8.5.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 163/86


Sdělení vlády Polské republiky týkající se směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES o podmínkách udělování a užívání povolení k vyhledávání, průzkumu a těžbě uhlovodíků

(2018/C 163/08)

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NABÍDEK V ŘÍZENÍ NA UDĚLENÍ KONCESE NA VYHLEDÁVÁNÍ A PRŮZKUM LOŽISEK ROPY A ZEMNÍHO PLYNU A TĚŽBU ROPY A ZEMNÍHO PLYNU Z LOŽISEK V OBLASTI „KOSZALIN – POLANÓW“

ODDÍL I: PRÁVNÍ ZÁKLAD

1.

Geologický a horní zákon čl. 49h odst. 2 (Sb. zák. Polské rep. 2017, č. 2126)

2.

Nařízení vlády ze dne 28. července 2015 o nabídkovém řízení na udělení koncese na vyhledávání, průzkum ložisek a těžbu uhlovodíků a koncese na těžbu uhlovodíků z ložiska (Sb. zák. Polské rep. 2015, č. 1171)

3.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES ze dne 30. května 1994 o podmínkách udělování a užívání povolení k vyhledávání, průzkumu a těžbě uhlovodíků (Úř. věst. L 164, 30.6.1994, s. 3; Úř. věst. zvl. vydání v polském jazyce: kapitola 6, svazek 2, s. 262)

ODDÍL II: VYHLAŠUJÍCÍ ORGÁN

Název: Ministerstwo Środowiska (Ministerstvo životního prostředí)

Poštovní adresa: Wawelska 52/54, 00-922 Varšava, Polsko

Tel. +48 223692449, +48 223692447; fax +48 223692460

Internetová adresa: www.mos.gov.pl

ODDÍL III: PŘEDMĚT ŘÍZENÍ

1)   Typ činnosti, na kterou má být koncese udělena

Koncese na vyhledávání a průzkum ložisek ropy a zemního plynu a na těžbu ropy a zemního plynu z ložisek v oblasti „Koszalin – Polanów“, koncesní bloky 44, 45, 64, 65, 66, 85 a 86.

2)   Území, na němž má být činnost prováděna

Hranice oblasti, jíž se nabídkové řízení týká, jsou vytyčeny spojnicemi mezi body o následujících souřadnicích v systému PL-1992:

Číslo bodu

X [PL-1992]

Y [PL-1992]

1

715 670,703

310 109,449

2

700 643,559

334 294,553

3

693 802,912

355 613,415

4

683 626,151

367 870,254

5

683 970,000

355 934,000

6

679 751,100

355 587,900

7

674 341,904

364 585,499

8

675 685,502

326 742,492

9

687 105,186

314 298,735

10

703 434,000

314 956,000

11

703 794,000

310 744,000

12

708 568,000

304 275,000

13

714 115,842

304 001,240

do bodu 1 podél pobřežní linie Baltského moře

Svislý průmět oblasti, jíž se nabídkové řízení týká, má plochu 1 198,69 km2.

Oblast, jíž se nabídkové řízení týká, se nachází na území následujících

obcí: Białogard, Biesiekierz, Będzino, Świeszyno, Manowo, Grzmiąca,

měst a obcí: Tychowo, Bobolice, Mielno, Sianów, Polanów, Biały Bór,

města Koszalin v Západopomořanském vojvodství

a na území měst a obcí Miastko a Kępice v Pomořském vojvodství.

Cílem prováděných prací v útvarech devonu, karbonu a permu je vytvoření dokumentace a těžba z ložisek ropy a zemního plynu ve výše uvedené oblasti.

3)   Lhůta pro předkládání nabídek (nejméně 90 dní ode dne zveřejnění výzvy) a místo jejich předkládání

Nabídky je nutno předložit v sídle Ministerstva životního prostředí ve lhůtě 91 dnů (včetně) do 16:00 hodin středoevropského času (CET/CEST) ode dne zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

4)   Podrobné podmínky výběrového řízení, včetně kritérií hodnocení nabídek a popisu jejich významu, které zajišťují splnění podmínek stanovených v čl. 49k zákona z 9. června 2011 (geologický a horní zákon)

Nabídku do výběrového řízení může předložit subjekt, který obdržel rozhodnutí o kladném hodnocení v kvalifikačním řízení podle čl. 49a odst. 16 bodu 2 geologického a horního zákona samostatně, nebo jako provozovatel v případě, že o koncesi žádá několik subjektů společně.

