajištěno úplné uplatnění práva zúčastněných stran na obhajobu. Žádost o slyšení u úředníka pro slyšení by měla být podána písemně s uvedením důvodů žádosti. Úředník pro slyšení posoudí důvody těchto žádostí. Tato slyšení by se měla konat pouze tehdy, pokud příslušné záležitosti nebyly v patřičné době vyřešeny s útvary Komise.

Veškeré žádosti musí být předloženy včas a neprodleně, aby nebyl ohrožen řádný průběh řízení. Za tímto účelem by měly zúčastněné strany požádat o intervenci úředníka pro slyšení v nejkratší možné době po události odůvodňující tuto intervenci. Časové rámce stanovené v bodě 5.7 pro předložení žádosti o slyšení u útvarů Komise se v zásadě použijí obdobně na žádosti o slyšení u úředníka pro slyšení. Jestliže jsou žádosti o slyšení předloženy mimo příslušné časové rámce, úředník pro slyšení rovněž přezkoumá důvody pro tyto opožděné žádosti, charakter nadnesených záležitostí a jejich dopad na práva na obhajobu, s patřičným zohledněním zájmů řádné správy a včasného dokončení šetření.

Další informace a kontaktní údaje naleznou zúčastněné strany na internetových stránkách úředníka pro slyšení na internetové stránce GŘ pro obchod: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

12.   Zpracování osobních údajů

S veškerými osobními údaji shromážděnými v rámci tohoto šetření bude nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (11).

Oznámení o ochraně osobních údajů, jež informuje všechny fyzické osoby o zpracování osobních údajů v rámci činností na ochranu obchodu, jež provádí Komise, je dostupné na internetových stránkách GŘ pro obchod: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/


(1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Obecným pojmem „újma“ se rozumí podstatná újma, její hrozba nebo závažné zpoždění při zavádění některého výrobního odvětví, jak je uvedeno v čl. 3 odst. 1 základního nařízení.

(3)  Odkazy na zveřejnění tohoto oznámení se rozumí odkazy na zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/825 ze dne 30. května 2018, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1036 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie, a nařízení (EU) 2016/1037 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (Úř. věst. L 143, 7.6.2018, s. 1).

(5)  Oznámení o důsledcích výskytu onemocnění COVID-19 pro antidumpingová a antisubvenční šetření (Úř. věst. C 86, 16.3.2020, s. 6).

(6)  Vyvážejícím výrobcem je jakákoliv společnost z dotčené země, která vyrábí a vyváží výrobek, který je předmětem šetření, na trh Unie, ať přímo, nebo prostřednictvím třetí strany, včetně jakékoliv z jejích společností ve spojení, jež se podílejí na výrobě, prodeji na domácím trhu nebo vývozu výrobku, který je předmětem šetření.

(7)  Podle čl. 9 odst. 6 základního nařízení se nepřihlíží k rozpětím, která jsou nulová nebo zanedbatelná nebo jejichž výše byla zjištěna postupem podle článku 18 základního nařízení.

(8)  Tento bod se týká pouze dovozců, kteří nejsou ve spojení s vyvážejícími výrobci. Dovozci, kteří jsou ve spojení s vyvážejícími výrobci, musí pro tyto vyvážející výrobce vyplnit přílohu I tohoto oznámení. V souladu s článkem 127 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, se za osoby ve spojení považují dvě osoby, které splňují jednu z těchto podmínek: a) jsou členy vedení nebo správní rady podniku druhé osoby; b) jsou právně uznanými obchodními společníky; c) jsou vůči sobě v zaměstnaneckém poměru; d) třetí strana přímo nebo nepřímo drží, kontroluje nebo vlastní nejméně 5 % vydaných akcií nebo podílů s hlasovacími právy obou osob; e) jedna z nich přímo nebo nepřímo kontroluje druhou; f) obě přímo nebo nepřímo kontroluje třetí osoba; g) společně přímo nebo nepřímo kontrolují třetí osobu; nebo h) jsou členy jedné rodiny (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558). Osoby se považují za členy jedné rodiny pouze tehdy, jsou-li k sobě v některém z těchto příbuzenských poměrů: i) manželé, ii) rodiče a děti, iii) sourozenci (i nevlastní), iv) prarodiče a vnuci, v) strýc nebo teta a synovec nebo neteř, vi) tchán nebo tchyně a zeť nebo snacha, vii) švagři a švagrové. V souladu s čl. 5 bodem 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, se „osobou“ rozumí fyzická osoba, právnická osoba a jakékoli sdružení osob, které není právnickou osobou, ale je podle právních předpisů Unie nebo podle vnitrostátních právních předpisů způsobilé k právním úkonům (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).

(9)  Údaje poskytnuté dovozci, kteří nejsou ve spojení, lze použít také v souvislosti s jinými aspekty tohoto šetření, než je zjištění dumpingu.

(10)  Dokument označený poznámkou „Sensitive“ je považován za důvěrný podle článku 19 základního nařízení a článku 6 Dohody WTO o provádění článku VI GATT 1994 (antidumpingová dohoda). Je to také chráněný dokument podle článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).

(11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).


