5.12.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 438/11


Sdělení Komise zveřejněné v souladu s čl. 27 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ve věci AT.40049 – Mastercard II

(2018/C 438/04)

1.   Úvod

1)

Podle článku 9 nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy (1) může Komise – v případech, kdy zamýšlí přijmout rozhodnutí nařizující ukončení protiprávního jednání, a dotyčné strany nabídnou Komisi závazky reagující na výhrady, o nichž Komise tyto strany informovala ve svém předběžném posouzení – svým rozhodnutím prohlásit tyto závazky pro dotyčné podniky za závazné. Takové rozhodnutí může být přijato na dobu určitou a musí konstatovat, že pominuly důvody pro zásah Komise. Podle čl. 27 odst. 4 téhož nařízení Komise zveřejní stručné shrnutí věci a hlavní obsah závazků. Zúčastněné třetí strany mohou předložit svá vyjádření ve lhůtě, kterou Komise stanoví.

2.   Shrnutí věci

2)

Dne 9. července 2015 přijala Komise prohlášení o námitkách proti podnikům MasterCard Europe S.A.; MasterCard Incorporated a MasterCard International Incorporated (společně „podnik Mastercard“).

3)

Prohlášení o námitkách vyjádřilo předběžný názor Komise, že pravidla podniku Mastercard pro vícestranné mezibankovní poplatky (2), která se vztahují na meziregionální transakce uskutečněné prostřednictvím spotřebitelských debetních a kreditních karet vydaných vydavatelem karty (bankou držitele karty), který sídlí mimo EHP, v obchodních místech nacházejících se v EHP, porušují článek 101 SFEU a článek 53 Dohody o EHP. Mezi tyto transakce patří „přímé“ transakce („card present“, u kterých je držitel karty přítomen, např. v obchodě) a „dálkové“ transakce („card not present“, u kterých držitel karty přítomen není, např. když se číslo karty a údaje o ověření poskytují prostřednictvím internetu, poštou nebo telefonem).

4)

Prohlášení o námitkách uvádí, že pravidla podniku Mastercard ukládají zpracovatelské finanční instituci (bance obchodníka), aby za každou meziregionální transakci uskutečněnou v obchodních místech nacházejících se v EHP zaplatil vydavateli karty (bance držitele karty) meziregionální vícestranné mezibankovní poplatky. Prohlášení o námitkách dále uvádí, že meziregionální vícestranné mezibankovní poplatky podniku Mastercard představují rozhodnutí sdružení podniků ve smyslu čl. 101 odst. 1 SFEU/čl. 53 odst. 1 Dohody o EHP.

5)

Jak je uvedeno v prohlášení o námitkách, použije-li držitel karty platební kartu k nákupu zboží nebo služeb od obchodníka, obchodník zaplatí transakční poplatek své zpracovatelské finanční instituci. Zpracovatelská finanční instituce si část tohoto poplatku ponechá (marže zúčtovacího subjektu), část předá vydavateli karty (vícestranný mezibankovní poplatek) a část předá provozovateli systému (v tomto případě podniku Mastercard). Prohlášení o námitkách dále konstatuje, že výše transakčního poplatku je z velké části dána výší vícestranného mezibankovního poplatku. Komise nicméně v minulých věcech akceptovala vícestranné mezibankovní poplatky, které splňují tzv. test neutrality obchodníka („Merchant Indifference Test“) (3). Podle tohoto testu by mezibankovní poplatek neměl v průměru překročit prospěch plynoucí pro obchodníka z přijímání platebních karet. Takové vícestranné mezibankovní poplatky zajistí, aby pro obchodníky vyšlo zpravidla nastejno, zda přijmou platby kartou či jinými platebními prostředky; tím jsou zajištěny rovné podmínky pro hospodářskou soutěž mezi alternativními platebními prostředky.

3.   Hlavní obsah nabídnutých závazků

6)

Podniky MasterCard Europe S.A.; MasterCard incorporated a MasterCard International Incorporated jako strany, jichž se řízení týká, nesouhlasí s předběžným posouzením Komise. Přesto v souladu s článkem 9 nařízení (ES) č. 1/2003 nabídly závazky, aby rozptýlily obavy Komise z narušení hospodářské soutěže. Tyto závazky jsou stručně shrnuty v následující části a v úplnosti zveřejněny v anglickém znění na internetové adrese Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž:

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

7)

Podnik Mastercard se zavazuje, že do šesti měsíců poté, co mu bude úředně oznámeno Rozhodnutí Komise podle článku 9 Nařízení (ES) č. 1/2003, omezí výši:

a)

svých meziregionálních vícestranných mezibankovních poplatků za meziregionální přímé transakce („card present“) uskutečněné debetní kartou na 0,2 %; a

b)

svých meziregionálních vícestranných mezibankovních poplatků za meziregionální přímé transakce („card present“) uskutečněné kreditní kartou na 0,3 %; a

c)

svých meziregionálních vícestranných mezibankovních poplatků za meziregionální dálkové transakce („card not present“) uskutečněné debetní kartou na 1,15 % a

d)

svých meziregionálních vícestranných mezibankovních poplatků za meziregionální dálkové transakce („card not present“) uskutečněné kreditní kartou na 1,50 %.

