30.4.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 142/1


Sdělení v souladu s čl. 34 odst. 7 písm. a) bodem iii) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ohledně rozhodnutí týkajících se závazných informací přijatých celními orgány členských států o sazebním zařazení zboží do celní nomenklatury

(2020/C 142/01)

Celní orgány od dnešního dne zruší rozhodnutí o závazných informacích, pokud již nejsou slučitelná s výkladem celní nomenklatury ve znění, které vyplývá z následujících mezinárodních sazebních opatření:

rozhodnutí o sazebním zařazení, stanovisek k sazebnímu zařazení nebo změn vysvětlivek k nomenklatuře harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží přijatých Radou pro celní spolupráci (dokument CCC č. NC2692 – zpráva z 64. zasedání Výboru pro HS):

ZMĚNY VYSVĚTLIVEK K HS URČENÉ K ZAPRACOVÁNÍ POSTUPEM PODLE ČLÁNKU 8 ÚMLUVY O HS A STANOVISKA K SAZEBNÍMU ZAŘAZENÍ A ROZHODNUTÍ O SAZEBNÍM ZAŘAZENÍ VYPRACOVANÁ VÝBOREM PRO HS SVĚTOVÉ CELNÍ ORGANIZACE

(64. ZASEDÁNÍ VÝBORU PRO HS – září 2019)

DOK. NC2692

Změny vysvětlivek nomenklatury uvedené v příloze k Úmluvě o HS

21.06

P/10

Kapitola 29 – Příloha – 48

P/1

30.03

P/10

30.04

P/10

39.23

P/11

39.24

P/11

39.26

P/11

72.04

P/7

73.23

P/11

73.26

P/11

87.16

P/11

Stanoviska k sazebnímu zařazení zboží schválená Výborem pro HS

2106.90/38

 

P/2

2309.90/8

 

P/2

2936.23/1

 

P/2

2936.28/2-3

 

P/2

2936.29/3

 

P/2

3003.20/1-2

 

P/3

3822.00/2

 

P/4

3921.90/4

 

P/5

3924.90/7

 

P/6

7323.99/1

 

P/6

9022.90/1

 

P/8

9403.90/1

 

P/9

Informace týkající se obsahu těchto opatření je možno získat na Generálním ředitelství pro daňovou a celní unii Evropské Komise (rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Brussels, Belgie) nebo na internetové stránce tohoto Generálního ředitelství:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-common-customs-tariff/harmonized-system-general-information_en