Předložené nabídky vyhodnotí komise pro hodnocení nabídek na základě těchto kritérií:

30 %

finanční kapacita poskytující náležitou záruku, že činnosti spojené s vyhledáváním a průzkumem ložisek uhlovodíků a těžbou uhlovodíků z ložisek budou provedeny, zejména zdroje a způsoby financování plánované činnosti, včetně podílu vlastních prostředků a financování z externích zdrojů;

25 %

technické možnosti provádění činnosti spojené s vyhledáváním a průzkumem ložisek uhlovodíků a těžbou uhlovodíků z ložisek, zejména odpovídající technické, organizační, logistické a lidské zdroje;

20 %

rozsah a harmonogram navrhovaných geologických prací, včetně geologických nebo těžebních operací;

10 %

zkušenosti s prováděním činnosti spojené s vyhledáváním a průzkumem ložisek uhlovodíků nebo těžbou uhlovodíků z ložisek zaručující bezpečnost prováděné činnosti, ochranu života a zdraví lidí a zvířat a ochranu životního prostředí;

10 %

navrhovaná technologie provádění geologických prací, včetně geologických nebo těžebních prací s použitím inovativních prvků vyvinutých pro tento projekt;

5 %

rozsah a harmonogram povinného odběru vzorků získaných z geologických prací, a to i z vrtného jádra.

V případě, že při hodnocení nabídek v souladu s výše uvedenými kritérii získají dvě nebo více nabídek stejné hodnocení, je dodatečným kritériem pro konečný výběr nabídky výše poplatku za právo k využití k těžební činnosti pro fázi vyhledávání a průzkumu.

5)   Minimální rozsah geologických informací

Údaje ke koncesi

Název lokality: Koszalin – Polanów

Poloha: na pevnině; koncesní bloky 44, 45, 64, 65, 66, 85 a 86

Typ ložiska

konvenční pro ropu a zemní plyn

Strukturní úrovně

spodní paleozoik (kaledonské),

svrchní paleozoik (variské),

permsko-mezozoické.

Ropné systémy

I – ropný systém spojený s komplexem hornin staršího paleozoiku (ordovik), mladšího paleozoiku (devon a karbon) a komplexem permských hornin (červená jalovina);

II – zechstein – hlavní dolomit.

Matečné horniny

I – ordovické jílovce a kalovce, slíny svrchního devonu, jílovce a kalovce spodního karbonu;

II – útvary hlavního dolomitu.

Kolektorové horniny

I – devonské pískovce a karbonáty, pískovce a dále karbonské vápence, permské pískovce;

II – permské dolomity.

Nepropustné horniny

I – evaporitové útvary zechsteinu, shluky jílovcové a kalovcové horniny mezi potenciálními kolektorovými devonskými a karbonskými útvary, jílovce a kalovce spodního paleozoiku v oblasti dislokace;

II – evaporitové útvary zechsteinu.

Tloušťka nadloží

1 600 –3 300 m

Typ pasti

I – devon a karbon – stratigrafické a tektonické,

červená jalovina – strukturní, tektonické, litologické;

II – hlavní dolomit – litologicko-faciální, strukturní.

Ložiska zjištěná v okolí (zemní plyn – ZP, ropa – R)

Daszewo N plyn (ZP), zjištěno v roce 1984, celková těžba plynu – 415,99 mil. m3 (26 let), těžba v roce 2015 – 25,25 mil. m3, vytěžitelné zásoby: 999,47 mil. m3, průmyslové zdroje: 225,74 mil. m3.

Daszewo N ropa (R), zjištěno v roce 1988, celková těžba ropy – 57,893 tisíc tun, doprovodný plyn – 10,33 mil. m3 (17 let), v roce 2015 – nulová těžba, vytěžitelné zásoby ropy – 60 tisíc tun, doprovodný plyn – 15 mil. m3.

Daszewo (R), zjištěno v roce 1980, celková těžba ropy – 180,61 tisíc tun (21 let), plyn 97,75 mil. m 3 (24 let), v roce 2015 (PMG Daszewo): těžba ropy – 270 tun, plyn – nulová těžba, vytěžitelné zásoby ropy – 5,02 tisíc tun, plynu – 27,72 mil. m3 (pracovní polštář).

Białogard (ZP), zjištěno v roce 1982, celková těžba plynu – 595,66 mil. m3 (32 let), těžba v roce 2015 – 14,13 mil. m3, vytěžitelné zásoby: 59,43 mil. m3 (připravuje se nový odhad zásob).

Tychowo (R), zjištěno v roce 1988, celková těžba ropy – 20,742 tisíc tun, plyn 5,972 mil. m3 (8 let), v roce 2015 – nulová těžba, vytěžitelné zásoby: ropy – 19 tisíc tun, plynu – 5,86 mil. m3, automatický provoz ukončen, otvor byl uzavřen po neúspěšné absorpční zkoušce provedené před spuštěním čerpadel.

Wierzchowo (ZP), zjištěno v roce 1971, celková těžba – 514,02 mil. m3 (42 let), v roce 2015 – nulová těžba, vytěžitelné zásoby plynu 10,78 mil. m3 (průmyslové 10,69 mil. m3).

