V Bruselu dne 9.10.2018

COM(2018) 676 final

2018/0347(NLE)

Návrh

NAŘÍZENÍ RADY,

kterým se pro roky 2019 a 2020 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro rybářská plavidla Unie


DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1.SOUVISLOSTI NÁVRHU

Odůvodnění a cíle návrhu

Populace hlubinných druhů ryb jsou rybí populace lovené ve vodách mimo hlavní rybářská loviště kontinentálních šelfů. Nacházejí se na kontinentálních svazích nebo v blízkosti podmořských hor.

Mezinárodní rada pro průzkum moří (ICES) provádí každé dva roky přezkum biologického stavu populací hlubinných druhů. Naposledy vydala doporučení dne 7. června 2018 1 . Doporučení rady ICES uvádí, že rybolovný tlak vůči některým populacím hlubinných druhů uvedených v tomto návrhu je i nadále příliš velký a že v zájmu udržitelnosti by rybolovná práva na tyto populace měla být snížena do doby, než vývoj stavu těchto populací začne vykazovat pozitivní tendenci. Představuje základ k stanovení rybolovných práv pro populace hlubinných druhů ryb v souladu se zásadou obsaženou v čl. 3 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013, podle níž se rozhodování v rámci společné rybářské politiky musí mimo jiné řídit vědeckým poradenstvím.

Obecné souvislosti

Rybolov hlubinných druhů je v Evropské unii regulován od roku 2003, pokud jde o celkové přípustné odlovy (TAC) pro jednotlivé druhy a oblasti i pokud jde o nejvyšší rybolovnou kapacitu v severovýchodním Atlantiku. Pro roky 2017 a 2018 byly celkové přípustné odlovy některých hlubinných druhů ryb stanoveny v nařízení Rady (EU) 2016/2285, kterým se pro roky 2017 a 2018 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro rybářská plavidla Unie 2 .

Stanovení a sdílení rybolovných práv spadá do výlučné pravomoci Unie. Povinnosti týkající se udržitelného využívání živých vodních zdrojů jsou stanoveny v článku 2 nařízení (EU) č. 1380/2013. Zejména čl. 2 odst. 2 uvedeného nařízení zavádí přístup předběžné opatrnosti v oblasti řízení rybolovu (podle definice v čl. 4 odst. 1 bodě 8 uvedeného nařízení) a stanoví, že účelem společné rybářské politiky je obnovení a zachování maximálního udržitelného výnosu (MSY). Podle čl. 16 odst. 4 uvedeného nařízení musí být rybolovná práva stanovena v souladu s cíli uvedenými v čl. 2 odst. 2.

Rybolovná práva by dále měla být stanovena v souladu s mezinárodními dohodami, např. dohodou Organizace spojených národů o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací z roku 1995 (dále jen „dohoda OSN o populacích ryb z roku 1995“). V případech, jsou-li informace neurčité, nespolehlivé nebo nedostatečné, je na místě zejména obezřetnost. Podle čl. 6 odst. 2 dohody OSN o populacích ryb z roku 1995 nesmí být nedostatek odpovídajících vědeckých informací použit jako důvod pro odklad nebo nepřijetí ochranných a řídicích opatření. Navrhované celkové přípustné odlovy se rovněž řídí mezinárodními pokyny Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství pro řízení lovu hlubinných druhů na volném moři z roku 2008, které byly následně potvrzeny Valným shromážděním OSN (rezoluce č. 61/105 z roku 2007, č. 64/72 z roku 2009 a nejnověji č. 70/235 z roku 2015).

Přestože je řada hlubinných populací využívána i dalšími státy provozujícími rybolov, zejména Norskem, Islandem, Faerskými ostrovy, Ruskem a Marokem, a i když je nezbytné dosáhnout dohody o harmonizovaných řídicích opatřeních s těmito státy nebo, pokud se populace ryb vyskytují v mezinárodních vodách, této dohody dosáhnout v rámci Komise pro rybolov v severovýchodním Atlantiku (NEAFC), jsou až do uzavření těchto dohod zapotřebí jednostranná opatření vztahující se na plavidla Evropské unie.

