5.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 83/3


Oznámení určené subjektům údajů, na něž se vztahují omezující opatření stanovená rozhodnutím Rady 2014/119/SZBP a nařízením Rady (EU) č. 208/2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem situaci na Ukrajině

(2019/C 83/03)

Subjektům údajů se v souladu s článkem 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (1) dávají na vědomí následující informace.

Právním základem tohoto zpracování údajů jsou rozhodnutí 2014/119/SZBP (2) ve znění rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/354 (3) a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 (4), prováděné prováděcím nařízením Rady (EU) 2019/352 (5).

Správcem tohoto zpracování údajů je oddělení RELEX.1.C generálního ředitelství pro zahraniční věci, rozšíření a civilní ochranu – RELEX generálního sekretariátu Rady (GSR), které lze kontaktovat na této adrese:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Pověřence pro ochranu osobních údajů v generálním sekretariátu Rady lze kontaktovat na této adrese:

Data Protection Officer

data.protection@consilium.europa.eu

Účelem zpracování údajů je sestavit a aktualizovat seznam osob, na něž se vztahují omezující opatření stanovená rozhodnutím 2014/119/SZBP ve znění rozhodnutí (SZBP) 2019/354 a nařízením (EU) č. 208/2014, prováděným prováděcím nařízením (EU) 2019/352.

Subjekty údajů jsou fyzické osoby, které splňují kritéria pro zařazení na seznam stanovená rozhodnutím 2014/119/SZBP a nařízením (EU) č. 208/2014.

Mezi shromažďované osobní údaje patří údaje nezbytné ke správné identifikaci dotčené osoby, odůvodnění a veškeré další související údaje.

Shromažďované osobní údaje mohou být v případě potřeby sdíleny s Evropskou službou pro vnější činnost a s Komisí.

Aniž jsou dotčena omezení podle článku 25 nařízení (EU) 2018/1725, žádosti související s výkonem práv subjektů údajů, jako je právo na přístup, jakož i právo na opravu a právo vznést námitku, budou vyřízeny v souladu s nařízením (EU) 2018/1725.

Osobní údaje budou uchovávány po dobu 5 let od data, kdy byl subjekt údajů vyňat ze seznamu osob, na něž se vztahují omezující opatření, nebo od data, kdy skončí platnost opatření, nebo po dobu trvání soudního řízení, jestliže již bylo zahájeno.

Aniž jsou dotčeny jakékoli opravné prostředky soudní, správní nebo mimosoudní povahy, subjekty údajů mohou podat stížnost evropskému inspektorovi ochrany údajů v souladu s nařízením (EU) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39.

(2)  Úř. věst. L 66, 6.3.2014, s. 26.

(3)  Úř. věst. L 64, 5.3.2019, s. 7.

(4)  Úř. věst. L 66, 6.3.2014, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 64, 5.3.2019, s. 1.