Provedené seizmické průzkumy [oblast] (držitel práv)

1973 Koszalin – Bydgoszcz (Státní pokladna)

1974 Regionální profily [Polanów] (Státní pokladna)

1974 Regionální profily [Wierzchowo – Gózd] (Státní pokladna)

1975 Resko – Czaplinek (Státní pokladna)

1975–1977 Białogard – Człuchów [Wierzchowo] (Státní pokladna)

1976–1978 Szczecinek – Chojnice [Szczecinek – Człuchów] (Státní pokladna)

1977–1979 Wysoka Kamieńska – Białogard [Karlino] (Státní pokladna)

1983–1986 Wysoka Kamieńska – Białogard [Ustronie – Biesiekierz – Rosnowo] (Státní pokladna)

1984 Wysoka Kamieńska – Białogard [Dygowo – Białogard – Tychowo] (Státní pokladna)

1985–1986 Koszalin – Polanów – Miastko [Grzybnica] (Státní pokladna)

1987 Koszalin – Polanów – Miastko [Gozd] (Státní pokladna)

1988–1989 Hloubkový seizmický průzkum [Drawsko] (Státní pokladna)

1989 Hloubkový seizmický průzkum [Szczecinek – Miastko] (Státní pokladna)

1990 Tychowo – Czechy [Tychowo – Czechy] (PGNiG S.A.)

1991–1992 Kłanino – Karsina – Żydowo (PGNiG S.A.)

1992 Tychowo – Czechy [Tychowo] (PGNiG S.A.)

1992 Program hloubkových seizmických průzkumů PAN (Státní pokladna)

1993 Świdwin – Białogard [Rąbino – Daszewo] (PGNiG S.A.)

1994 Dobrzyca – Parnowo [Dobrzyca] (PGNiG S.A.)

1995 Drzonowo – Wierzchowo (PGNiG S.A.)

1998 Rosnowo – Białogard, (reprocessing) (PGNiG S.A.)

2000 Pomerania [Biały Bór] (Apache Poland Sp. z o.o.)

2011 Dargin 2D (Státní pokladna)

Referenční vrty (MD)

Jamno IG 1 (2 801,5 m)

Kłanino 1 (3 306,0 m)

Kurowo 1 (3 089,7 m)

6)   Termín zahájení činnosti

Činnost, která je předmětem koncese, bude zahájena nejpozději do 14 dnů ode dne vydání konečného rozhodnutí o udělení koncese.

7)   Podmínky udělení koncese, týkající se zejména výše, rozsahu a způsobu poskytnutí jistoty, jak stanoví čl. 49x odst. 1 geologického a horního zákona, a v odůvodněných případech také výše, rozsahu a způsobu poskytnutí jistoty, jak stanoví čl. 49x odst. 2 tohoto zákona

Úspěšný uchazeč je povinen poskytnout jistotu pro případ nesplnění nebo nedostatečného splnění podmínek popsaných v koncesi a financování likvidace těžebních areálů v případě skončení platnosti koncese, odnětí koncese či pozbytí její platnosti. Jistota se poskytuje na období počínající dnem udělení koncese a končící dnem ukončení fáze vyhledávání a průzkumu. Výše jistoty se stanoví na 100 000 PLN. Způsob a termín platby upravuje čl. 49x odst. 4 a 5 geologického a horního zákona.

8)   Minimální rozsah geologických prací, včetně geologických a těžebních operací

Navrhovaný minimální plán geologických prací ve fázi vyhledávání a průzkumu:

 

I. etapa, délka trvání: 12 měsíců

rozsah činnosti: interpretace a analýza historických geologických údajů

 

II. etapa, délka trvání: 12 měsíců

rozsah činnosti: provedení geofyzikálních průzkumů – seizmický průzkum 2D (délka excitace – 80 km) nebo seizmický průzkum 3D (povrch excitace – 100 km2)

 

III. etapa, délka trvání: 24 měsíců

rozsah činnosti: provedení jednoho vrtu do hloubky maximálně 3 500 m s povinným jádrováním předpokládaných intervalů

 

IV. etapa délka trvání: 12 měsíců

rozsah činnosti: provedení analýzy získaných údajů

9)   Období, na něž se koncese uděluje

Období platnosti koncese se stanoví na 10 let a zahrnuje:

fázi vyhledávání a průzkumu trvající 5 let ode dne udělení koncese,

fázi těžební – trvá pět let a počítá se ode dne investičního rozhodnutí.

10)   Konkrétní podmínky provádění činnosti, včetně rozsahu zajišťování všeobecné bezpečnosti, veřejného zdraví, ochrany životního prostředí a efektivního hospodaření s ložisky

Prováděním plánu prací v rámci koncese nesmí být dotčena práva majitelů pozemků ani povinnost plnit další požadavky stanovené právními předpisy, zejména geologickým a horním zákonem, a požadavky týkající se územního plánování, ochrany životního prostředí, zemědělských a lesních pozemků, přírody, vod a odpadů.

11)   Vzor smlouvy o udělení práva k těžebnímu využití

Vzor smlouvy v příloze.