8)

Tyto závazky budou platit po dobu pěti let a šesti měsíců od okamžiku, kdy bude podniku Mastercard oznámeno rozhodnutí o závazcích.

9)

Nejpozději do 12 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí o závazcích uvědomí podnik Mastercard každou zpracovatelskou finanční instituci, která zpracovává meziregionální transakce podniku Mastercard, a požádá každou z nich, aby urychleně uvědomila své příslušné obchodní zákazníky o tom, že i) byly přijaty závazky a že ii) po dobu jejich platnosti bude omezena výše meziregionálních vícestranných mezibankovních poplatků u všech budoucích meziregionálních transakcí uskutečňovaných spotřebitelskými debetními a kreditními kartami. Podnik Mastercard dále nejpozději do 12 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí o závazcích zveřejní na evropské internetové adrese podniku Mastercard v jasně zřetelné a snadno dostupné formě všechny meziregionální vícestranné mezibankovní poplatky, které se uplatní na meziregionální přímé („card present“) a dálkové („card not present“) transakce uskutečněné prostřednictvím debetních a kreditních karet.

10)

Podnik Mastercard nesmí přímo nebo nepřímo tyto závazky porušit ani se o jejich porušení pokusit jakýmkoli jednáním nebo opomenutím. Zejména se podnik Mastercard od okamžiku oznámení rozhodnutí o závazcích zdrží všech praktik, které mají obdobný cíl nebo účinek jako meziregionální vícestranné mezibankovní poplatky. To se konkrétně, ale nikoli výlučně, týká zavádění programů nebo nových pravidel, jejichž prostřednictvím podnik Mastercard přenese systémové nebo jiné poplatky účtované zpracovatelským finančním institucím v rámci EHP na vydavatele karet se sídlem mimo EHP.

11)

Pod podmínkou, že nedojde k obcházení závazku, může podnik Mastercard přijmout vhodná opatření na ochranu spotřebitele s cílem zajistit, aby na spotřebitele nedopadly negativně účinky změn jeho meziregionálních vícestranných mezibankovních poplatků, zejména pokud jde o záležitosti, jako jsou podvody, měnové přepočty, náhrady a zpětné transakce.

12)

Podnik Mastercard jmenuje kontrolního svěřenského správce, který bude sledovat, jak podnik plní závazky. Před jmenováním svěřenského správce je Komise oprávněna navrženého kandidáta posoudit (schválit nebo zamítnout).

13)

Stávající antimonopolní šetření (viz bod 2) proti podniku Mastercard zůstane otevřené až do dalšího posouzení Komise, které bude pravděpodobně zahrnovat připomínky předložené v reakci na toto sdělení.

4.   Výzva k předkládání připomínek

14)

S výhradou tržního testu má Komise v úmyslu přijmout rozhodnutí podle čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1/2003, kterým prohlásí závazky, jejichž shrnutí je uvedeno výše a jež jsou zveřejněny na internetové stránce Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž, za závazné.

15)

V souladu s čl. 27 odst. 4 nařízení (ES) č. 1/2003 vyzývá Komise zúčastněné třetí strany, aby předložily svá vyjádření k navrženým závazkům. Vyjádření musí být Komisi doručena nejpozději do jednoho měsíce od zveřejnění tohoto sdělení. Komise dále zúčastněné třetí strany vyzývá, aby předložily nedůvěrné znění svých připomínek, v němž budou všechny informace, jež považují za obchodní tajemství, a jiné důvěrné informace podle potřeby vypuštěny a nahrazeny shrnutím nedůvěrné povahy nebo slovy „obchodní tajemství“ či „důvěrné“.

16)

Odpovědi a připomínky by měly pokud možno obsahovat odůvodnění a uvést relevantní fakta. Pokud u některé části navržených závazků zjistíte problém, Komise si Vás v takovém případě dovoluje vyzvat, abyste navrhli možné řešení.

17)

Vyjádření s uvedením čísla jednacího AT.40049 – Mastercard II lze Komisi zaslat buď e-mailem (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu) nebo faxem na číslo +32 22950128 či poštou na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise:

Commission européenne/Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe Antitrust

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 1. S účinkem ode dne 1. prosince 2009 se články 81 a 82 Smlouvy o ES staly články 101 a 102 Smlouvy o fungování EU. Nová ustanovení jsou v podstatě totožná s ustanoveními původními. Pro účely tohoto sdělení by měly být odkazy na články 101 a 102 Smlouvy o fungování EU v případě jejich použitelnosti chápány jako odkazy na články 81 a 82 Smlouvy o ES.

(2)  Podnik Mastercard definuje meziregionální vícestranné mezibankovní poplatky jako mezibankovní poplatky stanovené podnikem Mastercard, které se automaticky uplatní na meziregionální transakce uskutečněné prostřednictvím spotřebitelských debetních a kreditních karet.

(3)  Informace ohledně testu neutrality obchodníka („Merchant Indifference Test“) lze získat ve shrnutí Průzkumu Komise ohledně nákladů na zpracování hotovosti a karet („Survey on the Cost of Cash and Card Processing“) z roku 2015, s. 3: http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/dgcomp_final_report_en.pdf.