27.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 113/3


Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 89/686/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

(Text s významem pro EHP)

(2018/C 113/03)

V souladu s přechodným ustanovením článku 47 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS (1) nesmějí členské státy bránit tomu, aby byly na trh dodávány výrobky, na něž se vztahuje směrnice Rady 89/686/EHS (2), které jsou s uvedenou směrnicí ve shodě a které byly uvedeny na trh před 21. dubnem 2019. Harmonizované normy, na něž byly zveřejněny odkazy podle směrnice 89/686/EHS, jak jsou uvedeny ve druhém sloupci tohoto sdělení Komise, tudíž nadále zakládají předpoklad shody pouze s uvedenou směrnicí a pouze do 20. dubna 2019. Tento předpoklad shody podle směrnice 89/686/EHS přestane platit dnem 21. dubna 2019.

ESO (3)

Odkaz na normu a její název

(a referenční dokument)

První zveřejněnív Úředním věstníku

Odkaz na nahrazovanou normu

Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy Poznámka 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 132:1998

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Definice názvů a piktogramy

4.6.1999

EN 132:1990

Pozn. 2.1

30.6.1999

CEN

EN 133:2001

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Rozdělení

10.8.2002

EN 133:1990

Pozn. 2.1

10.8.2002

CEN

EN 134:1998

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Názvosloví součástí

13.6.1998

EN 134:1990

Pozn. 2.1

31.7.1998

CEN

EN 135:1998

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Seznam ekvivalentních názvů

4.6.1999

EN 135:1990

Pozn. 2.1

30.6.1999

CEN

EN 136:1998

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Obličejové masky - Požadavky, zkoušení a značení

13.6.1998

EN 136:1989

EN 136-10:1992

Pozn. 2.1

31.7.1998

 

EN 136:1998/AC:2003

 

 

 

CEN

EN 137:2006

Filtrační prostředky s pomocnou ventilací připojené k přilbě nebo ke kukle - Požadavky, zkoušení a značení

23.11.2007

EN 137:1993

Pozn. 2.1

23.11.2007

CEN

EN 138:1994

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Hadicové dýchací přístroje s přívodem vzduchu s maskou, polomaskou nebo ústenkou - Požadavky, zkoušení a značení

16.12.1994

 

 

CEN

EN 140:1998

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Polomasky a čtvrtmasky - Požadavky, zkoušení a značení

6.11.1998

EN 140:1989

Pozn. 2.1

31.3.1999

 

EN 140:1998/AC:1999

 

 

 

CEN

EN 142:2002

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Ústenky - Požadavky, zkoušení a značení

10.4.2003

EN 142:1989

Pozn. 2.1

10.4.2003

CEN

EN 143:2000

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtry proti částicím - Požadavky, zkoušení a značení

24.1.2001

EN 143:1990

Pozn. 2.1

24.1.2001

 

EN 143:2000/A1:2006

21.12.2006

Pozn. 3

21.12.2006

 

EN 143:2000/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 144-1:2000

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Ventily plynových láhví - Část 1: Závitové spojení čepu ventilu

24.1.2001

EN 144-1:1991

Pozn. 2.1

24.1.2001

 

EN 144-1:2000/A1:2003

21.2.2004

Pozn. 3

21.2.2004

 

EN 144-1:2000/A2:2005

6.10.2005

Pozn. 3

31.12.2005

CEN

EN 144-2:1998

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Ventily lahví na plyny - Část 2: Závitové spojení na výstupu

4.6.1999

 

 

CEN

EN 144-3:2003

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Ventily lahví na plyny - Část 3: Závitové spojení na výstupu pro plyny Nitrox a kyslík určené k potápění

21.2.2004

 

 

 

EN 144-3:2003/AC:2003

 

 

 

CEN

EN 145:1997

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Autonomní dýchací přístroje s uzavřeným dýchacím okruhem s tlakovým kyslíkem nebo se směsí tlakového kyslíku a dusíku - Požadavky, zkoušení a značení

19.2.1998

EN 145:1988

EN 145-2:1992

Pozn. 2.1

28.2.1998

 

EN 145:1997/A1:2000

24.1.2001

Pozn. 3

24.1.2001

CEN

EN 148-1:1999

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Závity pro lícnicové části - Část 1: Připojovací oblý závit

4.6.1999

EN 148-1:1987

Pozn. 2.1

31.8.1999

CEN

EN 148-2:1999

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Závity pro lícnicové části - Část 2: Přípojka s centrálním závitem

4.6.1999

EN 148-2:1987

Pozn. 2.1

31.8.1999

CEN

EN 148-3:1999

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Závity pro lícnicové části - Část 3: Připojovací závit M 45 x 3

4.6.1999

EN 148-3:1992

Pozn. 2.1

31.8.1999

CEN

EN 149:2001+A1:2009

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační polomasky k ochraně proti částicím - Požadavky, zkoušení a značení

6.5.2010

EN 149:2001

Pozn. 2.1

6.5.2010

CEN

EN 166:2001

Osobní prostředky k ochraně očí - Základní ustanovení

10.8.2002

EN 166:1995

Pozn. 2.1

10.8.2002

CEN

EN 167:2001

Osobní prostředky k ochraně očí - Optické zkušební metody

10.8.2002

EN 167:1995

Pozn. 2.1

10.8.2002

CEN

EN 168:2001

Osobní prostředky k ochraně očí - Neoptické zkušební metody

10.8.2002

EN 168:1995

Pozn. 2.1

10.8.2002

CEN

EN 169:2002

Osobní prostředky k ochraně očí - Filtry pro svařování a podobné technologie - Požadavky na činitel prostupu a doporučené použití

28.8.2003

EN 169:1992

Pozn. 2.1

28.8.2003

CEN

EN 170:2002

Osobní prostředky k ochraně očí - Filtry proti ultrafialovému záření - Požadavky na činitel prostupu a doporučené použití

28.8.2003

EN 170:1992

Pozn. 2.1

28.8.2003

CEN

EN 171:2002

Osobní prostředky k ochraně očí - Filtry proti infračervenému záření - Požadavky na činitel prostupu a doporučené použití

10.4.2003

EN 171:1992

Pozn. 2.1

10.4.2003

CEN

EN 172:1994

Osobní prostředky pro ochranu očí - Protisluneční filtry pro profesionální použití

15.5.1996

 

 

 

EN 172:1994/A2:2001

10.8.2002

Pozn. 3

10.8.2002

 

EN 172:1994/A1:2000

4.7.2000

Pozn. 3

31.10.2000

CEN

EN 174:2001

Prostředky k ochraně očí - Brýle pro sjezdové lyžování

21.12.2001

EN 174:1996

Pozn. 2.1

21.12.2001

CEN

EN 175:1997

Osobní ochrana - Prostředky pro ochranu očí a obličeje při svařování a podobných postupech

19.2.1998

 

 

CEN

EN 207:2017

Osobní prostředky k ochraně očí - Filtry a prostředky k ochraně očí proti laserovému záření (ochranné brýle proti laseru)

13.10.2017

EN 207:2009

Pozn. 2.1

30.10.2017

CEN

EN 208:2009

Osobní prostředky na ochranu očí - Prostředky na ochranu očí pro seřizovací práce na laserech a laserových soustavách (ochranné brýle pro seřizování laserů)

6.5.2010

EN 208:1998

Pozn. 2.1

30.6.2010

CEN

EN 250:2014

Dýchací přístroje - Potápěčské autonomní dýchací přístroje na tlakový vzduch s otevřeným okruhem - Požadavky, zkoušení a značení

12.12.2014

EN 250:2000

Pozn. 2.1

31.12.2014

CEN

EN 269:1994

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Hadicové dýchací přístroje s nuceným přívodem vzduchu na motorový pohon s kuklou - Požadavky, zkoušení a značení

16.12.1994

 

 

CEN

EN 342:2017

Ochranné oděvy Soupravy a oděvní součásti na ochranu proti chladu

Toto je první zveřejnění

EN 342:2004

Pozn. 2.1

31.5.2018

CEN

EN 343:2003+A1:2007

Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti

8.3.2008

EN 343:2003

Pozn. 2.1

8.3.2008

 

EN 343:2003+A1:2007/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 348:1992

