V Bruselu dne 7.6.2019

COM(2019) 274 final

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

o aktuálním stavu společné rybářské politiky a konzultacích o rybolovných právech na rok 2020

{SWD(2019) 205 final}


SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

o aktuálním stavu společné rybářské politiky a konzultacích o rybolovných právech na rok 2020

1.Úvod

Toto sdělení poskytuje přehled o aktuálním stavu společné rybářské politiky (SRP) a obsahuje hlavní směry pro vypracování návrhů Komise týkajících se rybolovných práv pro rok 2020.

Hlavním cílem řízení rybolovu v rámci SRP je zajistit vysoký dlouhodobý výnos pro všechny populace nejpozději do roku 2020. Splnění tohoto cíle rovněž přispěje k dosažení dobrého stavu prostředí v evropských mořích do roku 2020 1 a k minimalizaci negativního dopadu rybolovných činností na mořské ekosystémy.

2.Pokrok při provádění SRP

2.1.Pokrok při dosahování Fmsy

V severním Atlantiku a přilehlých oblastech měl rybolovný tlak (F/Fmsy) v letech 2003–2017 klesající tendenci a medián úmrtnosti ryb se ustálil na hodnotě 1,0. Ukazatel F/Fmsy pro oblast Středozemního a Černého moře zůstal na hodnotě 2,2, což znamená, že populace jsou nadále využívány na úrovni výrazně přesahující cíl Fmsy.

Celkové přípustné odlovy jsou jedním z hlavních nástrojů řízení rybolovu. V severním Atlantiku a přilehlých oblastech Komise navrhla pro všech 76 celkových přípustných odlovů, pro něž byla k dispozici doporučení Fmsy, celkové přípustné odlovy na úrovni hodnot Fmsy pro rok 2019 nebo o něco nižší. To nebylo možné v případě pěti celkových přípustných odlovů, pro které Mezinárodní rada pro průzkum moří (ICES) doporučila nulový odlov, protože by tento postup vedl ke kritickým situacím se závažnými socioekonomickými dopady; v těchto případech bylo rozhodnuto zachovat celkové přípustné odlovy na nízké úrovni. Rada stanovila 59 TAC v souladu s úrovní Fmsy, což odpovídá 3 dodatečným celkovým přípustným odlovům ve srovnání s rokem 2018.

Pokud jde o očekávané odlovy v Baltském moři, 95 % z nich vychází z TAC stanovených v souladu Fmsy a 4 % z TAC v souladu s preventivním doporučením. 99,7 % očekávaných vykládek (pro populace řízené na základě Fmsy spravované pouze EU) v Severním moři, Skagerraku a Kattegatu vychází z TAC stanovených v souladu Fmsy. V severozápadních a jihozápadních vodách je to 94 % a 90 %.

Rybolovná práva pro hlubinné populace pro roky 2019 a 2020 byla stanovena v listopadu 2018. Tvoří méně než 1 % všech vykládek v EU. Údaje o všech populacích hlubinných druhů jsou omezené. Příslušná rozhodnutí Rady o rybolovných právech na hlubinné druhy jsou více sladěna s vědeckým doporučením než v předchozích letech.

Z populací, jichž se týkají konzultace s pobřežními státy 2 , byl v souladu s dlouhodobou strategií řízení v roce 2019 pouze celkový přípustný odlov tresky modravé, který rovněž jako jediný odpovídal úrovni Fmsy doporučené ICES. Jednání mezi EU a Norskem vedla k méně ambiciózním výsledkům, pokud jde o zachování populací. Pouze 9 ze 17 celkových přípustných odlovů bylo stanoveno v souladu s Fmsy, což je méně než v roce 2018.

V roce 2017 bylo ve Středozemním moři 35 ze 40 posuzovaných populací využíváno nad rámec udržitelné úrovně, přičemž průměrná intenzita rybolovu byla přibližně 2,2krát vyšší než je jejich příslušná hodnota Fmsy. Z nejnovějších údajů vyplývá, že od roku 2011 se průměrná míra F/Fmsy snižuje. To by mohlo znamenat mírné zlepšení míry využívání 3 . V Černém moři je 6 z 8 posuzovaných sdílených populací nadále nadměrně loveno, s výjimkou šprota obecného a rapany dravé.

