V Bruselu dne 30.8.2019

COM(2019) 376 final

2019/0172(NLE)

Návrh

ROZHODNUTÍ RADY

o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním uplatňování protokolu o provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov o partnerství v odvětví rybolovu


DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1.SOUVISLOSTI NÁVRHU

Odůvodnění a cíle návrhu

Dohoda mezi Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov a Evropským společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu 1 (dále jen „dohoda“) vstoupila v platnost dne 29. srpna 2011 2 a od té doby se automaticky obnovuje. Poslední protokol k této dohodě vstoupil v platnost dne 23. května 2014 a jeho platnost vypršela dne 22. května 2018.

Na základě příslušných směrnic pro jednání 3 vedla Komise jednání s vládou Demokratické republiky Svatý Tomáš a Princův ostrov (dále jen „Svatý Tomáš a Princův ostrov“) s cílem uzavřít nový protokol k dohodě. Po těchto jednáních byl dne 17. dubna 2019 parafován nový protokol. Protokol se vztahuje na období pěti let od data jeho prozatímního provádění, tj. od data jeho podpisu, jak je uvedeno v jeho článku 15.

Soulad s platnými předpisy v této oblasti politiky

V souladu s prioritami reformy rybářské politiky 4 stanoví nový protokol rybolovná práva pro plavidla Evropské Unie ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova na základě nejlepších dostupných vědeckých doporučení a na základě doporučení Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT). Tento nový protokol zohledňuje výsledky hodnocení posledního protokolu (2014–2018) a do budoucnosti zaměřeného posouzení vhodnosti uzavření nového protokolu. Obě byla provedena externími odborníky. Protokol Evropské unii a Svatému Tomáši a Princovu ostrovu rovněž v zájmu obou stran umožní užší spolupráci při podpoře odpovědného využívání rybolovných zdrojů ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova a v rámci úsilí Svatého Tomáše a Princova ostrova o rozvoj své modré ekonomiky.

Protokol stanoví rybolovná práva v těchto kategoriích:

— 28 mrazírenských plavidel lovících tuňáky vlečnou sítí,

— 6 plavidel pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru.

Soulad s ostatními politikami Unie

Jednání o novém protokolu k dohodě o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu se Svatým Tomášem a Princovým ostrovem je v souladu s vnější činností EU vůči africkým, karibským a tichomořským zemím (AKT) a zohledňuje zejména cíle Unie v oblasti dodržování demokratických zásad a lidských práv.

2.PRÁVNÍ ZÁKLAD, SUBSIDIARITA A PROPORCIONALITA

Právní základ

Právním základem je Smlouva o fungování Evropské unie, v jejímž čl. 43 odst. 2 je upravena společná rybářská politika a v čl. 218 odst. 5 stanovena etapa postupu uzavírání dohod mezi Unií a třetími zeměmi a případně jejich prozatímního provádění.

Subsidiarita (v případě nevýlučné pravomoci)

Návrh spadá do výlučné pravomoci Evropské unie.

Proporcionalita

Návrh je přiměřený cíli vytvořit rámec správy v právní, environmentální, hospodářské a sociální oblasti pro rybolovné činnosti prováděné plavidly Evropské unie ve vodách třetích zemí, který je zakotven v článku 31 nařízení, kterým se zřizuje společná rybářská politika. Splňuje tato ustanovení, jakož i ustanovení o finanční podpoře pro třetí země v článku 32 uvedeného nařízení.

3.VÝSLEDKY HODNOCENÍ EX-POST, KONZULTACÍ SE ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI A POSOUZENÍ DOPADŮ

Hodnocení ex-post / kontroly účelnosti platných právních předpisů

V roce 2017 provedla Komise hodnocení ex post stávajícího protokolu k dohodě o partnerství v odvětví rybolovu se Svatým Tomášem a Princovým ostrovem, jakož i hodnocení ex ante týkající se případného obnovení protokolu. Závěry těchto hodnocení jsou uvedeny v samostatném pracovním dokumentu 5 .

Hodnocení dospělo k závěru, že odvětví lovu tuňáka v EU má silný zájem o rybolov na Svatém Tomáši a Princově ostrově a že obnovení protokolu by pomohlo posílit sledování, kontrolu a dohled a zlepšilo by řízení rybolovu v tomto regionu. Důležitost výlučné ekonomické zóny v Guinejském zálivu ještě posiluje význam zamýšleného nového protokolu, a to jak pro unijní odvětví lovu tuňáka, tak pro předmětnou partnerskou zemi.

Konzultace se zúčastněnými stranami

V rámci hodnocení byly konzultovány členské státy, zástupci odvětví, mezinárodní organizace občanské společnosti, jakož i správa rybolovu a občanská společnost Svatého Tomáše a Princova ostrova. Konzultace se konaly také v rámci poradního sboru pro dálkový rybolov.

Sběr a využití výsledků odborných konzultací

Komise zadala vypracování hodnocení ex post a ex ante nezávislému konzultantovi v souladu s ustanoveními čl. 31 odst. 10 nařízení, kterým se zřizuje společná rybářská politika.

4.ROZPOČTOVÉ DŮSLEDKY

Roční finanční příspěvek Evropské unie činí 840 000 EUR na základě:

a) referenčního množství 8 000 tun za rok, k němuž byla stanovena částka spojená s přístupem ve výši 400 000 EUR ročně po celou dobu platnosti protokolu;

b) podpory na rozvoj odvětvové politiky rybolovu Svatého Tomáše a Princova ostrova ve výši 440 000 EUR ročně po celou dobu platnosti protokolu. Tato podpora po celou dobu platnosti protokolu splňuje cíle vnitrostátní politiky v oblasti udržitelného řízení rybolovných zdrojů v kontinentálních či mořských lovištích Svatého Tomáše a Princova ostrova.

Roční částka na prostředky pro závazky a na platby se stanoví v rámci ročního rozpočtového procesu, včetně položky rezervy pro protokoly, které na začátku roku ještě nebyly v platnosti 6 .

5.DALŠÍ PRVKY

Plány provádění a způsoby monitorování, hodnocení a podávání zpráv

Způsoby sledování jsou stanoveny v protokolu.

2019/0172 (NLE)

Návrh

ROZHODNUTÍ RADY

o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním uplatňování protokolu o provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov o partnerství v odvětví rybolovu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2 ve spojení s čl. 218 odst. 5 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)Dne 23. července 2007 přijala Rada nařízení (ES) č. 894/2007 7 o uzavření Dohody mezi Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov a Evropským společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu (dále jen „dohoda“) 8 . Tato dohoda vstoupila v platnost dne 29. srpna 2011 a je stále v platnosti.

(2)Platnost předchozího protokolu o provádění této dohody vypršela dne 22. května 2018.

(3)Dne 18. prosince 2017, pověřila Rada Komisi, aby zahájila jednání s Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov s cílem uzavřít nový protokol o provádění této dohody (dále jen „protokol“). Tato jednání byla úspěšně uzavřena parafováním protokolu dne 17. dubna 2019.

(4)Cílem protokolu je umožnit Evropské unii a Svatému Tomáši a Princovu ostrovu užší spolupráci při podpoře politiky udržitelného rybolovu a odpovědného využívání rybolovných zdrojů ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova a podpořit úsilí Svatého Tomáše a Princova ostrova o rozvoj jeho odvětví rybolovu.

(5)Protokol by proto měl být jménem Unie podepsán s výhradou jeho uzavření k pozdějšímu datu.

(6)Aby bylo zajištěno rychlé zahájení rybolovných činností plavidel Unie, měl by být protokol uplatňován prozatímně,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Podpis protokolu o provádění Dohody mezi Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov a Evropským společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu (dále jen „protokol“) se schvaluje jménem Unie s výhradou jeho uzavření.

Znění protokolu, jenž má být podepsán, se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Generální sekretariát Rady zřídí nástroj udělující plnou moc k podepsání protokolu, s výhradou jeho uzavření, osobě nebo osobám určeným vyjednavačem protokolu.

Článek 3

Podle článku 15 protokolu by tento protokol měl být prozatímně uplatňován ode dne jeho podpisu do okamžiku jeho vstupu v platnost.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne

   Za Radu

   předseda/předsedkyně

LEGISLATIVNÍ FINANČNÍ VÝKAZ

1.RÁMEC NÁVRHU/PODNĚTU

1.1.Název návrhu/podnětu

1.2.Příslušné oblasti politiky

1.3.Návrh/podnět se týká:

1.4.Cíle

1.4.1.Obecné cíle

1.4.2.Specifické cíle

1.4.3.Očekávané výsledky a dopady

1.4.4.Ukazatele výkonnosti

1.5.Odůvodnění návrhu/podnětu

1.5.1.Potřeby, které mají být uspokojeny v krátkodobém nebo dlouhodobém horizontu, včetně podrobného harmonogramu pro zahajovací fázi provádění podnětu

1.5.2.Přidaná hodnota ze zapojení Unie (může být důsledkem různých faktorů, např. přínosů z koordinace, právní jistoty, vyšší účinnosti nebo doplňkovosti). Pro účely tohoto bodu se „přidanou hodnotou zapojení Unie“ rozumí hodnota vyplývající ze zásahu Unie, která doplňuje hodnotu, kterou by jinak členské státy vytvořily samy.

1.5.3.Závěry vyvozené z podobných zkušeností v minulosti

1.5.4.Slučitelnost s víceletým finančním rámcem a možné synergie s dalšími vhodnými nástroji

1.5.5.Posouzení různých dostupných možností financování, včetně prostoru pro přerozdělení prostředků

1.6.Doba trvání a finanční dopad návrhu/podnětu

1.7.Předpokládaný způsob řízení

2.OPATŘENÍ PRO ŘÍZENÍ

2.1.Pravidla pro sledování a podávání zpráv

2.2.Systém řízení a kontroly

2.2.1.Odůvodnění režimu (režimů) řízení, mechanismů financování, platebních postupů a navrhované strategie pro kontrolu

2.2.2.Informace týkající se identifikovaných rizik a vnitřního kontrolního systému nastaveného na jejich zmírnění

2.2.3.Odhad a odůvodnění nákladové efektivnosti kontrol (poměr „náklady na kontroly ÷ hodnota souvisejících spravovaných finančních prostředků“) a posouzení očekávané míry rizika výskytu chyb (při platbě a při uzávěrce)

2.3.Opatření k zamezení podvodů a nesrovnalostí

3.ODHADOVANÝ FINANČNÍ DOPAD NÁVRHU/PODNĚTU

3.1.Okruhy víceletého finančního rámce a dotčené výdajové rozpočtové položky

3.2.Odhadovaný finanční dopad návrhu na prostředky

3.2.1.Odhadovaný souhrnný dopad na operační prostředky

3.2.2.Odhadovaný výstup financovaný z operačních prostředků

3.2.3.Odhadovaný souhrnný dopad na správní prostředky

3.2.4.Soulad se stávajícím víceletým finančním rámcem

3.2.5.Příspěvky třetích stran

3.3.Odhadovaný dopad na příjmy

LEGISLATIVNÍ FINANČNÍ VÝKAZ

1.RÁMEC NÁVRHU/PODNĚTU 

1.1.Název návrhu/podnětu

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Unie a prozatímním uplatňování protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou unií a Svatým Tomášem a Princovým ostrovem o partnerství v odvětví rybolovu.

1.2.Příslušné oblasti politiky 

11 – Námořní záležitosti a rybolov

11.03 – Povinné příspěvky regionálním organizacím pro řízení rybolovu a jiným mezinárodním organizacím a na dohody o udržitelném rybolovu

11.03.01 – Stanovení rámce správy pro rybolovné činnosti prováděné rybářskými plavidly Unie ve vodách třetích zemí

1.3.Návrh/podnět se týká:

X nové akce 

 nové akce po pilotním projektu/přípravné akci 9  

 prodloužení stávající akce 

 sloučení nebo přesměrování jedné nebo více akcí na jinou/novou akci 

1.4.Cíle

1.4.1.Obecné cíle

Sjednávání a uzavírání dohod o partnerství v odvětví udržitelného rybolovu se třetími zeměmi splňuje obecný cíl poskytnout rybářským plavidlům EU přístup k rybolovným oblastem ve třetích zemích a rozvíjet s těmito zeměmi partnerství v zájmu udržitelného využívání rybolovných zdrojů mimo vody EU.

Uvedené dohody rovněž zajišťují soudržnost mezi zásadami, jimiž se řídí společná rybářská politika, a závazky přijatými v rámci jiných evropských politik (udržitelné využívání zdrojů třetích zemí, boj proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu, integrace partnerských zemí do globální ekonomiky a lepší politické a finanční řízení rybolovu).

1.4.2.Specifické cíle

Specifický cíl č.

Přispívat k udržitelnému rybolovu ve vodách mimo EU, udržovat evropskou přítomnost v zámořských lovištích a chránit zájmy evropského rybářského odvětví a spotřebitelů sjednáváním a uzavíráním dohod o partnerství v odvětví udržitelného rybolovu s pobřežními státy v souladu s ostatními evropskými politikami.

1.4.3.Očekávané výsledky a dopady

Upřesněte účinky, které by návrh/podnět měl mít na příjemce / cílové skupiny.

Uzavření protokolu umožňuje vytvoření strategického partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Svatým Tomášem a Princovým ostrovem. Uzavření protokolu povede ke vzniku rybolovných práv pro plavidla Unie ve vodách uvedené země.

Protokol rovněž přispěje k lepšímu řízení a uchovávání rybolovných zdrojů prostřednictvím finanční (odvětvové) podpory pro provádění programů přijatých na vnitrostátní úrovni partnerskou zemí, zejména v souvislosti se sledováním nezákonného rybolovu, bojem proti němu a podporou odvětví drobného rybolovu.

