22.10.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 358/1


Sdělení v souladu s čl. 34 odst. 7 písm. a) bodem iii) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ohledně rozhodnutí týkajících se závazných informací přijatých celními orgány členských států o sazebním zařazení zboží do celní nomenklatury

(2019/C 358/01)

Celní orgány od dnešního dne zruší rozhodnutí o závazných informacích, pokud již nejsou slučitelná s výkladem celní nomenklatury ve znění, které vyplývá z následujících mezinárodních sazebních opatření:

rozhodnutí o sazebním zařazení, stanovisek k sazebnímu zařazení nebo změn vysvětlivek k nomenklatuře harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží přijatých Radou pro celní spolupráci (dokument CCC č. NC2570 – zpráva z 62. zasedání Výboru pro HS a dokument CCC č. NC2626 – zpráva z 63. zasedání Výboru pro HS):

ZMĚNY VYSVĚTLIVEK K HS URČENÉ K ZAPRACOVÁNÍ POSTUPEM PODLE ČLÁNKU 8 ÚMLUVY O HS A STANOVISKA K SAZEBNÍMU ZAŘAZENÍ A ROZHODNUTÍ O SAZEBNÍM ZAŘAZENÍ VYPRACOVANÁ VÝBOREM PRO HS SVĚTOVÉ CELNÍ ORGANIZACE

(62. ZASEDÁNÍ VÝBORU PRO HS V ZÁŘÍ 2018)

DOK. NC2570

Stanoviska k sazebnímu zařazení zboží schválená Výborem pro HS

6306.22/1

M/8

(63. ZASEDÁNÍ VÝBORU PRO HS V BŘEZNU 2019)

DOK. NC2626

Změny vysvětlivek nomenklatury uvedené v příloze k Úmluvě o HS

kapitola 3

O/11

03.07

O/11

kapitola 16

O/11

16.05

O/11

26.21

O/16

28.11

O/16

kapitola 29

O/8

kapitola 29 příloha

O/9

29.38

O/4

30.01

O/2

30.02

O/7

kapitola 37

O/10

37.01

O/10

38.24

O/16 a O/21

90.18

O/36

Stanoviska k sazebnímu zařazení zboží schválená Výborem pro HS

1202.42/1

O/12

1704.90/11

O/13

2523.90/1

O/14

3004.90/8

O/17

3208.20/1

O/18

3814.00/3

O/19

3824.99/23-24

O/20

3921.90/3

O/22

4411.12/1

O/23

8477.80/1

O/24

8479.60/3

O/25

8483.50/1

O/26

8517.70/6-7

O/27

8525.80/4

O/28

8538.10/1-3

O/29

8543.70/7

O/30

8708.29/4

O/31

8708.50/1-4

O/32

9029.90/1

O/33

9405.10/1

O/34

9405.40/2-3

O/34

Rozhodnutí o sazebním zařazení schválená Výborem pro HS

2938.90 (INN: Seznam 116)

O/3

2939.71 (INN: Seznam 83)

E/2

2939.79 (INN: Seznamy č. 1, 14 a 62)

E/2

3002.90 (INN: Seznamy č. 116 a 117)

O/1

INN: Seznam 118

O/5

INN: Seznam 119

O/6

Informace týkající se obsahu těchto opatření je možno získat na Generálním ředitelství pro daňovou a celní unii Evropské Komise (rue de la Loi/Wetstraat 200, 1049 Brussels, Belgium) nebo na internetové stránce tohoto Generálního ředitelství:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-common-customs-tariff/harmonized-system-general-information_en