V Bruselu dne 10.9.2020

COM(2020) 568 final

2020/0259(COD)

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o dočasné odchylce od některých ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES, pokud jde o používání technologií poskytovateli interpersonálních komunikačních služeb nezávislých na číslech ke zpracování osobních a jiných údajů pro účely boje proti pohlavnímu zneužívání dětí na internetu


DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1.SOUVISLOSTI NÁVRHU

Cíle návrhu

Směrnice 2002/58/ES („směrnice o soukromí a elektronických komunikacích“) 1 zajišťuje ochranu soukromého života, důvěrnost sdělení a osobních údajů v odvětví elektronických komunikací. Provádí články 7 a 8 Listiny základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“) do sekundárního práva Unie.

Vstupem evropského kodexu pro elektronické komunikace (EECC) 2 v platnost bude dne 21. prosince 2020 definice služeb elektronických komunikací nahrazena novou definicí, která zahrnuje interpersonální komunikační služby nezávislé na číslech. Od tohoto dne se tedy na tyto služby bude vztahovat směrnice o soukromí a elektronických komunikacích, která vychází z definice evropského kodexu pro elektronické komunikace. Tato změna se týká komunikačních služeb, jako jsou webový e-mail, služby pro rychlou výměnu zpráv a internetová telefonie.

Někteří poskytovatelé interpersonálních komunikačních služeb nezávislých na číslech již používají specifické technologie k odhalování pohlavního zneužívání dětí u svých služeb a k jeho oznamování donucovacím orgánům a organizacím jednajícím ve veřejném zájmu proti pohlavnímu zneužívání dětí a/nebo k odstraňování dětské pornografie. Uvedené organizace odkazují na národní horké linky pro oznamování dětské pornografie, jakož i na organizace, jejichž účelem je omezit pohlavní vykořisťování dětí a předcházet viktimizaci dětí, a to v EU i ve třetích zemích.

Pohlavní zneužívání dětí je zvláště závažná trestná činnost, která má pro oběti rozsáhlé a závažné celoživotní následky. Tyto trestné činy ubližují dětem a rovněž způsobují významnou a dlouhodobou sociální újmu. Boj proti pohlavnímu zneužívání dětí je pro EU prioritou. Dne 24. července 2020 přijala Evropská komise strategii EU pro účinnější boj proti pohlavnímu zneužívání dětí 3 , jejímž cílem je na úrovni EU účinně reagovat na trestný čin pohlavního zneužívání dětí. Komise oznámila, že do druhého čtvrtletí roku 2021 navrhne nezbytné právní předpisy pro potírání pohlavního zneužívání dětí na internetu, které budou vyžadovat, aby příslušní poskytovatelé online služeb odhalovali dětskou pornografii, o které se dozvědí, a aby tyto materiály nahlašovali veřejným orgánům. Účelem oznámených právních předpisů bude nahradit toto nařízení zavedením povinných opatření pro odhalování a oznamování pohlavního zneužívání dětí, aby se vnesla větší jasnost a jistota do práce donucovacích orgánů i příslušných aktérů v soukromém sektoru v boji proti zneužívání na internetu a současně se zajistilo dodržování základních práv uživatelů, zejména práva na svobodu projevu a přesvědčení, ochranu osobních údajů a soukromí, a stanovily se mechanismy pro zajištění odpovědnosti a transparentnosti.