Ochranné oděvy. Stanovení odolnosti materiálu proti malým rozstříknutým částicím roztaveného kovu. Metoda zkoušení

23.12.1993

 

 

 

EN 348:1992/AC:1993

 

 

 

CEN

EN 352-1:2002

Chrániče sluchu - Všeobecné požadavky - Část 1: Mušlové chrániče sluchu

28.8.2003

EN 352-1:1993

Pozn. 2.1

28.8.2003

CEN

EN 352-2:2002

Chrániče sluchu - Všeobecné požadavky - Část 2: Zátkové chrániče sluchu

28.8.2003

EN 352-2:1993

Pozn. 2.1

28.8.2003

CEN

EN 352-3:2002

Chrániče sluchu - Všeobecné požadavky - Část 3: Mušlové chrániče sluchu na průmyslovou ochrannou přilbu

28.8.2003

EN 352-3:1996

Pozn. 2.1

28.8.2003

CEN

EN 352-4:2001

Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 4: Mušlové chrániče s amplitudově závislým útlumem

10.8.2002

 

 

 

EN 352-4:2001/A1:2005

19.4.2006

Pozn. 3

30.4.2006

CEN

EN 352-5:2002

Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 5: Mušlové chrániče sluchu s aktivním snižováním hluku

28.8.2003

 

 

 

EN 352-5:2002/A1:2005

6.5.2010

Pozn. 3

6.5.2010

CEN

EN 352-6:2002

Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 6: Mušlové chrániče sluchu s elektrickým dorozumívacím zařízením

28.8.2003

 

 

CEN

EN 352-7:2002

Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 7: Zátkové chrániče sluchu s hladinovou závislostí

28.8.2003

 

 

CEN

EN 352-8:2008

Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 8: Mušlové chrániče umožňující poslech zábavních programů

28.1.2009

 

 

CEN

EN 353-1:2014+A1:2017

Prostředky ochrany osob proti pádu - Pohyblivé zachycovače pádu včetně zajiovacího vedení - Část 1: Pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajiovacího vedení

Toto je první zveřejnění

EN 353-1:2014

Pozn. 2.1

30.6.2018

CEN

EN 353-2:2002

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Část 2: Pohyblivé zachycovače pádu včetně poddajného zajišťovacího vedení

28.8.2003

EN 353-2:1992

Pozn. 2.1

28.8.2003

CEN

EN 354:2010

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Spojovací prostředky

9.7.2011

EN 354:2002

Pozn. 2.1

9.7.2011

CEN

EN 355:2002

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Tlumiče pádu

28.8.2003

EN 355:1992

Pozn. 2.1

28.8.2003

CEN

EN 358:1999

Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů z výšky - Pásy pro pracovní polohování a zadržení a pracovní polohovací spojovací prostředky

21.12.2001

EN 358:1992

Pozn. 2.1

21.12.2001

CEN

EN 360:2002

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zatahovací zachycovače pádu

28.8.2003

EN 360:1992

Pozn. 2.1

28.8.2003

CEN

EN 361:2002

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zachycovací postroje

28.8.2003

EN 361:1992

Pozn. 2.1

28.8.2003

CEN

EN 362:2004

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Spojky

6.10.2005

EN 362:1992

Pozn. 2.1

6.10.2005

CEN

EN 363:2008

Osobní ochranné prostředky proti pádům - Systémy na ochranu proti pádu

20.6.2008

EN 363:2002

Pozn. 2.1

31.8.2008

CEN

EN 364:1992

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Zkušební metody

23.12.1993

 

 

 

EN 364:1992/AC:1993

 

 

 

CEN

EN 365:2004

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Všeobecné požadavky na návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení

6.10.2005

EN 365:1992

Pozn. 2.1

6.10.2005

 

EN 365:2004/AC:2006

 

 

 

CEN

EN ISO 374-1:2016

Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům - Část 1: Terminologie a požadavky na provedení (ISO 374-1:2016)

12.4.2017

EN 374-1:2003

Pozn. 2.1

31.5.2017

CEN

EN 374-2:2003

Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům - Část 2: Stanovení odolnosti proti penetraci

6.10.2005

EN 374-2:1994

Pozn. 2.1

6.10.2005

CEN

EN 374-3:2003

Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům - Část 3: Stanovení odolnosti proti permeaci chemikálií

6.10.2005

EN 374-3:1994

Pozn. 2.1

6.10.2005

 

EN 374-3:2003/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 374-4:2013

Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganizmům - Část 4: Stanovení odolnosti proti degradaci chemikáliemi

11.4.2014

 

 

CEN

EN ISO 374-5:2016

Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 5: Terminologie a požadavky na provedení pro rizika vlivem mikroorganismů (ISO 374-5:2016)

12.4.2017

 

 

CEN

EN 379:2003+A1:2009

Prostředky k ochraně očí - Automatické svářečské filtry

6.5.2010

EN 379:2003

Pozn. 2.1

6.5.2010

CEN

EN 381-1:1993

Ochranný oděv pro uživatele ručních řetězových pil. Část 1: Zařízení ke zkoušení odolnosti proti pořezání řetězovou pilou

23.12.1993

 

 

CEN

EN 381-2:1995

Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 2: Zkušební metody pro ochranu nohou

12.1.1996

 

 

CEN

EN 381-3:1996

Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 3: Zkušební metody pro obuv

10.10.1996

 

 

CEN

EN 381-4:1999

Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 4: Zkušební metody pro ochranné rukavice proti pořezání řetězovou pilou

16.3.2000

 

 

CEN

EN 381-5:1995

Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 5: Požadavky pro ochranu nohou

12.1.1996

 

 

CEN

EN 381-7:1999

Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 7: Požadavky na ochranné rukavice proti pořezání řetězovou pilou

16.3.2000

 

 

CEN

EN 381-8:1997

Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 8: Zkušební metody pro ochranné kamaše proti pořezání řetězovou pilou

18.10.1997

 

 

CEN

EN 381-9:1997

Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 9: Požadavky pro ochranné kamaše proti pořezání řetězovou pilou

18.10.1997

 

 

CEN

EN 381-10:2002

Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 10: Metody zkoušení pro chrániče horní části těla

28.8.2003

 

 

CEN

EN 381-11:2002

Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 11: Požadavky na chrániče horní části těla

28.8.2003

 

 

CEN

EN 388:2016

Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

12.4.2017

EN 388:2003

Pozn. 2.1

31.5.2017

CEN

EN 397:2012+A1:2012

Průmyslové ochranné přilby

20.12.2012

EN 397:2012

Pozn. 2.1

30.4.2013

CEN

EN 402:2003

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Autonomní dýchací sebezáchranný přístroj na tlakový vzduch s otevřeným okruhem a plicní automatikou s obličejovou maskou nebo ústenkou - Požadavky, zkoušení a značení

21.2.2004

EN 402:1993

Pozn. 2.1

21.2.2004

CEN

EN 403:2004

Dýchací sebezáchranné prostředky - Únikové filtrační dýchací přístroje s kuklou proti ohni - Požadavky, zkoušení a značení

6.10.2005

EN 403:1993

Pozn. 2.1

6.10.2005

CEN

EN 404:2005

Dýchací sebezáchranné prostředky - Sebezáchranné filtrační dýchací přístroje s ústenkou k ochraně proti oxidu uhelnatému - Požadavky, zkoušení a značení

6.10.2005

EN 404:1993

Pozn. 2.1

2.12.2005

CEN

EN 405:2001+A1:2009

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační polomasky s ventily proti plynům nebo plynům a částicím - Požadavky, zkoušení a značení

6.5.2010

EN 405:2001

Pozn. 2.1

6.5.2010

CEN

EN 407:2004

Ochranné rukavice proti tepelným rizikům (teplu a/nebo ohni)