2.2.Vývoj biomasy

V severním Atlantiku a přilehlých oblastech se počet populací v rámci bezpečných biologických limitů mezi lety 2003 a 2017 téměř zdvojnásobil, zvýšil se z 15 na 29 (což je od roku 2016 2% nárůst), přičemž největší nárůst byl zaznamenán v Biskajském zálivu a iberských vodách – zvýšení z 2 na 8 populací v rámci bezpečných biologických limitů. Celkový objem biomasy se dále vyvíjel pozitivně, zvýšil se přibližně o 36 %.

Ve Středozemním a Černém moři nevykazovala biomasa reprodukující se populace v roce 2016 ve srovnání s rokem 2003 významný nárůst. V Černém moři má rostoucí tendenci biomasa populace pakambaly velké a zároveň byla zaznamenáno snížení nadměrného rybolovu.

2.3.Stav loďstva EU

Kapacita loďstva EU nadále klesala. V prosinci 2018 rejstřík rybářského loďstva EU (včetně nejvzdálenějších regionů) obsahoval 81 644 plavidel s celkovou kapacitou 1 533 180 v hrubé prostornosti (GT) a 6 075 634 v kilowattech (kW). Ve srovnání s předchozím rokem se jedná se o snížení počtu plavidel o 1,32 %, v hrubé prostornosti o 2,46 % a v kilowattech o 2,61 %. Řada segmentů loďstva (190 z 255 posuzovaných segmentů) však nadále není v rovnováze se svými rybolovnými právy.

Hospodářská výkonnost loďstva EU se nadále zvyšovala, v roce 2017 byly zaznamenány rekordní čisté zisky ve výši 1,3 miliardy EUR. Trvalé zlepšování bylo výsledkem zejména vysokých průměrných cen ryb (vyšší hodnota za menší vyložené množství) a trvale nízkých cen paliv. Ke zlepšení hospodářské výkonnosti přispěl rovněž lepší stav některých významných populací a technologický pokrok. Ačkoli pro roky 2018 a 2019 ještě nejsou tyto údaje k dispozici, očekávají se navzdory mírnému nárůstu cen paliv podobné výsledky.

Pozitivní hospodářský vývoj byl zaznamenán u loďstev zaměřených na populace lovené udržitelným způsobem (jako je treska jednoskvrnná, pakambala průsvitná a platýs evropský v Irském moři, sleď obecný, štikozubec severní a jazyk obecný ve východní a západní části Lamanšského průlivu, ďasovití v Biskajském zálivu), u nichž je tendence zlepšovat výnosnost a platy a naopak u loďstev zaměřených na nadměrně lovené populace je tendence ke snižování hospodářské výkonnosti.

Celková zaměstnanost v loďstvu EU při přepočtu na plný úvazek klesá od roku 2008 průměrně o 1,3 % ročně, částečně kvůli poklesu kapacity loďstva EU. Průměrná mzda na plný pracovní úvazek 4 se však zvyšovala o 2,7 % ročně. Průměrná roční mzda na plný pracovní úvazek činí 24 800 EUR. U řady loďstev v Severním moři a Atlantském oceánu se na rozdíl od loďstev v jiných regionech zaměstnanost zvyšuje a tento trend se nyní, jak se zdá, ustálil.

Zásadním pokrokem ve zlepšování pracovních podmínek v loďstvu EU je úspěšné provedení Úmluvy Mezinárodní organizace práce (MOP) o práci v odvětví rybolovu č. 188 do práva EU 5 po dohodě se sociálními partnery EU. Členské státy musí splnit tato nová pravidla do 15. listopadu 2019. Komise nedávno znovu vyzvala členské státy, aby ratifikovaly Mezinárodní úmluvu o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby pracovníků na rybářských plavidlech (doposud ji ratifikovalo pouze 10 členských států). 6

2.4.Pokrok v decentralizovaném řízení rybolovu

2.4.1.Víceleté plány

Víceleté plány jsou akty přijímané postupem spolurozhodování, jimiž se mimo jiné stanoví harmonogram pro provádění cíle maximálního udržitelného výnosu a některé nástroje flexibility pro řízení rybolovu.

Nedávné přijetí víceletého plánu pro populace druhů žijících při dně v západních vodách je klíčovým krokem v provádění společné rybářské politiky, která je ústředním nástrojem řízení rybolovu. Přispěje k zajištění udržitelného rybolovu v dlouhodobém horizontu a doplňuje řadu víceletých plánů pro Severní a Baltské moře. V tomto roce Komise předloží zprávu o provádění víceletého plánu pro oblast Baltského moře.