Protokol také přispěje k rozvoji modré ekonomiky Svatého Tomáše a Princova ostrova, podpoře růstu souvisejícího s námořními činnostmi a udržitelného využívání jeho mořských zdrojů.

1.4.4.Ukazatele výkonnosti

Upřesněte ukazatele pro sledování pokroku a dosažených výsledků.

Míra využití rybolovných práv (procentní podíl využitých oprávnění k rybolovu za rok vzhledem k objemu dostupnému na základě protokolu).

Data o úlovcích (shromažďování a analýza) a obchodní hodnota dohody.

Příspěvek k zaměstnanosti a přidané hodnotě v Unii a ke stabilizaci trhu Unie (souhrnně s ostatními dohodami o partnerství v odvětví udržitelného rybolovu).

Příspěvek ke zdokonalení výzkumu, monitorování a kontroly rybolovných činností v partnerské zemi a rozvoje odvětví rybolovu, zejména drobného rybolovu.

1.5.Odůvodnění návrhu/podnětu

1.5.1.Potřeby, které mají být uspokojeny v krátkodobém nebo dlouhodobém horizontu, včetně podrobného harmonogramu pro zahajovací fázi provádění podnětu

Aby se omezilo přerušení stávajících rybolovných činností probíhajících podle stávajícího protokolu, je záměrem prozatímní uplatňování nového protokolu od data jeho podpisu.

Nový protokol vytvoří rámec pro rybolovné činnosti unijního loďstva v rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova a umožní majitelům plavidel EU žádat o oprávnění k rybolovu pro uvedenou oblast. Tento nový protokol navíc posiluje spolupráci mezi EU a Svatým Tomášem a Princovým ostrovem za účelem podpory rozvoje udržitelné rybářské politiky. Počítá zejména se sledováním plavidel pomocí systému VMS a se sdělováním údajů o úlovcích elektronickou cestou. Odvětvová podpora dostupná na základě protokolu pomůže Svatému Tomáši a Princovu ostrovu plnit jeho vnitrostátní strategii v oblasti rybolovu včetně boje s nezákonným, nehlášeným a neregulovaným rybolovem.

1.5.2.Přidaná hodnota ze zapojení Unie (může být důsledkem různých faktorů, např. přínosů z koordinace, právní jistoty, vyšší účinnosti nebo doplňkovosti). Pro účely tohoto bodu se „přidanou hodnotou zapojení Unie“ rozumí hodnota vyplývající ze zásahu Unie, která doplňuje hodnotu, kterou by jinak členské státy vytvořily samy.

Pokud Unie nový protokol neuzavře, byl by plavidlům Unie znemožněn rybolov, jelikož dohoda obsahuje ustanovení, které vylučuje rybolovné činnosti, jež neprobíhají v rámci definovaném protokolem k dohodě. Přidaná hodnota pro zámořské loďstvo EU je tedy jednoznačná. Protokol poskytuje rovněž rámec pro posílenou spolupráci mezi Unií a Svatým Tomášem a Princovým ostrovem.

1.5.3.Závěry vyvozené z podobných zkušeností v minulosti

Na základě analýzy minulých úlovků v rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova a nedávných úlovků v rámci podobných protokolů v dotčeném regionu, jakož i posouzení a dostupných vědeckých doporučení, stanovily smluvní strany referenční množství tuňáka a tuňákovitých ryb ve výši 8 000 tun ročně s rybolovnými právy pro 28 mrazírenských plavidel lovících tuňáky vlečnou sítí a 6 plavidel pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru. Odvětvová podpora byla stanovena relativně vysoká, aby se zohlednily potřeby, pokud jde o budování kapacity rybářských orgánů Svatého Tomáše a Princova ostrova a priority vnitrostátní rybářské strategie, jakož i plány na podporu modré ekonomiky tohoto pobřežního státu.

1.5.4.Slučitelnost s víceletým finančním rámcem a možné synergie s dalšími vhodnými nástroji

Finanční prostředky poskytnuté jakožto finanční příspěvek za přístup k rybolovu v rámci dohody o partnerství v odvětví rybolovu představují ve vnitrostátním rozpočtu Svatého Tomáše a Princova ostrova zastupitelné příjmy. Prostředky určené na odvětvovou podporu jsou nicméně přiděleny (obvykle jako součást každoročního zákona o rozpočtu) ministerstvu odpovědnému za rybolov, což je podmínkou uzavření a provádění dohody o partnerství v odvětví rybolovu. Tyto finanční prostředky jsou slučitelné s jinými zdroji financování pocházejícími od jiných mezinárodních investorů a určenými pro realizaci projektů nebo programů prováděných v odvětví rybolovu na vnitrostátní úrovni.

1.5.5.Posouzení různých dostupných možností financování, včetně prostoru pro přerozdělení prostředků

 

1.6.Doba trvání a finanční dopad návrhu/podnětu

X Omezené trvání

X    v platnosti od roku 2019 do roku 2024,

X    finanční dopad od roku 2019 do roku 2024 pro prostředky na závazky a od roku 2019 do roku 2024 pro prostředky na platby.

 Neomezené trvání

provádění s obdobím rozběhu od RRRR do RRRR,

poté plné fungování.

1.7.Předpokládaný způsob řízení 10  

X Přímé řízení Komisí

X jejími útvary včetně jejích zaměstnanců v delegacích Unie,

   prostřednictvím výkonných agentur.

 Sdílené řízení s členskými státy

 Nepřímé řízení, při kterém jsou úkoly souvisejícími s plněním rozpočtu pověřeny:

třetí země nebo subjekty určené těmito zeměmi,

mezinárodní organizace a jejich agentury (upřesněte),

EIB a Evropský investiční fond,

subjekty uvedené v článcích 70 a 71 finančního nařízení,

veřejnoprávní subjekty,

soukromoprávní subjekty pověřené výkonem veřejné služby v rozsahu, v jakém poskytují dostatečné finanční záruky,

soukromoprávní subjekty členského státu pověřené uskutečňováním partnerství soukromého a veřejného sektoru a poskytující dostatečné finanční záruky,

osoby pověřené prováděním zvláštních činností v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky podle hlavy V Smlouvy o EU a určené v příslušném základním právním aktu.

Pokud vyberete více způsobů řízení, upřesněte je v části „Poznámky“.

Poznámky

 

2.OPATŘENÍ PRO ŘÍZENÍ 

2.1.Pravidla pro sledování a podávání zpráv

Upřesněte četnost a podmínky.

Komise (GŘ MARE, ve spolupráci se svým atašé pro rybolov příslušným pro daný region) bude zajišťovat pravidelné sledování uplatňování protokolu, pokud jde o využívání rybolovných práv ze strany provozovatelů, údaje o úlovcích a dodržování podmínek odvětvové podpory.

Dohoda o partnerství v odvětví rybolovu stanoví, že se musí každý rok uskutečnit nejméně jedno zasedání smíšeného výboru, na němž Komise a Svatý Tomáš a Princův ostrov přezkoumají provádění dohody a jejího protokolu a v případě potřeby upraví plánování a popřípadě i finanční příspěvek.

2.2.Systém řízení a kontroly

2.2.1.Odůvodnění režimu (režimů) řízení, mechanismů financování, platebních postupů a navrhované strategie pro kontrolu

Platby příspěvku na přístup a příspěvku na podporu odvětví se provádějí odděleně.

Platby týkající se přístupu se provádějí jednou ročně k datu výročí uzavření protokolu s výjimkou prvního roku, kdy se tato platba provede do 3 měsíců od zahájení jeho prozatímního provádění. Přístup plavidel je kontrolován vydáváním oprávnění k rybolovu.

Výplata podpory se poprvé uskuteční 3 měsíce po uzavření dohody o ročním a víceletém prováděcím programu, a následně pak bude prováděna na základě dosažených výsledků. Kontrola se provádí na základě míry provádění stanovené na základě zpráv nebo dokladů poskytnutých partnerskou zemí a technických návštěv atašé pro rybolov.

2.2.2.Informace týkající se identifikovaných rizik a vnitřního kontrolního systému nastaveného na jejich zmírnění

Zjištěným rizikem je nevyužití rybolovných práv udělených rybářským plavidlům EU a nedostatečné využití nebo zpoždění při využití finančních prostředků určených na financování odvětvové rybářské politiky Svatého Tomáše a Princova ostrova.
Počítá se s trvalým dialogem o plánování a provádění odvětvové politiky stanovené v dohodě a protokolu. Součástí těchto kontrolních metod je rovněž společná analýza výsledků uvedená v článku 5 protokolu.

Kromě toho dohoda a protokol obsahují specifická ustanovení umožňující za určitých podmínek a okolností jejich pozastavení.

2.2.3.Odhad a odůvodnění nákladové efektivnosti kontrol (poměr „náklady na kontroly ÷ hodnota souvisejících spravovaných finančních prostředků“) a posouzení očekávané míry rizika výskytu chyb (při platbě a při uzávěrce)

Na platby nákladů na přístup k dohodám o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu se vztahují kontroly, jejichž cílem je zajistit jejich soulad s ustanoveními mezinárodních dohod. Cílem kontrol týkajících se odvětvové podpory je kontrolovat provádění této podpory. Toto sledování provádějí zaměstnanci Komise při delegacích a smíšené výbory. K hodnocení pokroku se používá víceletá programová matrice. Pokud je pokrok nedostatečný, je úhrada další splátky pozastavena nebo případně snížena. Celkové náklady na kontroly všech dohod o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu se odhadují na 1,8 % (na úrovni příspěvků za rok 2018). Kontrolní postupy dohod o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu vycházejí převážně z nevyhnutelných právních požadavků. Pokud nejsou zjištěny nedostatky, které by mohly mít významný dopad na legalitu a správnost finančních transakcí, jsou kontroly považovány za účinné. Průměrná míra chyb se odhaduje na 0,0 %.

2.3.Opatření k zamezení podvodů a nesrovnalostí 

Upřesněte stávající či předpokládaná preventivní a ochranná opatření, např. ze strategie pro boj proti podvodům.

Komise se zavazuje navázat se Svatým Tomášem a Princovým ostrovem politický dialog a pravidelnou koordinaci s cílem zlepšit řízení dohody a protokolu a posílit příspěvek EU k udržitelnému řízení zdrojů. Na veškeré platby, které Komise v rámci dohod o partnerství v odvětví rybolovu provádí, se vztahují standardní pravidla a rozpočtové a finanční postupy Komise. Zejména je provedena plná identifikace bankovního účtu třetích zemí, na nějž se finanční příspěvek vyplácí. V čl. 3 odst. 10 protokolu se stanoví, že finanční příspěvek za přístup k rybolovu musí být vyplacen státní pokladně Svatého Tomáše a Princova ostrova a část určená na rozvoj odvětví má být vyplacena na veřejný účet Svatého Tomáše a Princova ostrova, který je za tímto účelem zřízen.

3.ODHADOVANÝ FINANČNÍ DOPAD NÁVRHU/PODNĚTU 

3.1.Okruhy víceletého finančního rámce a dotčené výdajové rozpočtové položky

·Stávající rozpočtové položky

V pořadí okruhů víceletého finančního rámce a rozpočtových položek.

Okruh víceletého finančního rámce

Rozpočtová položka

Druh
výdaje

Příspěvek

Číslo

RP/NRP 11

zemí ESVO 12

kandidátských zemí 13

třetích zemí

ve smyslu čl. 21 odst. 2 písm. b) finančního nařízení

11.03.01

Vytvoření rámce pro řízení rybolovných činností prováděných rybářskými plavidly Evropské unie ve vodách třetích zemí (dohody o udržitelném rybolovu)

RP

NE

NE

NE

NE

·Nové rozpočtové položky, jejichž vytvoření se požaduje

V pořadí okruhů víceletého finančního rámce a rozpočtových položek.

Okruh víceletého finančního rámce

Rozpočtová položka

Druh
výdaje

Příspěvek

Číslo

RP/NRP

zemí ESVO

kandidátských zemí

třetích zemí

ve smyslu čl. 21 odst. 2 písm. b) finančního nařízení

[XX.YY.YY.YY]

ANO/NE

ANO/NE

ANO/NE

ANO/NE

3.2.Odhadovaný finanční dopad návrhu na prostředky 

3.2.1.Odhadovaný souhrnný dopad na operační prostředky 

   Návrh/podnět nevyžaduje využití operačních prostředků

X    Návrh/podnět vyžaduje využití operačních prostředků, jak je vysvětleno dále:

v milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

Okruh víceletého finančního
rámce:

Číslo 2

Udržitelný růst: přírodní zdroje

GŘ: GŘ MARE

Rok
2019

Rok
2020

Rok
2021

Rok
2022

Rok
2022

CELKEM

• Operační prostředky

Rozpočtová položka 14  11.03.01

Závazky

(1a)

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Platby

(2a)

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Rozpočtová položka

Závazky

(1b)

Platby

(2b)

Prostředky správní povahy financované z rámce na zvláštní programy 15  

Rozpočtová položka

3)

Prostředky pro GŘ
MARE CELKEM

Závazky

=1a+1b +3

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Platby

=2a+2b

+3

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Operační prostředky CELKEM

Závazky

4)

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Platby

5)

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

•Prostředky správní povahy financované z rámce na zvláštní programy CELKEM

(6)

Prostředky
z OKRUHU 2 CELKEM
víceletého finančního rámce

Závazky

=4+ 6

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Platby

=5+ 6

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Pokud je návrhem/podnětem dotčen více než jeden operační okruh, zopakuje se výše uvedený oddíl:

•Operační prostředky CELKEM (všechny operační okruhy)

Závazky

4)

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Platby

5)

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Prostředky správní povahy financované z rámce na zvláštní programy (všechny operační okruhy) CELKEM

(6)

Prostředky
z OKRUHŮ 1 až 4 CELKEM
víceletého finančního rámce

(referenční částka)

Závazky

=4+ 6

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Platby

=5+ 6

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Okruh víceletého finančního
rámce:

5

„Správní výdaje“

Tento oddíl se vyplní pomocí „rozpočtových údajů správní povahy“, jež se nejprve uvedou v příloze legislativního finančního výkazu (příloha V interních pravidel), která se pro účely konzultace mezi útvary vloží do aplikace DECIDE.

v milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

Rok
2019

Rok
2020

Rok
2021

Rok
2022

Rok
2023

CELKEM

GŘ: GŘ MARE

• Lidské zdroje

• Ostatní správní výdaje

GŘ MARE CELKEM

Prostředky

Prostředky
z OKRUHU 5 CELKEM
víceletého finančního rámce
 

(Závazky celkem = platby celkem)

v milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

Rok
2019

Rok
2020

Rok
2021

Rok
2022

Rok
2023

CELKEM

Prostředky
z OKRUHŮ 1 až 5 CELKEM
víceletého finančního rámce
 

Závazky

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Platby

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

3.2.2.Odhadovaný výstup financovaný z operačních prostředků 

Prostředky na závazky v milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

Uveďte cíle a výstupy

Rok
2019

Rok
2020

Rok
2021

Rok
2022

Rok
2023

CELKEM

Druh 16

Průměrné náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

Celkový počet

Náklady celkem

SPECIFICKÝ CÍL č. 1 17 ...

