23.5.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 176/8


Usnesení Evropského výboru regionů k návrhu Komise na rozhodnutí Rady o zjištění zřejmého nebezpečí závažného porušení zásady právního státu ze strany Polské republiky

(2018/C 176/03)

EVROPSKÝ VÝBOR REGIONŮ (VR),

s ohledem na návrh Komise ze dne 20. prosince 2017, aby Rada přijala rozhodnutí podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii,

s ohledem na své usnesení ze dne 23. března 2017 Právní stát v EU z místního a regionálního pohledu,

s ohledem na své stanovisko ze dne 12. února 2015 Místní a regionální orgány a víceúrovňová ochrana právního státu a základních práv v EU,

s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. listopadu 2017 o stavu právního státu a demokracie v Polsku (2017/2931(RSP)),

s ohledem na stanovisko Benátské komise z 8.–9. prosince 2017 k návrhu zákona, kterým se mění zákon o Státní soudní radě, k návrhu zákona, kterým se mění zákon o Nejvyšším soudu předloženému prezidentem Polska, a k zákonu o organizaci obecných soudů, přijaté na 113. plenárním zasedání Benátské komise,

1.

opakuje, že je zastáncem společného souboru základních hodnot, na nichž je Evropská unie založena a k nimž patří respektování demokracie a zásad právního státu, jak se uvádí v článku 2 Smlouvy o Evropské unii (SEU), v Listině základních práv Evropské unie a v Evropské úmluvě o lidských právech (EÚLP);

2.

domnívá se, že tyto hodnoty jsou základem vzájemné důvěry mezi členskými státy, mezi členskými státy a institucemi EU a mezi všemi úrovněmi správy;

3.

zdůrazňuje, že zásady, o něž se opírá právní stát – zákonnost, respektování základních práv, rovnost před zákonem, svoboda projevu a svoboda shromažďování, transparentnost, zodpovědnost, oddělení pravomocí, demokratický a pluralitní proces přijímání zákonů, právní jistota, zákaz svévolného jednání výkonné moci, nezávislé a nestranné soudy a účinný soudní přezkum –, jsou většinou přímo a bezprostředně relevantní pro fungování místních a regionálních orgánů a jsou nezbytným předpokladem jejich aktivní účasti na procesu evropské integrace;

4.

podporuje tudíž návrh Komise ze dne 20. prosince 2017, aby Rada přijala rozhodnutí podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii, a to na základě vyhodnocení situace v Polsku jako zřejmého nebezpečí závažného porušení zásady právního státu;

5.

očekává, že polská vláda a Komise zahájí konstruktivní dialog ohledně toho, jak tuto situaci vyřešit před 20. březnem 2018, především proto, aby se zabránilo negativním dopadům na proces rozhodování EU, a to i pokud jde o návrhy, jež má Komise předkládat na programové období po roce 2020;

6.

odmítá jakoukoli politickou podmíněnost ex-post, která by mohla mít za následek to, že na místní a regionální orgány budou přenášeny důsledky politik, které jsou prováděny vládami členských států a jež by mohly vést k pozastavení poskytování finančních prostředků EU městům a regionům. Politika soudržnosti nesmí být zatížena podmínkami na evropské úrovni, jejichž splnění nemohou místní a regionální úroveň ani ostatní příjemci nijak ovlivnit. VR nicméně upozorňuje na stávající ustanovení v dohodách o partnerství, která umožňují, aby byl přísun finančních prostředků pozastaven v případě porušení zásad právního státu ze strany místních a regionálních orgánů. Vyjadřuje znepokojení, pokud jde o soulad případné politické podmíněnosti ve vztahu k přístupu měst a regionů k finančním prostředkům EU se zásadou proporcionality;

7.

mimoto zdůrazňuje, že výsledkem řízení o nesplnění povinnosti, které proti členskému státu vede Evropský soudní dvůr, může být rozhodnutí tohoto soudu, že ústřední vláda musí uhradit pokuty;

8.

pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předložil Evropské komisi, Evropskému parlamentu, bulharskému předsednictví Rady a předsedovi Evropské rady.

V Bruselu dne 1. února 2018.

předseda Evropského výboru regionů

Karl-Heinz LAMBERTZ