11.11.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 382/6


Stanovisko Poradního výboru pro spojování podniků

přijaté na zasedání dne 28. června 2019

k předběžnému návrhu rozhodnutí ve

věci M.8864 – Vodafone/Certain Liberty Global Assets

Zpravodaj: Lotyšsko

(2019/C 382/05)

Soudní příslušnost

1.

Poradní výbor (15 členských států) souhlasí s Komisí, že oznámená transakce představuje spojení ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování podniků („nařízení o spojování“) (1).

2.

Poradní výbor (15 členských států) souhlasí s Komisí, že oznámená transakce má význam pro celou Unii ve smyslu čl. 1 odst. 2 nařízení o spojování.

Vymezení trhu

3.

Poradní výbor (15 členských států) souhlasí se závěry, k nimž Komise dospěla v návrhu rozhodnutí, pokud jde o vymezení relevantních výrobkových a zeměpisných trhů pro:

a.

maloobchodní nabídku pevných telefonních služeb;

b.

maloobchodní nabídku služeb pevného přístupu k internetu;

c.

maloobchodní nabídku mobilních telekomunikačních služeb;

d.

maloobchodní nabídku televizních služeb;

e.

maloobchodní nabídku přenosu signálu televizního vysílání v Německu;

f.

maloobchodní nabídku služeb „multiple play“;

g.

maloobchodní služby podnikového připojení;

h.

maloobchodní služby internetového hostingu;

i.

velkoobchodní služby ukončení volání v pevných sítích;

j.

velkoobchodní pronajaté okruhy;

k.

velkoobchodní nabídku ukončení a hostingu volání na nezeměpisná čísla;

l.

velkoobchodní poskytování přenosu vnitrostátních volání v pevných sítích;

m.

velkoobchodní mezinárodní přenosové služby;

n.

velkoobchodní služby internetového připojení;

o.

velkoobchodní nabídku přístupu k mobilním sítím a původu volání v mobilních sítích;

p.

velkoobchodní trh pro ukončení volání v mobilních sítích;

q.

velkoobchodní mezinárodní roamingové služby;

r.

velkoobchodní poskytování a nabývání televizních kanálů;

s.

velkoobchodní nabídku přenosu signálu televizního vysílání;

t.

zprostředkovatelský přenos televizního signálu v Německu;

u.

udělování licencí a získávání vysílacích práv pro televizní obsah.

Posouzení z hlediska hospodářské soutěže

4.

Poradní výbor (15 členských států) souhlasí s posouzením Komise, podle kterého by oznámená transakce zásadně narušila hospodářskou soutěž v důsledku horizontálních nekoordinovaných účinků na:

a.

trh s maloobchodní nabídkou služeb pevného přístupu k internetu v Německu;

b.

hypotetický trh s maloobchodní nabídkou balíčků „multiple play“, které obsahují pevné telefonní služby a služby pevného přístupu k internetu v Německu;

c.

trh pro velkoobchodní poskytování a nabývání televizních kanálů a velkoobchodní trh s přenosem televizního signálu v Německu.

5.

Poradní výbor (15 členských států) souhlasí s posouzením Komise, podle kterého oznámená transakce pravděpodobně zásadně nenaruší účinnou hospodářskou soutěž v důsledku:

a.

horizontálních nekoordinovaných účinků na trzích jiných než na trzích uvedených v bodě 4;

b.

horizontálních koordinovaných účinků;

c.

vertikálních nekoordinovaných účinků;

d.

konglomerátních účinků.

Závazky

6.

Poradní výbor (15 členských států) souhlasí s Komisí, že konečné závazky nabídnuté oznamující stranou dne 11. června 2019 odstraňují významné narušení účinné hospodářské soutěže uvedené v návrhu rozhodnutí.

7.

Poradní výbor (15 členských států) souhlasí s Komisí, že oznámená transakce při úplném dodržení konečných závazků nabídnutých oznamující stranou dne 11. června 2019 pravděpodobně zásadně nenaruší účinnou hospodářskou soutěž na vnitřním trhu nebo na jeho podstatné části.

Slučitelnost s vnitřním trhem a Dohodou o EHP

8.

Poradní výbor (15 členských států) souhlasí s Komisí, že oznámená transakce proto musí být prohlášena za slučitelnou s vnitřním trhem a s fungováním Dohody o EHP v souladu s čl. 2 odst. 2 a čl. 8 odst. 2 nařízení o spojování a s článkem 57 Dohody o EHP.

Helena LARSSON HAUG

předsedkyně zasedání poradního výboru


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.