V Bruselu dne 4.12.2018

COM(2018) 784 final

2018/0403(NLE)

Návrh

ROZHODNUTÍ RADY

o uzavření, jménem Evropské unie, Dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Singapurskou republikou na straně druhé


DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1.SOUVISLOSTI NÁVRHU

Dne 25. listopadu 2004 Rada zmocnila Komisi, aby vyjednala dohodu o partnerství a spolupráci (dále jen „dohoda o partnerství a spolupráci“ nebo „dohoda“) s šesti zeměmi sdružení ASEAN včetně Singapuru. Jednání se Singapurem byla zahájena v říjnu 2005 a uzavřena v květnu 2013. Obě strany dohodu parafovaly v Singapuru dne 14. října 2013.

Jednání probíhala za konzultací s Pracovní skupinou pro Asii a Tichomoří (COASI), která působila jako poradní skupina. Evropský parlament byl v průběhu jednání informován.

Po přijetí rozhodnutí Rady o podpisu dohody dne 16. července 2018 byla dohoda dne 19. října 2018 podepsána v Bruselu.

Tento návrh se týká právního nástroje pro uzavření dohody.

2.PRÁVNÍ STRÁNKA NÁVRHU

2.1.Cíl a obsah dohody

Po uzavření dohod s Indonésií, Filipínami, Vietnamem a Malajsií je dohoda se Singapurem v pořadí pátou dohodou se zemí ASEAN. Nahradí současný právní rámec dohody o spolupráci z roku 1980 uzavřené mezi Evropským hospodářským společenstvím a členskými státy Sdružení národů jihovýchodní Asie.

Dohoda se Singapurem představuje krok k rozšíření politických a hospodářských aktivit EU v jihovýchodní Asii. Vytvoří základ pro účinnější dvoustrannou spolupráci EU a jejích členských států se Singapurem, protože povede k posílení politického dialogu a spolupráce v četných oblastech. 

Dohoda o partnerství a spolupráci obsahuje standardní politická ustanovení EU o lidských právech, Mezinárodním trestním soudu, zbraních hromadného ničení, ručních palných zbraních a lehkých zbraních a boji proti terorismu. Zahrnuje rovněž spolupráci v takových oblastech, jako jsou otázky obchodu a investic, průmyslová politika, zdraví, životní prostředí, změna klimatu, energetika, daně, vzdělávání a kultura, práce, zaměstnanost a sociální věci, věda a technologie a doprava. Dále se týká spolupráce v oblasti práva, svobody a bezpečnosti, tj. právní spolupráce, praní peněz a financování terorismu, organizované trestné činnosti a korupce.

Nedílnou součástí dohody je doplňující ujednání. Smluvní strany jím potvrzují, že si ke dni podpisu této dohody nejsou na základě dostupných objektivních informací vědomy existence žádného právního předpisu druhé strany či jeho uplatňování, které by mohly vést k postupu v případě neplnění dohody.

Dohodu doplňuje dohoda o volném obchodu a dohoda o ochraně investic, které jsou specifickými dohodami, jimiž se uvádějí v účinek obchodní a investiční ustanovení dohody o partnerství a spolupráci a které tvoří nedílnou součást celkových dvoustranných vztahů a společného institucionálního rámce, jak je stanoveno v čl. 9 odst. 2 dohody o partnerství a spolupráci. 

Dohoda stanoví možnost pozastavit používání dohody o partnerství a spolupráci nebo jakékoli zvláštní dohody uvedené v čl. 9 odst. 2 a čl. 43 odst. 3 dohody, pokud dojde k porušení jejích základních prvků, tj. ustanovení o lidských právech a ustanovení o nešíření.

Dohodou se zřizuje smíšený výbor, jehož úkolem je zajistit řádné fungování a provádění dohody.

2.2.Hmotněprávní základ

Jestliže podle judikatury přezkum unijního aktu ukáže, že sleduje dvojí účel nebo že má dvě složky a jeden z těchto účelů nebo jednu z těchto složek je možné označit za hlavní, zatímco druhý účel či druhá složka je pouze vedlejší, musí být akt založen na jediném právním základu, a sice na tom, který je vyžadován hlavním nebo převažujícím účelem nebo složkou. Výjimečně, pokud je prokázáno, že akt naopak sleduje současně několik cílů nebo má několik složek, které jsou neoddělitelně spjaty, aniž je jedna vůči druhé vedlejší, takže jsou použitelná různá ustanovení Smluv, musí být takové opatření založeno na různých odpovídajících právních základech (v tomto smyslu viz rozsudek Soudního dvora ze dne 10. ledna 2006, Komise v. Parlament a Rada, C–178/03, EU:C:2006:4, body 42 a 43, rozsudek Soudního dvora ze dne 11. června 2014, Komise v. Rada, C–377/12, EU:C:2014:1903, bod 34 a rozsudek Soudního dvora ze dne 14. června 2016, Parlament v. Rada, C–263/14, EU:C:2016:435, bod 44).

