11.9.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 307/7


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.9523 – Munich RE/DIF/Green Investment Group/Covanta/Dublin Waste-To-Energy facility)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2019/C 307/06)

1.   

Komise dne 2. září 2019 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1).

Oznámení se týká těchto podniků:

Münchner Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München („Munich Re“, Německo),

DIF Infrastructure V Cooperatief U.A („DIF“), kontrolovaný podnikem DIF Management Holding BV (Nizozemsko),

Green Investment Group Limited („GIG“, Spojené království), kontrolovaný skupinou Macquarie (Austrálie),

Covanta Holding Corporation („Covanta“, Spojené státy),

Covanta Europe Assets Limited („zařízení pro energetické využití odpadů v Dublinu“, Irsko).

Podniky Munich Re, DIF, GIG a Covanta získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o spojování kontrolu nad zařízením pro energetické využití odpadů v Dublinu. Zařízení pro energetické využití odpadů v Dublinu je v současnosti pod společnou kontrolou podniků DIF, GIG a Covanta.

Spojení se uskutečňuje nákupem podílů.

2.   

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

Munich Re působí primárně v odvětví pojišťovnictví a zajišťovací činnosti,

DIF je infrastrukturní investiční fond,

GIG se specializuje na přímé investice do zelené infrastruktury, realizaci projektů, správu portfolií a související služby,

Covanta působí převážně v odvětví energetiky a odstraňování odpadů,

zařízení pro energetické využití odpadů v Dublinu se zabývá odstraňováním odpadů a výrobou elektrické energie.

3.   

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.   

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Je třeba vždy uvést toto číslo jednací:

M.9523 – Munich RE/DIF/Green Investment Group/Covanta/Dublin Waste-To-Energy facility

Připomínky lze Komisi zaslat e-mailem, faxem nebo poštou. Použijte tyto kontaktní informace:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Poštovní adresa:

Commission européenne/Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 366, 14.12.2013, s. 5.