Platné předpisy vztahující se na oblast návrhu

Platné předpisy vztahující se na oblast návrhu jsou stanoveny v nařízení Rady (EU) 2016/2285 a jsou použitelné do 31. prosince 2018. Dále jsou v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2336 stanoveny zvláštní podmínky rybolovu hlubinných populací v severovýchodním Atlantiku.

Evropský parlament a Rada v současnosti projednává návrh víceletého plánu pro západní vody zahrnujícího některé z druhů, na něž se vztahuje toto nařízení.

Soulad s platnými předpisy v této oblasti politiky

Navrhovaná opatření jsou koncipována v souladu s cíli a pravidly společné rybářské politiky a jsou v souladu s politikou udržitelného rozvoje Unie, zejména s nařízením (EU) 2016/2336, kterým se stanoví zvláštní podmínky rybolovu hlubinných populací v severovýchodním Atlantiku.

2.    PRÁVNÍ ZÁKLAD, SUBSIDIARITA A PROPORCIONALITA

Právní základ

Podle čl. 43 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie přijme Rada na návrh Komise „opatření týkající se stanovení a přidělení rybolovných práv“. Tento návrh se omezuje na stanovení a přidělení rybolovných práv a podmínek funkčně spojených s užíváním těchto rybolovných práv.

Proto jsou v tomto návrhu předloženy formou nařízení Rady omezení odlovu komerčně nejvýznamnějších hlubinných druhů ryb ve vodách Unie a mezinárodních vodách severovýchodního Atlantiku pro rybářská plavidla Unie, aby bylo dosaženo cíle společné rybářské politiky provozovat rybolov na úrovni, která je udržitelná hospodářsky, sociálně i z hlediska životního prostředí. Návrh spadá do výlučné pravomoci Unie podle čl. 3 odst. 1 písm. d) Smlouvy o fungování Evropské unie. Zásada subsidiarity se proto neuplatní.

Proporcionalita

Návrh je v souladu se zásadou proporcionality z tohoto důvodu: společná rybářská politika je společnou politikou. Podle čl. 43 odst. 3 SFEU musí Rada přijmout opatření ke stanovení a přidělení rybolovných práv.

S ohledem na čl. 16 odst. 6 nařízení (EU) č. 1380/2013 mohou členské státy přidělit regionům nebo hospodářským subjektům podle čl. 16 odst. 7 a v souladu s kritérii stanovenými v článku 17 rybolovná práva, pokud se na tato práva nevztahuje systém převoditelných koncesí k rybolovu. Členské státy tak mají manévrovací prostor pro rozhodování o tom, jakým způsobem na základě zvoleného sociálně-ekonomického modelu využijí rybolovná práva, která jim byla přidělena.

3.VÝSLEDKY KONZULTACÍ SE ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI A POSOUZENÍ DOPADŮ

Konzultace se zúčastněnými stranami

Návrh byl vypracován na základě zásad a pokynů uvedených ve sdělení Komise o konzultacích k rybolovným právům na rok 2019 3 , v němž jsou vysvětlena stanoviska a záměry Komise týkající se návrhů rybolovných práv na všechny populace v roce 2019 a případně v roce 2020. V souvislosti s tímto sdělením Komise provedla rozsáhlé konzultace se zúčastněnými stranami, občanskou společností, členskými státy a širokou veřejností 4 .

4.ROZPOČTOVÉ DŮSLEDKY

Návrh nemá pro členské státy nové finanční důsledky. Rada toto nařízení přijímá jednou za dva roky, takže jak veřejné, tak soukromé nástroje pro jeho provádění jsou již zavedeny.

5.OSTATNÍ PRVKY

Podrobné vysvětlení konkrétních ustanovení návrhu

Dostupné informace o všech populacích, jichž se návrh týká, neumožňují vědcům plně zhodnotit stav populace co do velikosti populace ani co do úmrtnosti ryb dané rybolovem. Důvodů je celá řada: tyto druhy mají často dlouhý život a dlouhé období dospívání, a proto je velmi obtížné rozdělit jejich populace do věkových tříd a posoudit dopad rybolovu na populaci podle změn v délce nebo věkové struktuře úlovků. Rychlost regenerace populací není známa. Populace jsou rozšířeny v hlubinách, které je z praktických důvodů obtížné zkoumat. Údaje z vědeckých průzkumů často nejsou v důsledku omezeného obchodního významu těchto populací dostupné nebo nepokrývají celou oblast rozšíření. Rybolovné činnosti se na tyto druhy zaměřují pouze zčásti a některé jsou poměrně nové.