Poskytovatelé služeb elektronických komunikací musí dodržovat povinnost vyplývající ze směrnice o soukromí a elektronických komunikacích, totiž dodržovat důvěrnost komunikací a podmínky zpracování komunikačních údajů. Stávající praxe některých interpersonálních komunikačních služeb nezávislých na číslech při odhalování pohlavního zneužívání dětí na internetu by mohla kolidovat s některými ustanoveními směrnice o soukromí a elektronických komunikacích. Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích neobsahuje výslovný právní základ pro dobrovolné zpracování obsahu nebo provozních údajů za účelem odhalování pohlavního zneužívání dětí na internetu. Pokud jde o služby spadající do oblasti působnosti směrnice o soukromí a elektronických komunikacích, poskytovatelé budou tedy moci tato opatření i nadále uplatňovat pouze v případě, že členské státy přijmou legislativní opatření odůvodněná důvody stanovenými v článku 15 uvedené směrnice a splňující požadavky tohoto ustanovení. Při neexistenci takových vnitrostátních legislativních opatření do přijetí dlouhodobých právních předpisů oznámených ve strategii Komise ze dne 24. července 2020 by poskytovatelé interpersonálních komunikačních služeb nezávislých na číslech postrádali právní základ pro další odhalování pohlavního zneužívání dětí v rámci svých služeb. Tyto dobrovolné činnosti hrají cennou úlohu při umožnění identifikace a záchrany obětí a při omezování dalšího šíření dětské pornografie a zároveň přispívají k identifikaci a vyšetřování pachatelů a prevenci trestných činů pohlavního zneužívání dětí.

Komise se domnívá, že je nezbytné přijmout okamžité opatření. Tento návrh proto představuje úzké a cílené prozatímní legislativní řešení, jehož výhradním cílem je vytvořit dočasnou a přísně omezenou odchylku od použitelnosti ustanovení čl. 5 odst. 1 a článku 6 směrnice o soukromí a elektronických komunikacích, která chrání důvěrnost komunikací a provozních údajů. Tento návrh respektuje základní práva, včetně práva na soukromí a ochranu osobních údajů, a zároveň umožňuje poskytovatelům interpersonálních komunikačních služeb nezávislých na číslech i nadále používat specifické technologie a pokračovat v jejich stávajících činnostech v rozsahu nezbytném k odhalování a oznamování pohlavního zneužívání dětí na internetu a k odstraňování dětské pornografie u jejich služeb až do přijetí ohlášených dlouhodobých právních předpisů. Dobrovolné úsilí o odhalování navazování kontaktu s dětmi k sexuálním účelům („grooming“) musí být rovněž omezeno na využití stávající nejmodernější technologie, jež odpovídá stanoveným zárukám. Použitelnost tohoto nařízení by měla skončit v prosinci 2025. Pokud budou oznámené dlouhodobé právní předpisy přijaty a vstoupí v platnost před tímto datem, měly by tyto právní předpisy toto nařízení zrušit.

2.PRÁVNÍ ZÁKLAD, SUBSIDIARITA A PROPORCIONALITA

Právní základ

Právními základy tohoto návrhu jsou článek 16 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

Jelikož toto nařízení stanoví dočasnou odchylku od některých ustanovení směrnice 2002/58/ES, která byla přijata na základě článku 95 Smlouvy o založení Evropského společenství, je třeba přijmout toto nařízení na základě odpovídajícího ustanovení článku 114 SFEU. Ne všechny členské státy přijaly nadto legislativní opatření v souladu s čl. 15 odst. 1 směrnice o soukromí a elektronických komunikacích týkající se využívání technologií poskytovateli interpersonálních komunikačních služeb nezávislých na číslech pro účely boje proti pohlavnímu zneužívání dětí na internetu a přijetí takových opatření s sebou nese značné riziko roztříštěnosti, která by mohla negativně ovlivnit vnitřní trh. Proto je vhodné přijmout toto nařízení na základě článku 114 SFEU.

Článek 16 SFEU zavádí zvláštní právní základ pro přijetí pravidel týkajících se ochrany fyzických osob při zpracovávání osobních údajů orgány Unie a členskými státy, pokud vykonávají činnosti spadající do oblasti působnosti práva Unie, a pravidla o volném pohybu těchto údajů. Jelikož elektronická komunikace zahrnující fyzickou osobu bude obvykle považována za osobní údaje, mělo by být toto nařízení rovněž založeno na článku 16 SFEU.