12)   Informace o výši poplatku za právo k těžebnímu využití

Minimální výše poplatku za právo k těžebnímu využití pro oblast „Koszalin – Polanów“ činí v základním pětiletém období 259 084,86 PLN (slovy: dvě stě padesát devět tisíc osmdesát čtyři zlotých a osmdesát šest grošů) ročně. Při každoroční valorizaci poplatku za povolení k těžebnímu využití za účelem vyhledávání a průzkumu nerostů se zohlední meziroční sazby spotřebitelských cen zboží a služeb stanovených kumulativně pro období od podpisu této smlouvy do roku, který předchází termínu splatnosti poplatku, oznámené ředitelem hlavního statistického úřadu v Úředním věstníku Polské republiky „Monitor Polski“ (čl. 49h odst. 3 bod 12 geologického a horního zákona).

13)   Informace týkající se požadavků, které má nabídka splňovat, a dokumenty požadované od uchazeče

1.

Nabídka musí obsahovat:

1)

název (obchodní firmu) a sídlo uchazeče;

2)

předmět nabídky spolu s vymezením oblasti, v jejímž rámci mají být koncese nebo práva k těžební činnosti uděleny;

3)

období, na něž se koncese uděluje, délka trvání fáze vyhledávání a průzkumu a termín zahájení činnosti;

4)

cíl, rozsah a typ geologických prací, včetně geologických a těžebních operací, a informace o pracích, které mají být provedeny v zájmu dosažení zamýšleného cíle, včetně použitých technologií;

5)

harmonogram provádění geologických prací rozdělený podle let, včetně geologických operací a jejich rozsahu;

6)

rozsah a harmonogram povinného odběru vzorků získaných z geologických operací, a to i z vrtného jádra podle čl. 82 odst. 2 bodu 2 geologického a horního zákona;

7)

práva uchazeče k nemovitosti (oblasti), v rámci níž má být plánovaná činnost prováděna, nebo právo, o něž uchazeč žádá;

8)

seznam oblastí zahrnutých do systémů ochrany přírody; tento požadavek se netýká záměrů, pro něž se požaduje rozhodnutí o environmentálních podmínkách;

9)

způsob předcházení negativním dopadům plánované činnosti na životní prostředí;

10)

rozsah geologických údajů, které má uchazeč k dispozici;

11)

zkušenosti s prováděním činnosti spojené s vyhledáváním a průzkumem ložisek uhlovodíků nebo těžbou uhlovodíků z ložiska zaručující bezpečnost prováděné činnosti, ochranu života a zdraví lidí a zvířat a ochranu životního prostředí;

12)

technické možnosti provádění činnosti spojené s vyhledáváním a průzkumem ložisek uhlovodíků a těžbou uhlovodíků z ložisek, zejména odpovídající technické, organizační, logistické a lidské zdroje;

13)

finanční kapacita poskytující náležitou záruku, že činnosti spojené s vyhledáváním a průzkumem ložisek uhlovodíků a těžbou uhlovodíků z ložisek budou provedeny, zejména zdroje a způsoby financování plánované činnosti, včetně podílu vlastních prostředků a cizího kapitálu;

14)

navrhovaná technologie provádění geologických prací, včetně geologických a těžebních operací;

15)

navrhovaná výše poplatku za právo k těžebnímu využití, která není nižší, než částka, která je uvedena v oznámení o zahájení nabídkového řízení;

16)

navrhovaný způsob složení jistoty, jak stanoví čl. 49x odst. 4 geologického a horního zákona;

17)

v případě, že nabídku předkládá několik subjektů společně, nabídka kromě výše uvedených prvků navíc obsahuje:

a)

názvy (obchodní firmy) a sídla všech subjektů předkládajících nabídku;

b)

provozovatele;

c)

procentní podíly na nákladech geologických prací, včetně geologických operací, navrhované ve smlouvě o spolupráci.

2.

Nabídka předkládaná v nabídkovém řízení musí odpovídat požadavkům a splňovat podmínky uvedené v oznámení o zahájení nabídkového řízení.

3.

K nabídce se připojují:

1)

dokumenty potvrzující existenci v ní popsaných skutečností, zejména výpisy z příslušných rejstříků;

2)

dokumenty potvrzující složení jistoty;

3)

kopie rozhodnutí o získání kladného hodnocení v kvalifikačním řízení uvedeném v čl. 49a odst. 17 geologického a horního zákona;

4)

grafické přílohy vypracované v souladu s požadavky týkajícími se těžebních map s vyznačením správních hranic země;

5)

v případě, že jsou při realizaci koncese využívány technické zdroje jiného subjektu – písemné závazky, že technické zdroje budou poskytnuty subjektu, který se účastní nabídkového řízení;

6)

dvě vyhotovení projektu geologických operací.

4.

Uchazeč může z vlastní iniciativy poskytnout v nabídce další informace nebo k ní přiložit doplňující dokumenty.

5.

Dokumenty předkládané uchazečem musí být originály nebo úředně ověřené opisy originálu v souladu s předpisy správního řádu. Tento požadavek se netýká kopií dokumentů, které mají být k nabídce připojeny a byly vydány orgánem udělujícím koncesi.