Navrhovaná omezení odlovů jsou v souladu se zásadami uvedenými ve výše uvedeném sdělení Komise týkajícím se konzultace k rybolovným právům pro rok 2019. Toto sdělení obsahuje stanoviska Komise ohledně metody stanovení rybolovných práv a při přípravě tohoto návrhu byla ve vztahu k položkám celkových přípustných odlovů (TAC) v něm obsažených tato pravidla respektována. Návrh obsahuje tyto informace:

·případné zohlednění povinnosti vykládky,

·přenesení pravomoci na Portugalsko jako na jediného držitele kvót k TAC pro tkaničnici tmavou v oblasti CECAF,

·oproti nařízení Rady vztahujícímu se na roky 2017 a 2018 5 by již neměl být stanoven TAC pro tkaničnici tmavou v podoblastech ICES 1–4 (Severní moře a Skagerrak) vzhledem k nízkému čerpání kvóty i skutečnosti, že nedochází k cílenému rybolovu této populace,

·oproti nařízení Rady vztahujícímu se na roky 2017 a 2018 by na základě vědeckého poradenství již neměly být stanoveny TAC pro hlavouna tuponosého v podoblastech ICES 1, 2 a 4 (Severní moře) a mníkovce velkookého v podoblastech ICES 1–10, 12 a 14. Z doporučení ICES vyplývá, že zrušením TAC by nevzniklo žádné riziko neudržitelného využívání nebo by toto riziko bylo nízké,

·pokud existuje orientační vědecké doporučení založené na kvalitativní analýze dostupných údajů (i pokud není úplné nebo se částečně zakládá na odborném posudku), mělo by se použít jako základ pro rozhodnutí o celkových přípustných odlovech. Návrh tak obsahuje dvě zvýšení TAC pro rok 2019 s prodloužením do roku 2020, šest snížení TAC pro rok 2019 s prodloužením do roku 2020, jakož i jeden TAC, u něhož se navrhuje snížení jak pro rok 2019, tak pro rok 2020,

·s ohledem na doporučení ICES snižovat rybolovná práva v kombinaci s vysokým čerpáním kvót a zavedením povinnosti vykládky v roce 2019 je vhodné, aby se TAC pro pilonoše rodu Beryx v severovýchodním Atlantiku omezoval pouze na vedlejší úlovky,

·doporučení ICES pro růžichu šedou v podoblastech ICES 6, 7 a 8 (v severozápadních vodách a Biskajském zálivu) představuje nulový odlov v roce 2019 a 2020, neboť vše nasvědčuje tomu, že populace tohoto druhu jsou vyčerpané. Protože se nedá zabránit vedlejším úlovkům, je třeba stanovit TAC pouze pro vedlejší úlovky,

·pro růžichu šedou v podoblasti ICES 10 nebylo dosud pro rok 2020 doporučení ICES poskytnuto. Návrh již sice TAC pro rok 2020 obsahuje, ovšem až Komise obdrží doporučení ICES pro rok 2020, zváží na jeho základě případnou změnu návrhu pro rok 2020,

·opatření pro hlubinné druhy žraloků budou stanovena na základě vědeckého poradenství ICES poté, co bude provedena jeho celková analýza. Vědecké poradenství pro hlubinné druhy žraloků bude zveřejněno dne 5. října 2018,

·odlov červenice obecné a její uchovávání na palubě, překládka a vykládka by měly být nadále zakázány. Její populace jsou vyčerpané a neobnovují se. Rada ICES uvádí, že od roku 2010 neexistuje v severovýchodním Atlantiku žádný cílený rybolov EU.

2018/0347 (NLE)

Návrh

NAŘÍZENÍ RADY,

kterým se pro roky 2019 a 2020 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro rybářská plavidla Unie

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)V čl. 43 odst. 3 Smlouvy se stanoví, že Rada přijme na návrh Komise opatření týkající se stanovení a přidělení rybolovných práv.

(2)V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 6 se požaduje, aby byla s přihlédnutím k dostupnému vědeckému, technickému a ekonomickému poradenství, případně včetně zpráv vypracovaných Vědeckotechnickým a hospodářským výborem pro rybářství (VTHVR), přijata opatření pro zachování zdrojů.