Subsidiarita (v případě nevýlučné pravomoci)

V souladu se zásadou subsidiarity mohou být opatření EU přijata pouze v případě, že plánovaných cílů nelze dosáhnout na úrovni samotných členských států. Zásah EU je nezbytný k tomu, aby poskytovatelé interpersonálních komunikačních služeb nezávislých na číslech mohli i nadále dobrovolně odhalovat a oznamovat pohlavní zneužívání dětí na internetu a odstraňovat dětskou pornografii, jakož i k zajištění jednotného a soudržného právního rámce pro dotyčné činnosti na celém vnitřním trhu. Nečinnost Unie v této oblasti by mohla vést k roztříštěnosti, pokud by členské státy přijaly odlišné vnitrostátní právní předpisy. Vnitrostátní řešení by navíc s největší pravděpodobností nemohla být přijata do 21. prosince 2020 ve všech členských státech. Celounijní odchylku od uplatňování ustanovení směrnice o soukromí a elektronických komunikacích pro určité činnosti zpracování lze navíc přijmout pouze právním předpisem Unie. Cíle tedy nemůže účinně dosáhnout žádný členský stát jednající samostatně, a dokonce ani členské státy jednající společně.

Proporcionalita

Návrh je v souladu se zásadou proporcionality stanovenou v článku 5 Smlouvy o fungování Evropské unie, neboť nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení stanovených cílů. Zavádí cílenou a dočasnou odchylku, pokud jde o některé aspekty změn stávajícího rámce, aby se zajistilo, že určitá opatření zůstanou přípustná, jsou-li momentálně v souladu s právem Unie. Tento návrh zejména vytváří dočasnou a přísně omezenou odchylku od použitelnosti ustanovení čl. 5 odst. 1 a článku 6 směrnice o soukromí a elektronických komunikacích, jejímž výhradním účelem je umožnit poskytovatelům interpersonálních komunikačních služeb nezávislých na číslech i nadále používat specifické technologie a pokračovat v jejich stávajících činnostech v rozsahu nezbytném k odhalování a oznamování pohlavního zneužívání dětí na internetu a k odstraňování dětské pornografie u jejich služeb až do přijetí ohlášených dlouhodobých právních předpisů. Tuto odchylku od revidované oblasti působnosti směrnice o soukromí a elektronických komunikacích je třeba vykládat úzce, zejména z toho důvodu, že interpersonální komunikační služby nezávislé na číslech budou i nadále spadat do oblasti působnosti směrnice o soukromí a elektronických komunikacích, pokud jde o všechny jejich další činnosti. Návrh tudíž obsahuje záruky, aby technologie, u nichž se odchylka využívá, splňovaly standardy osvědčených postupů, které se momentálně uplatňují, a tím limituje narušení důvěrnosti komunikací a riziko obcházení. Odchylka je omezena na technologie pravidelně používané interpersonálními komunikačními službami nezávislými na číslech pro účely odhalování a oznamování pohlavního zneužívání dětí na internetu a odstraňování dětské pornografie před vstupem tohoto nařízení v platnost a zajišťuje, aby používané typy technologií co nejméně narušovaly soukromí v souladu se současným stavem techniky v daném odvětví. Poskytovatelé by rovněž měli zveřejňovat výroční zprávy o provedeném zpracování. Doba trvání odchylky je omezena na dobu nezbytně nutnou k přijetí dlouhodobých právních předpisů.

Volba nástroje

Cílů tohoto návrhu lze nejlépe dosáhnout prostřednictvím nařízení. Tím se zajistí přímá použitelnost ustanovení a jednotný a soudržný přístup na celém vnitřním trhu. To je obzvláště důležité, neboť opatření společností v boji proti pohlavnímu zneužívání dětí na internetu jsou uplatňována jednotně v rámci celé jejich služby; rozdílná vnitrostátní prováděcí opatření by mohla odrazovat od pokračujícího dobrovolného zapojení. Nadto se zdá, že datum vstupu v platnost stanovené na 21. prosince může splnit pouze nařízení.

3.VÝSLEDKY HODNOCENÍ EX POST, KONZULTACÍ SE ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI A POSOUZENÍ DOPADŮ

Hodnocení ex post / kontroly účelnosti platných právních předpisů

Nevztahuje se na tento návrh.

Konzultace se zúčastněnými stranami

Nevztahuje se na tento návrh.

Sběr a využití výsledků odborných konzultací

Nevztahuje se na tento návrh.