6.10.2005

EN 407:1994

Pozn. 2.1

6.10.2005

CEN

EN 420:2003+A1:2009

Ochranné rukavice - Všeobecné požadavky a metody zkoušení

6.5.2010

EN 420:2003

Pozn. 2.1

31.5.2010

CEN

EN 421:2010

Ochranné rukavice proti ionizujícímu záření a radioaktivnímu zamoření

9.7.2011

EN 421:1994

Pozn. 2.1

9.7.2011

CEN

EN 443:2008

Přilby pro hašení ve stavbách a dalších prostorech

20.6.2008

EN 443:1997

Pozn. 2.1

31.8.2008

CEN

EN 458:2004

Chrániče sluchu - Doporučení pro výběr, používání, ošetřování a údržbu - Návod

6.10.2005

EN 458:1993

Pozn. 2.1

6.10.2005

CEN

EN 464:1994

Ochranné oděvy - Ochrana proti kapalným a plynným chemikáliím, včetně kapalných aerosolů a pevných částic - Zkušební metoda - Stanovení těsnosti plynotěsných oděvů (Zkouška vnitřním přetlakem)

16.12.1994

 

 

CEN

EN 469:2005

Ochranné oděvy pro hasiče - Požadavky a zkušební metody pro ochranné oděvy pro hasiče

19.4.2006

EN 469:1995

Pozn. 2.1

30.6.2006

 

EN 469:2005/AC:2006

 

 

 

 

EN 469:2005/A1:2006

23.11.2007

Pozn. 3

23.11.2007

CEN

EN 510:1993

Požadavky na ochranné oděvy používané při riziku zachycení pohyblivými částmi

16.12.1994

 

 

CEN

EN 511:2006

Ochranné rukavice proti chladu

21.12.2006

EN 511:1994

Pozn. 2.1

21.12.2006

CEN

EN 530:2010

Odolnost materiálů ochranných oděvů proti oděru - Metody zkoušení

9.7.2011

EN 530:1994

Pozn. 2.1

9.7.2011

CEN

EN 564:2014

Horolezecká výzbroj - Pomocná šňůra - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

11.12.2015

EN 564:2006

Pozn. 2.1

31.1.2016

CEN

EN 565:2017

Horolezecká výzbroj - Popruhy - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

15.12.2017

EN 565:2006

Pozn. 2.1

28.2.2018

CEN

EN 566:2017

Horolezecká výzbroj - Smyčky - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

13.10.2017

EN 566:2006

Pozn. 2.1

30.10.2017

CEN

EN 567:2013

Horolezecká výzbroj - Lanové svěry - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

28.6.2013

EN 567:1997

Pozn. 2.1

30.9.2013

CEN

EN 568:2015

Horolezecká výzbroj - Kotevní prostředky do ledu - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

9.9.2016

EN 568:2007

Pozn. 2.1

9.9.2016

CEN

EN 569:2007

Horolezecká výzbroj - Skalní skoby - Bezpečnostní požadavky a zkoušení

8.3.2008

EN 569:1997

Pozn. 2.1

8.3.2008

CEN

EN 659:2003+A1:2008

Ochranné rukavice pro hasiče

20.6.2008

EN 659:2003

Pozn. 2.1

30.9.2008

 

EN 659:2003+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 795:2012

Ochrana proti pádům z výšky - Kotvicí zařízení

11.12.2015

EN 795:1996

Pozn. 2.1

9.9.2016

Upozornění: Toto zveřejnění se netýká prostředků popsaných v:

typu A (kotvicí zařízení s jedním nebo více stabilními kotvicími body, a s potřebou konstrukčního kotvení (konstrukčních kotvení) nebo upevňovacího prvku (upevňovacích prvků) k připevnění ke konstrukci) uvedeném v bodech 3.2.1, 4.4.1, 5.3;

typu C (kotvicí zařízení využívající horizontální poddajné kotvicí vedení) uvedeném v bodech 3.2.3, 4.4.3 a 5.5;

typu D (kotvicí zařízení využívající horizontální pevné kotvicí vedení) uvedeném v bodech 3.2.4, 4.4.4 a 5.6;

jakékoli kombinace výše uvedeného.

U typů A, C a D se toto zveřejnění netýká následujících bodů: 4.5, 5.2.2, 6, 7; příloha A a příloha ZA.

U výše uvedených prostředků se proto nepředpokládá shoda s ustanoveními směrnice 89/686/EHS, protože nejsou považovány za OOP.

CEN

EN 812:2012

Průmyslové přilby chránící při nárazu hlavou

20.12.2012

EN 812:1997

Pozn. 2.1

30.4.2013

CEN

EN 813:2008

Osobní ochranné prostředky pro prevenci pádů z výšky - Sedací postroje

28.1.2009

EN 813:1997

Pozn. 2.1

28.2.2009

CEN

EN 863:1995

Ochranné oděvy - Mechanické vlastnosti - Zkušební metoda: Odolnost proti propíchnutí

15.5.1996

 

 

CEN

EN 892:2012+A1:2016

Horolezecká výzbroj - Dynamická horolezecká lana - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

12.4.2017

EN 892:2012

Pozn. 2.1

31.5.2017

CEN

EN 893:2010

Horolezecká výzbroj - Stoupací železa - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

9.7.2011

EN 893:1999

Pozn. 2.1

9.7.2011

CEN

EN 943-1:2015

Ochranné oděvy proti pevným, kapalným a plynným chemikáliím, včetně kapalných aerosolů a pevných částic - Část 1: Požadavky na účinnost ventilovaných a neventilovaných „plynotěsných“ obleků (typ 1)

9.9.2016

EN 943-1:2002

Pozn. 2.1

9.9.2016

CEN

EN 943-2:2002

Ochranné oděvy proti kapalným a plynným chemikáliím, včetně kapalných aerosolů a pevných částic - Část 2: Požadavky na účinnost „plynotěsných“ (typ 1) protichemických ochranných oděvů pro záchranná družstva (ET)

10.8.2002

 

 

CEN

EN 958:2017

Horolezecká výzbroj - Tlumiče nárazu k pouití na zajitěných cestách - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

13.10.2017

EN 958:2006+A1:2010

Pozn. 2.1

13.10.2017

CEN

EN 960:2006

Makety hlavy pro zkoušení ochranných přileb

21.12.2006

EN 960:1994

Pozn. 2.1

31.12.2006

CEN

EN 966:2012+A1:2012

Přilby pro létání a podobné sporty

20.12.2012

EN 966:2012

Pozn. 2.1

30.4.2013

CEN

EN 1073-1:1998

Ochranné oděvy proti radioaktivní kontaminaci - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro ochranné oděvy s nucenou ventilací proti kontaminaci radioaktivními částicemi

6.11.1998

 

 

CEN

EN 1073-2:2002

Ochranné oděvy proti radioaktivní kontaminaci - Část 2: Požadavky a zkušební metody pro ochranné oděvy bez nucené ventilace proti kontaminaci radioaktivními částicemi

28.8.2003

 

 

CEN

EN 1077:2007

Přilby pro sjezdové lyžování a snowboarding

8.3.2008

EN 1077:1996

Pozn. 2.1

8.3.2008

CEN

EN 1078:2012+A1:2012

Přilby pro cyklisty a pro uživatele skateboardů a kolečkových bruslí

20.12.2012

EN 1078:2012

Pozn. 2.1

30.4.2013

CEN

EN 1080:2013

Ochranné přilby proti nárazu pro malé děti

28.6.2013

EN 1080:1997

Pozn. 2.1

31.8.2013

CEN

EN 1082-1:1996

Ochranné oděvy - Rukavice a chrániče horních končetin chránící proti říznutí a bodnutí ručními noži - Část 1: Rukavice a chrániče horních končetin z kroužkového pletiva

14.6.1997

 

 

CEN

EN 1082-2:2000

Ochranné oděvy - Rukavice a chrániče horních končetin chránící proti říznutí a bodnutí ručními noži - Část 2: Rukavice a chrániče končetin z jiných materiálů než z kroužkového pletiva

21.12.2001

 

 

CEN

EN 1082-3:2000

Ochranné oděvy - Rukavice a chrániče horních končetin chránící proti říznutí a bodnutí ručními noži - Část 3: Zkouška nárazovým řezem pro textilie, usně a jiné materiály

21.12.2001

 

 

CEN

EN 1146:2005

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Autonomní dýchací přístroje s otevřeným okruhem s tlakovým vzduchem a s kuklou - Požadavky, zkoušení a značení

19.4.2006

EN 1146:1997

Pozn. 2.1

30.4.2006

CEN

EN 1149-1:2006

Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 1: Povrchový měrný odpor (Zkušební metody a požadavky)