(3)Rada má přijmout opatření ke stanovení a přidělení rybolovných práv, případně včetně některých podmínek, jež jsou s nimi funkčně spojeny. Rybolovná práva by měla být rozdělena mezi jednotlivé členské státy způsobem, který každému členskému státu zajistí relativní stabilitu rybolovných činností pro každou populaci nebo druh rybolovu, s náležitým ohledem na cíle společné rybářské politiky (SRP) stanovené v nařízení (EU) č. 1380/2013.

(4)Celkové přípustné odlovy (TAC) by měly být stanoveny na základě dostupných vědeckých doporučení s ohledem na biologické a sociálně-ekonomické aspekty a současně by měly odvětvím rybolovu zajistit spravedlivé zacházení; rovněž je nezbytné zohlednit názory vyjádřené v konzultacích se zúčastněnými stranami, zejména na jednáních dotčených poradních sborů.

(5)V případech, kdy se TAC určité populace přidělí pouze jednomu členskému státu, je vhodné tento členský stát v souladu s čl. 2 odst. 1 Smlouvy zmocnit, aby určil úroveň tohoto odlovu. Je třeba přijmout ustanovení k zajištění toho, aby při stanovení úrovně TAC dotčený členský stát jednal v naprostém souladu se zásadami a pravidly společné rybářské politiky.

(6)Nařízení Rady (ES) č. 847/96 7 zavedlo dodatečné podmínky pro meziroční řízení TAC, včetně ustanovení o flexibilitě podle článku 3 uvedeného nařízení pro populace, na něž se vztahuje preventivní TAC, a podle článku 4 zmíněného nařízení pro populace, na něž se vztahuje analytický TAC. Podle článku 2 uvedeného nařízení Rada při stanovení TAC rozhodne, na jaké populace se nevztahují články 3 nebo 4 uvedeného nařízení, a to zejména na základě biologického stavu těchto populací. Poměrně nedávno byl ustanovením čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013 u všech populací, na něž se vztahuje povinnost vykládky, zaveden další mechanismus meziroční flexibility. Ve snaze zabránit nadměrně vysoké flexibilitě, jež by ohrozila zásadu racionálního a odpovědného využívání mořských biologických zdrojů, bránila dosažení cílů společné rybářské politiky a zhoršila biologický stav populací, by se články 3 a 4 nařízení (ES) č. 847/96 měly použít na analytický TAC pouze tehdy, pokud není využita meziroční flexibilita stanovená v čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013.

(7)Povinnost vykládky uvedená v článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013 je zaváděna individuálně pro jednotlivé druhy rybolovu. V regionech, na které se vztahuje toto nařízení, by měly být vyloženy všechny druhy, jichž se týká omezení odlovu k 1. lednu 2019. V čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013 se stanoví, že je-li zavedena povinnost vykládky pro určitou rybí populaci, jsou rybolovná práva stanovena s ohledem na to, že ze způsobu stanovení rybolovných práv na základě vykládky se přešlo na způsob stanovení těchto práv na základě úlovků. Nicméně v souladu s čl. 15 odst. 4 až odst. 7 nařízení (EU) č. 1380/2013 jsou uděleny zvláštní výjimky z povinnosti vykládky. Na základě společných doporučení předložených členskými státy a v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1380/2013 Komise přijala při provádění povinnosti vykládky řadu nařízení v přenesené pravomoci, kterými se stanoví zvláštní plány výmětů pro počáteční období nejvýše tří let, které lze prodloužit o další celkové období tří let.

(8)Rybolovná práva by měla být v souladu s mezinárodními dohodami a zásadami, např. s dohodou Organizace spojených národů o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací z roku 1995 8 , a podrobnými zásadami řízení stanovenými v mezinárodních pokynech Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství pro řízení lovu hlubinných druhů na volném moři z roku 2008, podle nichž by měl regulační orgán zejména zvýšit obezřetnost v případech, kdy jsou informace neurčité, nespolehlivé nebo nedostatečné. Nedostatek odpovídajících vědeckých informací by neměl být použit jako důvod pro odklad nebo nepřijetí opatření pro zachování a řízení zdrojů.

