14.2.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 51/45


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.9700 — Dnata/Alpha LSG)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2020/C 51/14)

1.   

Komise dne 7. února 2020 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1).

Oznámení se týká těchto podniků:

Dnata (Spojené arabské emiráty), v konečném důsledku kontrolovaného vládou v Dubaji (Spojené arabské emiráty),

Alpha LSG Limited („Alpha LSG“, Spojené království).

Podnik Dnata získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o spojování kontrolu nad celým podnikem Alpha LSG.

Spojení se uskutečňuje nákupem podílů.

2.   

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku Dnata: poskytování služeb leteckých dopravců, včetně stravovacích služeb za letu, odbavování cestujících a zavazadel/nákladu, údržby a dalších technických služeb pro letecké dopravce v řadě zemí po celém světě. Podnik Dnata je kontrolován vládou v Dubaji, která rovněž ovládá podnik Emirates Airlines,

podniku Alpha LSG: poskytování stravovacích služeb během letu ve Spojeném království.

3.   

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.   

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Je třeba vždy uvést toto číslo jednací:

M.9700 Dnata/Alpha LSG

Připomínky lze Komisi zaslat e-mailem, faxem nebo poštou. Použijte tyto kontaktní informace:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 229 64301

Poštovní adresa:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 366, 14.12.2013, s. 5.