21.12.2006

EN 1149-1:1995

Pozn. 2.1

31.12.2006

CEN

EN 1149-2:1997

Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 2: Zkušební metoda pro měření vnitřního odporu

19.2.1998

 

 

CEN

EN 1149-3:2004

Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 3: Metody zkoušení pro měření snížení náboje

6.10.2005

 

 

CEN

EN 1149-5:2008

Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 5: Materiálové a konstrukční požadavky

20.6.2008

 

 

CEN

EN 1150:1999

Ochranné oděvy - Výstražné oděvy s vysokou viditelností pro neprofesionální použití - Metody zkoušení a požadavky

4.6.1999

 

 

CEN

EN 1385:2012

Přilby pro kanoistiku a sporty na divoké vodě

20.12.2012

EN 1385:1997

Pozn. 2.1

30.4.2013

CEN

EN 1486:2007

Ochranné oděvy pro hasiče - Požadavky a zkušební metody pro reflexní oděvy pro speciální hašení ohně

8.3.2008

EN 1486:1996

Pozn. 2.1

30.4.2008

CEN

EN 1497:2007

Prostředky ochrany osob proti pádu - Záchranné postroje

8.3.2008

 

 

CEN

EN 1621-1:2012

Ochranné oděvy pro motoristy proti mechanickým nárazům - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro chrániče proti nárazu

13.3.2013

EN 1621-1:1997

Pozn. 2.1

30.6.2013

CEN

EN 1621-2:2014

Ochranné oděvy pro motocyklisty proti mechanickým nárazům - Část 2: Chrániče zad pro motocyklisty - Požadavky a metody zkoušení

12.12.2014

EN 1621-2:2003

Pozn. 2.1

31.12.2014

CEN

EN 1731:2006

Prostředky na ochranu očí a obličeje z pletiva pro průmyslové a jiné použití proti mechanickým nebezpečím a/nebo sálavému teplu

23.11.2007

EN 1731:1997

Pozn. 2.1

23.11.2007

CEN

EN 1809:2014+A1:2016

Potápěčská výzbroj - Kompenzátor vztlaku - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody

9.9.2016

EN 1809:2014

Pozn. 2.1

30.9.2016

CEN

EN 1827:1999+A1:2009

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Polomasky bez vdechovacích ventilů a s vyměnitelnými filtry na ochranu proti plynům nebo proti plynům a částicím nebo pouze proti částicím - Požadavky, zkoušení a značení

6.5.2010

EN 1827:1999

Pozn. 2.1

6.5.2010

CEN

EN 1868:1997

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Seznam ekvivalentních termínů

18.10.1997

 

 

CEN

EN 1891:1998

Osobní ochranné prostředky pro prevenci pádů z výšky - Nízko průtažná lana s opláštěným jádrem

6.11.1998

 

 

CEN

EN 1938:2010

Osobní prostředky na ochranu očí - Uzavřené brýle pro uživatele motocyklů a mopedů

9.7.2011

EN 1938:1998

Pozn. 2.1

9.7.2011

CEN

EN ISO 4869-2:1995

Akustika. Chrániče sluchu - Část 2: Odhad hladin akustického tlaku A za nasazeným chráničem sluchu (ISO 4869-2:1994)

15.5.1996

 

 

 

EN ISO 4869-2:1995/AC:2007

 

 

 

CEN

EN ISO 4869-3:2007

Akustika - Chrániče sluchu - Část 3: Měření vložného útlumu mušlových chráničů pomocí akustického zkušebního přípravku (ISO 4869-3:2007)

8.3.2008

EN 24869-3:1993

Pozn. 2.1

8.3.2008

CEN

EN ISO 6529:2001

Ochranné oděvy - Ochrana proti chemikáliím - Stanovení odolnosti materiálů ochranných oděvů proti permeaci kapalin a plynů (ISO 6529:2001)

6.10.2005

EN 369:1993

Pozn. 2.1

6.10.2005

CEN

EN ISO 6530:2005

Ochranné oděvy - Odolnost proti kapalným chemikáliím - Metoda zkoušení odolnosti materiálu proti pronikání (penetraci) kapalin (ISO 6530:2005)

6.10.2005

EN 368:1992

Pozn. 2.1

6.10.2005

CEN

EN ISO 6942:2002

Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Zkušební metoda: hodnocení materiálu a kombinací materiálů vystavených sálavému teplu (ISO 6942:2002)

28.8.2003

EN 366:1993

Pozn. 2.1

28.8.2003

CEN

EN ISO 9151:2016

Oděvy na ochranu proti teplu a plameni - Stanovení prostupu tepla při vystavení účinku plamene (ISO 9151:2016, Corrected version 2017-03)

12.4.2017

EN 367:1992

Pozn. 2.1

30.6.2017

CEN

EN ISO 9185:2007

Ochranné oděvy - Posuzování odolnosti materiálů proti postřiku roztaveným kovem (ISO 9185:2007)

8.3.2008

EN 373:1993

Pozn. 2.1

8.3.2008

CEN

EN ISO 10256:2003

Ochrana hlavy a obličeje hráčů ledního hokeje (ISO 10256:2003)

6.10.2005

EN 967:1996

Pozn. 2.1

6.10.2005

CEN

EN ISO 10819:2013

Vibrace a rázy - Vibrace ruky a pae - Měření a hodnocení činitele přenosu vibrací rukavic na dlani ruky (ISO 10819:2013)

13.12.2013

EN ISO 10819:1996

Pozn. 2.1

13.12.2013

CEN

EN ISO 10862:2009

Malá plavidla – Rychlovypínací systém trapézových postrojů (ISO 10862:2009)

6.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 11611:2015

Ochranné oděvy pro použití při svařování a příbuzných postupech (ISO 11611:2015)

11.12.2015

EN ISO 11611:2007

Pozn. 2.1

31.1.2016

CEN

EN ISO 11612:2015

Ochranné oděvy - Oděvy na ochranu proti teplu a plameni - Minimální požadavky na provedení (ISO 11612:2015)

11.12.2015

EN ISO 11612:2008

Pozn. 2.1

31.1.2016

CEN

EN 12021:2014

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Tlakový vzduch pro dýchací přístroje

12.12.2014

 

 

CEN

EN 12083:1998

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtry s dýchací hadicí (filtry, které se nepřipevňují k masce) - Protiplynové filtry, filtry proti částicím a filtry kombinované - Požadavky, zkoušení a značení

4.7.2000

 

 

 

EN 12083:1998/AC:2000

 

 

 

CEN

EN ISO 12127-1:2015

Oděvy na ochranu proti teplu a ohni - Stanovení prostupu tepla ochranným oděvem nebo základními materiály - Část 1: Kontaktní teplo předávané teplotním válcem (ISO 12127-1:2015)

9.9.2016

EN 702:1994

Pozn. 2.1

9.9.2016

CEN

EN ISO 12127-2:2007

Oděvy na ochranu proti teplu a ohni - Stanovení prostupu tepla ochranným oděvem nebo základním materiálem - Část 2: Kontaktní teplo vytvářené padajícím válcem (ISO 12127-2:2007)

8.3.2008

 

 

CEN

EN 12270:2013

Horolezecká výzbroj - Vklíněnce - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

11.4.2014

EN 12270:1998

Pozn. 2.1

31.5.2014

CEN

EN 12275:2013

Horolezecká výzbroj - Karabiny - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

13.12.2013

EN 12275:1998

Pozn. 2.1

13.12.2013

CEN

EN 12276:2013

Horolezecká výzbroj - Mechanické vklíněnce - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

11.4.2014

EN 12276:1998

Pozn. 2.1

31.5.2014

CEN

EN 12277:2015

Horolezecká výzbroj - Navazovací úvazky - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

12.4.2017

EN 12277:2007

Pozn. 2.1

31.5.2017

CEN

EN 12278:2007

Horolezecká výzbroj - Kladky - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

23.11.2007

EN 12278:1998

Pozn. 2.1

30.11.2007

CEN

EN ISO 12311:2013

Osobní ochranné prostředky - Zkušební metody pro protisluneční brýle a podobné prostředky (ISO 12311:2013, Corrected version 2014-08-15)

13.12.2013

 

 

CEN

EN ISO 12312-1:2013

Ochrana očí a obličeje Protisluneční brýle a obdobné prostředky Část 1: Protisluneční brýle pro obecné pouití (ISO 12312-1:2013)