(9)S ohledem na doporučení ICES snižovat rybolovná práva v kombinaci s vysokým čerpáním kvót a zavedením povinnosti vykládky v roce 2019 je vhodné, aby TAC pro pilonoše rodu Beryx v podoblastech 3–10, 12 a 14 (Severním moři, severozápadních vodách a jihozápadních vodách) se omezoval pouze na vedlejší úlovky.

(10)Podle doporučení ICES prokazují pozorování omezená na paluby plavidel, že procentní podíl hlavouna severního byl nižší než 1 % vykázaných úlovků hlavouna tuponosého. Na základě výše uvedeného ICES doporučuje, aby již nebyl prováděn cílený lov hlavouna severního a vedlejší úlovky byly započteny do TAC pro hlavouna tuponosého s cílem minimalizovat potenciál pro nesprávné vykazování druhů. ICES uvádí, že existují značné řádové rozdíly (více než desetinásobné) mezi relativními podíly hlavouna tuponosého a hlavouna severního vykazované v oficiálních záznamech o vykládkách a mezi pozorovanými úlovky a vědeckými průzkumy v oblastech, ve kterých se v současnosti lov hlavouna severního provádí. O tomto druhu jsou k dispozici jen velmi omezené informace a některé z vykazovaných údajů o vykládkách považuje ICES za případy nesprávného vykazování druhů. V důsledku toho není možné zjistit přesnou statistiku dosavadního odlovu hlavouna severního. V souladu s vědeckým poradenstvím by proto měly být veškeré vedlejší úlovky hlavouna severního omezeny na 1 % kvóty pro hlavouna tuponosého každého členského státu a do této kvóty započteny. Je-li hlavoun severní považována za pouze vedlejší úlovek hlavouna tuponosého a patří do téhož TAC, nebude již docházet k nesprávnému vykazování.

(11)S ohledem na doporučení ICES je vhodné, aby TAC pro růžichu šedou v podoblastech ICES 6, 7 a 8 (severozápadní vody) byl ponechán pouze jako vedlejší úlovek.

(12)Odlov růžichy šedé byl zaznamenán v příslušných oblastech Výboru pro rybolov ve středovýchodním Atlantiku (CECAF) a Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři (GFCM), které hraničí s podoblastí ICES 9. Vzhledem k tomu, že údaje ICES pro tyto přilehlé podoblasti jsou neúplné, by měl rozsah TAC zůstat omezen na podoblast ICES 9. Nicméně aby se zajistilo, že rozhodnutí v oblasti řízení se učiní podle nejlepšího dostupného základu, byla vypracována ustanovení k vykazování údajů v daných přilehlých podoblastech.

(13)Pro růžichu šedou v podoblasti ICES 10 nebylo poskytnuto doporučení ICES na rok 2020. Nicméně rybolovná práva by měla být stanovena jak pro rok 2019, tak 2020. Při vydání vědeckého doporučení na rok 2020 může být zapotřebí příslušná změna rybolovných práv stanovených nařízením.

(14)Již by neměl být stanoven TAC pro tkaničnici tmavou v podoblastech ICES 1–4 (Severní moře a Skagerrak) vzhledem k nízkému čerpání kvóty i skutečnosti, že nedochází k cílenému rybolovu této populace.

(15)Na základě vědeckého poradenství by již neměly být stanoveny TAC pro hlavouna tuponosého v podoblastech ICES 1, 2 a 4 (Severní moře) a mníkovce velkookého v podoblastech ICES 1–10, 12 a 14. Z doporučení ICES vyplývá, že absencí TAC by nevzniklo žádné riziko neudržitelného využívání nebo by toto riziko bylo nízké.

(16)ICES doporučuje, aby až do roku 2020 nebyl prováděn odlov červenice obecné. Odlov tohoto druhu a jeho uchovávání na palubě, překládku a vykládku je vhodné zakázat, protože tato populace je vyčerpaná a neobnovuje se. ICES připomíná, že od roku 2010 není červenice obecná v severovýchodním Atlantiku plavidly Unie cíleně lovena.