Posouzení dopadů

Vzhledem k politickému cíli a časově citlivé povaze daného problému nejsou k dispozici jiné podstatně odlišné možnosti politiky, takže posouzení dopadů není namístě. Opatření má zejména zavést dočasnou a přísně omezenou odchylku od použitelnosti čl. 5 odst. 1 a článku 6 směrnice o soukromí a elektronických komunikacích k zajištění toho, aby poskytovatelé interpersonálních komunikačních služeb nezávislých na číslech mohli i nadále dobrovolně používat specifické technologie k odhalování a oznamování pohlavního zneužívání dětí na internetu a k odstraňování dětské pornografie u svých služeb po 20. prosinci 2020, do přijetí dlouhodobých právních předpisů. Dlouhodobé právní předpisy budou navrženy ve druhém čtvrtletí roku 2021, jak bylo oznámeno ve strategii EU pro účinnější boj proti pohlavnímu zneužívání dětí, a budou doplněny posouzením dopadů.

Základní práva

Návrh plně zohledňuje základní práva a zásady uznané v Listině základních práv Evropské unie. Navrhovaná opatření zohledňují zejména článek 7 Listiny základních práv Evropské unie, který chrání základní právo každého člověka na respektování jeho soukromého a rodinného života, obydlí a komunikací, včetně důvěrnosti komunikací. Návrh navíc zohledňuje čl. 24 odst. 2 Listiny, který stanoví, že při všech činnostech týkajících se dětí, ať už uskutečňovaných veřejnými orgány, nebo soukromými institucemi, musí být prvořadým hlediskem nejvlastnější zájem dítěte. Navíc v rozsahu, v jakém zpracování elektronických komunikací interpersonálních komunikačních služeb nezávislých na číslech výhradně za účelem odhalování a oznamování pohlavního zneužívání dětí na internetu a odstraňování dětské pornografie spadá do oblasti působnosti odchylky vytvořené tímto návrhem, se na toto zpracování i nadále vztahuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které provádí do sekundárních právních předpisů čl. 8 odst. 1 Listiny.

4.ROZPOČTOVÉ DŮSLEDKY

Návrh nemá žádné důsledky pro rozpočet EU.

5.OSTATNÍ PRVKY

Plány provádění a způsoby monitorování, hodnocení a podávání zpráv

Nevztahuje se na tento návrh.

Podrobné vysvětlení konkrétních ustanovení návrhu

Článek 1 vymezuje cíl návrhu, tj. vytvořit dočasnou a přísně omezenou odchylku od uplatňování některých povinností ze směrnice 2002/58/ES, jejímž výhradním cílem je umožnit poskytovatelům interpersonálních komunikačních služeb nezávislých na číslech, aby nadále používali technologie pro zpracování osobních a jiných údajů v rozsahu nezbytném k odhalování a oznamování pohlavního zneužívání dětí na internetu a k odstraňování dětské pornografie u svých služeb.

Článek 2 odkazuje na definici interpersonálních komunikačních služeb nezávislých na číslech ve směrnici (EU) 2018/1972 (evropský kodex pro elektronické komunikace) a na některé definice ve směrnici 2011/93/EU o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV.

Článek 3 stanoví rozsah odchylky tím, že vytváří omezenou výjimku z povinností stanovených v čl. 5 odst. 1 a článku 6 směrnice o soukromí a elektronických komunikacích, pokud jde o zpracování osobních a jiných údajů v souvislosti s poskytováním interpersonálních komunikačních služeb nezávislých na číslech, které je nezbytné pro používání technologie, včetně případného lidského přezkumu, který se přímo týká používání dané technologie, a to výhradně za účelem odhalování nebo oznamování pohlavního zneužívání dětí na internetu donucovacím orgánům a organizacím, které jednají ve veřejném zájmu proti pohlavnímu zneužívání dětí, jakož i odstraňování dětské pornografie, a stanoví seznam podmínek pro použití této odchylky.

Článek 4 stanoví data vstupu nařízení v platnost a jeho použitelnosti a kdy nebo za jakých podmínek se nařízení přestane používat.