Dalším úspěchem je přijetí prvního víceletého plánu pro Středozemní moře v roce 2019. Vztahuje se na rybolov využívající populace žijící při dně v západním Středomoří a stanoví povinné snížení intenzity rybolovu o 10 %, které bude platit od 1. ledna 2020, a stanoví, že hodnoty Fmsy by se mělo v této oblasti dosáhnout nejpozději do roku 2025. Naopak v oblasti víceletého plánu pro malé pelagické druhy v Jaderském moři nebylo dosaženo pokroku.

2.4.2.Akty v přenesené pravomoci přijaté v souvislosti s regionalizací

Při postupném zavádění povinnosti vykládky hrály důležitou úlohu regionální skupiny, které Komisi předložily společná doporučení. Na základě těchto doporučení Komise do konce roku 2018 přijala 4 (nové) plány výmětů.

Vypracování aktů v přenesené pravomoci provádějících společná doporučení k ochranným opatřením pro lokality sítě Natura 2000 a jiné chráněné oblasti v souladu s článkem 11 nařízení č. 1380/2013 trvalo déle a akty zahrnují pouze některé oblasti v Severním a Baltském moři. V tomto roce se očekává přijetí dalších společných doporučení, je však nutný další pokrok.

2.4.3.Zapojení zúčastněných stran

Poradní sbory jakožto hlavní zúčastněné organizace zřízené v rámci společné rybářské politiky hrají významnější úlohu v procesu regionalizace. V roce 2018 předložilo 10 stávajících poradních rad Komisi 73 doporučení, v roce 2017 jich bylo 64. Příklady, jak byla jejich doporučení přínosná, jsou uvedeny v pracovním dokumentu útvarů Komise přiloženém k tomuto sdělení.

2.5.Povinnost vykládky

Dne 1. ledna 2019 vstoupila v platnost povinnost vykládky v plném rozsahu. Komise obdržela zprávy od 18 členských států, Evropské agentury pro kontrolu rybolovu a rovněž dopisy od 5 poradních sborů o provádění povinnosti vykládky v roce 2018. Zdá se, že zúčastněné strany uznávají, že je důležité zajistit, aby všichni dodržovali pravidla, aby povinnost vykládky byla řádně prováděna. K dispozici však není dostatek zpráv o výmětech, což vede k diskrepanci mezi odhady výmětů. Komise je i nadále plně odhodlána řešit tyto nedostatky spolu s členskými státy a poradními sbory.

V roce 2018 se všechny regionální skupiny soustředily na způsoby urovnání potenciálních kritických situací. Členské státy, Komise a další zúčastněné strany společně pracovaly na možných řešeních, která se budou v roce 2019 testovat. Jedná se například o závazky některých členských států, že si vymění některé kvóty, nebo dohody o celkových maximálních odlovech omezující se pouze na vedlejší úlovky, které doplňují opatření na snížení vedlejších úlovků. Komise požádá výbor VTHVR, aby posoudil opatření navržená členskými státy za účelem dalšího snížení výmětů, a bude tyto případy dále sledovat a kontrolovat.

Celkově se počet projektů financovaných z Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF) zvýšil. Členské státy vynaložily 40 milionů EUR z podpory ENRF (z celkové přidělené částky ve výši 89 milionů EUR, což je ve srovnání s plánovaným potenciálním závazkem ve výši 49 milionů EUR 7 zvýšení) na provádění povinnosti vykládky. 8 Celková podpora však zůstává nízká, přiděleno bylo 89 milionů EUR ve srovnání s 1,5 miliardy EUR, které jsou k dispozici v rámci priority Unie č. 1. 9  

Pokud jde o odbyt nežádoucích úlovků na trhu, hospodářské subjekty informovaly, že průmyslové (tj. nepotravinářské) využití není pro podměrečné ryby vhodné. Malá množství vyložených produktů a jejich nepředvídatelnost se pro obchodní model nepotravinářského průmyslu nehodí, navíc jsou náklady na logistiku při sběru těchto vykládek nepřiměřené. Jakýkoli vývoj, pokud jde o alternativní odbytiště pro hůře prodejné potraviny, lze očekávat pouze v případě, že s nimi nebudou spojeny žádné tržní pobídky či výhody pro subjekty v dodavatelském řetězci. I nadále se zvažují různá jiná odbytiště, jednou z možností jsou dary potravinovým bankám.