V tomto konkrétním případě je hlavním účelem či hlavní složkou spolupráce se třetí zemí. Právním základem navrhovaného rozhodnutí by proto měl být článek 212 SFEU.

2.3.Procesněprávní základ

V čl. 218 odst. 6 SFEU se stanoví přijetí rozhodnutí, kterým se dá zmocnění k uzavření dohody. V čl. 218 odst. 8 SFEU se stanoví, že Rada rozhoduje kvalifikovanou většinou kromě případů, které jsou uvedeny v čl. 218 odst. 8 druhém pododstavci SFEU a v nichž Rada rozhoduje jednomyslně. V tomto konkrétním případě proto hlasování probíhá kvalifikovanou většinou.

2.4.Závěr

Právním základem navrhovaného rozhodnutí by měl proto být článek 212 SFEU ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) SFEU. Žádná další ustanovení nejsou jako právní základ nutná 1 .

3.OSTATNÍ PRVKY: NEZBYTNOST NAVRHOVANÉHO ROZHODNUTÍ

V článku 216 SFEU se stanoví, že Unie může uzavřít dohodu s jednou nebo více dalšími zeměmi, stanoví-li tak Smlouvy nebo je-li to nezbytné k dosažení cílů stanovených Smlouvami v rámci politik Unie, je-li to stanoveno právně závazným aktem Unie, nebo se to může dotknout společných pravidel či změnit jejich oblast působnosti.

Smlouvy stanoví uzavírání dohod, jako je dohoda o partnerství a spolupráci, konkrétně v článku 212 SFEU. Kromě toho je uzavření dohody o partnerství a spolupráci nezbytné k dosažení cílů stanovených Smlouvami v rámci politik Unie, mimo jiné v oblastech lidských práv, nešíření zbraní hromadného ničení, boje proti terorismu, boje proti organizované trestné činnosti, proti praní peněz a financování terorismu, v oblastech obchodu, migrace, životního prostředí, energetiky, změny klimatu, dopravy, zaměstnanosti a sociálních věcí, zdraví atd.

2018/0403 (NLE)

Návrh

ROZHODNUTÍ RADY

o uzavření, jménem Evropské unie, Dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Singapurskou republikou na straně druhé

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 212 ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

1)Dne 19. října 2018 byla s výhradou jejího pozdějšího uzavření a v souladu s rozhodnutím Rady 2018/1047 2 podepsána Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Singapurskou republikou na straně druhé (dále jen „dohoda“).

2)    Cílem dohody je vytvořit základ pro účinnější dvoustrannou spolupráci Unie a jejích členských států se Singapurem, protože povede k posílení spolupráce a dialogu v široké škále dvoustranných, regionálních a vícestranných témat a představuje krok k rozšíření politických a hospodářských aktivit Unie v jihovýchodní Asii.

3)Dohoda by měla být schválena jménem Unie,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Singapurskou republikou na straně druhé, společná prohlášení a doplňující ujednání, která tvoří nedílnou součást dohody, se schvalují jménem Unie.

Znění dohody, společná prohlášení a doplňující ujednání se připojují k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady jmenuje osobu nebo osoby zmocněné učinit jménem Unie oznámení uvedené v čl. 49 odst. 1 dohody vyjadřující souhlas Unie s tím, aby byla touto dohodou vázána.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí 3 .

V Bruselu dne

   Za Radu

   předseda/předsedkyně

(1)    Rozsudek Soudního dvora ze dne 11. června 2014, Evropská komise v. Rada Evropské unie, C-377/12, ECLI: EU: C: 2014: 1903 a rozsudek Soudního dvora ze dne 4. září 2018, Evropská komise v. Rada Evropské unie, C-244/17, ECLI:EU:C:2018:662.
(2)    Rozhodnutí Rady (EU) 2018/1047 ze dne 16. července 2018 o podpisu, jménem Unie, Dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Singapurskou republikou na straně druhé (Úř. věst. L 189, 26.7.2018, s. 2).
(3)    Datum vstupu dohody v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.