2020/0259 (COD)

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o dočasné odchylce od některých ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES, pokud jde o používání technologií poskytovateli interpersonálních komunikačních služeb nezávislých na číslech ke zpracování osobních a jiných údajů pro účely boje proti pohlavnímu zneužívání dětí na internetu

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 16 odst. 2 ve spojení s čl. 114 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru 4 ,

v souladu s řádným legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES 5 stanoví pravidla zajišťující právo na soukromí a důvěrnost, pokud jde o zpracování osobních údajů při výměně údajů v odvětví elektronických komunikací. Tato směrnice upřesňuje a doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 6 .

(2) Směrnice 2002/58/ES se použije na zpracování osobních údajů ve spojení s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Definice služby elektronických komunikací se momentálně nachází v čl. 2 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES 7 . Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 8 se zrušuje směrnice 2002/21/ES s účinkem od 21. prosince 2020. Od uvedeného dne bude definice služeb elektronických komunikací nahrazena novou definicí v čl. 2 odst. 4 směrnice (EU) 2018/1972, která zahrnuje interpersonální komunikační služby nezávislé na číslech ve smyslu čl. 2 odst. 7 uvedené směrnice. Tyto služby, mezi něž patří například internetová telefonie, výměna zpráv a webové e-mailové služby, tudíž budou od 21. prosince 2020 spadat do oblasti působnosti směrnice 2002/58/ES.

(3)V souladu s čl. 6 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii Unie uznává práva, svobody a zásady stanovené v Listině základních práv Evropské unie. Článek 7 Listiny základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“) chrání základní právo každého člověka na respektování jeho soukromého a rodinného života, obydlí a komunikací, včetně důvěrnosti komunikací. Článek 8 Listiny obsahuje právo na ochranu osobních údajů. Čl. 24 odst. 2 Listiny stanoví, že při všech činnostech týkajících se dětí, ať už uskutečňovaných veřejnými orgány, nebo soukromými institucemi, musí být prvořadým hlediskem nejvlastnější zájem dítěte.

(4)Pohlavní zneužívání a pohlavní vykořisťování dětí představují závažné porušování lidských práv, zejména práv dětí na ochranu před všemi formami násilí, zneužívání a zanedbávání, špatného zacházení nebo vykořisťování, včetně sexuálního zneužívání, jak je stanoveno v Úmluvě Organizace spojených národů o právech dítěte z roku 1989 a v Listině. Digitalizace přinesla celou řadu výhod pro společnost a hospodářství, ale také problémy, včetně nárůstu pohlavního zneužívání dětí na internetu. Ochrana dětí na internetu je jednou z priorit Unie. Dne 24. července 2020 přijala Komise strategii EU pro účinnější boj proti pohlavnímu zneužívání dětí 9 (dále jen „strategie“), jejímž cílem je na úrovni Unie účinně reagovat na trestný čin pohlavního zneužívání dětí.

(5)Někteří poskytovatelé interpersonálních komunikačních služeb nezávislých na číslech, např. webového e-mailu a služeb výměny zpráv, již z vlastního rozhodnutí používají specifické technologie k odhalování a oznamování pohlavního zneužívání dětí na internetu donucovacím orgánům a organizacím jednajícím ve veřejném zájmu proti pohlavnímu zneužívání dětí nebo k odstraňování dětské pornografie. Tyto organizace odkazují na národní horké linky pro oznamování dětské pornografie, jakož i na organizace, jejichž účelem je omezit pohlavní vykořisťování dětí a předcházet viktimizaci dětí, a to v Unii i ve třetích zemích. Tyto dobrovolné činnosti hrají kolektivně cennou úlohu při umožnění identifikace a záchrany obětí a při omezování dalšího šíření dětské pornografie a zároveň přispívají k identifikaci a vyšetřování pachatelů a prevenci trestných činů pohlavního zneužívání dětí.

(6)Do 20. prosince 2020 je zpracování osobních údajů poskytovateli interpersonálních komunikačních služeb nezávislých na číslech prostřednictvím dobrovolných opatření za účelem odhalování a oznamování pohlavního zneužívání dětí na internetu a odstraňování dětské pornografie upraveno nařízením (EU) 2016/679.