— Přístup

Roční

0,400

0,400

0,400

0,400

0,400

2,000

— Odvětvový

Roční

0,440

0,440

0,440

0,440

0,440

2,200

– Výstup

Mezisoučet za specifický cíl č. 1

CELKEM

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,200

3.2.3.Odhadovaný souhrnný dopad na správní prostředky 

X    Návrh/podnět nevyžaduje využití prostředků správní povahy.

    Návrh/podnět vyžaduje využití prostředků správní povahy, jak je vysvětleno dále:

v milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

Rok
N 18

Rok
N+1

Rok
N+2

Rok
N+3

Vložit počet let podle trvání finančního dopadu (viz bod 1.6)

CELKEM

OKRUH 5
víceletého finančního rámce

Lidské zdroje

Ostatní správní výdaje

Mezisoučet za OKRUH 5
víceletého finančního rámce

Mimo OKRUH 5 19
víceletého finančního rámce

Lidské zdroje

Ostatní výdaje
správní povahy

Mezisoučet
mimo OKRUH 5
víceletého finančního rámce

CELKEM

Potřebné prostředky na oblast lidských zdrojů a ostatní výdaje správní povahy budou pokryty z prostředků GŘ, které jsou již vyčleněny na řízení akce a/nebo byly vnitřně přerozděleny v rámci GŘ, a případně doplněny z dodatečného přídělu, který lze řídícímu GŘ poskytnout v rámci ročního přidělování a s ohledem na rozpočtová omezení.

3.2.3.1.Odhadované potřeby v oblasti lidských zdrojů

X    Návrh/podnět nevyžaduje využití lidských zdrojů.

   Návrh/podnět vyžaduje využití lidských zdrojů, jak je vysvětleno dále:

Odhad vyjádřete v přepočtu na plné pracovní úvazky

Rok
N

Rok
N+1

Rok N+2

Rok N+3

Vložit počet let podle trvání finančního dopadu (viz bod 1.6)

• Pracovní místa podle plánu pracovních míst (místa úředníků a dočasných zaměstnanců)

XX 01 01 01 (v ústředí a v zastoupeních Komise)

XX 01 01 02 (při delegacích)

XX 01 05 01/11/21 (v nepřímém výzkumu)

10 01 05 01/11 (v přímém výzkumu)

Externí zaměstnanci (v přepočtu na plné pracovní úvazky: FTE) 20

XX 01 02 01 (SZ, VNO, ZAP z celkového rámce)

XX 01 02 02 (SZ, MZ, VNO, ZAP a MOD při delegacích)

XX 01 04 yy  21

– v ústředí

– při delegacích

XX 01 05 02/12/22 (SZ, VNO, ZAP v nepřímém výzkumu)

10 01 05 02/12 (SZ, VNO, ZAP v přímém výzkumu)

Jiné rozpočtové linie (upřesněte)

CELKEM

XX je oblast politiky nebo dotčená hlava rozpočtu.

Potřeby v oblasti lidských zdrojů budou pokryty ze zdrojů GŘ, které jsou již vyčleněny na řízení akce a/nebo byly vnitřně přeobsazeny v rámci GŘ, a případně doplněny z dodatečného přídělu, který lze řídícímu GŘ poskytnout v rámci ročního přidělování a s ohledem na rozpočtová omezení.

Popis úkolů:

Úředníci a dočasní zaměstnanci

Externí zaměstnanci

3.2.4.Soulad se stávajícím víceletým finančním rámcem 

Návrh/podnět:

X    může být v plném rozsahu financován přerozdělením prostředků v rámci příslušného okruhu víceletého finančního rámce (VFR).

To se týká využití rezervy (kapitola 40).

   vyžaduje použití nepřiděleného rozpětí v rámci příslušného okruhu VFR a/nebo použití zvláštních nástrojů definovaných v nařízení o VFR.

Upřesněte, co se požaduje, příslušné okruhy a rozpočtové položky, odpovídající částky a navrhované nástroje, které mají být použity.

   vyžaduje revizi VFR.

Upřesněte potřebu, příslušné okruhy a rozpočtové položky a odpovídající částky.

3.2.5.Příspěvky třetích stran 

Návrh/podnět:

X    nepočítá se spolufinancováním od třetích stran

   počítá se spolufinancováním od třetích stran podle následujícího odhadu:

Prostředky v milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

Rok
N 22

Rok
N+1

Rok
N+2

Rok
N+3

Vložit počet let podle trvání finančního dopadu (viz bod 1.6)

Celkem

Upřesněte spolufinancující subjekt 

Spolufinancované prostředky CELKEM3.3.Odhadovaný dopad na příjmy 

XNávrh/podnět nemá žádný finanční dopad na příjmy.

   Návrh/podnět má tento finanční dopad:

   dopad na vlastní zdroje

   na jiné příjmy

uveďte, zda je příjem účelově vázán na výdajové položky     

v milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

Příjmová rozpočtová položka:

Prostředky dostupné v běžném rozpočtovém roce

Dopad návrhu/podnětu 23

Rok
N

Rok
N+1

Rok
N+2

Rok
N+3

Vložit počet let podle trvání finančního dopadu (viz bod 1.6)

Článek ………….

U účelově vázaných příjmů upřesněte dotčenou výdajovou rozpočtovou položku (dotčené výdajové rozpočtové položky).

Jiné poznámky (např. způsob/vzorec výpočtu dopadu na příjmy nebo jiné údaje).

(1)    Úř. věst. L 205, 7.8.2007, s. 36.
(2)    Úř. věst. L 31, 31.1.2013, s. 1.
(3)    Přijatých během zasedání Rady ve složení pro dopravu, telekomunikace a energetiku dne 18. prosince 2017.
(4)    Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22.
(5)    SWD(2017) 434 final ze dne 1. prosince 2017.
(6)    V souladu s interinstitucionální dohodou o spolupráci v rozpočtových záležitostech (2013/C 373/01).
(7)    Nařízení Rady (ES) č. 894/2007 ze dne 23. července 2007 o uzavření Dohody mezi Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov a Evropským společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu (Úř. věst. L 205, 7.8.2007, s. 35).
(8)    Úř. věst. L 205, 7.8.2007, s. 36.
(9)    Uvedené v čl. 58 odst. 2 písm. a) nebo b) finančního nařízení.
(10)    Vysvětlení způsobů řízení spolu s odkazem na finanční nařízení jsou k dispozici na stránkách BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/CS/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx.  
(11)    RP = rozlišené prostředky / NRP = nerozlišené prostředky.
(12)    ESVO: Evropské sdružení volného obchodu.
(13)    Kandidátské země a případně potenciální kandidátské země západního Balkánu.
(14)    Podle oficiální rozpočtové nomenklatury.
(15)    Technická a/nebo administrativní pomoc a výdaje na podporu provádění programů a/nebo akcí EU (bývalé položky „BA“), nepřímý výzkum, přímý výzkum.
(16)    Výstupy se rozumí produkty a služby, které mají být dodány (např.: počet financovaných studentských výměn, počet vybudovaných kilometrů silnic atd.).
(17)    Popsaný v bodě 1.4.2. „Specifické cíle…“.
(18)    Rokem N se rozumí rok, kdy se návrh/podnět začíná provádět. Výraz „N“ nahraďte předpokládaným prvním rokem provádění (například 2021). Totéž proveďte u let následujících.
(19)    Technická a/nebo administrativní pomoc a výdaje na podporu provádění programů a/nebo akcí EU (bývalé položky „BA“), nepřímý výzkum, přímý výzkum.
(20)    SZ = smluvní zaměstnanec; MZ = místní zaměstnanec; VNO = vyslaný národní odborník; ZAP = zaměstnanec agentury práce; MOD = mladý odborník při delegaci.
(21)    Dílčí strop na externí pracovníky z operačních prostředků (bývalé linie „BA“).
(22)    Rokem N se rozumí rok, kdy se návrh/podnět začíná provádět. Výraz „N“ nahraďte předpokládaným prvním rokem provádění (například 2021). Totéž proveďte u let následujících.
(23)    Pokud jde o tradiční vlastní zdroje (cla, dávky z cukru), je třeba uvést čisté částky, tj. hrubé částky po odečtení 20 % nákladů na výběr.

V Bruselu dne 30.8.2019

COM(2019) 376 final

PŘÍLOHA

EMPTY

návrhu rozhodnutí Rady

o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním uplatňování protokolu o provádění Dohody mezi Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov a Evropským společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu


PŘÍLOHA
PROTOKOLU, KTERÝM SE PROVÁDÍ DOHODA MEZI DEMOKRATICKOU REPUBLIKOU SVATÝ TOMÁŠ A PRINCŮV OSTROV A EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM O PARTNERSTVÍ V ODVĚTVÍ RYBOLOVU

Článek 1
Zásady

1.Cílem tohoto protokolu je provedení dohody mezi Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov a Evropským společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu. Tento protokol obsahuje přílohu a dodatky, které jsou jeho nedílnou součástí.

2.Obě strany se zavazují, že budou podporovat zodpovědný rybolov v rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova na základě zásady nediskriminace. Svatý Tomáš a Princův ostrov jsou odhodlány uplatňovat stejná technická a ochranná opatření na všechna zahraniční průmyslová loďstva lovící tuňáky ve své rybolovné oblasti s cílem přispět k řádnému řízení rybolovu.

3.Strany se zavazují zajistit, že tento protokol bude prováděn v souladu s článkem 9 dohody z Cotonou o podstatných prvcích týkajících se lidských práv, demokratických zásad a právního státu a základním prvku týkajícím se řádné správy věcí veřejných.

4.Zavazují se také k podpoře udržitelného rozvoje a udržitelné a zdravé péče o životní prostředí.

5.Strany se zavazují, že budou zveřejňovat a vyměňovat si informace o jakékoli dohodě opravňující zahraniční plavidla ke vstupu do jejich rybolovné oblasti, jakož i informace týkající se intenzity rybolovu, která z toho vyplyne, počtu vydaných oprávnění a úlovků.

6.V souladu s článkem 6 uvedené dohody mohou plavidla Evropské unie provozovat rybolovné činnosti v rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova pouze v případě, že disponují oprávněním k rybolovu vydaným podle tohoto protokolu a podle pravidel uvedených v jeho příloze.

Článek 2
Doba používání a rybolovná práva

1.Od prvního dne prozatímního používání protokolu na období pěti (5) let jsou rybolovná práva udělená plavidlům Evropské unie podle článku 5 dohody o partnerství v odvětví rybolovu stanovena tak, aby umožnila lov vysoce stěhovavých druhů (uvedených v příloze 1 Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu z roku 1982, zejména tuňáka, mečouna a žraloka dlouhoploutvého), kromě druhů chráněných nebo zakázaných Mezinárodní komisí pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT).

2.Rybolovná práva se udílejí:

— 28 plavidlům lovícím tuňáky vlečnou sítí,

— 6 plavidlům pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru.

3.Výše uvedené odstavce 1 a 2 se použijí s výhradou ustanovení článků 6, 7 a 9 tohoto protokolu.

Článek 3
Finanční příspěvek – platební postupy

1.Finanční příspěvek podle článku 7 dohody o partnerství v odvětví rybolovu je na období uvedené v článku 1 stanoven na 4 200 000 EUR.

2.Finanční příspěvek zahrnuje:

a)roční poplatek za přístup do rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova ve výši 400 000 EUR, což odpovídá referenční tonáži 8 000 tun ročně; a

b)zvláštní částku 440 000 EUR za rok na podporu provádění odvětvové politiky rybolovu Svatého Tomáše a Princova ostrova.

3.Odhadovaná výše poplatků získaných za jeden rok z činnosti plavidel oprávněných podle protokolu, vypočtená na základě referenční tonáže uvedené v odst. 2 písm. a) navíc činí v průměru 560 000 EUR.

4.Výše uvedený odstavec 2 se použije s výhradou ustanovení článků 4, 6, 7 a 9 tohoto protokolu a článků 12 a 13 dohody o partnerství v odvětví rybolovu.

5.Finanční příspěvek uvedený v odstavci 2 bude hradit Evropská unie ve výši 840 000 EUR ročně po celou dobu platnosti tohoto protokolu, což celkově odpovídá ročním částkám uvedeným v odst. 2 písm. a) a b).

