V Bruselu dne 4.4.2019

COM(2019) 167 final

2019/0089(NLE)

Návrh

ROZHODNUTÍ RADY

o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodní radě pro obiloviny k prodloužení platnosti Úmluvy o obchodu s obilovinami z roku 1995


DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1.Předmět návrhu

Tento návrh se týká rozhodnutí o postoji, který má být jménem Unie zaujat v Mezinárodní radě pro obiloviny v souvislosti s plánovaným přijetím prodloužení Úmluvy o obchodu s obilovinami z roku 1995 do 30. června 2021.

2.Souvislosti návrhu

2.1.Úmluva o obchodu s obilovinami z roku 1995

Cílem Úmluvy o obchodu s obilovinami z roku 1995 (dále jen „úmluva“) je prohloubit mezinárodní spolupráci ve všech aspektech obchodu s obilovinami, podpořit rozšíření mezinárodního obchodu s obilovinami a zabezpečit co možná nejplynulejší tok obchodu v této oblasti. Úmluva má dále v co nejvyšší možné míře přispět ke stabilitě mezinárodních trhů s obilovinami v zájmu všech členů, posílit zabezpečení potravin ve světě a poskytnout fórum pro výměnu informací a projednání obav členů týkajících se obchodu s obilovinami.

Úmluva vstoupila v platnost dne 1. července 1995.

Unie je smluvní stranou této úmluvy 1 .

2.2.Mezinárodní rada pro obiloviny

Mezinárodní rada pro obiloviny je mezivládní organizace, která usiluje o splnění cílů stanovených v článku 1 úmluvy. Usiluje především o:

prohloubení mezinárodní spolupráce ve všech aspektech obchodu s obilovinami;

podporu rozšiřování, otevřenosti a spravedlnosti mezinárodního obchodu v odvětví obilovin;

přispívání ke stabilitě mezinárodního trhu s obilovinami, posílení zabezpečení potravin ve světě a přispívání k rozvoji zemí, jejichž hospodářství jsou závislá na obchodním prodeji obilovin.

O tyto cíle je usilováno na základě zlepšování transparentnosti trhu prostřednictvím sdílení informací, analýz a konzultací týkajících se vývoje trhu a politiky.

Mezinárodní rada pro obiloviny se skládá z 28 členů, mezi které patří mnoho největších pěstitelů i dovozců obilovin na světě. Kromě Unie jsou jejími členy mimo jiné i Argentina, Austrálie, Egypt, Indie, Japonsko, Kanada, Rusko, Ukrajina a USA. Čína a Brazílie však mezi členy nepatří.

Těchto 28 členů Mezinárodní rady pro obiloviny má celkem 2 000 hlasů.

Při rozpočtových procesech (viz článek 12 úmluvy), tj. při stanovování ročních finančních příspěvků členů, má Unie v období 2018/19 2  367 hlasů.

Při rozhodování, tj. při hlasování (viz článek 11 úmluvy), je 1 000 hlasů je rozděleno mezi 10 vyvážejících členů (včetně Unie s 243 hlasy) a 1 000 hlasů mezi 18 dovážejících členů. Je třeba zdůraznit, že Mezinárodní rada pro obiloviny funguje v zásadě na základě konsensu a k hlasování dochází pouze výjimečně.

Unie je na schůzích Mezinárodní rady pro obiloviny zastoupena Komisí. Členské státy se mohou účastnit schůzí Mezinárodní rady pro obiloviny, zejména pak zasedání Rady.

2.3.Zamýšlený akt Mezinárodní rady pro obiloviny

Dne 10. června 2019 přijme Mezinárodní rada pro obiloviny během čtyřicátého devátého zasedáni rozhodnutí ohledně prodloužení platnosti úmluvy o dva roky (dále jen „zamýšlený akt“).

Účelem zamýšleného aktu, který vychází z článku 33 úmluvy, je umožnit Mezinárodní radě pro obiloviny pokračování ve své práci.

Prodloužení platnosti úmluvy se bude týkat období od 1. července 2019 do 30. června 2021.

3.Postoj, který má být zaujat jménem Unie

Unie uzavřela rozhodnutím Rady 96/88/ES 3  Úmluvu o obchodu s obilovinami z roku 1995 s platností do 30. června 1998 a její platnost byla poté pravidelně prodlužována. Úmluva se vždy prodlužuje nejvýše na dvouleté období v souladu s článkem 33 úmluvy. Naposledy byla prodloužena v červnu 2017 rozhodnutím Mezinárodní rady pro obiloviny a zůstává v platnosti do 30. června 2019.