(7)Směrnice 2002/58/ES neobsahuje žádná specifická ustanovení týkající se zpracování osobních a jiných údajů v souvislosti s poskytováním služeb elektronických komunikací za účelem odhalování a oznamování pohlavního zneužívání dětí na internetu a odstraňování dětské pornografie. Podle čl. 15 odst. 1 směrnice 2002/58/ES však mohou členské státy přijmout legislativní opatření k omezení rozsahu práv a povinností stanovených mimo jiné v článcích 5 a 6 uvedené směrnice, jež se týkají důvěrnosti sdělení a provozních údajů, za účelem prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů souvisejících s pohlavním zneužíváním dětí. Jelikož taková legislativní opatření neexistují a na úrovni Unie dosud není přijat nový dlouhodobý právní rámec pro účinný boj proti pohlavnímu zneužívání dětí oznámený ve strategii, neexistoval by právní základ pro to, aby poskytovatelé interpersonálních komunikačních služeb nezávislých na číslech mohli i nadále odhalovat a oznamovat pohlavní zneužívání dětí na internetu a odstraňovat dětskou pornografii ve svých službách i po 21. prosinci 2020.

(8)Toto nařízení proto stanoví dočasnou odchylku od čl. 5 odst. 1 a článku 6 směrnice 2002/58/ES, které chrání důvěrnost sdělení a provozních údajů. Jelikož směrnice 2002/58/ES byla přijata na základě článku 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, je třeba přijmout toto nařízení na stejném právním základě. Ne všechny členské státy nadto přijaly na vnitrostátní úrovni legislativní opatření k omezení rozsahu práv a povinností stanovených v těchto ustanoveních v souladu s čl. 15 odst. 1 směrnice 2002/58/ES a přijetí takových opatření s sebou nese značné riziko roztříštěnosti, jež by mohla nepříznivě ovlivnit vnitřní trh.

(9)Jelikož elektronické komunikace zahrnující fyzické osoby se obvykle považují za osobní údaje, mělo by být toto nařízení založeno také na článku 16 SFEU, který stanoví zvláštní právní základ pro přijetí pravidel týkajících se ochrany fyzických osob při zpracovávání osobních údajů orgány Unie a členskými státy, pokud vykonávají činnosti spadající do oblasti působnosti práva Unie, a pravidla o volném pohybu těchto údajů.

(10)V rozsahu, v němž zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytováním služeb elektronických komunikací interpersonálními komunikačními službami nezávislými na číslech výhradně za účelem odhalování a oznamování pohlavního zneužívání dětí na internetu a odstraňování dětské pornografie spadá do oblasti působnosti odchylky stanovené tímto nařízením, se na toto zpracování vztahuje nařízení (EU) 2016/679, včetně požadavku provést posouzení dopadu zamýšlených úkonů zpracování podle článku 35 uvedeného nařízení před zavedením dotčených technologií.

(11)Vzhledem k tomu, že výhradním cílem tohoto nařízení je umožnit i nadále některé stávající činnosti zaměřené na boj proti pohlavnímu zneužívání dětí na internetu, měla by být odchylka stanovená tímto nařízením omezena na zavedenou technologii, kterou interpersonální komunikační služby nezávislé na číslech pravidelně používají pro účely odhalování a oznamování pohlavního zneužívání dětí na internetu a odstraňování dětské pornografie před vstupem tohoto nařízení v platnost. Odkaz na technologii zahrnuje v případě potřeby jakýkoli lidský přezkum, který se přímo týká používání dané technologie a dohledu nad ní. Používání předmětné technologie by proto mělo být v daném odvětví běžné, aniž by bylo nezbytně vyžadováno, aby tuto technologii používali všichni poskytovatelé a aniž by bylo bráněno dalšímu vývoji technologie způsobem respektujícím soukromí. V tomto ohledu by mělo být nepodstatné, zda konkrétní poskytovatel, který se snaží využít této odchylky, již tuto technologii používá ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost, či nikoli. Typy zaváděných technologií by měly být v souladu se současným stavem v odvětví co nejméně narušující soukromí a neměly by zahrnovat systematické filtrování a skenování sdělení obsahujících text, ale měly by se zabývat pouze konkrétními sděleními v případě konkrétních prvků podezření na pohlavní zneužívání dětí.