Pokud jde o kontrolu a prosazování, je dodržování povinnosti vykládky stále nedostatečné. Členské státy nesou odpovědnost za zajištění kontroly, prosazování dodržování předpisů a inspekce všech činností, včetně povinnosti vykládky. Audity prováděné Komisí a jiné iniciativy Evropské agentury pro kontrolu rybolovu dokládají, že předpisy všeobecně nejsou dodržovány, k čemuž ještě přispívají těžkosti spojené s účinností kontroly konvenčními kontrolními prostředky. Při řešení těchto nedostatků by napomohly inovativní kontrolní nástroje založené na dálkově řízených elektronických monitorovacích systémech, jak stanoví návrh Komise týkající se nového kontrolního režimu pro rybolov 10 . Kromě toho v lednu 2019 vstoupily v platnost nové specifické kontrolní a inspekční programy 11 zahrnující všechny druhy rybolovu, na něž se vztahuje povinnost vykládky. Komise bude nadále věnovat velkou pozornost řádnému provádění a prosazování povinnosti vykládky členskými státy a podporovat používání dálkově řízených elektronických monitorovacích systémů. 12  

2.6.Zvláštní úsilí o řešení situace ve Středozemním a Černém moři

EU podnikla samostatně i ve spolupráci se svými mezinárodními partnery významné kroky ke zlepšení stavu populací ve Středozemním a Černém moři.

Na úrovni EU se v roce 2019 očekává významný pokrok, začne se s plněním víceletého plánu pro populace žijící při dně v západním Středomoří a Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství provede přezkum stávajících vnitrostátních plánů řízení, aby se zajistilo dodržování cílů společné rybářské politiky.

Na mezinárodní úrovni vyvinula EU s ohledem to, že většina rybích populací v dané oblasti je sdílena, velké úsilí na podporu mnohostranné spolupráce příslušných regionálních organizací pro řízení rybolovu (RFMO) – Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři (GFCM) a Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT). Přijatá prohlášení MedFish4Ever (březen 2017) 13 a Sofijské prohlášení (červen 2018) představují podrobný pracovní plán na obnovu rybích populací ve Středozemním moři (v úzké spolupráci s Barcelonskou úmluvou) a rybích populací v Černém moři na příštích 10 let s cílem chránit ekologické a hospodářské bohatství a podporovat udržitelný rozvoj akvakultury. Doplňuje je regionální akční plán pro udržitelný drobný rybolov (září 2018). 14  

V roce 2018 přijala GFCM 11 doporučení 15 předložených EU. V roce 2019 bude zapotřebí další práce na podporu těchto opatření. Červnová konference na vysoké úrovni v Maroku, která má zhodnotit dosažený pokrok v provádění prohlášení Medfish4Ever, poskytne silný impuls pro další kroky.

ICCAT schválila plán řízení tuňáka obecného pod vedením EU, vzhledem k tomu, že díky 10 letům opatření na obnovu došlo nyní k obnově jeho populace. Tento plán usnadní přístup pobřežních plavidel (která byla z rybolovu po více než deset let vyloučena) a posílí kontrolní opatření pro další zvýšení sledovatelnosti, zejména u chovaného živého tuňáka obecného. S ohledem na alarmující situaci populace mečouna obecného přijala ICCAT na žádost EU plán obnovy pro tuto populaci, který platí do roku 2031. 

2.7.Mezinárodní správa oceánů

Od přijetí agendy pro správu oceánů v roce 2016 16 se v jejím rámci provádí 50 opatření 17 , přičemž některá již byla dokončena.

Klíčovým úspěchem při zlepšování mezinárodního rámce pro správu oceánů je schválení dobrovolných pokynů FAO k označování lovných zařízení (červenec 2018) 18 a podpis dohody, která má zabránit neregulovanému rybolovu na volném moři ve střední části Severního ledového oceánu (říjen 2018) 19 . EU zaujala v průběhu těchto procesů vůdčí úlohu.