6.Pokud celkové množství úlovků plavidel Evropské unie ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova za rok přesáhne roční referenční tonáž uvedenou v odst. 2 písm. a), zvýší se příslušná částka ročního finančního příspěvku o 50 EUR za každou tunu ulovenou navíc.

7.Platby za další úlovky se provádějí podle dohody o konečném vyúčtování úlovků uvedené v kapitole II oddíle 2 přílohy. Celková roční částka vyplacená Evropskou unií za tyto další úlovky však nesmí přesáhnout dvojnásobek částky uvedené v odst. 2 písm. a). Pokud částka, kterou má Unie za tyto další úlovky uhradit, přesáhne dvojnásobek roční částky uvedené v odst. 2 písm. a), vyplatí se částka za přesahující množství v následujícím roce.

8.Platba příspěvku uvedeného v odst. 2 písm. a) proběhne v prvním roce nejpozději do devadesáti (90) dnů ode dne počátku prozatímního provádění protokolu a v následujících letech nejpozději k výročnímu datu tohoto protokolu.

9.Přidělení finančního příspěvku uvedeného v odst. 2 písm. a) spadá do výlučné pravomoci orgánů Svatého Tomáše a Princova ostrova v souladu se zásadami řádného finančního řízení.

10.Finanční příspěvek musí být uhrazen na veřejné účty takto: příspěvek podle odst. 2 písm. a) se hradí na účet státní pokladny vedený u Centrální banky Svatého Tomáše a Princova ostrova a finanční příspěvek uvedený v odst. 2 písm. b) tohoto článku a finanční příspěvek uvedený v odstavci 7 se hradí na účet Fondu pro rozvoj rybolovu a zapisuje se do rozpočtu. Orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova každoročně Evropské komisi sdělují bankovní údaje týkající se příslušných účtů.

Článek 4
Odvětvová podpora

1.Odvětvová podpora podle tohoto protokolu přispívá k provádění vnitrostátní strategie v oblasti rybolovu a k rozvoji námořního hospodářství. Jejím cílem je udržitelné řízení rybolovných zdrojů a rozvoj odvětví, zejména prostřednictvím:

zlepšení sledování a kontroly rybolovných činností a dohledu na nimi,

zlepšení vědeckých poznatků o rybolovných zdrojích,

zlepšení kvality produktů rybolovu,

podpora rozvoje drobného rybolovu,

posílení mezinárodní spolupráce,

podpora rozvoje akvakultury.

2.Strany se v rámci smíšeného výboru zřízeného podle článku 9 dohody o partnerství v odvětví rybolovu dohodnou nejpozději tři (3) měsíce po zahájení prozatímního provádění tohoto protokolu na víceletém odvětvovém programu a na podmínkách jeho používání, přičemž jde zejména o:    

a)roční a víceleté obecné zásady, podle nichž se použije finanční příspěvek uvedený v čl. 3 odst. 2 písm. b);

b)roční a víceleté cíle, které je třeba uskutečnit, aby bylo možno přispět k udržitelnému a zodpovědnému rybolovu s ohledem na priority vyjádřené v politice Svatého Tomáše a Princova ostrova v oblasti rybolovu;

c)kritéria a postupy, které se mají použít, aby bylo možné provést roční hodnocení dosažených výsledků.

3.Změny cílů a akcí obsažených v ročním nebo víceletém odvětvovém programu musí být předem oznámeny Evropské komisi. V případě, že bude mít Evropská komise námitky, lze se obrátit na smíšený výbor, který musí rozhodnout o zamýšlené změně, kterou mají smluvní strany schválit, což lze v případě potřeby provést formou výměny dopisů.

4.Obě strany každoročně zhodnotí výsledky provádění víceletého odvětvového programu na základě písemné zprávy, kterou předloží orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova. Pokud z tohoto hodnocení vyplyne, že plnění těchto cílů není v souladu s plánováním nebo pokud smíšený výbor považuje jeho provádění za nedostatečné, může být vyplácení finančního příspěvku revidováno nebo pozastaveno.

5.Vyplácení tohoto finančního příspěvku se obnoví po konzultaci a dohodě obou stran, pokud smíšený výbor vyhodnotí pokrok při provádění jako uspokojivý, což lze v případě potřeby provést formou výměny dopisů. Zvláštní finanční příspěvek stanovený v čl. 3 odst. 2 písm. b) nicméně nemůže být vyplacen po uplynutí období šesti (6) měsíců od skončení platnosti tohoto protokolu.

Článek 5
Vědecká a technická spolupráce v oblasti zodpovědného rybolovu

1.Po dobu, na niž se vztahuje tento protokol, se Evropská unie a Svatý Tomáš a Princův ostrov zavazují spolupracovat při sledování stavu rybolovných zdrojů v rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova.

2.Obě strany se zavazují podporovat spolupráci v oblasti zodpovědného rybolovu na úrovni tohoto středoafrického regionu.

3.Obě strany se zavazují dodržovat všechna doporučení a usnesení Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT).

4.V souladu s článkem 4 dohody o partnerství v odvětví rybolovu, na základě doporučení a usnesení přijatých v rámci ICCAT a na základě nejlepších dostupných vědeckých stanovisek vedou strany konzultace v rámci smíšeného výboru podle článku 9 dohody o partnerství v odvětví rybolovu ohledně případných opatření směřujících k udržitelnému řízení rybolovných zdrojů, na něž se vztahuje tento protokol, a majících vliv na činnosti plavidel Evropské unie.

5.Strany se dohodly, že pro řádné řízení a zachování populací žraloků zajistí podrobné sledování úlovků těchto druhů na základě výměny údajů o úlovcích podle kapitoly III přílohy. Smíšený výbor přijme případná dodatečná opatření týkající se řízení rybolovu, jež umožní lepší regulaci činnosti loďstva plavidel pro rybolov na dlouhou lovnou šňůru.

6.Obě strany spolupracují na tom, aby posílily mechanismy kontroly, vyšetřování a boje proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu na Svatém Tomáši a Princově ostrově.

Článek 6
Přezkum rybolovných práv a technických opatření

1.Smíšený výbor může přezkoumat rybolovná práva uvedená v článku 1, pokud je tento přezkum v souladu s udržitelným řízením rybolovných zdrojů uvedených v tomto protokolu.

2.V takovém případě je nutno finanční příspěvek uvedený v čl. 3 odst. 2 písm. a) přizpůsobit pro rata temporis a příslušné změny zaznamenat do tohoto protokolu a jeho příloh.

3.Smíšený výbor může přezkoumat a v případě nutnosti společnou dohodou upravit nebo změnit ustanovení týkající se podmínek rybolovu a technická prováděcí opatření tohoto protokolu.

Článek 7
Nová rybolovná práva

1.Pokud jde o využívání lovišť, na která se tento protokol nevztahuje, mohou orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova požádat Evropskou unii, aby zvážila možnost rybolovu v takovýchto lovištích. Vzhledem k tomu, že neexistují dostatečné údaje o stavu populací, dohodly se strany na podmínkách provedení průzkumného rybolovu s ohledem na nejlepší vědecká doporučení, která jsou výsledkem zkoumání vědeckých odborníků obou smluvních stran.

2.Na základě těchto výsledků a v případě, že Evropská unie projeví o tato loviště zájem, se obě strany před případným udělením povolení orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova o této skutečnosti poradí v přípravném výboru. V případě potřeby se strany dohodnou na podmínkách pro tato nová rybolovná práva, a je-li to nutné, změní tento protokol a jeho přílohu.

Článek 8
Pobídka pro vykládku a podpora spolupráce mezi hospodářskými subjekty

1.Strany spolupracují na zlepšování možností vykládky úlovků v přístavech Svatého Tomáše a Princova ostrova.

2.Svatý Tomáš a Princův ostrov usiluje o zavedení strategie a pobídky na podporu vykládek. Loďstvo Evropské unie v rámci této strategie usiluje o vykládku některých svých úlovků, zejména vedlejších úlovků.

3.Strany usilují o vytvoření podmínek příznivých pro podporu technických, hospodářských a obchodních vztahů mezi podniky a o prosazování rámce umožňujícího rozvoj obchodu a investic.

Článek 9
Pozastavení provádění protokolu

1.Provádění tohoto protokolu může být pozastaveno na podnět jedné ze stran, pokud je zjištěna jedna nebo více z těchto podmínek:

a)provozování rybolovných činností v rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova brání neobvyklé okolnosti vymezené v čl. 2 písm. h) dohody o partnerství v odvětví rybolovu;

b)v důsledku podstatných změn politických okolností ve vymezení a při provádění politiky rybolovu u jedné nebo druhé strany, které ovlivní ustanovení tohoto protokolu;

c)jedna ze stran zjistí, že dochází k porušování podstatných prvků lidských práv stanovených článkem 9 dohody z Cotonou a proběhl postup podle článků 8 a 96 uvedené dohody;

d)Evropská unie nezaplatila finanční příspěvek podle čl. 3 odst. 2 písm. a) z jiných důvodů, než které jsou stanoveny v tomto článku;

e)dojde k vážnému a nevyřešenému sporu mezi oběma stranami při provádění nebo výkladu tohoto protokolu.

2.Pozastavení provádění protokolu je podmíněno tím, že dotyčná strana oznámí svůj záměr písemně a nejméně tři (3) měsíce přede dnem, k němuž má pozastavení nabýt účinku.

3.V případě pozastavení pokračují strany v konzultacích s cílem najít smírné narovnání svého sporu. Pokud je takového řešení dosaženo, pokračuje se v uplatňování protokolu a částka finančního příspěvku se úměrně a pro rata temporis sníží podle doby, během které bylo uplatňování protokolu pozastaveno.

Článek 10
Použitelné právní předpisy

1.Rybolovné činnosti plavidel Evropské unie, která působí ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova, se řídí právem platným na Svatém Tomáši a Princově ostrově, nestanoví-li dohoda o partnerství v odvětví rybolovu, tento protokol s přílohou a dodatky jinak.

2.Orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova informují Evropskou unii o každé změně nebo o každém novém právním předpise, jež se týkají odvětví rybolovu. Tyto změny jsou vykonatelné vůči plavidlům Evropské unie do šedesáti (60) dnů ode dne tohoto oznámení.

3.Evropská komise informuje orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova o každé změně nebo o každém novém právním předpise, jež se týkají rybolovných činností zámořského loďstva Evropské unie.

Článek 11
Elektronická výměna informací

1.Svatý Tomáš a Princův ostrov s Evropskou unií usilují o zprovoznění a údržbu systémů informačních technologií nezbytných pro elektronickou výměnu všech informací a veškerých dokumentů souvisejících s prováděním dohody.

2.Elektronická forma dokumentu se v každém ohledu považuje za rovnocennou papírové verzi.

3.Svatý Tomáš a Princův ostrov a Evropská unie si vzájemně neprodleně oznámí každou poruchu počítačového systému. Informace a dokumenty související s prováděním dohody se pak automaticky předávají alternativním způsobem komunikace.

Článek 12
Důvěrnost údajů

1.Svatý Tomáš a Princův ostrov a Evropská unie se zavazují k tomu, že všechny osobní údaje týkající se plavidel Evropské unie a jejich rybolovné činnosti, jež budou získány v rámci dohody, budou vždy zpracovány v souladu se zásadami důvěrnosti a ochrany údajů.

2.Strany dbají na to, aby se veřejnosti zpřístupnily jen souhrnné údaje týkající se rybolovných činností ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova v souladu s ustanoveními komise ICCAT v této oblasti.

3.Údaje, které je možné považovat za důvěrné, musí příslušné orgány používat výlučně k provádění dohody a pro účely řízení rybolovu, kontroly a dozoru.

4.V případě osobních údajů, které Unie předává, může smíšený výbor zajistit jejich vhodné zabezpečení a právní prostředky v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů [nařízení (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016].

Článek 13
Doba trvání

Tento protokol je použitelný po dobu pěti (5) let od počátku prozatímního provádění v souladu s článkem 15, ledaže dojde k vypovězení podle článku 14.

Článek 14
Vypovězení

1.V případě vypovězení tohoto protokolu dotyčná strana písemně oznámí druhé straně svůj úmysl protokol vypovědět nejméně šest měsíců přede dnem, kdy má toto vypovězení nabýt účinku.

2.Odesláním oznámení podle předchozího odstavce se zahajují konzultace mezi stranami.

Článek 15
Prozatímní provádění

Tento protokol se prozatímně provádí ode dne svého podpisu.

Článek 16
Vstup v platnost

Tento protokol vstupuje v platnost dnem, kdy si smluvní strany navzájem oznámí dokončení postupů k tomu účelu nezbytných.PŘÍLOHA

Podmínky pro provozování rybolovu plavidly Evropské unie v rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova

KAPITOLA I
OBECNÁ USTANOVENÍ

1.Určení příslušného orgánu

Pro potřeby této přílohy a bez ohledu na to, je-li někde uvedeno jinak, se každým odkazem na Evropskou unii (EU) nebo na Svatý Tomáš a Princův ostrov rozumí tento příslušný orgán:

u EU: Evropská komise, případně prostřednictvím delegace EU příslušné pro Svatého Tomáše a Princův ostrov,

u Svatého Tomáše a Princova ostrova: ředitelství pro rybolov v rámci ministerstva rybolovu.

2.Rybolovná oblast

Plavidla Evropské unie provozující rybolov podle tohoto protokolu ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova mohou provozovat svou činnost ve výlučné ekonomické zóně Svatého Tomáše a Princova ostrova s výjimkou oblastí vyhrazených pro drobný a poloprůmyslový rybolov.

Souřadnice této výlučné ekonomické zóny se rovnají souřadnicím, které byly oznámeny OSN dne 7. května 1998.

Svatý Tomáš a Princův ostrov oznámí veškeré změny rybolovné oblasti neprodleně Evropské unii.