(12)K zajištění co největší přesnosti a spolehlivosti by měla být použitá technologie v souladu se současným stavem v daném odvětví taková, aby v co největší možné míře omezila chybovost falešně pozitivních údajů a aby v případě potřeby neprodleně napravila všechny takové chyby, které se přesto mohou vyskytnout.

(13)Osobní a jiné údaje používané při výkonu činností, na něž se vztahuje odchylka stanovená v tomto nařízení, jakož i doba, po kterou jsou údaje následně uchovávány v případě pozitivních výsledků, by měly být minimalizovány, aby se zajistilo, že odchylka zůstane omezena na to, co je nezbytně nutné.

(14)V zájmu zajištění transparentnosti a odpovědnosti, pokud jde o činnosti prováděné na základě odchylky, by poskytovatelé měli každoročně zveřejňovat zprávy o zpracování spadajícím do oblasti působnosti tohoto nařízení, včetně druhu a objemu zpracovávaných údajů, počtu zjištěných případů, opatření použitých k výběru a zlepšení klíčových ukazatelů, počtu chyb a chybovosti (falešně pozitivních výstupů) různých použitých technologií, opatření použitých k omezení chybovosti a dosažené chybovosti, politiky uchovávání údajů a uplatňovaných záruk ochrany údajů.

(15)Toto nařízení by mělo vstoupit v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, aby se zajistilo, že bude použitelné od 21. prosince 2020.

(16)Toto nařízení omezuje právo na ochranu důvěrnosti sdělení a odchyluje se od rozhodnutí podrobit interpersonální komunikační služby nezávislé na číslech stejným pravidlům jako všechny ostatní služby elektronických komunikací, pokud jde o soukromí, přijatého ve směrnici (EU) 2018/1972. Doba použitelnosti tohoto nařízení by proto měla být omezena do 31. prosince 2025, tj. na dobu přiměřeně potřebnou k přijetí nového dlouhodobého právního rámce s propracovanějšími zárukami. Pokud budou dlouhodobé právní předpisy přijaty a vstoupí v platnost před uvedeným datem, měly by toto nařízení zrušit.

(17)Poskytovatelé interpersonálních komunikačních služeb nezávislých na číslech by měli podléhat zvláštním povinnostem stanoveným ve směrnici 2002/58/ES, pokud jde o jakékoli jiné činnosti, které spadají do oblasti její působnosti.

(18)Cílem tohoto nařízení je vytvořit dočasnou odchylku od některých ustanovení směrnice 2002/58/ES, aniž by došlo k roztříštěnosti vnitřního trhu. Vnitrostátní právní předpisy by navíc s největší pravděpodobností nebyly přijaty ve všech členských státech včas. Jelikož tohoto cíle nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, nýbrž jej může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů. Zavádí dočasnou a přísně omezenou odchylku od použitelnosti čl. 5 odst. 1 a článku 6 směrnice 2002/58/ES s řadou záruk, že nepřekročí rámec toho, co je nezbytné pro dosažení stanovených cílů.

(19)V souladu s čl. 42 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 10 byl konzultován evropský inspektor ochrany údajů, který vydal stanovisko dne […],

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Tímto nařízením se stanoví dočasná a přísně omezená pravidla, která se odchylují od některých povinností ze směrnice 2002/58/ES, a to výhradně s cílem umožnit poskytovatelům interpersonálních komunikačních služeb nezávislých na číslech, aby i nadále používali technologie pro zpracování osobních a jiných údajů v rozsahu nezbytném k odhalování a oznamování pohlavního zneužívání dětí na internetu a k odstraňování dětské pornografie u svých služeb.

