10.9.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 318/2


Systémy elektronické identifikace oznámené podle čl. 9 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (1)

(2018/C 318/02)

Název systému

Prostředky elektronické identifikace v rámci oznámeného systému

Oznamující členský stát

Úroveň záruky

Orgán odpovědný za systém

Datum zveřejnění v Úředním věstníku

Německá elektronická identifikace na základě rozšířené kontroly přístupu (Extended Access Control)

Vnitrostátní průkaz totožnosti

Elektronické povolení k pobytu

Německo

Vysoká

Spolkové ministerstvo vnitra

Alt-Moabit 140

10557 Berlin

NĚMECKO

ITI4@bmi.bund.de

+49 30186810

26.9.2017

SPID – Veřejný systém digitální identity

Prostředky elektronické identifikace SPID poskytují:

Aruba PEC S.p.A.

Namirial S.p.A.

InfoCert S.p.A.

In.Te.S.A. S.p.A.

Poste Italiane S.p.A

Register.it S.p.A.

Sielte S.p.A.

Telecom Italia

Trust Technologies S.r.l.

Itálie

Značná Nízká

AgID – Agentura pro digitalizaci

Viale Liszt 21

00144 Roma,

ITÁLIE

eidas-spid@agid.gov.it

+39 0685264407

10.9.2018


(1)  Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 73.