6.

Dokumenty vypracované v cizím jazyce je nutno předložit společně s ověřeným překladem do polštiny vyhotoveným soudním překladatelem.

7.

Nabídka se předkládá v zapečetěné obálce nebo uzavřené zásilce, na níž je uveden název (obchodní firma) uchazeče a popis předmětu nabídky.

8.

Nabídka předložená po uplynutí termínu k předkládání nabídek se uchazeči vrací, aniž by byla otevřena.

14)   Informace o formě složení jistoty a její výši a termínu platby

Uchazeč je povinen složit kauci ve výši 1 000 PLN (slovy: jeden tisíc zlotých) před vypršením lhůty pro předkládání nabídek.

ODDÍL IV: ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE

IV.1)   Komise pro hodnocení nabídek

S cílem provést nabídkové řízení a vybrat nejvýhodnější nabídku jmenuje orgán udělující koncese komisi pro hodnocení nabídek. Složení komise a její činnost upravuje nařízení ze dne 28. července 2015 (Sb. zák. z roku 2015, č. 1171, nařízení vlády ze dne 28. července 2015 o nabídkovém řízení na udělení koncese na vyhledávání, průzkum ložisek a těžbu uhlovodíků a koncese na těžbu uhlovodíků z ložisek). Komise pro hodnocení nabídek předkládá orgánu udělujícímu koncese ke schválení protokol z průběhu nabídkového řízení, který je společně s nabídkami a všemi dokumenty týkajícími se nabídkového řízení přístupný pro jiné subjekty předkládající nabídky.

IV. 2)   Doplňující vysvětlení

Do 7 dnů ode dne zveřejnění může zainteresovaný subjekt předložit orgánu udělujícímu koncese žádost o poskytnutí doplňujících vysvětlení týkajících se podrobných podmínek řízení. Orgán udělující koncese oznámí do 7 dnů ode dne obdržení žádosti obsah vysvětlení v Úředním věstníku (Biuletynie Informacji Publicznej) na straně příslušného úřadu podřízeného tomuto orgánu.

IV. 3)   Další informace

Státní geologická služba Polské republiky vypracovala balíček geologických údajů (Pakiet danych geologicznych) obsahující kompletní informace o nabídkových řízeních, který je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí (www.mos.gov.pl) nebo na adrese:

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych (Odbor geologie a těžebních koncesí)

Ministerstwo Środowiska (Ministerstvo životního prostředí)

Wawelska 52/54

00-922 Warszawa/Varšava

POLSKA/POLSKO

Tel. +48 223692449

Fax +8 223692460


PŘÍLOHA

SMLOUVA

o udělení práva k těžebnímu využití za účelem vyhledávání a průzkumu ložisek ropy a zemního plynu a těžby ropy a zemního plynu z ložisek v oblasti „Koszalin – Polanów“ (dále jen „smlouva“)

uzavřená ve Varšavě dne … mezi:

Státní pokladnou – ministrem životního prostředí, jehož jménem a na jehož účet jedná na základě pověření č. 69 ze dne 12. června 2017 státní tajemník Ministerstva životního prostředí, hlavní polský geolog, pan Mariusz Orion Jędrysek, dále jen „Státní pokladna“;

a

podnikem XXX se sídlem v … (úplná adresa), zaregistrovaným … pod číslem KRS (číslo v národním soudním rejstříku) … se základním kapitálem ve výši …, který zastupuje …, dále jen „držitel práva k těžebnímu využití“,

dále jen „strana“ nebo společně „strany“;

v následujícím znění:

§ 1

1.

Státní pokladna jakožto výhradní majitel podloží zemské kůry v oblasti obcí: Białogard, Biesiekierz, Będzino, Świeszyno, Manowo, Grzmiąca, měst a obcí: Tychowo, Bobolice, Mielno, Sianów, Polanów, Biały Bór, města: Koszalin v Západopomořanském vojvodství a v oblasti měst a obcí: Miastko a Kępice v Pomořském vojvodství, jejíž hranice jsou vytyčeny spojnicemi mezi body (1-13) o následujících souřadnicích vyznačených v systému PL-1992:

Spojovací body

X

Y

1

715 670,703

310 109,449

2

700 643,559

334 294,553

3

693 802,912

355 613,415

4

683 626,151

367 870,254

5

683 970,000

355 934,000

6

679 751,100

355 587,900

7

674 341,904

364 585,499

8

675 685,502

326 742,492

9

687 105,186

314 298,735

10

703 434,000

314 956,000

11

703 794,000

310 744,000

12

708 568,000

304 275,000

13

714 115,842

304 001,240

do bodu 1 podél pobřežní linie Baltského moře

tímto opravňuje držitele práva k těžebnímu využití, aby těžebně využíval výše stanovenou oblast, jejíž horní hranici tvoří dolní hranice pozemků a dolní hranici ohraničuje hloubka 3 500 m za předpokladu, že získá koncesi na vyhledávání a průzkum ložisek ropy a zemního plynu a těžbu ropy a zemního plynu z ložisek v oblasti „Koszalin – Polanów“ do jednoho roku od uzavření smlouvy.