 

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1) „interpersonální komunikační službou nezávislou na číslech“ služba ve smyslu čl. 2 bodu 7 směrnice (EU) 2018/1972;

2) „pohlavním zneužíváním dětí na internetu“

a) materiál, který přestavuje dětskou pornografii ve smyslu čl. 2 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU;

b) navazování kontaktu s dětmi k sexuálním účelům, tj. za účelem účasti na sexuálních praktikách s dítětem nebo za účelem výroby dětské pornografie některou z těchto metod: 

i) lákání dítěte poskytováním darů nebo jiných výhod;

ii) vyhrožování dítěti nepříznivým důsledkem, který je způsobilý mít na dítě významný dopad;

iii) prezentace pornografických materiálů dítěti nebo jejich zpřístupnění dítěti;

c) „pornografické představení“ ve smyslu čl. 2 písm. e) směrnice 2011/93/EU.

Článek 3
Oblast působnosti odchylky

Zvláštní povinnosti stanovené v čl. 5 odst. 1 a článku 6 směrnice 2002/58/ES se nevztahují na zpracování osobních a jiných údajů v souvislosti s poskytováním interpersonálních komunikačních služeb nezávislých na číslech, které jsou nezbytně nutné pro použití technologie výhradně za účelem odstranění dětské pornografie a odhalování nebo oznamování pohlavního zneužívání dětí na internetu donucovacím orgánům a organizacím jednajícím ve veřejném zájmu proti pohlavnímu zneužívání dětí, za předpokladu, že:

a)zpracování je přiměřené a omezené na zavedené technologie, které poskytovatelé interpersonálních komunikačních služeb nezávislých na číslech za tímto účelem před vstupem tohoto nařízení v platnost pravidelně používají a které jsou v souladu se současným stavem techniky v tomto odvětví a nejméně narušují soukromí;

b)použitá technologie je sama o sobě dostatečně spolehlivá v tom, že v maximální možné míře omezuje chybovost při odhalování obsahu představujícího pohlavní zneužívání dětí, a pokud k těmto příležitostným chybám dochází, jsou jejich důsledky neprodleně napraveny;

c)aniž je dotčeno právo na lidský přezkum, je technologie používaná ke zjišťování navazování kontaktu s dětmi omezena na použití příslušných klíčových ukazatelů, jako jsou klíčová slova a objektivně zjištěné rizikové faktory, např. věkový rozdíl;

d)zpracování je omezeno na to, co je nezbytně nutné pro účely odhalování a oznamování pohlavního zneužívání dětí na internetu a odstraňování dětské pornografie, a ledaže bylo pohlavní zneužívání dětí na internetu jako takové odhaleno a potvrzeno, je okamžitě vymazáno;

e)poskytovatel každoročně zveřejňuje zprávu o souvisejícím zpracování, včetně druhu a objemu zpracovávaných údajů, počtu zjištěných případů, opatření použitých k výběru a zlepšení klíčových ukazatelů, počtu a mírách chyb (falešně pozitivních výstupů) různých používaných technologií, opatření použitých k omezení chybovosti a dosažené chybovosti, politiky uchovávání údajů a uplatňovaných záruk ochrany údajů.

Pokud jde o písmeno d), pokud bylo pohlavní zneužívání dětí na internetu odhaleno a potvrzeno jako takové, mohou být příslušné údaje uchovávány pouze pro následující účely a pouze po nezbytnou dobu: 

pro podávání zpráv donucovacím orgánům a jiným příslušným veřejným orgánům a pro reagování na jejich přiměřené požadavky,

pro zablokování účtu dotčeného uživatele,

ve vztahu k údajům spolehlivě identifikovaným jako dětská pornografie pro vytvoření jedinečného, nepřevoditelného digitálního podpisu („hash“).

Článek 4 
Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 21. prosince 2020 do dne 31. prosince 2025.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament    Za Radu

předseda    předseda/předsedkyně

(1)    Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) (Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37).
(2)    Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace (přepracované znění), (Úř. věst. L 321, 17.12.2018, s. 36).
(3)    Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Strategie EU pro účinnější boj proti pohlavnímu zneužívání dětí, 24.7.2020, COM(2020) 607 final.
(4)    Úř. věst. C , , s. .
(5)    Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) (Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37).
(6)    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).
(7)    Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002 o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 33).
(8)    Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace (Úř. věst. L 321, 17.12.2018, s. 36).
(9)    Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Strategie EU pro účinnější boj proti pohlavnímu zneužívání dětí, 24.7.2020, COM(2020) 607 final.
(10)    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).