EU prosazuje zásady společné rybářské politiky při spolupráci s partnerskými zeměmi i regionálními organizacemi pro řízení rybolovu. Podepsala/dojednala dohody o partnerství v oblasti oceánů s Čínou (červen 2018) 20 a Kanadou 21 . Díky dohodám o partnerství v odvětví udržitelného rybolovu mají loďstva EU přístup k lovištím v 11 partnerských zemích za kontrolovaných a udržitelných podmínek. Strukturální podpora poskytovaná v rámci těchto dohod posiluje řízení rybolovu v těchto partnerských zemích, a to i prostřednictvím podpory vědeckých a kontrolních kapacit a odvětví drobného rybolovu. EU i nadále hraje významnou úlohu v regionálních organizacích pro řízení rybolovu 22 , které jsou klíčovými nástroji řízení a mají podporovat udržitelnost rybích populací a ekosystémový přístup, podporovat spolehlivé vědecké poradenství, dohlížet na přijímání příslušných opatření v oblasti monitorování, kontroly a dohledu, podporovat pravidelné přezkumy výkonnosti a bojovat proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu (rybolov NNN). V této souvislosti Komise navrhne a bude bránit pozice EU s cílem zajistit, aby řízení příslušných populací odpovídalo cíli Fmsy.

Komise v lednu 2019 zrušila žlutou kartu ohledně rybolovu NNN udělenou Thajsku, jelikož tato země svou správu rybolovu zmodernizovala v souladu s mezinárodními závazky. V květnu 2019 spustila první verzi informačního systému („CATCH“) na podporu účinného provádění systému EU pro osvědčování úlovků (osvědčení, že úlovky nepocházejí z rybolovu NNN).

S cílem řešit problematiku odpadu v mořích EU přijala směrnici o plastech na jedno použití a novou směrnici o přístavních zařízeních pro příjem odpadu z lodí. V této souvislosti návrh Komise o novém kontrolním režimu pro rybolov předpokládá zavedení celounijního povinného digitálního systému podávání zpráv o lovných zařízeních ztracených jednotlivými rybářskými plavidly s cílem podpořit opatření na jejich vylovení.

3.Návrhy rybolovných práv pro rok 2020

Rok 2020 bude prvním rokem, kdy mají být všechny populace řízeny v souladu s cílem maximálního udržitelného výnosu, jak je stanoveno v základním nařízení. 23 Bude to rovněž poprvé, kdy se na většinu populací spadajících do působnosti nařízení o rybolovných právech začnou vztahovat víceleté plány. Pokud dne 31. října 2019 nebo dříve vystoupí Spojené království bez dohody z EU, jak schválila Evropská rada 24 , EU a Spojené království budou muset vést konzultace o společném řízení populací, které sdílejí.

3.1.Obecné cíle návrhů na rybolovná práva v roce 2020

Hlavním cílem návrhů Komise bude dosažení hodnoty Fmsy pro všechny populace posuzované na základě Fmsy do roku 2020. Návrhy budou i nadále zaměřeny na hledání řešení, jak usnadnit účinné provádění povinnosti vykládky.

Ačkoli je špatný stav některých populací rovněž výsledkem environmentálních faktorů (jako je znečištění a zhoršení kvality vody), které je třeba řešit samostatně, je nadále nutné snižovat u těchto populací také rybolovný tlak.

3.2.Klíčové kroky ke stanovení nových rybolovných práv

Základem návrhů Komise týkajících se rybolovných práv bude vědecké poradenství ICES, které je poskytováno v několika oblastech. Komise má v úmyslu zahrnout do svých původních návrhů co nejvíce populací. Jelikož však ICES vydává svá doporučení ke konci roku (říjen až prosinec), bude návrh pro Severní moře a Atlantský oceán nadále obsahovat rybolovná práva uvedená jako pro memoria pro populace s pozdním doporučením.

Komise vyzývá členské státy a zúčastněné strany, aby nečekaly na návrhy Komise, ale brzy zahájily svou činnost na základě vědeckých doporučení, která jsou veřejně dostupná. Zúčastněné strany budou mít rovněž možnost předkládat doporučení ohledně rybolovných práv prostřednictvím příslušných poradních sborů a členských států.

Na základě výše uvedených konzultací Komise vypracuje 3 návrhy: pro Baltské moře (srpen), Středozemní a Černé moře (září) a Atlantik a Severní moře (říjen). Budou se projednávat na samostatných zasedáních Rady – na říjnovém zasedání se bude jednat o Baltském moři a v prosinci o ostatních dvou návrzích.

Důsledky vystoupení Spojeného království z EU na stanovení rybolovných práv budou přezkoumány s ohledem na nejnovější vývoj.

