12.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 94/2


STANOVISKO RADY GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 6. března 2019

k doporučení Rady o jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky

(CON/2019/11)

(2019/C 94/02)

Úvod a právní základ

Evropská centrální banka (ECB) obdržela dne 20. února 2019 žádost předsedy Evropské rady o stanovisko k doporučení Rady ze dne 12. února 2019 (1) o jmenování člena Výkonné rady ECB.

Pravomoc Rady guvernérů ECB zaujmout stanovisko je založena na čl. 283 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Obecné připomínky

1.

Ve svém doporučení, které bylo předloženo Evropské radě a které je konzultováno s Evropským parlamentem a Radou guvernérů ECB, doporučuje Rada jmenovat pana Philipa R. LANEA členem Výkonné rady ECB na osmileté funkční období začínající dne 1. června 2019.

2.

Rada guvernérů ECB je toho názoru, že navržený kandidát je uznávanou a zkušenou osobností s profesionální zkušeností v měnových a bankovních záležitostech, jak to vyžaduje čl. 283 odst. 2 Smlouvy.

3.

Rada guvernérů ECB nemá žádné námitky proti doporučení Rady jmenovat pana Philipa R. LANEA členem Výkonné rady ECB.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 6. března 2019.

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Úř. věst. C 60, 15.2.2019, s. 1.