13.12.2013

EN 1836:2005+A1:2007

Pozn. 2.3

28.2.2015

 

EN ISO 12312-1:2013/A1:2015

15.12.2017

Pozn. 3

15.12.2017

CEN

EN ISO 12312-2:2015

Ochrana očí a obličeje - Sluneční brýle a související vybavení - Část 2: Prostředky na ochranu očí pro přímé pozorování slunce (ISO 12312-2:2015)

11.12.2015

 

 

CEN

EN ISO 12401:2009

Malá plavidla – Palubní bezpečnostní postroje a bezpečnostní prvky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (ISO 12401:2009)

6.5.2010

EN 1095:1998

Pozn. 2.1

6.5.2010

CEN

EN ISO 12402-2:2006

Osobní vztlakové prostředky - Část 9: Metody zkoušení (ISO 12402-2:2006)

21.12.2006

EN 399:1993

Pozn. 2.1

31.3.2007

 

EN ISO 12402-2:2006/A1:2010

9.7.2011

Pozn. 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-3:2006

Osobní vztlakové prostředky - Část 3: Záchranné vesty, úroveň účinnosti 150 - Požadavky na bezpečnost (ISO 12402-3:2006)

21.12.2006

EN 396:1993

Pozn. 2.1

31.3.2007

 

EN ISO 12402-3:2006/A1:2010

9.7.2011

Pozn. 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-4:2006

Osobní vztlakové prostředky - Část 4: Záchranné vesty, úroveň účinnosti 100 - Požadavky na bezpečnost (ISO 12402-4:2006)

21.12.2006

EN 395:1993

Pozn. 2.1

31.3.2007

 

EN ISO 12402-4:2006/A1:2010

9.7.2011

Pozn. 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-5:2006

Osobní vztlakové prostředky - Část 5: Plovací pomůcky (úroveň 50) - Požadavky na bezpečnost (ISO 12402-5:2006)

21.12.2006

EN 393:1993

Pozn. 2.1

31.3.2007

 

EN ISO 12402-5:2006/AC:2006

 

 

 

 

EN ISO 12402-5:2006/A1:2010

9.7.2011

Pozn. 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-6:2006

Osobní vztlakové prostředky – Část 6: Záchranné vesty a plovací pomůcky pro zvláštní účely – Požadavky na bezpečnost a doplňkové metody zkoušení (ISO 12402-6:2006)

21.12.2006

 

 

 

EN ISO 12402-6:2006/A1:2010

9.7.2011

Pozn. 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-8:2006

Osobní vztlakové prostředky - Část 8: Příslušenství - Požadavky na bezpečnost a metody zkoušení (ISO 12402-8:2006)

2.8.2006

EN 394:1993

Pozn. 2.1

31.8.2006

 

EN ISO 12402-8:2006/A1:2011

11.11.2011

Pozn. 3

11.11.2011

CEN

EN ISO 12402-9:2006

Osobní vztlakové prostředky - Část 9: Metody zkoušení (ISO 12402-9:2006)

21.12.2006

 

 

 

EN ISO 12402-9:2006/A1:2011

11.11.2011

Pozn. 3

11.11.2011

CEN

EN ISO 12402-10:2006

Osobní vztlakové prostředky - Část 10: Výběr a použití vztlakových a jiných srovnatelných prostředků (ISO 12402-10:2006)

2.8.2006

 

 

CEN

EN 12477:2001

Ochranné rukavice pro svářeče

10.8.2002

 

 

 

EN 12477:2001/A1:2005

6.10.2005

Pozn. 3

31.12.2005

CEN

EN 12492:2012

Horolezecká výstroj - Přilby pro horolezce - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

20.12.2012

EN 12492:2000

Pozn. 2.1

30.4.2013

CEN

EN 12628:1999

Potápěčská výzbroj - Kombinovaná vztlaková a záchranná zařízení - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody

4.7.2000

 

 

 

EN 12628:1999/AC:2000

 

 

 

CEN

EN 12841:2006

Prostředky ochrany osob proti pádu - Systémy lanového přístupu - Nastavovací zařízení lana

21.12.2006

 

 

CEN

EN 12941:1998

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační prostředky s pomocnou ventilací připojené k přilbě nebo ke kukle - Požadavky, zkoušení a značení

4.6.1999

EN 146:1991

Pozn. 2.1

4.6.1999

 

EN 12941:1998/A1:2003

6.10.2005

Pozn. 3

6.10.2005

 

EN 12941:1998/A2:2008

5.6.2009

Pozn. 3

5.6.2009

CEN

EN 12942:1998

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační prostředky s pomocnou ventilací připojené k masce, polomasce a čtvrtmasce - Požadavky, zkoušení a značení

4.6.1999

EN 147:1991

Pozn. 2.1

4.6.1999

 

EN 12942:1998/A1:2002

28.8.2003

Pozn. 3

28.8.2003

 

EN 12942:1998/A2:2008

5.6.2009

Pozn. 3

5.6.2009

CEN

EN 13034:2005+A1:2009

Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím - Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím poskytující omezenou ochranu proti kapalným chemikáliím (typ 6 a prostředky typu PB [6])

6.5.2010

EN 13034:2005

Pozn. 2.1

6.5.2010

CEN

EN 13061:2009

Ochranné oděvy - Holenní chrániče pro hráče kopané - Požadavky a zkušební metody

6.5.2010

EN 13061:2001

Pozn. 2.1

6.5.2010

CEN

EN 13087-1:2000

Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 1: Podmínky zkoušek a příprava před zkouškami (klimatizování)

10.8.2002

 

 

 

EN 13087-1:2000/A1:2001

10.8.2002

Pozn. 3

10.8.2002

CEN

EN 13087-2:2012

Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 2: Odolnost proti nárazu (schopnost tlumení nárazu)

20.12.2012

EN 13087-2:2000

Pozn. 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13087-3:2000

Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 3: Odolnost proti průrazu (proti úderu ostrým předmětem)

10.8.2002

 

 

 

EN 13087-3:2000/A1:2001

10.8.2002

Pozn. 3

10.8.2002

CEN

EN 13087-4:2012

Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 4: Účinnost uchycení (upevnění) náhlavní vloky

20.12.2012

EN 13087-4:2000

Pozn. 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13087-5:2012

Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 5: Pevnost náhlavní vloky

20.12.2012

EN 13087-5:2000

Pozn. 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13087-6:2012

Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 6: Zorné pole

20.12.2012

EN 13087-6:2000

Pozn. 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13087-7:2000

Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 7: Odolnost proti plameni

10.8.2002

 

 

 

EN 13087-7:2000/A1:2001

10.8.2002

Pozn. 3

10.8.2002

CEN

EN 13087-8:2000

Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 8: Elektrické vlastnosti

21.12.2001

 

 

 

EN 13087-8:2000/A1:2005

6.10.2005

Pozn. 3

6.10.2005

CEN

EN 13087-10:2012

Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 10: Odolnost proti sálavému teplu

20.12.2012

EN 13087-10:2000

Pozn. 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13089:2011

Horolezecká výzbroj - Nářadí do ledu - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

9.7.2011

 

 

CEN

EN 13138-1:2008

Plovací pomůcky pro výuku plavání - Část 1: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro plovací pomůcky, které uživatel obléká

5.6.2009

EN 13138-1:2003

Pozn. 2.1

5.6.2009

CEN

EN 13158:2009

Ochranné oděvy - Ochranné kabáty, chrániče těla a ramen pro jezdectví - Pro jezdce na koních a ostatní pracující s konmi a pro soutěžící konských spřežení - Požadavky a metody zkoušení

6.5.2010

EN 13158:2000

Pozn. 2.1

6.5.2010

CEN

EN 13178:2000

Osobní prostředky k ochraně očí - Ochranné prostředky očí pro uživatele sněžných skútrů

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13274-1:2001

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 1: Stanovení průniku a celkového průniku

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13274-2:2001

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 2: Praktické zkoušky

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13274-3:2001

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Zkušební metody - Část 3: Stanovení dýchacího odporu

10.8.2002

 

 

CEN

EN 13274-4:2001

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 4: Zkoušky plamenem

10.8.2002

 

 