3.3 Stanovení rybolovných práv pro jednotlivá moře

Rybolovná práva pro populace v Baltském a Severním moři a západních vodách budou stanovena na základě příslušných víceletých plánů, které určují rozmezí hodnot úmrtnosti na základě Fmsy, a tudíž poskytují za jistých podmínek určitou míru pružnosti. Mezinárodní rada pro průzkum moří se žádá, aby poskytla poradenství, které umožní posoudit potřebu a možnost využít této flexibility. Horní mez hodnot Fmsy lze použít k navržení celkových přípustných odlovů, pouze pokud by na základě vědeckého doporučení bylo stanovení rybolovných práv nezbytné buď pro dosažení cílů stanovených v příslušném víceletém plánu v případě smíšeného rybolovu, nebo aby se zamezilo závažnému narušení populace způsobenému vnitrodruhovou nebo mezidruhovou dynamikou nebo aby se omezily velké výkyvy mezi jednotlivými roky.

V souvislosti s úplným prováděním povinnosti vykládky hodlá Komise navrhnout rybolovná práva pro Baltské moře, západní vody a Severní moře v souladu s doporučením ICES, přičemž v případě potřeby odečte výjimku de minimis nebo výjimku z důvodu vysoké míry přežití.

Pro další usnadnění plného provádění povinnosti vykládky je důležité využít všechny dostupné nástroje ke zmírnění problémů, včetně všech případných doporučení ICES o přístupu zohledňujícím smíšený rybolov. V této souvislosti bude hodnocen pokrok členských států s ohledem na opatření ke snížení vedlejších úlovků (závazek přijatý příslušnými členskými státy v souvislosti s řešeními pro rok 2019 týkajícími se pěti populací s doporučením nulového TAC).

V případě populací posouzených na základě Fmsy, jichž se týkají konzultace se zeměmi mimo EU, bude Komise usilovat o dosažení dohody v souladu dlouhodobými strategiemi řízení a doporučeními Fmsy.

Pro populace řízené regionálními organizacemi pro řízení rybolovu stanoví Komise rybolovná práva na základě rozhodnutí těchto organizací. 

Podle nedávno přijatého víceletého plánu pro západní Středomoří Rada na rok 2020 stanoví maximální přípustnou intenzitu rybolovu odpovídající snížení o 10 % ve srovnání se základní hodnotou, která má vycházet z údajů poskytnutých členskými státy. Rybolovná práva pro Středozemní moře budou na základě dostupných vědeckých doporučení zahrnovat rovněž opatření Generální komise pro rybolov pro Středozemní moře, která jsou již v platnosti (pro malé pelagické druhy a úhoře), a jiná opatření, která mají být přijata na výročních zasedáních v roce 2019.

Výsledek jednání o zřízení regionálního (GFCM) trvalého režimu přidělování kvót pro pakambalu velkou v Černém moři bude převeden do rybolovných práv. Pro šprota obecného Komise opět navrhne autonomní kvóty.

4.Závěr

V provádění společné rybářské politiky i nadále dosahujeme pokroku: rybolovný tlak v severním Atlantiku a přilehlých oblastech se nadále snižuje a celkové přípustné odlovy stanovené v souladu s hodnotou Fmsy v mnoha případech dále rostou. Zdravé populace přispěly ke zvýšení hospodářské výkonnosti loďstva EU, přičemž byly v roce 2017 zaznamenány rekordní zisky.

Mnohé populace jsou nadále vystaveny nadměrnému rybolovu a/nebo jsou mimo bezpečné biologické limity a je jasné, že aby byly splněny cíle společné rybářské politiky, bude nutné zvýšit úsilí všech zúčastněných stran, zejména vzhledem k tomu, že rok 2020 bude prvním rokem, kdy by všechny populace s hodnocením Fmsy měly být řízeny na úrovni Fmsy.

Ve Středozemním a Černém moři je situace nadále znepokojivá. Aby bylo dosaženo cíle Fmsy pro rok 2020 v souvislosti se strategií Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři a Sofijským ministerským prohlášením z roku 2018, bude nutné vyvinout další společné úsilí. Komise bude úzce spolupracovat se všemi zúčastněnými stranami na rychlém provádění víceletého programu pro západní Středomoří.

