23.8.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 285/3


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.9483 – Engie/Powerlines)

(Text s významem pro EHP)

(2019/C 285/04)

1.   

Komise dne pátek 16. srpna 2019 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1).

Oznámení se týká těchto podniků:

Engie S.A. (Francie, „Engie“),

Powerlines Group (Rakousko, „Powerlines“)

Podnik Engie získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o spojování výhradní kontrolu nad celým podnikem Powerlines.

Spojení se uskutečňuje nákupem podílů.

2.   

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podnik Engie je průmyslovou společností působící v oblasti zemního plynu, elektřiny a energetických služeb; působí v rámci celého energetického hodnotového řetězce,

podnik Powerlines působí v oblasti elektrifikace železnic a řešení nadzemních vedení především ve Spojeném království, Německu a Rakousku a rovněž v oblasti instalace přenosových a distribučních vedení v Německu a Rakousku.

3.   

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

4.   

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Je třeba vždy uvést toto číslo jednací:

M.9483 – Engie/Powerlines

Připomínky lze Komisi zaslat e-mailem, faxem nebo poštou. Použijte tyto kontaktní informace:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštovní adresa:

Commission européenne / Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).