CEN

EN 13274-5:2001

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 5: Kondicionování

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13274-6:2001

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Zkušební metody - Část 6: Stanovení koncentrace oxidu uhličitého ve vdechovaném vzduchu

10.8.2002

 

 

CEN

EN 13274-7:2008

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 7: Stanovení průniku aerosolu filtrem proti částicím

20.6.2008

EN 13274-7:2002

Pozn. 2.1

31.7.2008

CEN

EN 13274-8:2002

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 8: Stanovení zanášení dolomitovým prachem u filtrů proti částicím

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13277-1:2000

Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 1: Všeobecné požadavky a zkušební metody

24.2.2001

 

 

CEN

EN 13277-2:2000

Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 2: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče nártu, holeně a předloktí

24.2.2001

 

 

CEN

EN 13277-3:2013

Ochranné prostředky pro bojové sporty Část 3: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče trupu

11.4.2014

EN 13277-3:2000

Pozn. 2.1

30.6.2014

CEN

EN 13277-4:2001

Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 4: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče hlavy

10.8.2002

 

 

 

EN 13277-4:2001/A1:2007

23.11.2007

Pozn. 3

31.12.2007

CEN

EN 13277-5:2002

Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 5: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče genitálií a břicha

10.8.2002

 

 

CEN

EN 13277-6:2003

Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 6: Doplňkové požadavky a metody zkoušení pro chrániče prsou pro ženy

21.2.2004

 

 

CEN

EN 13277-7:2009

Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 7: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče rukou a nohou

6.5.2010

 

 

CEN

EN 13277-8:2017

Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 8: Doplňkové požadavky a zkušební metody na chrániče obličeje pro karate

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN ISO 13287:2012

Osobní ochranné prostředky - Obuv - Metoda zkoušení odolnosti proti uklouznutí (ISO 13287:2012)

13.3.2013

EN ISO 13287:2007

Pozn. 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13356:2001

Výstražné doplňky pro neprofesionální použití - Metody zkoušení a požadavky

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13484:2012

Přilby pro sáňkaře

20.12.2012

EN 13484:2001

Pozn. 2.1

30.4.2013

CEN

EN ISO 13506-1:2017

Oděvy na ochranu proti teplu a ohni Část 1: Zkušební metoda pro kompletní oděvní součásti Měření přenosu energie pomocí přístrojové figuríny (ISO 13506-1:2017)

15.12.2017

 

 

CEN

EN 13546:2002+A1:2007

Ochranné oděvy - Chrániče horních končetin, trupu, dolních končetin a genitálií pro brankáře a chrániče holení pro hráče pozemního hokeje - Požadavky a zkušební metody

23.11.2007

EN 13546:2002

Pozn. 2.1

31.12.2007

CEN

EN 13567:2002+A1:2007

Ochranné oděvy - Ochranné prostředky horních končetin, trupu, dolních končetin, genitálií a obličeje pro šermíře - Požadavky a zkušební metody

23.11.2007

EN 13567:2002

Pozn. 2.1

31.12.2007

CEN

EN 13594:2015

Ochranné rukavice pro profesionální řidiče motocyklů - Požadavky a zkušební metody

11.12.2015

EN 13594:2002

Pozn. 2.1

31.8.2017

CEN

EN 13595-1:2002

Ochranné oděvy pro profesionální řidiče motocyklů - Bundy, kalhoty, kombinézy nebo obleky - Část 1: Všeobecné požadavky

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13595-2:2002

Ochranné oděvy pro profesionální řidiče motocyklů - Bundy, kalhoty, kombinézy nebo obleky - Část 2: Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti proti oděru nárazy

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13595-3:2002

Ochranné oděvy pro profesionální řidiče motocyklů - Bundy, kalhoty, kombinézy nebo obleky - Část 3: Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti proti roztržení

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13595-4:2002

Ochranné oděvy pro profesionální řidiče motocyklů - Bundy, kalhoty, kombinézy nebo obleky - Část 4: Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti proti nárazovému řezu

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13634:2017

Ochranná obuv pro řidiče motocyklů - Požadavky a metody zkoušení

Toto je první zveřejnění

EN 13634:2010

Pozn. 2.1

30.6.2018

CEN

EN ISO 13688:2013

Ochranné oděvy - Obecné požadavky (ISO 13688:2013)

13.12.2013

EN 340:2003

Pozn. 2.1

31.1.2014

CEN

EN 13781:2012

Ochranné přilby pro řidiče a spolujezdce motorových saní a sportovních bobů

20.12.2012

EN 13781:2001

Pozn. 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13794:2002

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Únikový autonomní dýchací přístroj s uzavřeným okruhem - Požadavky, zkoušení a značení

28.8.2003

EN 400:1993

EN 401:1993

EN 1061:1996

Pozn. 2.1

28.8.2003

CEN

EN 13819-1:2002

Chrániče sluchu - Zkoušení - Část 1: Fyzikální metody zkoušení

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13819-2:2002

Chrániče sluchu - Zkoušení - Část 2: Akustické metody zkoušení

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13832-1:2006

Obuv chránící před chemikáliemi - Část 1: Terminologie a metody zkoušení

21.12.2006

 

 

CEN

EN 13832-2:2006

Obuv chránící před chemikáliemi - Část 2: Požadavky na obuv odolnou proti chemikáliím v laboratorních podmínkách

21.12.2006

 

 

CEN

EN 13832-3:2006

Obuv chránící před chemikáliemi - Část 3: Požadavky na obuv vysoce odolnou proti chemikáliím v laboratorních podmínkách

21.12.2006

 

 

CEN

EN 13911:2017

Ochranné oděvy pro hasiče - Požadavky a zkušební metody pro kukly pro hasiče

15.12.2017

EN 13911:2004

Pozn. 2.1

28.2.2018

CEN

EN 13921:2007

Osobní ochranné prostředky - Ergonomické zásady

23.11.2007

 

 

CEN

EN 13949:2003

Dýchací přístroje - Potápěčské autonomní dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový Nitrox a kyslík - Požadavky, zkoušení a značení

21.2.2004

 

 

CEN

EN ISO 13982-1:2004

Ochranný oděv pro použití proti pevným částicím chemikálií - Část 1: Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím poskytující ochranu celého těla proti poletavým pevným částicím (oděv typu 5) (ISO 13982-1:2004)

6.10.2005

 

 

 

EN ISO 13982-1:2004/A1:2010

9.7.2011

Pozn. 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 13982-2:2004

Ochranný oděv pro použití proti pevným částicím chemikálií - Část 2: Metoda zkoušení pro stanovení průniku aerosolů jemných částic dovnitř oděvu (ISO 13982-2:2004)

6.10.2005

 

 

CEN

EN ISO 13995:2000

Ochranné oděvy - Mechanické vlastnosti - Zkušební metody pro zjištění odolnosti materiálů proti protržení a dalšímu dynamickému trhání (ISO 13995:2000)

6.10.2005

 

 

CEN

EN ISO 13997:1999

Ochranné oděvy - Mechanické vlastnosti - Stanovení odolnosti proti proříznutí ostrými předměty (ISO 13997:1999)

4.7.2000

 

 

 

EN ISO 13997:1999/AC:2000

 

 

 

CEN

EN ISO 13998:2003

Ochranné oděvy - Zástěry, kalhoty a vesty chránící proti říznutí a bodnutí ručními noži (ISO 13998:2003)

28.8.2003

EN 412:1993

Pozn. 2.1

28.8.2003

CEN

EN 14021:2003

Ochranné štíty proti kamenům a úlomkům pro terénní motocyklisty - Požadavky a metody zkoušení

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14052:2012+A1:2012

Průmyslové přilby s vysokým stupněm ochrany

20.12.2012

EN 14052:2012

Pozn. 2.1

30.4.2013

CEN

EN 14058:2017

Ochranné oděvy Oděvní součásti na ochranu proti chladnému prostředí

Toto je první zveřejnění

EN 14058:2004

Pozn. 2.1

31.5.2018

CEN

EN ISO 14116:2015

Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Materiály a sestavy materiálů s omezeným šířením plamene (ISO 14116:2015)

11.12.2015

EN ISO 14116:2008

Pozn. 2.1

31.1.2016

CEN

EN 14120:2003+A1:2007

Ochranné oděvy - Chrániče zápěstí, dlaní, kolenou a loktů pro uživatele kolečkového sportovního náčiní - Požadavky a metody zkoušení

