9.4.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 123/82


Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech zajišťujících základní propojení v letecké dopravě po skončení přechodného období uvedeného v Dohodě o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii

[COM(2020) 827 final – 2020/0363 (COD)]

(2021/C 123/15)

Žádost o vypracování stanoviska

Rada Evropské unie, 11. 12. 2020

Evropský parlament, 14. 12. 2020

Právní základ

čl. 100 odst. 2 a článek 304 Smlouvy o fungování Evropské unie

Odpovědná sekce

Doprava, energetika, infrastruktura a informační společnost

Přijato na plenárním zasedání

27. 1. 2021

Plenární zasedání č.

557

Výsledek hlasování

(pro/proti/zdrželi se hlasování)

přijato jednomyslně

Jelikož se Výbor domnívá, že obsah návrhu je zcela uspokojivý, a nemá k němu žádné připomínky, rozhodl se na 557. plenárním zasedání, které se konalo ve dnech 27. a 28. ledna 2021 (jednání dne 27. ledna), jednomyslně zaujmout k navrhovanému znění příznivé stanovisko.

V Bruselu dne 27. ledna 2021.

předsedkyně Evropského hospodářského a sociálního výboru

Christa SCHWENG