3.Zakázané oblasti pro námořní plavbu a pro rybolov

Veškeré rybolovné činnosti v oblasti určené pro společné využívání mezi Svatým Tomášem a Princovým ostrovem a Nigérií, jsou bez výjimky zakázány. Souřadnice této zóny jsou uvedeny v dodatku 1.

4.Bankovní účet

Svatý Tomáš a Princův ostrov sdělí EU, a to předtím, než protokol vstoupí v platnost, údaje o bankovním účtu nebo bankovních účtech, na který nebo které mají být zaplaceny finanční částky za rybářská plavidla v rámci dohody. Náklady související s bankovními převody jdou na účet majitelů plavidel.

5.Kontaktní místa

Obě strany se vzájemně informují o svých kontaktních místech, která umožňují výměnu informací o provádění protokolu, zejména o otázkách týkajících se výměny souhrnných údajů o úlovcích a intenzitě rybolovu, postupů týkajících se oprávnění k rybolovu a provádění odvětvové podpory.

6.Pracovní jazyky

Strany se dohodly, že pracovními jazyky v jednáních pro provádění tohoto protokolu bude pokud možno portugalština a francouzština.

KAPITOLA II
OPRÁVNĚNÍ K RYBOLOVU

Pro účely provádění ustanovení této přílohy je termín „oprávnění k rybolovu“ ekvivalentní termínu „povolení k rybolovu“ uváděnému v právních předpisech Svatého Tomáše a Princova ostrova.

Oddíl 1: Použitelné postupy

1.Podmínky k získání oprávnění k rybolovu

Oprávnění k rybolovu v rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova mohou získat pouze způsobilá plavidla.

Aby bylo plavidlo způsobilé, nesmí pro majitele plavidla, velitele a samotné plavidlo platit zákaz rybolovných činností na Svatém Tomáši a Princově ostrově. Plavidla musejí být v řádném poměru ke správním orgánům Svatého Tomáše a Princova ostrova v tom smyslu, že musí být splněny všechny předcházející povinnosti vyplývající z jejich rybolovných činností na Svatém Tomáši a Princově ostrově podle dohod o rybolovu uzavřených s Evropskou unií. Kromě toho musí dodržovat ustanovení nařízení (ES) č. 2017/2403 o udržitelném řízení vnějšího rybářského loďstva.

2.Žádost o oprávnění k rybolovu

Příslušné orgány Evropské unie předloží elektronickou cestou ministerstvu pro rybolov Svatého Tomáše a Princova ostrova žádost pro každé plavidlo, které si přeje lovit podle dohody o partnerství v odvětví rybolovu, nejméně patnáct (15) pracovních dní před dnem začátku požadované doby platnosti, přičemž kopii této žádosti zašle delegaci Evropské unie, která je příslušná pro Svatý Tomáš a Princův ostrov.

Žádosti se podávají na ministerstvu pro rybolov na formuláři, jehož vzor je uveden v dodatku 2.

Ke každé žádosti o oprávnění k rybolovu se přikládají tyto doklady:

doklad o zaplacení paušální zálohy a paušálních plateb pozorovatelům na dobu platnosti oprávnění;

současná barevná fotografie plavidla, která byla pořízena z bočního pohledu;

kopie osvědčení o registraci plavidla;

případně veškeré další doklady požadované na základě příslušných vnitrostátních ustanovení podle typu plavidla, které oznámí Svatý Tomáš a Princův ostrov v rámci smíšeného výboru.

Platba ročního paušálního poplatku se provádí na stejný účet státní pokladny, který se používá pro příspěvek stanovený v čl. 3 odst. 2 písm. a).

Poplatky zahrnují všechny vnitrostátní a místní poplatky kromě přístavních poplatků a nákladů na služby.

V každé žádosti o oprávnění k rybolovu musí být jasně uvedeny cílové druhy.

Žádost o oprávnění k rybolovu může obsahovat oznámení o záměru pokračovat v částečném odstraňování žraločích ploutví na palubě lodi a v dalších úkonech na palubě lodi, jako je například kuchání.

3.Vydávání oprávnění k rybolovu

Oprávnění k rybolovu vydává ministerstvo pro rybolov Svatého Tomáše do patnácti (15) pracovních dnů ode dne přijetí všech dokladů podle výše uvedeného bodu 2.

Originály jsou předávány Unii prostřednictvím příslušné delegace EU pro Svatý Tomáš a Princův ostrov.

V tomto povolení jsou uvedeny druhy nebo kategorie, pro které je rybolov povolen (tuňák, mečoun a žraloci, jejichž lov je povolen).

Aby se nezpozdila možnost lovit v dané oblasti, jedna kopie povolení k rybolovu je zaslána majitelům plavidel elektronicky. Tuto kopii lze uplatnit po dobu nejvýše šedesáti (60) dnů po dni vydání oprávnění k rybolovu. Během této doby se kopie považuje za rovnocennou originálu.

4.Výjimečná náhrada oprávnění k rybolovu

Oprávnění k rybolovu je vydáno pro určitou loď a je nepřenosné. Na žádost EU a v případě prokázané vyšší moci lze však oprávnění k rybolovu určitému plavidlu odejmout a na zbytek doby platnosti vystavit nové oprávnění k rybolovu pro jiné plavidlo stejné kategorie v souladu s postupy, které je třeba stanovit.

Majitel vrátí původní oprávnění k rybolovu ministerstvu pro rybolov Svatého Tomáše a Princova ostrova. Oprávnění pro náhradní plavidlo nabývá účinku k tomuto dni. Svatý Tomáš a Princův ostrov informuje Evropskou unii o tomto převodu oprávnění k rybolovu a o datu jeho účinnosti.

5.Uchovávání oprávnění k rybolovu na palubě

Aniž je dotčen bod 3 tohoto oddílu, oprávnění k rybolovu musí být stále na palubě plavidla.

6.Podpůrná plavidla

Na žádost Evropské unie a na základě přezkumu příslušnými orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova povoluje Svatý Tomáš a Princův ostrov rybářským plavidlům Evropské unie, která jsou držiteli oprávnění k rybolovu, aby jim pomáhala podpůrná plavidla.

Podpůrná plavidla nesmí být vybavena k lovu ryb. Tato podpora nesmí spočívat v doplňování paliva ani v překládce úlovků.

Na podpůrná plavidla se v přiměřené míře vztahuje postup pro převod žádostí o oprávnění k rybolovu uvedený v této kapitole. Svatý Tomáš a Princův ostrov vypracuje seznam schválených podpůrných plavidel a ihned jej předá Evropské unii.

Za tato plavidla je třeba uhradit roční poplatek 3 500 EUR Fondu pro rozvoj rybolovu uvedenému v článku 3 tohoto protokolu.

Oddíl 2: Poplatky a zálohy

1.Oprávnění k rybolovu jsou platná jeden rok.

2.Poplatek za plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí a plavidla pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru v eurech za tunu ulovenou v rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova je stanoven na 70 EUR po celou dobu platnosti protokolu.

3.Oprávnění k rybolovu se vydávají po zaplacení těchto ročních paušálních poplatků:

a)v případě plavidel lovících tuňáky vlečnou sítí: 9 100 EUR za plavidlo, což odpovídá poplatkům za 130 tun;

b)u plavidel pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru: 3 255 EUR za plavidlo, což odpovídá poplatkům za 46,5 tuny.

Tyto poplatky jsou splatné na účet státní pokladny, který slouží k úhradě příspěvku uvedeného v čl. 3 odst. 2 písm. a) spojeného s přístupem.

4.Unie vystaví na základě svých hlášení o úlovcích pro každé plavidlo výkaz úlovků a vyúčtování poplatků splatných za plavidlo za roční období předchozího kalendářního roku. Tato konečná vyúčtování předá orgánům Svatého Tomáše a Princova ostrova a majiteli plavidla prostřednictvím členských států do 30. června probíhajícího roku. Svatý Tomáš a Princův ostrov může tato konečná vyúčtování na základě dokladů napadnout ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne jejich přijetí. V případě rozdílných názorů projednají strany případně záležitost ve smíšeném výboru. Pokud Svatý Tomáš a Princův ostrov nepředloží námitku ve výše uvedené lhůtě třiceti dnů, jsou konečná vyúčtování považována za přijatá.

5.Je-li konečné vyúčtování vyšší než zálohový paušální poplatek zaplacený za účelem obdržení oprávnění k rybolovu, majitel plavidla uhradí zbývající částku Svatému Tomáši a Princovu ostrovu ve lhůtě pětačtyřiceti (45) dnů, s výhradou svého nesouhlasu. Zůstatky jsou uhrazeny na účet Fondu rozvoje. Pokud je však konečné vyúčtování nižší než paušální poplatek zaplacený předem, zbytková částka není majiteli plavidla vrácena.

KAPITOLA III
SLEDOVÁNÍ A HLÁŠENÍ ÚLOVKŮ

Oddíl 1: Elektronické deníky rybolovu

1.Velitel plavidla Evropské unie provádějícího rybolovné činnosti v rámci dohody vede elektronický deník rybolovu integrovaný do elektronického záznamového systému a systému hlášení (ERS).

2.Plavidlo, které není vybaveno systémem ERS, není oprávněno ke vstupu do oblasti rybolovu Svatého Tomáše a Princova ostrova za účelem rybolovu.

3.Odpovědnost za správnost údajů zaznamenaných do elektronického deníku rybolovu nese velitel. Deník rybolovu splňuje příslušná usnesení a doporučení ICCAT.

4.Velitel denně zaznamenává pro každou rybolovnou činnost odhadovaná množství každého druhu uloveného a uchovávaného na palubě nebo puštěného jako výmět zpět do moře. Zaznamenávání odhadovaných množství u každého druhu, který je uloven nebo jako výmět puštěn zpět do moře, se musí provádět bez ohledu na příslušnou hmotnost.

5.V případě přítomnosti plavidla, které neprovozuje rybolovnou činnost, se zaznamená poloha plavidla v poledne.

6.Údaje z deníku rybolovu jsou automaticky denně předávány středisku sledování lovišť (SSL) státu vlajky. Tyto přenosy zahrnují minimálně následující údaje:

a)identifikační čísla a název rybářského plavidla;

b)třímístný písmenný kód FAO každého druhu;

c)příslušnou zeměpisnou oblast, v níž byly úlovky získány;

d)datum a případně čas odlovů;

e)datum a čas vyplutí z přístavu a připlutí do přístavu a trvání rybářského výjezdu;

f)druh lovného zařízení, technické specifikace a rozměry zařízení;

g)odhadovaná množství každého druhu uchovávaného na palubě vyjádřená v kilogramech ekvivalentu živé hmotnosti, popřípadě v počtech kusů;

h)odhadovaná množství každého druhu puštěného jako výmět zpět do moře vyjádřená v kilogramech ekvivalentu živé hmotnosti, popřípadě v počtech kusů;

7.Stát vlajky zajistí přijetí a zaznamenání v informační databázi umožňující bezpečné uchovávání těchto údajů po dobu nejméně 36 měsíců.

8.Stát vlajky a Svatý Tomáš a Princův ostrov zajistí, aby byly vybaveny hardwarem a softwarem nezbytným pro automatický přenos údajů ERS. Při přenosu údajů ERS se pro výměny v podobě standardizovaných údajů o rybolovu musí využívat elektronické komunikační prostředky spravované Evropskou komisí. Změny standardů jsou prováděny do šesti (6) měsíců.

9.Středisko SSL státu vlajky zabezpečí prostřednictvím systému ERS automatickou dostupnost deníků rybolovu pro středisko SSL Svatého Tomáše a Princova ostrova denně po celou dobu přítomnosti plavidla v dané rybolovné oblasti, a to i v případě nulových úlovků.

10.Způsoby sdělování úlovků systémem ERS stejně jako postupy v případě jeho nefunkčnosti jsou uvedeny v dodatku 4.

11.Orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova zpracovávají údaje o rybolovných činnostech jednotlivých plavidel důvěrným a bezpečným způsobem.

Oddíl 2 – Souhrnné údaje o úlovcích

1.Stát vlajky poskytuje čtvrtletně údaje o množství úlovků a výmětů každého plavidla do databáze vedené Evropskou komisí, a to souhrnně za měsíc. U druhů podléhajících celkovému přípustnému odlovu podle protokolu nebo doporučení ICCAT se údaje o těchto množstvích předávají každý měsíc za předcházející měsíc.

2.Stát vlajky zkontroluje tyto údaje křížovou kontrolou s údaji týkajícími se vykládky, prodeje, inspekce nebo pozorování a se všemi relevantními informacemi, které jsou příslušným orgánům známy. Aktualizace databáze nezbytné po provedení těchto ověření se provádějí co nejdříve. Při ověřování se použijí zeměpisné souřadnice rybolovné oblasti stanovené podle tohoto protokolu.

3.Evropská unie poskytne orgánům Svatého Tomáše a Princova ostrova do konce každého čtvrtletí souhrnné údaje za uplynulá čtvrtletí probíhajícího roku, v nichž budou uvedena množství úlovků na plavidlo a měsíc odlovu a množství jednotlivých druhů, získané z databáze. Tyto údaje jsou prozatímní a vyvíjejí se.

4.Partnerská země provede jejich analýzu a informuje o všech případech významného nesouladu s údaji z elektronických deníků rybolovu poskytnutých systémem ERS. Státy vlajky provádějí vyšetřování a aktualizují údaje podle potřeby.

KAPITOLA IV

SLEDOVÁNÍ, KONTROLA A DOHLED
Oddíl 1: Kontrola a inspekce

Rybářská plavidla EU musí dodržovat opatření a doporučení přijatá komisí ICCAT, pokud se jedná o rybolovná zařízení, jejich technické specifikace a všechna ostatní technická opatření, která se vztahují na jejich rybolovné činnosti a na jejich úlovky.