23.11.2007

EN 14120:2003

Pozn. 2.1

31.12.2007

CEN

EN 14126:2003

Ochranné oděvy - Všeobecné požadavky a metody zkoušení ochranných oděvů proti infekčním agens

6.10.2005

 

 

 

EN 14126:2003/AC:2004

 

 

 

CEN

EN 14143:2013

Autonomní potápěčský dýchací přístroj typu rebreather

13.12.2013

EN 14143:2003

Pozn. 2.1

31.1.2014

CEN

EN 14225-1:2017

Potápěčské obleky - Část 1: Mokré obleky - Požadavky a metody zkoušení

Toto je první zveřejnění

EN 14225-1:2005

Pozn. 2.1

30.6.2018

CEN

EN 14225-2:2017

Potápěčské obleky - Část 2: Suché obleky - Požadavky a metody zkoušení

Toto je první zveřejnění

EN 14225-2:2005

Pozn. 2.1

30.6.2018

CEN

EN 14225-3:2017

Potápěčské obleky - Část 3: Aktivně vyhřívané nebo ochlazované obleky (soustavy) - Požadavky a metody zkoušení

Toto je první zveřejnění

EN 14225-3:2005

Pozn. 2.1

30.6.2018

CEN

EN 14225-4:2005

Potápěčské oděvy - Část 4: Obleky s vnitřním atmosférickým tlakem - Požadavky na lidské faktory a metody zkoušení

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14325:2004

Ochranné oděvy proti chemikáliím - Metody zkoušení a klasifikace účinnosti pro materiály, švy, spoje a sestavy protichemických ochranných oděvů

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14328:2005

Ochranné oděvy - Rukavice a chrániče paží chránicí proti pořezání noži s pohonem - Požadavky a metody zkoušení

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14360:2004

Ochranné oděvy proti dešti - Metoda zkoušení pro hotové oděvní součásti - Působení kapek o vysoké energii shora

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14387:2004+A1:2008

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Protiplynové a kombinované filtry - Požadavky, zkoušení a značení

20.6.2008

EN 14387:2004

Pozn. 2.1

31.7.2008

CEN

EN 14404:2004+A1:2010

Osobní ochranné prostředky - Chrániče kolen pro práci vkleče

6.5.2010

EN 14404:2004

Pozn. 2.1

31.7.2010

CEN

EN 14435:2004

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Autonomní dýchací přístroj s otevřeným okruhem na tlakový vzduch s polomaskou navrženou pouze pro používání s přetlakem - Požadavky, zkoušení a značení

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14458:2004

Prostředky k ochraně očí - Ochranné obličejové štíty a hledí ochranných přileb pro hasiče, pracovníky sanitních vozů a záchranných služeb

6.10.2005

 

 

CEN

EN ISO 14460:1999

Ochranné oděvy pro řidiče závodních automobilů - Ochrana proti teplu a plameni - Technické požadavky a zkušební metody (ISO 14460:1999)

16.3.2000

 

 

 

EN ISO 14460:1999/AC:1999

 

 

 

 

EN ISO 14460:1999/A1:2002

10.8.2002

Pozn. 3

30.9.2002

CEN

EN 14529:2005

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Autonomní dýchací přístroj s otevřeným okruhem na tlakový vzduch s polomaskou pro používání s přetlakem s plicní automatikou pouze pro únikové účely - Požadavky, zkoušení a značení

19.4.2006

 

 

CEN

EN 14593-1:2005

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Hadicové dýchací přístroje na tlakový vzduch s plicní automatikou - Část 1: Přístroje s obličejovou maskou - Požadavky, zkoušení a značení

6.10.2005

EN 139:1994

Pozn. 2.1

2.12.2005

CEN

EN 14593-2:2005

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Hadicové dýchací přístroje na tlakový vzduch s plicní automatikou - Část 2: Přístroje s přetlakem s polomaskou - Požadavky, zkoušení a značení

6.10.2005

EN 139:1994

Pozn. 2.1

2.12.2005

 

EN 14593-2:2005/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 14594:2005

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Hadicové dýchací přístroje na tlakový vzduch se stálým průtokem - Požadavky, zkoušení a značení

6.10.2005

EN 139:1994

EN 270:1994

EN 271:1995

EN 1835:1999

EN 12419:1999

Pozn. 2.1

2.12.2005

 

EN 14594:2005/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 14605:2005+A1:2009

Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím - Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím se spoji mezi částmi oděvu, které jsou nepropustné proti kapalinám (typ 3) nebo nepropustné proti postřiku ve formě spreje (typ 4) a zahrnující prostředky poskytující ochranu jen částí těla (typy PB (3) a PB (4))

6.5.2010

EN 14605:2005

Pozn. 2.1

6.5.2010

CEN

EN 14786:2006

Ochranné oděvy - Stanovení odolnosti proti penetraci (pronikání) při postřiku kapalnými chemikáliemi, emulzemi a disperzemi - Zkouška rozprašovačem

21.12.2006

 

 

CEN

EN ISO 14877:2002

Ochranné oděvy pro otryskávací práce při použití zrnitých otryskávacích prostředků (ISO 14877:2002)

28.8.2003

 

 

CEN

EN ISO 15025:2002

Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Metoda zkoušení pro omezené šíření plamene (ISO 15025:2000)

28.8.2003

EN 532:1994

Pozn. 2.1

28.8.2003

CEN

EN ISO 15027-1:2012

Oděvy chránící proti podchlazení ve vodě - Část 1: Oděvy pro stálé noení, požadavky včetně bezpečnosti (ISO 15027-1:2012)

13.3.2013

EN ISO 15027-1:2002

Pozn. 2.1

31.5.2013

CEN

EN ISO 15027-2:2012

Oděvy chránící proti podchlazení ve vodě - Část 2: Záchranné oděvy, požadavky včetně bezpečnosti (ISO 15027-2:2012)

13.3.2013

EN ISO 15027-2:2002

Pozn. 2.1

31.5.2013

CEN

EN ISO 15027-3:2012

Oděvy chránící proti podchlazení ve vodě - Část 3: Zkušební metody (ISO 15027-3:2012)

13.3.2013

EN ISO 15027-3:2002

Pozn. 2.1

31.5.2013

CEN

EN 15090:2012

Obuv pro hasiče

20.12.2012

EN 15090:2006

Pozn. 2.1

30.4.2013

CEN

EN 15151-1:2012

Horolezecká výzbroj - Brzdící pomůcky - Část 1: Brzdící pomůcky s asistovaným blokováním, bezpečnostní požadavky a zkušební metody

20.12.2012

 

 

CEN

EN 15333-1:2008

Dýchací přístroje - Potápěčské dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový plyn napájené hadicí - Část 1: Přístroje s dávkovacím zařízením

20.6.2008

 

 

 

EN 15333-1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 15333-2:2009

Dýchací přístroje - Potápěčské dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový plyn s přívodní hadicí - Část 2: Přístroje bez plicní automatiky

6.5.2010

 

 

CEN

EN 15613:2008

Chrániče kolen a loktů pro halové sporty - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

5.6.2009

 

 

CEN

EN 15614:2007

Ochranné oděvy pro hasiče - Laboratorní metody zkoušení a technické požadavky na provedení oděvů pro likvidaci požárů v otevřeném terénu

23.11.2007

 

 

CEN

EN ISO 15831:2004

Oděvy - Fyziologické účinky - Měření tepelné izolace pomocí tepelné figuríny (ISO 15831:2004)

6.10.2005

 

 

CEN

EN 16027:2011

Ochranné oděvy - Rukavice pro fotbalové brankáře s ochranným efektem

16.2.2012

 

 

CEN

EN 16350:2014

Ochranné rukavice proti elektrostatickým rizikům

12.12.2014

 

 

CEN

EN 16473:2014

Přilby pro hasiče – Přilby pro technické zásahy

11.12.2015

 

 

CEN

EN 16689:2017

Ochranné oděvy pro hasiče - Požadavky na provedení na ochranné oděvy pro technické zásahy

13.10.2017

 

 

CEN

EN 16716:2017

Horolezecká výstroj Lavinový airbag systém Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