2.

Pokud podmínka získání koncese uvedená v odst. 1 není splněna, závazky vyplývající ze smlouvy pozbývají platnosti.

3.

V oblasti geologického útvaru uvedené v § 1 je držitel práva k těžebnímu využití zmocněn vykonávat:

1)

v devonských, karbonských a permských útvarech – činnosti spojené s vyhledáváním a průzkumem ložisek ropy a zemního plynu;

2)

ve zbývající části veškeré nezbytné operace a činnosti související se zpřístupněním devonských, karbonských a permských útvarů.

4.

Svislý průmět výše uvedené oblasti činí 1 198,69 km2.

5.

Držiteli práva k těžebnímu využití se uděluje výlučné právo využívat oblast stanovenou v § 1 za účelem vyhledávání a průzkumu ložisek ropy a zemního plynu a rovněž vykonávat všechny nezbytné operace a činnosti v této oblasti způsobem vymezeným platnými předpisy, zejména zákonem ze dne 9. června 2011 – geologický a horní zákon (Sb. zák. 2017, č. 2126), dále „geologický a horní zákon“ nebo rozhodnutími vydanými na jeho základě.

§ 2

Držitel práva k těžebnímu využití prohlašuje, že k faktickému ani právnímu stavu předmětu těžebního využití nemá námitek.

§ 3

1.

Smlouva vstupuje v platnost dnem získání koncese.

2.

Právo k těžebnímu využití se uděluje na dobu 10 let, přičemž 5 let je určeno na fázi vyhledávání a průzkumu a 5 let na fázi těžební, aniž je tím dotčen § 8 odst. 2 a § 10.

3.

Právo k těžebnímu využití pozbývá platnosti v případě skončení platnosti koncese, odnětí koncese či pozbytí její platnosti, bez ohledu na příčinu.

§ 4

Držitel práva k těžebnímu využití se zavazuje oznámit písemně Státní pokladně veškeré změny vedoucí ke změně názvu, sídla a adresy, organizační struktury, registračních či identifikačních čísel, právního přechodu koncese na jiný subjekt, podání návrhu na zahájení úpadkového řízení, oznámení o zahájení úpadkového řízení nebo zahájení postupu restrukturalizace. Státní pokladna může v těchto záležitostech požadovat nezbytná vyjasnění. Toto oznámení musí být provedeno do 30 dní ode dne, kdy výše uvedené skutečnosti nastaly.

§ 5

Smlouvou nejsou dotčena práva třetích osob, zejména majitelů pozemků, ani povinnost držitele práva k těžebnímu využití plnit závazky vyplývající z právních předpisů, zejména týkajících se vyhledávání a průzkumu nerostných surovin a využívání environmentálních zdrojů.

§ 6

Státní pokladna si vyhrazuje možnost stanovit v rámci oblasti uvedené v § 1 odst. 1 těžební využití za jiným účelem, než je popsán ve smlouvě, a to způsobem, který nenarušuje práva držitele práva k těžebnímu využití.

§ 7

1.

Držitel práva k těžebnímu využití v oblasti uvedené v § 1 odst. 1 zaplatí za každý rok trvání těžebního využití (počítaný jako 12 po sobě jdoucích měsíců) ve fázi vyhledávání a průzkumu do Státní pokladny poplatek:

a)

za … (rok trvání těžebního využití slovy) rok trvání těžebního využití počítaný ode dne vstupu smlouvy v platnost, … PLN (částka) (slovy: … zlotých), do 30 dnů od počátku daného roku těžebního využití,

b)

za … (rok trvání těžebního využití slovy) rok trvání těžebního využití počítaný ode dne vstupu smlouvy v platnost, … PLN (částka) (slovy: … zlotých), do 30 dnů od počátku daného roku těžebního využití,

c)

za … (rok trvání těžebního využití slovy) rok trvání těžebního využití počítaný ode dne vstupu smlouvy v platnost, … PLN (částka) (slovy: … zlotých), do 30 dnů od počátku daného roku těžebního využití,

d)

za … (rok trvání těžebního využití slovy) rok trvání těžebního využití počítaný ode dne vstupu smlouvy v platnost, … PLN (částka) (slovy: … zlotých), do 30 dnů od počátku daného roku těžebního využití,

e)

za … (rok trvání těžebního využití slovy) rok trvání těžebního využití počítaný ode dne vstupu smlouvy v platnost, … PLN (částka) (slovy: … zlotých), do 30 dnů od počátku daného roku těžebního využití,

– s výhradou odst. 2.

2.

V případě, že lhůta splatnosti tohoto poplatku za daný rok trvání těžebního využití připadá na období od 1. ledna do 1. března, držitel práva k těžebnímu využití uhradí poplatek do 1. března, přičemž pokud se poplatek valorizuje v souladu s odstavci 3 až 5, provede držitel práva k těžebnímu využití platbu nejdříve v den oznámení sazby uvedené v odstavci 3, kterou zohlední.