PŘÍLOHA

Verze „Sensitive“

Verze „For inspection by interested parties“

(zaškrtněte příslušné políčko)

ANTIDUMPINGOVÉ ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE DOVOZU URČITÝCH PLOCHÝCH ZA TEPLA VÁLCOVANÝCH VÝROBKŮ ZE ŽELEZA, NELEGOVANÉ NEBO OSTATNÍ LEGOVANÉ OCELI POCHÁZEJÍCÍCH Z TURECKA

INFORMACE PRO VÝBĚR VZORKU DOVOZCŮ, KTEŘÍ NEJSOU VE SPOJENÍ

Tento formulář má pomoci dovozcům, kteří nejsou ve spojení, při poskytování informací týkajících se výběru vzorku požadovaných v bodě 5.3.2 oznámení o zahájení přezkumu.

Jak verze „Sensitive“, tak i verze určená pro zúčastněné strany k nahlédnutí označená jako „For inspection by interested parties“ by měly být zaslány Komisi, jak je uvedeno v oznámení o zahájení řízení.

1.   TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Uveďte tyto údaje týkající se vaší společnosti:

Název společnosti

 

Adresa

 

Kontaktní osoba

 

E-mailová adresa

 

Telefon

 

Fax

 

2.   OBRAT A OBJEM PRODEJE

Uveďte celkový obrat vaší společnosti v eurech (EUR) a obrat a hmotnost dovozu určitých plochých za tepla válcovaných výrobků ze železa, nelegované nebo ostatní legované oceli podle definice v oznámení o zahájení řízení do Unie a jejich dalšího prodeje na trhu Unie po dovozu z Turecka během období šetření (1. ledna 2019 až 31. prosince 2019).

 

Tuny

Hodnota v eurech (EUR)

Celkový obrat vaší společnosti vyjádřený v eurech (EUR)

 

 

Dovoz výrobku, který je předmětem šetření a který pochází z Turecka, do Unie

 

 

Dovoz výrobku, který je předmětem šetření, do Unie (bez ohledu na původ)

 

 

Další prodej výrobku, který je předmětem šetření, na trhu Unie po dovozu z Turecka

 

 

3.   ČINNOSTI VAŠÍ SPOLEČNOSTI A SPOLEČNOSTÍ VE SPOJENÍ (1)

Uveďte podrobnosti o činnostech vaší společnosti a všech společností ve spojení (uveďte prosím jejich seznam a jejich vztah k vaší společnosti), jež se podílejí na výrobě a/nebo prodeji (na vývoz a/nebo v rámci domácího trhu) výrobku, který je předmětem šetření. Tyto činnosti mohou mimo jiné zahrnovat nákup výrobku, který je předmětem šetření, nebo jeho výrobu na základě dohod o subdodávkách, jakož i jeho zpracování nebo obchodování s ním.

Název a sídlo společnosti

Činnosti

Vztah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   DALŠÍ INFORMACE

Uveďte prosím jakékoli další podstatné informace, o kterých domníváte, že by Komisi napomohly při výběru vzorku.

5.   OSVĚDČENÍ

Poskytnutím výše uvedených informací vaše společnost vyjadřuje souhlas se svým případným zařazením do vzorku. Je-li vaše společnost vybrána jako součást vzorku, znamená to, že vyplní dotazník a že souhlasí s inspekcí ve svých prostorách za účelem ověření svých odpovědí. Pokud vaše společnost uvede, že se svým případným zařazením do vzorku nesouhlasí, bude její nesouhlas považován za nespolupráci při šetření. Zjištění Komise týkající se nespolupracujících dovozců vycházejí z dostupných údajů a výsledek může být pro dotčenou společnost méně příznivý, než kdyby spolupracovala.

Podpis pověřeného úředníka:

Jméno a funkce pověřeného úředníka:

Datum:


(1)  V souladu s článkem 127 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, se za osoby ve spojení považují dvě osoby, pokud: a) jsou členy vedení nebo správní rady podniku druhé osoby; b) jsou právně uznanými obchodními společníky; c) jsou vůči sobě v zaměstnaneckém poměru; d) třetí strana přímo nebo nepřímo drží, kontroluje nebo vlastní nejméně 5 % vydaných akcií nebo podílů s hlasovacími právy obou osob; e) jedna z nich přímo nebo nepřímo kontroluje druhou; f) obě přímo nebo nepřímo kontroluje třetí osoba; g) společně přímo nebo nepřímo kontrolují třetí osobu; nebo h) jsou členy jedné rodiny (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558). Osoby se považují za členy jedné rodiny pouze tehdy, jsou-li k sobě v některém z těchto příbuzenských poměrů: i) manželé, ii) rodiče a děti, iii) sourozenci (i nevlastní), iv) prarodiče a vnuci, v) strýc nebo teta a synovec nebo neteř, vi) tchán nebo tchyně a zeť nebo snacha, vii) švagři a švagrové. V souladu s čl. 5 bodem 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, se „osobou“ rozumí fyzické osoby, právnické osoby a jakékoli sdružení osob, které není právnickou osobou, ale je podle právních předpisů Unie nebo podle vnitrostátních právních předpisů způsobilé k právním úkonům (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).