13.10.2017

 

 

CEN

EN ISO 17249:2013

Bezpečnostní obuv odolná proti pořezání řetězovou pilou (ISO 17249:2013)

11.4.2014

EN ISO 17249:2004

Pozn. 2.1

30.11.2015

 

EN ISO 17249:2013/AC:2014

 

 

 

CEN

EN ISO 17491-3:2008

Ochranné oděvy - Zkušební metody pro oděvy poskytující ochranu proti chemikáliím - Část 3: Stanovení odolnosti proti pronikání proudu kapaliny (Jet test) (ISO 17491-3:2008)

28.1.2009

EN 463:1994

Pozn. 2.1

28.2.2009

CEN

EN ISO 17491-4:2008

Ochranné oděvy - Zkušební metody pro oděvy poskytující ochranu proti chemikáliím - Část 4: Stanovení odolnosti proti pronikání při postřiku kapalinou (Spray test) (ISO 17491-4:2008)

28.1.2009

EN 468:1994

Pozn. 2.1

28.2.2009

CEN

EN ISO 19918:2017

Ochranné oděvy Ochrana proti chemikáliím - Měření kumulativní permeace chemických látek s nízkým tlakem par materiály (ISO 19918:2017)

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN ISO 20344:2011

Osobní ochranné prostředky - Metody zkoušení obuvi (ISO 20344:2011)

16.2.2012

EN ISO 20344:2004

Pozn. 2.1

30.6.2012

CEN

EN ISO 20345:2011

Osobní ochranné prostředky - Bezpečnostní obuv (ISO 20345:2011)

16.2.2012

EN ISO 20345:2004

Pozn. 2.1

30.6.2013

CEN

EN ISO 20346:2014

Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv (ISO 20346:2014)

12.12.2014

EN ISO 20346:2004

Pozn. 2.1

31.12.2014

CEN

EN ISO 20347:2012

Osobní ochranné prostředky - Pracovní obuv (ISO 20347:2012)

20.12.2012

EN ISO 20347:2004

Pozn. 2.1

30.4.2013

CEN

EN ISO 20349-1:2017

Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv proti rizikům ve slévárnách a při svařování - Část 1: Požadavky a zkušební metody k ochraně proti rizikům ve slévárnách (ISO 20349-1:2017)

15.12.2017

EN ISO 20349:2010

Pozn. 2.1

20.4.2019

CEN

EN ISO 20349-2:2017

Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv proti rizikům ve slévárnách a při svařování - Část 2: Požadavky a zkušební metody k ochraně proti rizikům při svařování a příbuzných procesech (ISO 20349-2:2017)

15.12.2017

EN ISO 20349:2010

Pozn. 2.1

31.3.2018

CEN

EN ISO 20471:2013

Výstražné oděvy s vysokou viditelností pro profesionální pouití - Metody zkoušení a požadavky (ISO 20471:2013, Corrected version 2013-06-01)

28.6.2013

EN 471:2003+A1:2007

Pozn. 2.1

30.9.2013

 

EN ISO 20471:2013/A1:2016

12.4.2017

Pozn. 3

31.5.2017

CEN

EN 24869-1:1992

Akustika. Chrániče sluchu. Část 1: Subjektivní metoda měření vložného útlumu (ISO 4869-1:1990)

16.12.1994

 

 

CEN

EN ISO 27065:2017

Ochranné oděvy - Požadavky na provedení ochranných oděvů pro pracovníky aplikující kapalné pesticidy a pro pracovníky vstupující do prostoru oetřeného pesticidy (ISO 27065:2017)

Toto je první zveřejnění

 

 

Cenelec

EN 50286:1999

Elektricky izolační ochranné obleky pro instalace nízkého napětí

16.3.2000

 

 

Cenelec

EN 50321:1999

Elektricky izolační obuv pro práci v instalacích nízkého napětí

16.3.2000

 

 

Cenelec

EN 50365:2002

Elektricky izolující přilby pro použití v instalacích nízkého napětí

10.4.2003

 

 

Cenelec

EN 60743:2001

Práce pod napětím - Terminologie pro nástroje, zařízení a vybavení

IEC 60743:2001

10.4.2003

EN 60743:1996

Pozn. 2.1

1.12.2004

 

EN 60743:2001/A1:2008

IEC 60743:2001/A1:2008

9.7.2011

Pozn. 3

9.7.2011

Cenelec

EN 60895:2003

Práce pod napětím - Vodivé oblečení používané v sítích se jmenovitým napětím AC do 800 kV a DC do ± 600 kV

IEC

IEC 60895:2002 (Modifikovaná)

6.10.2005

EN 60895:1996

Pozn. 2.1

1.7.2006

Cenelec

EN 60903:2003

Práce pod napětím - Rukavice z izolačního materiálu

IEC

IEC 60903:2002 (Modifikovaná)

6.10.2005

EN 50237:1997

EN 60903:1992

+ A11:1997

Pozn. 2.1

1.7.2006

Cenelec

EN 60984:1992

Rukávy z izolačního materiálu pro práce pod napětím

IEC 60984:1990 (Modifikovaná)

4.6.1999

 

 

 

EN 60984:1992/A11:1997

4.6.1999

Pozn. 3

4.6.1999

 

EN 60984:1992/A1:2002

IEC 60984:1990/A1:2002

10.4.2003

Pozn. 3

6.10.2005

Pozn. 1:

Datum ukončení presumpce shody je obvykle datum ukončení platnosti (dup) stanovené evropskou normalizační organizací. Uživatelé těchto norem se však upozorňují na to, že v některých výjimečných případech tomu může být i jinak.

Pozn. 2.1:

Nová (nebo pozměněná) norma je stejného rozsahu jako norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie.

Pozn. 2.2:

Nová norma je širšího rozsahu než norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie.

Pozn. 2.3:

Nová norma je užšího rozsahu než norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u (částečně) nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie u těch výrobků nebo služeb, jež spadají do rozsahu nové normy. Není dotčena presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie u výrobků nebo služeb, které i nadále spadají do rozsahu (částečně) nahrazované normy, ale nespadají do rozsahu nové normy.

Pozn. 3:

Dochází-li ke změnám, je referenčním dokumentem norma EN CCCCC:YYYY, její předchozí změny, pokud existují, a nová, citovaná změna. Nahrazovanou normu proto tvoří norma EN CCCCC:YYYY a její předchozí změny, pokud existují, ale bez nové, citované změny. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie.

POZNÁMKA:

Veškeré informace o dostupnosti norem lze obdržet buď od evropských normalizačních organizací, nebo od národních normalizačních orgánů, jejichž seznam je zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie v souladu s článkem 27 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 (4).

Evropské normalizační organizace přijímají normy v angličtině (CEN a CENELEC rovněž zveřejňují normy ve francouzštině a němčině). Národní normalizační orgány poté překládají názvy norem do všech ostatních požadovaných úředních jazyků Evropské unie. Evropská komise není odpovědná za správnost názvů, které jsou předloženy ke zveřejnění v Úředním věstníku.

Odkazy na korigenda „…/AC:YYYY“ se zveřejňují pouze pro informaci. Korigendem se z textu normy odstraňují překlepy, gramatické a podobné chyby, přičemž korigendum se může vztahovat na jednu, nebo více jazykových verzí (anglickou, francouzskou a/nebo německou) normy přijaté evropskou normalizační organizací.

Zveřejnění odkazů v Úředním věstníku Evropské unie neznamená, že uvedené normy jsou k dispozici ve všech úředních jazycích Evropské unie.

Tento seznam nahrazuje všechny předchozí seznamy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie.

Více informací o harmonizovaných normách a jiných evropských normách je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  Úř. věst. L 81, 31.3.2016, s. 51.

(2)  Úř. věst. L 399, 30. 12.1989, s. 18.

(3)  ESO: Evropské normalizační organizace:

CEN: Rue de la Science/Wetenschapsstraat 23, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgium. Tel.: +32 25500811; Fax: +32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Rue de la Science/Wetenschapsstraat 23, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgium. Tel.: +32 25500811; Fax: +32 25500819 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, Francie; Tel. +33 492944200; fax +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(4)  Úř. věst. C 338, 27.9.2014, s. 31.