3.

Poplatek stanovený v odstavci 1 podléhá valorizaci podle meziročních sazeb spotřebitelských cen zboží a služeb stanovených pro období od podpisu smlouvy do roku, který předchází lhůtě splatnosti poplatku, oznámených ředitelem Hlavního statistického úřadu v úředním věstníku Polské republiky „Monitor Polski“. Pokud je tento ukazatel pro daný rok nižší než nula nebo nula, poplatek se nevalorizuje.

4.

V případě, že lhůta splatnosti připadá na den ve stejném kalendářním roce, kdy došlo k uzavření smlouvy, poplatek valorizaci nepodléhá.

5.

V případě, že smlouva byla uzavřena nebo vstoupila v platnost v roce, který předchází roku, do něhož spadá lhůta splatnosti poplatku, poplatek valorizaci nepodléhá, jestliže jej držitel práva k těžebnímu využití uhradí do konce kalendářního roku, v němž byla smlouva uzavřena a vstoupila v platnost.

6.

V případě, že držitel práva k těžebnímu využití pozbyde právo k těžebnímu využití, které je předmětem smlouvy před uplynutím lhůty stanovené v § 3 odst. 2, má povinnost uhradit poplatek za celý rok, v němž využití ukončil. Avšak v případě, že ukončení souvisí s odnětím koncese nebo nastalo z důvodů uvedených v § 10 odst. 1, 3 nebo 4, má držitel práva k těžebnímu využití povinnost zaplatit poplatek za celé období trvání těžebního využití uvedené v § 3 odst. 1 a 2 valorizovaný podle odst. 3, bez ohledu na smluvní pokutu uvedenou v § 10 odst. 2. Poplatek se uhradí do 30 dnů od ukončení těžebního využití. Ukončení těžebního využití nezbavuje držitele práva k těžebnímu využití jeho závazků v oblasti ochrany životního prostředí týkajících se předmětu těžebního využití, zejména ložisek nerostných surovin.

7.

Uhrazení poplatku za právo k těžebnímu využití provede držitel práva k těžebnímu využití převodem na bankovní účet Ministerstva životního prostředí vedený u Polské národní banky ve Varšavě s číslem: 07 1010 1010 0006 3522 3100 0000, na platebním příkazu uvede: Právo k těžebnímu využití v souvislosti s udělením koncese na vyhledávání a průzkum ložisek ropy a zemního plynu a na těžbu ropy a zemního plynu z ložisek v oblasti „Koszalin – Polanów“.

Datem uhrazení bude datum připsání výše uvedené částky na účet Státní pokladny.

8.

Poplatek stanovený v odstavci 1 není zatížen daní ze zboží a služeb. V případě změny právních předpisů, jíž by bylo zavedeno zdanění činností, které jsou předmětem smlouvy, nebo v případě změny výkladu předpisů v této oblasti, které odkazují na to, že je třeba, aby poplatek podléhal dani za zboží a služby, bude výše poplatku navýšena o hodnotu příslušné daně.

9.

Státní pokladna písemně uvědomí držitele práva k těžebnímu využití o změnách čísla účtu uvedeného v odstavci 7.

10.

Poplatek za právo k těžebnímu využití musí být do státní pokladny odveden bez ohledu na příjmy, které by mohly držiteli práva k těžebnímu využití plynout z využití tohoto práva.

11.

Držitel práva k těžebnímu využití zašle Státní pokladně kopie dokladů o uhrazení poplatku za právo k těžebnímu využití stanoveného v odstavci 1 do 7 dnů od jeho uhrazení.

§ 8

1.

Poté, co držitel práva k těžebnímu využití získá investiční rozhodnutí, v němž jsou uvedeny podmínky těžby ropy a zemního plynu z daných ložisek, se strany zavazují, že do 30 dnů ode dne vydání tohoto rozhodnutí podepíšou přílohu ke smlouvě, v níž budou vymezeny podmínky provádění smlouvy v těžební fázi a výše poplatku za těžební využití v oblasti stanovené v § 1 odst. 1 za každý rok trvání těžebního využití.

2.

Pokud do 30 dnů ode dne investičního rozhodnutí, v němž jsou popsány podmínky těžby ropy nebo zemního plynu z daných ložisek, není podepsána příloha uvedená v odst. 1, právo k těžebním využití pozbývá platnosti.

§ 9

Držitel práva k těžebnímu využití může těžební využití podle § 1 odst. 1 zahájit až po získání písemného souhlasu Státní pokladny.

§ 10

1.

Pokud držitel práva k těžebnímu využití poruší závazky vyplývající z této smlouvy, s výhradou odst. 3 a 4, má Státní pokladna pravomoc vypovědět smlouvu s okamžitou platností bez nároku na vznesení majetkoprávních nároků ze strany držitele práva k těžebnímu využití. Vypovězení smlouvy však není možné, pokud držitel práva k těžebnímu využití nedodržel závazky stanovené ve smlouvě z důvodu vyšší moci.