1.Vplutí do rybolovné oblasti a vyplutí z ní

Plavidla Evropské unie provozující rybolov podle tohoto protokolu ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova oznamují příslušným orgánům Svatého Tomáše a Princova ostrova svůj záměr vplout do výlučné ekonomické zóny Svatého Tomáše a Princova ostrova nebo z ní vyplout nejméně tři (3) hodiny předem.

Při oznámení o vplutí do výlučné ekonomické zóny Svatého Tomáše a Princova ostrova nebo vyplutí z ní musí plavidla současně rovněž sdělit svou polohu a úlovky, které se již nacházejí na palubě, označené třímístným písmenným kódem podle FAO, vyjádřené v kilogramech živé hmotnosti nebo případně počtem kusů.

Tato sdělení musí být provedena buď systémem ERS, nebo případně elektronickou poštou na adresy, které sdělí orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova.

Plavidlo, které bylo přistiženo při rybolovu, aniž by oznámilo svůj úmysl vplout do vod Svatého Tomáše a Princova ostrova nebo z nich vyplout, se považuje za plavidlo bez oprávnění k rybolovu a ponese následky v souladu s vnitrostátním právem.

2.Inspekční postupy

Inspekci na moři, v přístavu nebo rejdě v rámci rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova u plavidel Evropské unie, která jsou držiteli oprávnění k rybolovu, provedou inspektoři ze Svatého Tomáše a Princova ostrova, kteří budou využívat plavidla ve službách orgánů Svatého Tomáše a Princova ostrova, přičemž bude jasně rozpoznatelné, že jsou pověřeni kontrolou rybolovu.

Než vstoupí inspektoři ze Svatého Tomáše a Princova ostrova na palubu, informují plavidlo Evropské unie o svém rozhodnutí provést inspekci. Inspekci provedou maximálně dva inspektoři, kteří musí prokázat svou totožnost a kvalifikaci inspektora, než inspekci provedou.

Inspektoři ze Svatého Tomáše a Princova ostrova zůstanou na palubě plavidla Evropské unie pouze po dobu nezbytnou k provedení úkolů spojených s inspekcí. Provedou inspekci tak, aby minimalizovali dopad na plavidlo, jeho rybolovnou činnost a náklad.

Obrázky (fotografie nebo videa) pořízené během inspekcí jsou určeny orgánům pověřeným sledováním a kontrolou rybolovné činnosti. Nelze je zveřejnit, pokud vnitrostátní právní předpisy nestanoví jinak.

Velitel plavidla Evropské unie usnadní inspektorům ze Svatého Tomáše a Princova ostrova vstup na palubu a práci.

Na konci každé inspekce sepíší inspektoři ze Svatého Tomáše a Princova ostrova inspekční zprávu. Velitel plavidla Evropské unie má právo připojit do této inspekční zprávy své připomínky. Inspekční zprávu podepisuje inspektor, který ji vyhotovuje, a velitel plavidla Evropské unie.

Tím, že velitel tuto inspekční zprávu podepíše, není dotčeno právo obhajoby majitele plavidla během případného řízení spojeného s protiprávním jednáním. Velitel plavidla během průběhu a procesu inspekce spolupracuje. Jestliže velitel odmítne dokument podepsat, musí písemně uvést své důvody, k nimž inspektor dopíše slova „odmítnutí podpisu“. Inspektoři ze Svatého Tomáše a Princova ostrova vydají před opuštěním plavidla Evropské unie jednu kopii inspekční zprávy jeho veliteli. Orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova informují Evropskou unii o provedených inspekcích do čtyřiadvaceti (24) hodin od jejich provedení a o případně zjištěném protiprávním jednání a zašlou jí inspekční zprávu. Kopii obžaloby, která z ní případně vyplyne, je nutno zaslat Evropské unii nejpozději do sedmi (7) dnů po návratu inspektora do přístavu.

3.Činnosti povolené na palubě

Oprávnění k rybolovu vydaná Svatým Tomášem a Princovým ostrovem uvádějí, které činnosti jsou povoleny na palubě, jako je například kuchání a částečné odstraňování žraločích ploutví.

4.Překládka a vykládka

Všechna plavidla Evropské unie provozující rybolov podle tohoto protokolu ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova, která provádějí překládku úlovků ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova, musí tuto operaci provést v rejdě přístavů Fernão Dias, Neves a Ana Chaves.

Majitelé plavidel nebo jejich zástupci, kteří chtějí provést vykládku nebo překládku, musí oznámit příslušným orgánům Svatého Tomáše a Princova ostrova nejméně osmačtyřicet (48) hodin předem tyto údaje:

a)názvy rybářských plavidel, která mají překládku nebo vykládku provést;

b)název nákladního přepravce;

c)tonáž podle druhů, které budou překládány nebo vykládány;

d)den překládky nebo vykládky;

e)místo určení překládaných nebo vykládaných úlovků.

Oznámení Svatému Tomáši a Princovu ostrovu lze provést prostřednictvím systému ERS nebo e-mailem.

Překládka na moři je zakázána.

Velitelé plavidel předají příslušným orgánům Svatého Tomáše a Princova ostrova prohlášení o úlovcích a oznámí svůj úmysl buď pokračovat v rybolovu, nebo opustit vody Svatého Tomáše a Princova ostrova.

Všechny operace překládky nebo vykládky úlovků, které nejsou ve výše uvedených bodech uvedeny, jsou ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova zakázány. Na každou osobu jednající proti tomuto ustanovení se vztahují sankce stanovené právními předpisy platnými na Svatém Tomáši a Princově ostrově.

Oddíl 2: Systém satelitního sledování plavidel (VMS)

Každé plavidlo Evropské unie, které má oprávnění na základě tohoto protokolu, musí být vybaveno systémem satelitního sledování plavidel, dále jen systémem VMS (Vessel Monitoring System – VMS).

Je zakázáno přemisťovat, odpojovat, ničit, poškozovat nebo vyřazovat z provozu na palubě umístěný systém nepřetržité lokalizace využívající pro předávání údajů satelitní komunikaci nebo vědomě upravovat, měnit či falšovat údaje vysílané nebo zaznamenávané tímto systémem.

Plavidla EU automaticky a nepřetržitě sdělují středisku SSL svého státu vlajky svou polohu, a to u plavidel lovících vlečnou sítí nejméně každou hodinu a u všech ostatních plavidel nejméně každé dvě (2) hodiny. Tuto četnost lze zvýšit v rámci vyšetřovacích opatření týkajících se činností lodi.

SSL státu vlajky zajišťuje automatické poskytování polohy VMS po celou dobu přítomnosti plavidla v dané rybolovné oblasti.

Každé hlášení polohy musí obsahovat:

a)označení plavidla;

b)naposledy určenou zeměpisnou polohu plavidla (zeměpisnou délku a šířku) se zaměřovací odchylkou nižší než 500 metrů a s intervalem spolehlivosti 99 %;

c)datum a čas, kdy byla tato poloha zaznamenána;

d)rychlost a kurz plavidla.

Způsoby sdělování polohy plavidel pomocí systému VMS, jakož i postupy v případě jeho nefunkčnosti, jsou uvedeny v dodatku 5.

Střediska SSL spolu v rámci sledování činností plavidel vzájemně komunikují.

KAPITOLA V
NAJÍMÁNÍ NÁMOŘNÍKŮ

1.Počet námořníků k najímání

Plavidla Evropské unie mají během své rybolovné činnosti ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova povinnost najímat námořníky ze Svatého Tomáše a Princova ostrova za následujících podmínek a v tomto mezním počtu:

a)loďstvo plavidel lovící tuňáky vlečnou sítí najme v prvním roce platnosti protokolu celkem šest (6) námořníků pro celé loďstvo, ve druhém roce platnosti protokolu celkem osm (8) námořníků a v posledních třech letech platnosti protokolu celkem deset (10) námořníků ročně;

b)loďstvo plavidel pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru najme celkem dva (2) námořníky ročně pro celé loďstvo.

2.Tato povinnost najímání je podmíněna tím, že orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova předají Evropské unii před uplatněním protokolu a poté v lednu každého roku seznam způsobilých a kvalifikovaných námořníků. Majitelé plavidel si vybírají námořníky, které najmou, z tohoto seznamu.

3.Kvalifikace požadovaná pro námořníky ze Svatého Tomáše a Princova ostrova je uvedena v dodatku 6.

4.Majitel plavidla nebo jeho zástupce sdělí příslušnému orgánu Svatého Tomáše a Princova ostrova jména námořníků, kteří byli najati na dotčené plavidlo, s poznámkou o přidělení jejich funkce v rámci posádky.

5.Prohlášení Mezinárodní organizace práce (MOP) o zásadách a základních právech při práci se plně vztahuje na námořníky najaté na rybářská plavidla Evropské unie. Zejména se to týká svobody sdružování a faktického uznávání práva na kolektivní vyjednávání pracovníků, jakož i odstranění diskriminace v zaměstnání a povolání.

6.Pracovní smlouvy námořníků ze Svatého Tomáše a Princova ostrova, jejichž kopie se předá ministerstvu práce, ministerstvu pro rybolov a signatářům těchto smluv, se sepisují mezi majiteli plavidel nebo jejich zástupci a námořníky a/nebo jejich odbory či jejich zástupci. Tyto smlouvy námořníkům zajistí výhody režimu sociálního zabezpečení, který se na ně vztahuje v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně životního, zdravotního a úrazového pojištění.

7.Plat námořníků hradí majitelé plavidel. Stanoví se na základě společné dohody mezi majiteli plavidel nebo jejich zástupci a námořníky a/nebo jejich odbory či jejich zástupci. Platové podmínky námořníků však nesmí být horší než podmínky pro posádky z jejich příslušných zemí a v žádném případě nesmí být horší, než stanoví normy MOP.

8.Každý námořník najatý plavidly Evropské unie se den před navrhovaným datem nalodění dostaví k veliteli určeného plavidla. Pokud se námořník nedostaví ve stanovené datum a ve stanovený čas k nalodění, případně pokud nedoloží požadovanou kvalifikaci, je majitel plavidla automaticky zproštěn závazku tohoto námořníka najmout.

9.Pokud z výjimečných důvodů, které majitelé plavidel doloží, nejsou plavidla EU schopna najmout počet námořníků ze Svatého Tomáše a Princova ostrova uvedený v bodě 1, musí uhradit paušální částku ve výši 20 EUR za jednoho nenajatého námořníka a den přítomnosti v rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova. Smíšený výbor pravidelně zaznamenává najímání námořníků ze Svatého Tomáše a Princova ostrova.

KAPITOLA VI

POZOROVATELÉ

1.Pozorování rybolovných činností

Před zavedením systému regionálních pozorovatelů nalodí plavidla, která jsou v rámci dohody oprávněna k rybolovu ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova, místo regionálních pozorovatelů pozorovatele určené Svatým Tomášem a Princovým ostrovem v souladu s pravidly uvedenými v této kapitole.

2.Určená plavidla a pozorovatelé

Plavidla Evropské unie provozující rybolov podle tohoto protokolu ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova naloďují pozorovatele určené ministerstvem pro rybolov Svatého Tomáše a Princova ostrova za těchto podmínek:

a)na žádost příslušných orgánů Svatého Tomáše a Princova ostrova nalodí plavidla Evropské unie pozorovatele jmenovaného uvedenými orgány, jehož úkolem je ověřovat úlovky ulovené ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova;

b)příslušné orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova sestaví seznam plavidel určených k nalodění pozorovatele, jakož i seznam pozorovatelů určených k přijetí na palubu. Tyto seznamy se aktualizují. Evropské komisi jsou předávány po jejich sestavení a poté z důvodu jejich případné aktualizace každé (3) tři měsíce;

c)při vydání povolení k rybolovu nebo nejpozději patnáct (15) dní před stanoveným datem nalodění pozorovatele sdělí příslušné orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova Evropské unii a dotčeným majitelům plavidel, pokud možno elektronickou poštou, jméno pozorovatele, který je určen k nalodění na palubu plavidla;

d)pozorovatel je na palubě přítomen po dobu jedné plavby. Avšak na výslovnou žádost příslušných orgánů Svatého Tomáše a Princova ostrova může být toto nalodění v závislosti na průměrné délce plaveb stanovených pro určité plavidlo rozloženo do několika plaveb. Příslušný orgán předloží tuto žádost při sdělení jména pozorovatele určeného k nalodění na dotčené plavidlo.

3.Podmínky nalodění a vylodění

a)Podmínky nalodění pozorovatele jsou stanoveny společnou dohodou mezi majitelem plavidla nebo jeho zástupcem a příslušným orgánem.

b)Nalodění a vylodění pozorovatele probíhá v přístavu zvoleném majitelem plavidla. Nalodění se provede na začátku první plavby v rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova po oznámení seznamu určených plavidel.

c)Dotčení majitelé plavidel sdělí do dvou (2) týdnů a s desetidenním (10) předběžným oznámením data a přístavy subregionů, které byly stanoveny k nalodění a vylodění pozorovatelů.

d)V případě, že je pozorovatel naloděn v zemi mimo Svatý Tomáš a Princův ostrov, nese náklady na přepravu pozorovatele majitel plavidla. Pokud plavidlo, které má na palubě pozorovatele, opustí rybolovnou oblast Svatého Tomáše a Princova ostrova, musí být na náklady majitele plavidla přijata veškerá opatření k zajištění co možná nejrychlejšího návratu pozorovatele.

e)Pokud pozorovatel není přítomen na dohodnutém místě a v danou dobu, a to do dvanácti (12) následujících hodin, je majitel plavidla automaticky zproštěn povinnosti vzít tohoto pozorovatele na palubu.

f)Velitel přijme veškerá opatření vyplývající z jeho zodpovědnosti, aby pozorovateli byla během výkonu zaručena fyzická bezpečnost a nebyla mu způsobena morální újma.

g)Pozorovateli je k plnění úkolů poskytnuta veškerá nezbytná pomoc. Velitel mu umožní přístup ke komunikačním zařízením nezbytným k plnění jeho úloh, k dokladům přímo souvisejícím s rybolovnými činnostmi plavidla, zejména k deníku rybolovu a navigační knize, a také do částí plavidla, které jsou nezbytné k usnadnění plnění jeho úkolů.

h)Majitel plavidla zajistí na své náklady ubytování a stravu pozorovatelů za stejných podmínek, jaké mají lodní důstojníci, a to v závislosti na praktických možnostech plavidla.

i)Plat a příspěvky na sociální zabezpečení pozorovatele hradí Svatý Tomáš a Princův ostrov.