Zásadní význam má účinná kontrola a vymáhání plnění povinnosti vykládky. S cílem doplnit úsilí členských států bude Komise pokračovat v úzké spolupráci se spolunormotvůrci, aby bylo co nejrychleji dosaženo dohody ohledně návrhu nového kontrolního režimu pro rybolov.Plánovaný harmonogram činností 25  

Kdy

Program

květen/červen/říjen

Doporučení ohledně populace od ICES

červen – září

Veřejná konzultace o tomto sdělení

konec srpna

Komise přijme návrhy rybolovných práv pro Baltské moře

polovina září

Komise přijme návrhy rybolovných práv pro Středozemní a Černé moře

říjen

Zasedání Rady týkající se rybolovných práv pro Baltské moře

konec října

Komise přijme návrhy rybolovných práv pro Atlantik / Severní moře

prosinec

Zasedání Rady týkající se rybolovných práv pro Atlantik / Severní moře

Zasedání Rady týkající se rybolovných práv pro Středozemní a Černé moře

   

(1) Směrnice 2008/56/ES, Úř. věst. L 164, 25.6.2008, s. 19.
(2) Norsko, Island a Faerské ostrovy.
(3) Tento výsledek je předběžný a v následujících letech je nutné pokračovat ve vědeckém monitorování (zdroj: STECF-Adhoc-19-01).
(4) Hrubá mzda (tj. celková odměna před zdaněním a dalšími odpočty).
(5)  Směrnice Rady (EU) 2017/159 ze dne 19. prosince 2016, kterou se provádí dohoda týkající se provádění Úmluvy Mezinárodní organizace práce o práci v odvětví rybolovu z roku 2007.
(6) COM/2019/157 final.
(7) Závěrečná zpráva o povinnosti vykládky (AT1.2 5/5) – poradenství ad hoc Oddělení podpory nástroje FAME, AT01.2, verze 1.0, únor 2018.
(8) Databáze ENRF „Infosys“. Referenční období: od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2018.
(9) Priorita Unie č. 1: Podpora environmentálně udržitelného, inovativního a konkurenceschopného rybolovu založeného na znalostech a účinně využívajícího zdroje.
(10) COM/2018/368 final.
(11) Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1986, Úř. věst. L 317, 14.12.2018, s. 29.
(12) Technické pokyny a specifikace pro provádění dálkového elektronického sledování v oblasti rybolovu EU, Evropská agentura pro kontrolu rybolovu, 2019, https://www.efca.europa.eu/sites/default/files/Technical%20guidelines%20and%20specifications%20for%20the%20implementation%20of%20Remote%20Electronic%20Monitoring%20%28REM%29%20in%20EU%20fisheries.pdf .
(13) https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-28756-declaration-malte-surpeche-mediterranee.pdf  
(14)   www.fao.org/gfcm/meetings/ssf2018/rpoassf/en/  
(15) Ty se budou týkat dalších mimořádných opatření pro malé pelagické druhy v Jaderském moři, víceletého plánu pro úhoře, dvou víceletých plánů pro hlubinné garnáty v Jónském moři a v Levantském moři a dalších plánů společné kontroly a inspekcí, které by se vztahovaly na celé Středozemní a Černé moře.
(16) Společné sdělení s názvem: Mezinárodní správa oceánů: příspěvek EU k odpovědné správě oceánů, SWD (2016) 352 final.
(17) Společná zpráva nazvaná Zlepšování mezinárodní správy oceánů – dva roky pokroku, JOIN/2019/4 final.
(18)   www.fao.org/3/MX136EN/mx136en.pdf  
(19) https://ec.europa.eu/fisheries/eu-and-arctic-partners-enter-historic-agreement-prevent-unregulated-fishing-high-seas-–-frequently_en  
(20) Zahrnuta je rovněž spolupráce v oblasti nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu.
(21) K podpisu by mělo dojít v průběhu roku 2019.
(22) EU zastoupená Komisí hraje aktivní úlohu v 6 organizacích pro řízení lovu tuňáka a v 11 organizacích zabývajících se jinými druhy ve všech oceánech.
(23) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).
(24) Pro populace řízené regionálními organizacemi pro řízení rybolovu ve vodách EU a některých vodách mimo EU jsou rybolovná práva přijímána po výročním zasedání regionálních organizací pro řízení rybolovu prostřednictvím pravidelných revizí nařízení Rady, které stanoví rybolovná práva pro určité rybí populace a skupiny populací, jež budou platit pro vody EU a rybářská plavidla EU ve vodách mimo EU.