2.

V případě vypovězení smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1 nebo 4 zaplatí držitel práva k těžebnímu využití Státní pokladně smluvní pokutu ve výši 25 % z poplatku za celé období těžebního využití ve fázi vyhledávání a průzkumu vymezeného v § 3 odst. 1 a 2, valorizovaného podle § 7 odst. 3.

3.

Pokud je držitel práva k těžebnímu využití v prodlení s uhrazením poplatku o více než 7 dní oproti lhůtám uvedeným v § 7 odst. 1 nebo 2, Státní pokladna vyzve držitele práva k těžebnímu využití k uhrazení opožděného poplatku do 7 dnů ode dne obdržení této výzvy, pod hrozbou okamžitého vypovězení smlouvy.

4.

Pokud držitel práva k těžebnímu využití nesdělí Státní pokladně informace o změnách uvedených v § 4 ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich provedení, Státní pokladna může držiteli práva k těžebnímu využití udělit smluvní pokutu ve výši 5 % poplatku za celé období těžebního využití ve fázi vyhledávání a průzkumu za každý případ nesdělení informací, nebo může smlouvu úplně nebo částečně vypovědět, přičemž zachová 30denní lhůtu s účinkem od konce kalendářního měsíce.

5.

Smlouva je pro držitele práva k těžebnímu využití závazná do dne skončení platnosti koncese, odnětí koncese či pozbytí její platnosti a držitel ji nemůže vypovědět.

6.

Smlouvu lze vypovědět pouze písemně, jinak není výpověď platná.

7.

Strany souhlasí s tím, že v případě vypovězení smlouvy ze strany Státní pokladny je zaplacený poplatek za těžební využití uvedený v § 7 odst. 1 nevratný.

8.

Státní pokladna si vyhrazuje právo požadovat náhradu škody ve výši přesahující výši smluvní pokuty podle obecných ustanovení, pokud výše škody způsobené Státní pokladně převyšuje výši smluvní pokuty.

§ 11

1.

Strany uvedou následující kontaktní informace (korespondenční adresu):

1)

údaje Státní pokladny:

Ministerstwo Środowiska (Ministerstvo životního prostředí), Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, Polsko

2)

údaje držitele práva k těžebnímu využití:

(adresa).

2.

Strany mají povinnost se o každé změně kontaktních údajů uvedených v odst. 1 neprodleně vzájemně informovat, a to písemně. Výše uvedená změna nevyžaduje dodatek ke smlouvě. Korespondence zaslaná na naposledy uvedené kontaktní údaje strany se považuje za doručenou této straně.

3.

Každá ze stran bude druhé straně korespondenci doručovat osobně, kurýrní službou nebo doporučeným dopisem na adresu naposledy uvedenou touto stranou.

4.

Doporučené dopisy, adresované na naposledy podanou adresu strany, které byly poštou nebo kurýrní službou vráceny z důvodu jejich nepřijetí adresátem v daném termínu, budou považovány za doručené čtrnáctý den ode dne prvního pokusu o doručení.

§ 12

1.

Strany nenesou odpovědnost za neplnění povinností plynoucích ze smlouvy způsobené vyšší mocí, pokud lze dokázat, že škody způsobené vyšší mocí měly na neplnění smluvních povinností vliv. Vyšší mocí se rozumí událost způsobená vnějšími silami, již strany nemohly předvídat a jíž nemohly předejít, která znemožnila provedení smlouvy jako celku nebo její části natrvalo nebo na určitý čas, a které strana nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí a která nebyla důsledkem chyb nebo nedbalosti ze strany dotčené touto událostí.

2.

V případě vyšší moci učiní strany veškeré nezbytné kroky s cílem dohodnout se na dalším postupu v souvislosti se vzniklou situací.

§ 13

Držitel práva může požádat o prodloužení platnosti smlouvy jako celku nebo její části písemně, jinak je žádost neplatná.

§ 14

V případě vypovězení smlouvy nemá držitel práva k těžebnímu využití nárok na odškodnění ze strany Státní pokladny na základě navýšení hodnoty předmětu těžebního využití.

§ 15

Spory vzniklé v důsledku smlouvy bude řešit obecný soud příslušný podle sídla Státní pokladny.

§ 16

Tato smlouva se řídí polskými právními předpisy a zejména ustanoveními geologického a horního zákona (Prawo geologiczne i górnicze) a občanského zákoníku.

§ 17

Náklady spojené s uzavřením smlouvy nese držitel práva k těžebnímu využití.

§ 18

Změny smlouvy musí být provedeny písemně, jinak nejsou platné.

§ 19

Smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních (jedno vyhotovení pro držitele práva k těžebnímu využití a dvě vyhotovení pro ministra životního prostředí).

Státní pokladna

Držitel práva k těžebnímu využití