4.Paušální finanční příspěvek

Za účelem přispění na náklady spojené s přítomností pozorovatelů uhradí majitel plavidla při platbě paušální zálohy částku 250 EUR ročně na plavidlo, a to na stejný účet, jaký byl použit pro účely úhrady paušálních záloh.

5.Úkoly pozorovatele

S pozorovatelem se na palubě jedná jako s lodním důstojníkem. Když plavidlo působí ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova, pozorovatel vykonává tyto funkce:

a)sleduje rybolovné činnosti plavidel;

b)ověřuje polohu plavidel provádějících rybolovné operace;

c)sestaví seznam používaných rybolovných zařízení;

d)ověřuje údaje o úlovcích v rybolovných vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova zaznamenané v deníku rybolovu;

e)ověřuje procenta vedlejších úlovků a provádí odhad objemu navrácení prodávaných druhů ryb;

f)příslušnými prostředky sděluje příslušnému orgánu údaje o rybolovu, včetně objemu hlavního a vedlejšího úlovku na palubě.

6.Povinnosti pozorovatele

Při pobytu na palubě pozorovatel:

a)podnikne všechny vhodné kroky k tomu, aby podmínky jeho nalodění a jeho přítomnost na palubě plavidla nerušily nebo neomezovaly rybolovné činnosti;

b)bere ohled na materiál a zařízení na palubě a na důvěrnost všech dokumentů dotyčného plavidla;

c)na konci pozorování a před opuštěním plavidla sestaví pozorovatel zprávu o činnosti, kterou předá příslušným orgánům Svatého Tomáše a Princova ostrova, a kopii zašle Evropské komisi. Podepíše ji za přítomnosti velitele, který může doplnit nebo nechat doplnit veškeré připomínky, které považuje za vhodné, a ty doplní svým podpisem. Při vylodění pozorovatele je jedna kopie zprávy předána veliteli.

KAPITOLA VII
PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ

1.Postup v případě protiprávního jednání

Každé protiprávní jednání v rozporu s ustanoveními této přílohy, jehož se dopustilo plavidlo EU, jež je držitelem oprávnění k rybolovu, musí být uvedeno ve zprávě o obžalobě, která je co nejdříve předána Evropské unii a dotčenému členskému státu.

2.Zadržení plavidla / změna kursu – Informační schůzka

a)Pokud to platné právní předpisy Svatého Tomáše a Princova ostrova u daného protiprávního jednání stanoví, může být každé protiprávně jednající plavidlo Evropské unie přinuceno zastavit svou rybolovnou činnost, a pokud je na moři, vrátit se do přístavu Svatého Tomáše a Princova ostrova.

b)Svatý Tomáš a Princův ostrov oznámí Evropské unii ve lhůtě nejvýše čtyřiadvaceti (24) hodin každé zadržení plavidla Evropské unie, které je držitelem oprávnění k rybolovu. K tomuto oznámení připojí důkazy o daném protiprávním jednání.

c)Předtím, než je přijato jakékoli opatření vůči plavidlu, veliteli, posádce nebo nákladu, s výjimkou opatření určených k zajištění důkazů, uspořádá Svatý Tomáš a Princův ostrov na žádost Evropské unie informační schůzku ve lhůtě jednoho (1) pracovního dne po oznámení o zadržení plavidla, aby byly objasněny skutečnosti, které vedly k zadržení plavidla, a podrobně popsány případné následné kroky. Této informační schůzky se může zúčastnit zástupce státu vlajky plavidla.

3.Sankce za protiprávní jednání – smírné narovnání

a)Sankce za uvedené protiprávní jednání stanoví Svatý Tomáš a Princův ostrov podle ustanovení platných vnitrostátních právních předpisů.

b)Pokud náprava protiprávního jednání zahrnuje soudní řízení, zahájí se před jeho zahájením, a pokud protiprávní jednání není trestným činem, mezi Svatým Tomášem a Princovým ostrovem a Evropskou unií smírné narovnání, aby byl určen druh a výše sankce. Tohoto smírného narovnání se mohou zúčastnit zástupci státu vlajky plavidla a Evropské unie. Smírné narovnání se ukončí nejpozději tři (3) dny po oznámení o zadržení plavidla.

4.Soudní řízení – bankovní záruka

Jestliže věc nelze vyřešit smírným narovnáním a protiprávní jednání je řešeno před příslušným soudním orgánem, složí majitel plavidla, které se dopustilo protiprávního jednání, bankovní záruku u banky určené Svatým Tomášem a Princovým ostrovem, jejíž částka stanovená Svatým Tomášem a Princovým ostrovem pokryje náklady spojené se zadržením plavidla, odhadnutou výši pokuty a případné odškodnění. Bankovní záruku nelze vrátit před ukončením soudního řízení.

Bankovní záruka je uvolněna a vrácena majiteli plavidla ihned po vynesení rozsudku:

a)celá, pokud nebyla uložena žádná sankce;

b)až do výše zbývajícího zůstatku, pokud sankce vede k pokutě nižší, než je částka bankovní záruky.

Svatý Tomáš a Princův ostrov informuje Evropskou unii o výsledcích soudního řízení ve lhůtě sedmi (7) dnů po vynesení rozsudku.

5.Propuštění plavidla a posádky

Plavidlo a jeho posádka jsou oprávněny opustit přístav po vypořádání sankce ze smírného narovnání nebo po složení bankovní záruky.

DODATKY

Dodatek 1    Souřadnice oblasti určené pro společné využívání Svatým Tomášem a Princovým ostrovem a Nigérií

Dodatek 2    Formulář žádosti o oprávnění k rybolovu pro rybářské plavidlo nebo podpůrné plavidlo

Dodatek 3    Rybolovný list

Dodatek 4    Zavedení elektronického záznamového systému a systému hlášení o rybolovných činnostech (systém ERS)

Dodatek 5    Systém sledování plavidel (VMS)

Dodatek 6    Kvalifikace požadovaná pro zaměstnávání námořníků ze Svatého Tomáše a Princova ostrova na plavidlech Evropské unie lovící vlečnou sítí a na plavidlech Evropské unie pro rybolov na dlouhou lovnou šňůruDodatek 1    Souřadnice oblasti určené pro společné využívání Svatým Tomášem a Princovým ostrovem a Nigérií

Zeměpisná šířka    Zeměpisná délka

(Stupeň Minuta Sekunda)

03 02 22 S    07 07 31 V

02 50 00 S    07 25 52 V

02 42 38 S    07 36 25 V

02 20 59 S    06 52 45 V

01 40 12 S    05 57 54 V

01 09 17 S    04 51 38 V

01 13 15 S    04 41 27 V

01 21 29 S    04 24 14 V

01 31 39 S    04 06 55 V

01 42 50 S    03 50 23 V

01 55 18 S    03 34 33 V

01 58 53 S    03 53 40 V

02 02 59 S    04 15 11 V

02 05 10 S    04 24 56 V

02 10 44 S    04 47 58 V

02 15 53 S    05 06 03 V

02 19 30 S    05 17 11 V

02 22 49 S    05 26 57 V

02 26 21 S    05 36 20 V

02 30 08 S    05 45 22 V

02 33 37 S    05 52 58 V

02 36 38 S    05 59 00 V

02 45 18 S    06 15 57 V

02 50 18 S    06 26 41 V

02 51 29 S    06 29 27 V

02 52 23 S    06 31 46 V

02 54 46 S    06 38 07 V

03 00 24 S    06 56 58 V

03 01 19 S    07 01 07 V

03 01 27 S    07 01 46 V

03 01 44 S    07 03 07 V

03 02 22 S    07 07 31 VDodatek 2
Formulář žádosti

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OPRÁVNĚNÍ K RYBOLOVU PRO RYBÁŘSKÉ PLAVIDLO NEBO PODPŮRNÉ PLAVIDLO
DOHODA O RYBOLOVU MEZI SVATÝM TOMÁŠEM A PRINCOVÝM OSTROVEM A EVROPSKOU UNIÍ

— ŽADATEL

1.Název/jméno majitele plavidla:…………………    Státní příslušnost:        

2.Název sdružení nebo jméno/název zástupce majitele plavidla:        

…………………………………………………………………..

3.Adresa sdružení nebo zástupce majitele plavidla:    

………………………………………………………………..

4.Tel.:        

5.E-mailová adresa:        

6.Jméno velitele:…………………..    Státní příslušnost:        

7.Jméno a adresa případného zástupce plavidla pro Svatého Tomáše a Princův ostrov:    

…………………………………………………………………………………..

— PLAVIDLO A JEHO IDENTIFIKACE

8.Název plavidla:……………………………………………….    

9.Státní příslušnost vlajky:……………………………………….    

10.Případná předchozí vlajka:    …………………………..

11.Datum, kdy plavidlo přešlo pod stávající vlajku:………………………..    

12.Externí registrační číslo:…………………………    

13.Rejstříkový přístav:………………..    MMSI: ………….    

14.Číslo podle IMO:…………    Číslo ICCAT:    …………….

15.Rok a místo postavení:……………………………………….    

16.Rádiová volací značka:…………    Frekvence rádiového volání:……….    

17.Materiál trupu plavidla:    □ ocel    □ dřevo     □ polyester    □ jiný

— TECHNICKÉ VLASTNOSTI PLAVIDLA A VYBAVENÍ

18.Celková délka:…………………………    Šířka: ……….    

19.Prostornost (vyjádřená v GT): …………………………….

20.Výkon hlavního motoru v kW:……    Značka:……..    Typ:……….

21.Typ plavidla:………    Kategorie rybolovu: …………

22.Rybolovná zařízení:……………………………………………………    

23.Rybolovné oblasti:…………………………………….……….    

24.Cílové druhy:□ tuňák □ mečoun a marlín □ žraloci, jejichž lov je povolen    

25.Vedlejší úlovky:□ tuňák □ mečoun a marlín □ žraloci, jejichž lov je povolen

26.Předpokládané zpracování na palubě: □ kuchání □ částečné odstraňování ploutví

27.    □ jiné (nutno upřesnit):………………………….

28.Celkový počet členů posádky na palubě:………………………………..    

29.Způsob konzervace na palubě: □ čerstvé    □ chlazení    □ smíšený    □mražení

30.Mrazící kapacita za 24 hodin (v tunách):………………    

31.Objem skladovacích prostor:……………………    Počet:………………………    

V    dne        

Podpis žadateleDodatek 3
Rybolovný list
Mrazírenská plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí a plavidla pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru

1.Zakázané druhy

V souladu s Úmluvou o ochraně stěhovavých druhů a usneseními přijatými v rámci ICCAT je zakázán lov manty obrovské (Manta birostris), žraloka velikého (Cetorhinus maximus), žraloka bílého (Carcharodon carcharias), liškouna velkookého (Alopias superciliosus), kladivounovitých z čeledi Sphyrnidae (kromě kladivouna tiburo), žraloka dlouhoploutvého (Carcharhinus longimanus) a žraloka hedvábného (Carcharhinus falciformis). Navíc je zakázán i lov žraloka obrovského (Rhincodon typus).

V souladu s právními předpisy EU [nařízení Rady č. 1185/2003 ze dne 26. června 2003] se zakazuje odstraňovat žraločí ploutve na palubě plavidel, ponechávat je na palubě, překládat je nebo je vykládat. Aniž je dotčeno výše uvedené, mohou být za účelem usnadnění skladování na palubě žraločí ploutve částečně odříznuty a přiklopeny k tělu, ale nesmějí být před vykládkou odstraněny z těl.

V souladu s doporučeními ICCAT se strany budou snažit snížit náhodné dopady rybolovných činností na mořské želvy a mořské ptáky prováděním opatření, která maximalizují šance náhodně ulovených jedinců na přežití.

PLAVIDLA LOVÍCÍ TUŇÁKY VLEČNOU SÍTÍ

1)Povolená rybolovná zařízení: vlečná síť

2)Cílové druhy: tuňák žlutoploutvý (Thunnus albacares), tuňák velkooký (Thunnus obesus), tuňák pruhovaný (Katsuwonus pelamis)

3)Vedlejší úlovky: dodržování doporučení ICCAT a FAO.

PLAVIDLA PRO POVRCHOVÝ RYBOLOV NA DLOUHOU LOVNOU ŠŇŮRU

1)Povolená rybolovná zařízení: dlouhé lovné šňůry vlečené po povrchu

2)Cílové druhy: mečoun obecný (Xiphias gladius), žralok modrý (Prionace glauca), tuňák žlutoploutvý (Thunnus albacares), tuňák velkooký (Thunnus obesus)

3)Vedlejší úlovky: dodržování doporučení ICCAT a FAO

2.Poplatky majitelé plavidel – počet plavidel:

Dodatečný poplatek na ulovenou tunu

70 EUR/t po celou dobu platnosti protokolu

Roční paušální poplatek

v případě plavidel lovících tuňáky vlečnou sítí: 9100 EUR

v případě plavidel pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru: 3 255 EUR

Paušální poplatek – pozorovatelé

250 EUR/plavidlo/rok

Poplatek za podpůrné plavidlo:

3 500 EUR/plavidlo/rok

Počet plavidel

28 plavidel lovících tuňáky vlečnou sítí

s oprávněním k rybolovu

6 plavidel pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru.