Unie byla vždy aktivním členem Mezinárodní rady pro obiloviny a další prodloužení platnosti úmluvy o dva roky je v jejím zájmu. Unie je hlavním pěstitelem obilovin a největším vývozcem pšenice a ječmenu a zároveň největším dovozcem kukuřice.    

Účelem tohoto návrhu je získat pro Komisi zmocnění Rady k hlasování jménem Unie pro prodloužení Úmluvy do 30. června 2021 v Mezinárodní radě pro obiloviny. Formální rozhodnutí o prodloužení úmluvy je plánováno na 49. zasedání Mezinárodní rady pro obiloviny, které se bude konat 10. června 2019 v Londýně, Spojené království.

4.Právní základ

4.1.Procesněprávní základ

4.1.1.Zásady

Ustanovení čl. 218 odst. 9 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) zavádí rozhodnutí, kterými se stanoví „postoje, které má jménem Unie zaujmout orgán zřízený dohodou, má-li tento orgán přijímat akty s právními účinky, s výjimkou aktů, které doplňují nebo pozměňují institucionální rámec dohody“.

Pojem „akty s právními účinky“ zahrnuje akty, které mají právní účinky na základě pravidel mezinárodního práva, kterými se řídí dotyčný orgán. Zahrnuje rovněž nástroje, které podle mezinárodního práva nemají závazný účinek, ale „mohou rozhodujícím způsobem ovlivnit obsah právní úpravy přijaté zákonodárcem Unie 4 .

4.1.2.Použití na stávající případ

Zamýšlený akt Mezinárodní rady pro obiloviny prodlužuje platnost úmluvy, což je mezinárodní dohoda, která je pro Unii závazná. Zamýšlený akt má proto právní účinky.

Zamýšlený akt nedoplňuje ani nepozměňuje institucionální rámec dohody.

Procesněprávním základem navrhovaného rozhodnutí je tudíž čl. 218 odst. 9 SFEU.

4.2.Hmotněprávní základ

4.2.1.Zásady

Hmotněprávní základ rozhodnutí podle čl. 218 odst. 9 SFEU závisí v první řadě na cíli a obsahu zamýšleného aktu, v jehož souvislosti je postoj jménem Unie zaujat. Sleduje-li zamýšlený akt dvojí účel nebo má-li dvě složky a lze-li jeden z těchto účelů nebo jednu z těchto složek identifikovat jako hlavní, zatímco druhý účel či druhá složka je pouze vedlejší, musí být rozhodnutí přijaté podle čl. 218 odst. 9 SFEU založeno na jediném hmotněprávním základu, a sice na tom, který si žádá hlavní nebo převažující účel nebo složka.

4.2.2.Použití na stávající případ

Hlavní cíl a obsah zamýšleného aktu se týkají obchodu se zemědělskými produkty.

Hmotněprávním základem navrhovaného rozhodnutí je tudíž článek 207 SFEU.

4.3.Závěr

Právním základem navrhovaného rozhodnutí by měl být článek 207 SFEU ve spojení s čl. 218 odst. 9 SFEU.

5.Zveřejnění zamýšleného aktu

Vzhledem k tomu, že akt Mezinárodní rady pro obiloviny prodlouží platnost úmluvy, je vhodné jej po jeho přijetí zveřejnit v Úředním věstníku Evropské unie.

2019/0089 (NLE)

Návrh

ROZHODNUTÍ RADY

o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodní radě pro obiloviny k prodloužení platnosti Úmluvy o obchodu s obilovinami z roku 1995

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 207 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)Úmluva o obchodu s obilovinami z roku 1995 (dále jen „úmluva“) byla uzavřena Unií rozhodnutím Rady (EU) 96/88/ES 5 a vstoupila v platnost dne 1. července 1995. Úmluva byla uzavřena na dobu tří let a její platnost byla od té doby pravidelně prodlužována na další dvouletá období. Tato úmluva byla naposledy prodloužena v červnu 2017 rozhodnutím Mezinárodní rady pro obiloviny 6 a zůstává v platnosti až do 30. června 2019.

(2)Podle článku 33 úmluvy může Mezinárodní rada pro obiloviny prodloužit úmluvu na další období, a to pokaždé nanejvýš o dva roky.

