V Bruselu dne 27.9.2019

COM(2019) 437 final

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1144/2014 ze dne 22. října 2014 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 3/2008


Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1144/2014 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 3/2008

1.1.Úvod

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1144/2014 1 stanoví podmínky, za nichž mohou být informační a propagační opatření, která se týkají zemědělských produktů a některých potravinářských výrobků vyrobených ze zemědělských produktů a která se uskutečňují na vnitřním trhu nebo ve třetích zemích, zcela nebo částečně financována z rozpočtu Unie.

V čl. 5 odst. 2 je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, kterými s ohledem na vývoj trhu doplní seznam v příloze I tohoto nařízení tím, že do něj přidá potravinářské výrobky.

V čl. 7 odst. 2 je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, kterými stanoví konkrétní podmínky, za nichž navrhující organizace, skupina či jiný subjekt může předložit program. Tyto podmínky především zajistí, aby tyto organizace, skupiny a jiné subjekty byly reprezentativní a aby byl program významný svým rozsahem.

 V čl. 11 odst. 1 je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, kterými se stanoví zvláštní podmínky způsobilosti pro jednoduché programy.

V čl. 13 odst. 1 je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, kterými se stanoví podmínky pro výběrová řízení na subjekty provádějící jednoduché programy.

V čl. 15 odst. 8 je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, kterými se stanoví zvláštní podmínky, za nichž jsou náklady na informační a propagační opatření a v případě potřeby správní a personální náklady způsobilé pro financování Unií.

V čl. 29 odst. 2 je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, aby zajistila hladký přechod mezi uplatňováním nařízení (ES) č. 3/2008 a nařízení (EU) č. 1144/2014.

1.2.Právní základ

Tato zpráva je požadována podle čl. 22 odst. 2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 5 odst. 2, čl. 7 odst. 2, čl. 11 odst. 1, čl. 13 odst. 1, čl. 15 odst. 8 a čl. 29 odst. 2 je Komisi svěřena na dobu pěti let ode dne 24. listopadu 2014. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

1.3.Výkon přenesené pravomoci

Komise přijala na základě čl. 7 odst. 2, čl. 11 odst. 1, čl. 13 odst. 1 a čl. 15 odst. 8 jeden akt v přenesené pravomoci: nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1829 2 . Uvedený akt v přenesené pravomoci stanoví podmínky pro návrhy jednoduchých a složených programů podávané navrhujícími organizacemi, včetně požadavku, aby tyto organizace byly reprezentativní pro dané odvětví nebo produkt. Pro způsobilost jednoduchého programu vyžaduje, aby byl významný svým rozsahem, jejž dále upřesňuje. Stanoví rovněž kritéria pro výběr subjektů pověřených prováděním jednoduchých programů a vymezuje způsobilé náklady.

V souladu s obecnou shodou o aktech v přenesené pravomoci 3 byli konzultováni odborníci z členských států v rámci odborné skupiny pro horizontální otázky týkající se SZP – podskupiny pro zjednodušení. Komise nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/1829 přijala dne 13. dubna 2015 a nařízení bylo oznámeno Evropskému parlamentu a Radě. Evropský parlament ani Rada nevznesly vůči nařízení v přenesené pravomoci námitky. Po uplynutí dvouměsíční lhůty bylo nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1829 zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 266 ze dne 13. října 2015 a vstoupilo v platnost dne 20. října 2015.

Zmocnění podle čl. 5 odst. 2 a čl. 29 odst. 2 nebyla využita, protože Komise nezjistila, že by bylo zapotřebí zařadit na seznam produktů v příloze I potravinářské výrobky nebo stanovit pravidla pro přechod mezi starým a novým nařízením.

Komise nemá v úmyslu zmocnění v blízké budoucnosti využít, nelze však vyloučit, že to bude nezbytné.

1.4.Závěry

Komise vykonávala své svěřené pravomoci řádně. Nelze vyloučit, že v budoucnu bude zapotřebí zmocnění využít.

Komise vyzývá Evropský parlament a Radu, aby tuto zprávu vzaly na vědomí.

(1)    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1144/2014 ze dne 22. října 2014 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 3/2008 (Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 56).
(2)    Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1829 ze dne 23. dubna 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1144/2014 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích (Úř. věst. L 266, 13.10.2015, s. 3).
(3)    Obecná shoda o aktech v přenesené pravomoci z roku 2011 (nezveřejněno).