Dodatek 4
Zavedení elektronického záznamového systému a systému hlášení o rybolovných činnostech (systém ERS)

1.Komunikace v systému ERS

1)Stát vlajky a Svatý Tomáš a Princův ostrov určí každý osobu odpovědnou za ERS, která bude působit jako kontaktní osoba pro záležitosti týkající se provádění těchto ustanovení. Stát vlajky a Svatý Tomáš a Princův ostrov si navzájem sdělí kontaktní údaje na svou osobu odpovědnou za ERS a v případě potřeby tyto informace neprodleně aktualizují.

2)Údaje ERS předává plavidlo svému státu vlajky, které zabezpečí jejich automatickou dostupnost pro Svatého Tomáše a Princův ostrov.

3)Údaje ve formátu UN/CEFACT se předávají prostřednictvím sítě FLUX poskytnuté Evropskou komisí.

4)Strany se však mohou dohodnout na přechodném období, v jehož průběhu se údaje předávají pomocí DEH (Data Exchange Highway) ve formátu EU-ERS (v 3.1).

5)Středisko SSL státu vlajky automaticky a bezodkladně předá hlášení (COE, COX, PNO) plavidla v reálném čase středisku SSL Svatého Tomáše a Princova ostrova. Další druhy zpráv se rovněž automaticky předávají jednou denně ode dne skutečného použití formuláře UN/CEFACT nebo jsou do té doby na požádání neprodleně zpřístupněny středisku SSL Svatého Tomáše a Princova ostrova, a to na automatickou žádost středisku SSL státu vlajky prostřednictvím ústředního uzlu Evropské komise. Od účinného zavedení nového formátu se výše uvedený způsob zpřístupnění bude týkat pouze zvláštních žádostí o historické údaje.

6)Středisko SSL Svatého Tomáše a Princova ostrova potvrdí příjem údajů ze systému ERS v reálném čase, které mu jsou zaslány, doručenkou potvrzující přijetí a platnost přijaté zprávy. V případě údajů, které Svatý Tomáš a Princův ostrov obdrží v reakci na žádost, již sám podal, se doručenka nezasílá. Svatý Tomáš a Princův ostrov zpracovává všechny údaje ERS důvěrným způsobem.

2.Selhání systému elektronického přenosu údajů na palubě plavidla nebo komunikačního systému

1)Středisko SSL státu vlajky a středisko SSL Svatého Tomáše a Princova ostrova se neprodleně informují o každé události, která může ovlivnit přenos údajů ERS o jednom nebo více plavidlech.

2)Pokud středisko SSL Svatého Tomáše a Princova ostrova neobdrží údaje, které má plavidlo předat, neprodleně o tom informuje středisko SSL státu vlajky. Posledně jmenované středisko co nejdříve prozkoumá, z jakých důvodů neobdrželo údaje ERS, a informuje SSL Svatého Tomáše a Princova ostrova o výsledku šetření.

3)Pokud přenos mezi plavidlem a střediskem SSL státu vlajky nefunguje, středisko SSL tuto skutečnost neprodleně oznámí veliteli nebo provozovateli plavidla nebo v případě jejich nepřítomnosti jejich zástupci. Po obdržení tohoto oznámení předá velitel plavidla příslušným orgánům státu vlajky chybějící údaje jakýmkoli vhodným telekomunikačním prostředkem, a to každý den nejpozději do 00:00:00 hodin.

4)V případě nefunkčnosti systému elektronického přenosu údajů instalovaného na palubě plavidla velitel nebo provozovatel plavidla zajistí, že systém ERS bude opraven nebo vyměněn do deseti (10) dnů od zjištění poruchy. Po uplynutí této lhůty již plavidlo není v rybolovné oblasti oprávněno k rybolovu a musí ji do čtyřiadvaceti (24) hodin opustit nebo připlout do přístavu Svatého Tomáše a Princova ostrova. Plavidlo je oprávněno opustit přístav nebo se vrátit do rybolovné oblasti až poté, co středisko SSL jeho státu vlajky konstatovalo, že systém ERS znovu funguje správně.

5)Pokud Svatý Tomáš a Princův ostrov neobdržel údaje ERS kvůli nefunkčnosti elektronických systémů kontrolovaných Evropskou unií nebo Svatým Tomášem a Princovým ostrovem, podnikne dotčená strana co nejdříve opatření k vyřešení tohoto problému. Druhé straně se neprodleně oznámí, že problém je vyřešen.

6)Středisko SSL státu vlajky předává každých 24 hodin jakýmikoli dostupnými prostředky elektronické komunikace Svatému Tomáši a Princovu ostrovu všechny údaje ERS, které stát vlajky obdržel od posledního přenosu údajů. Stejný postup lze použít na žádost Svatého Tomáše a Princova ostrova v případě údržby trvající déle než čtyřiadvacet (24) hodin, která má vliv na systémy kontrolované Evropskou unií. Svatý Tomáš a Princův ostrov informuje své příslušné kontrolní útvary, aby plavidla Evropské unie nebyla považována za plavidla v prodlení s předáním svých údajů ERS. Středisko SSL státu vlajky zajistí, aby chybějící údaje byly zaneseny do elektronické databáze vedené v souladu s bodem 1 dodatku 5.

3.Alternativní způsoby komunikace

Před uplatněním protokolu bude sdělena e-mailová adresa SSL Svatého Tomáše a Princova ostrova pro použití v případě selhání komunikace mezi systémy ERS/VMS.

Je třeba ji použít pro:

oznámení o vplutí, vyplutí a úlovcích na palubě při vplutí a vyplutí,

oznámení o vykládce a překládce a o úlovcích, které jsou překládány, vykládány nebo zůstávají na palubě,

předpokládané dočasné náhradní přenosy ERS a VMS v případě nefunkčnosti těchto systémů.Dodatek 5
SYSTÉM SLEDOVÁNÍ PLAVIDEL (VMS)

1.Hlášení polohy plavidel – systém VMS

První poloha zaznamenaná po vplutí do rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova se označí kódem „ENT“. Všechny následné polohy se označí kódem „POS“, s výjimkou první polohy zaznamenané po vyplutí z oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova, jež se označí kódem „EXI“.

Středisko SSL státu vlajky zajišťuje automatické zpracování a popřípadě elektronické předávání hlášení polohy. Hlášení polohy musí být zaznamenána bezpečným způsobem a uchovávána po dobu tří (3) let.

2.Přenos údajů plavidlem v případě poruchy systému VMS

Velitel musí průběžně kontrolovat, že systém VMS na jeho plavidle je stále plně funkční a že hlášení o poloze jsou správně předávána středisku SSL státu vlajky.

V případě poruchy musí být systém VMS plavidla opraven nebo vyměněn ve lhůtě třiceti (30) dnů. Po této lhůtě nebude plavidlo k rybolovu v rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova oprávněno.

Plavidla, která loví ryby v oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova s vadným systémem VMS, musejí předávat svá hlášení polohy e-mailem, rádiem nebo faxem středisku SSL státu vlajky alespoň každé čtyři hodiny a poskytovat všechny povinné informace.

3.Zabezpečené předávání hlášení polohy Svatému Tomáši a Princovu ostrovu

Středisko SSL státu vlajky předává automaticky hlášení o poloze dotyčných plavidel středisku SSL Svatého Tomáše a Princova ostrova. Středisko SSL státu vlajky a Svatého Tomáše a Princova ostrova si vymění své kontaktní e-mailové adresy a o jakýchkoli jejich změnách se neprodleně informují.

Přenos hlášení polohy mezi středisky SSL státu vlajky a Svatého Tomáše a Princova ostrova se provádí elektronicky zabezpečeným komunikačním systémem.

Středisko SSL Svatého Tomáše a Princova ostrova informuje ihned středisko SSL státu vlajky a Evropské unie o každém přerušení v příjmu hlášení o poloze plavidla, které má oprávnění k rybolovu, pokud dotyčné plavidlo neoznámilo své vyplutí z oblasti.

4.Nefunkčnost komunikačního systému

Svatý Tomáš a Princův ostrov zajistí kompatibilitu svého elektronického zařízení se zařízením střediska SSL státu vlajky a informuje Evropskou unii ihned o každé nefunkčnosti při předávání a přijímání hlášení polohy s cílem co nejdříve zajistit technické řešení. Každý případný spor bude postoupen smíšenému výboru.

Velitel bude považován za odpovědného za každou prokázanou manipulaci se systémem VMS plavidla, která má za cíl narušit jeho funkčnost nebo falšovat hlášení polohy. Každé protiprávní jednání podléhá sankcím, které jsou stanoveny platnými právními předpisy Svatého Tomáše a Princova ostrova.

5.Změna četnosti hlášení polohy

Na základě důvodných skutečností, které prokazují protiprávní jednání, může Svatý Tomáš a Princův ostrov požádat středisko SSL státu vlajky, aby během doby určené k šetření zkrátilo interval zasílání hlášení polohy plavidla na třicet (30) minut, přičemž také informuje Evropskou unii. Tyto důkazy musí Svatý Tomáš a Princův ostrov předat středisku SSL státu vlajky a Evropské unii. Středisko SSL státu vlajky ihned zašle Svatému Tomáši a Princovu ostrovu hlášení polohy podle nové četnosti.

Na konci stanovené vyšetřovací doby informuje Svatý Tomáš a Princův ostrov středisko SSL státu vlajky a Evropskou unii o případném sledování.

6.Předávání hlášení VMS Svatému Tomáši a Princovu ostrovu

Kód „ER“ následovaný dvojitým lomítkem (//) označuje konec hlášení

Údaj

Kód

Povinný /

nepovinný

Obsah

Začátek záznamu

SR

0

Systémový údaj označující začátek záznamu

Příjemce

AD

0

Detail hlášení - 3-alfa ISO kód země příjemce (ISO- 3166)

Odesílatel

FR

0

Detail hlášení - 3-alfa ISO kód země odesílatele (ISO- 3166)

Stát vlajky

FS

0

Detail hlášení – 3-alfa ISO kód země státu vlajky (ISO- 3166)

Druh hlášení

TM

0

Údaj hlášení – Druh hlášení (ENT, POS, EXI,

MAN)

Rádiová volací značka (IRC S)

RC

0

Údaj o plavidle – Mezinárodní rádiová volací značka plavidla (IRCS)

Interní referenční číslo strany dohody

IR

0

Údaj o plavidle – Jedinečné číslo strany dohody ve tvaru 3-alfa ISO kódu (ISO-3166) následované číslem

Externí

registrační

číslo

XR

0

Údaj o plavidle – číslo plavidla uvedené na jeho boku (ISO 8859.1)

Zeměpisná šířka

LT

0

Údaj o poloze plavidla – poloha ve stupních a desetinách stupňů S/J SS.sss (WGS84)

Zeměpisná délka

LG

0

Údaj o poloze plavidla – poloha ve stupních a desetinách stupňů V/Z SS.sss (WGS84)

Kurs

CO

0

Kurs plavidla na 360°stupnici

Rychlost

SP

0

Rychlost plavidla v desítkách uzlů

Datum

DA

0

Údaj o poloze plavidla – datum záznamu polohy v UTC (RRRRMMDD)

Čas

TI

0

Údaj o poloze plavidla – čas záznamu polohy v UTC (HHMM)

Konec záznamu

ER

0

Systémový údaj označující konec záznamu

Ve formátu NAF má přenos dat tuto strukturu:

Použité znaky musí odpovídat normě ISO 8859.1. Dvojité lomítko (//) a kód „SR“ označují začátek hlášení.

Každý údaj je identifikován prostřednictvím svého kódu a je od ostatních údajů oddělen dvojitým lomítkem (//).

Jednoduché lomítko (/) odděluje kód pole od údaje.

Při prozatímním provádění protokolu Svatý Tomáš a Princův ostrov informuje, zda mají být data VMS předávána prostřednictvím FLUX TL ve formátu UN/CEFACT.

Dodatek 6
Kvalifikace požadovaná pro zaměstnávání námořníků ze Svatého Tomáše a Princova ostrova na plavidlech Evropské unie lovících vlečnou sítí a na plavidlech Evropské unie pro rybolov na dlouhou lovnou šňůru

Orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova zajistí, aby osoby najímané na plavidla EU splňovaly tyto požadavky:

1.námořníci musí být ve věku nejméně 18 let;

2.námořníci musí mít platné lékařské potvrzení zdravotní způsobilosti k plnění pracovních povinností, jež mají na moři vykonávat; potvrzení musí být vystaveno řádně kvalifikovaným praktickým lékařem;

3.námořníci musí mít platné očkování požadované v regionu z preventivně-zdravotních důvodů;

4.námořníci musí mít platné potvrzení o absolvování alespoň následujícího základního bezpečnostního výcviku:

a)osobní záchranné techniky včetně nasazení záchranných vest;

b)likvidace požáru a protipožární ochrana;

c)základy první pomoci;

d)společenská odpovědnost a osobní bezpečnost; a

e)prevence znečišťování moře;

5.zejména na velkých rybářských plavidlech musí námořníci:

a)znát námořnické pojmy a příkazy běžně používané na rybářských plavidlech;

b)znát nebezpečí spojená s provozováním rybolovu;

c)mít přehled o provozních podmínkách rybářských plavidel a nebezpečích, která mohou představovat;

d)znát a umět používat zařízení pro lov ryb košelkovými nevody;

e)mít obecný přehled a znalosti o stabilitě a související způsobilosti plavidla k plavbě; a

f)mít obecné znalosti o uvazování plavidla a manipulaci s uvazovacími lany a o jejich souvisejícím použití.