(3)Mezinárodní rada pro obiloviny během 49. zasedáni dne 10. června 2019 rozhodne o prodloužení platnosti úmluvy do 30. června 2021.

(4)Je vhodné stanovit postoj, který má být na 49. zasedání Mezinárodní rady pro obiloviny zaujat jménem Unie, jelikož prodloužení platnosti úmluvy je v zájmu Unie,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Postoj, který má Komise jménem Unie zaujat na 49. zasedání Mezinárodní rady pro obiloviny, je hlasovat pro prodloužení platnosti Úmluvy o obchodu s obilovinami z roku 1995 na další dvouleté období do 30. června 2021.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Komisi.

V Bruselu dne

   Za Radu

   předseda/předsedkyně

FINANČNÍ VÝKAZ

FinancSt/10/
PS/pl/1100670

6.221.2019.1

DATUM: 14. 2. 2019

1.

ROZPOČTOVÁ POLOŽKA:

Kapitola 05 06 MEZINÁRODNÍ ASPEKTY V OBLASTI POLITIKY „ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA“

05 06 01 Mezinárodní zemědělské dohody

PROSTŘEDKY:

B2019 6 300 000 EUR

2.

NÁZEV:

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodní radě pro obiloviny k prodloužení platnosti Úmluvy o obchodu s obilovinami z roku 1995.

3.

PRÁVNÍ ZÁKLAD: Ustanovení článku 207 ve spojení s čl. 218 odst. 9 Smlouvy o fungování Evropské unie.

4.

CÍLE:

Prodloužení platnosti stávající Úmluvy o obchodu s obilovinami o další dva roky (1. 7. 2019 až 30. 6. 2021).

5.

FINANČNÍ DOPADY

OBDOBÍ 12 MĚSÍCŮ


(v milionech EUR)

BĚŽNÝ FINANČNÍ ROK

2019

(v milionech EUR)

NÁSLEDUJÍCÍ FINANČNÍ ROK

2020

(v milionech EUR)

5.0

VÝDAJE

-    FINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU
(NÁHRADY/INTERVENCE)

-    VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

-    JINÝCH SUBJEKTŮ

0,41

0,35

5.1

PŘÍJMY

-    VLASTNÍ ZDROJE EU
(DÁVKY/CLA)

-    VNITROSTÁTNÍ

2021

5.0.1

ODHADOVANÉ VÝDAJE

-

5.1.1

ODHADOVANÉ PŘÍJMY

5.2

METODA VÝPOČTU: Na základě předpokladů týkajících se odhadovaného počtu hlasů EU (mění se každý rok) a na základě odhadované částky, jež má být uhrazena za jeden hlas v GBP.

6.0

MŮŽE BÝT PROJEKT FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ UVEDENÝCH V PŘÍSLUŠNÉ KAPITOLE STÁVAJÍCÍHO ROZPOČTU?

ANO

6.1

MŮŽE BÝT PROJEKT FINANCOVÁN PŘEVODEM MEZI KAPITOLAMI STÁVAJÍCÍHO ROZPOČTU?

-

6.2

BUDE POTŘEBA DODATEČNÝ ROZPOČET?

-

6.3

BUDE POTŘEBA ZAČLENIT PROSTŘEDKY DO BUDOUCÍCH ROZPOČTŮ?

ANO

POZNÁMKY:

Částka, která bude skutečně vyplacena, se může lišit v závislosti na konečném počtu hlasů, které budou EU přiřazeny, na částce, jež má být uhrazena za jeden hlas v GBP, a na směnném kurzu EUR/GBP.

(1)    Úř. věst. L 21, 27.1.1996, s. 47.
(2)    Mezinárodní rada pro obiloviny funguje na základě rozpočtového roku, kterým je období od 1. července do 30. června.
(3)    Úř. věst. L 21, 27.1.1996, s. 47.
(4)    Rozsudek Soudního dvora ze dne 7. října 2014, Německo v. Rada, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, body 61 až 64.
(5)    Rozhodnutí Rady 96/88/ES ze dne 19. prosince 1995 o schválení Úmluvy o obchodu s obilovinami a Úmluvy o potravinové pomoci, které tvoří Mezinárodní dohodu o obilovinách z roku 1995, Evropským společenstvím (Úř. věst. L 21, 27.1.1996, s. 47).
(6)    Sdělení týkající se prodloužení platnosti Úmluvy o obchodu s obilovinami z roku 1995 (Úř. věst. L 12, 17.1.2018, s. 1).