(17)Aby nedošlo k přerušení rybolovných činností a aby byla zajištěna obživa rybářů v Unii, mělo by se toto nařízení použít ode dne 1. ledna 2019. Aby mohly členské státy zajistit včasné uplatňování tohoto nařízení, mělo by vstoupit v platnost okamžitě po vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Tímto nařízením se pro roky 2019 a 2020 stanoví roční rybolovná práva na populace ryb některých hlubinných druhů pro rybářská plavidla Unie ve vodách Unie a v některých vodách mimo Unii, které podléhají omezením odlovů.

Článek 2

Definice

1.    Pro účely tohoto nařízení se použijí definice uvedené v článku 4 nařízení (EU) č. 1380/2013. Kromě toho se rozumí:

a)„celkovým přípustným odlovem (TAC)“:

i) v rybolovu, na nějž se vztahuje povinnost vykládky podle čl. 15 odst. 4 až 7 nařízení (EU) č. 1380/2013, množství ryb, které lze každoročně z každé populace odlovit;

ii) ve všech ostatních druzích rybolovu množství ryb, které lze každoročně z každé populace odlovit;

b)„kvótou“ podíl TAC přidělený Unii nebo členskému státu;

c)„mezinárodními vodami“ vody, které nepodléhají svrchovanosti ani jurisdikci žádného státu;

d)„analytickým posouzením“ kvantitativní posouzení trendů dané populace založené na údajích o biologii a využívání této populace, které mají podle vědeckého přezkumu dostatečnou kvalitu, aby z nich vycházela vědecká doporučení o možnostech budoucích úlovků.

2.    Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice oblastí:

a)„oblastmi ICES“ (Mezinárodní rada pro průzkum moří) se rozumějí zeměpisné oblasti vymezené v příloze III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 218/2009 9 ;

b)„oblastmi CECAF“ (Výbor pro rybolov ve středovýchodním Atlantiku) se rozumějí zeměpisné oblasti vymezené v příloze II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2009 10 .

Článek 3

TAC a jejich rozdělení

TAC pro hlubinné druhy lovené rybářskými plavidly Unie ve vodách Unie nebo v některých vodách mimo Unii a rozdělení těchto TAC mezi členské státy a případně podmínky, které jsou s nimi funkčně spjaty, jsou stanoveny v příloze.

Článek 4

TAC, které určí členské státy

1.    TAC pro tkaničnici tmavou ve vodách oblasti CECAF 34.1.2 určí Portugalsko.

2.    TAC, jejž určí Portugalsko:

a)je v souladu se zásadami a pravidly společné rybářské politiky, zejména se zásadou udržitelného využívání populací; a

b)musí vést:

i) s největší pravděpodobností k využívání populace v souladu s maximálním udržitelným výnosem od roku 2019, je-li k dispozici analytické posouzení; nebo

ii) k využívání populace v souladu s přístupem předběžné opatrnosti v oblasti řízení rybolovu, není-li analytické posouzení k dispozici nebo je-li neúplné.

3.    Při uplatňování tohoto nařízení předloží Portugalsko Komisi do 15. března každého roku tyto informace:

a) přijatý TAC;

b) údaje shromážděné a posouzené Portugalskem, z nichž přijatý TAC vychází;

c) údaje o tom, jakým způsobem je přijatý TAC v souladu s odstavcem 2.

Článek 5

Zvláštní ustanovení o rozdělení rybolovných práv

1.    Rozdělením rybolovných práv mezi členské státy stanoveným v tomto nařízení nejsou dotčeny:

a)výměny provedené podle čl. 16 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013;

b)odpočty a přerozdělení podle článku 37 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 11 ;

c)přerozdělení provedená podle čl. 12 odst. 7 nařízení (EU) 2017/2403 12 ;

d)vykládky dodatečných množství povolené podle článku 3 nařízení (ES) č. 847/96 a podle čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013;

e)množství převedená podle článku 4 nařízení (ES) č. 847/96 a čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013;

f)odpočty provedené podle článků 105, 106 a 107 nařízení (ES) č. 1224/2009.

2.    Pro účely meziročního řízení TAC a kvót stanovených v nařízení (ES) č. 847/96 jsou populace, na které se vztahují preventivní nebo analytické TAC, uvedeny v příloze tohoto nařízení.

3.    Není-li v příloze tohoto nařízení uvedeno jinak, použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 na populace, na které se vztahují preventivní TAC, a čl. 3 odst. 2 a 3 a článek 4 uvedeného nařízení se použije na populace, na které se vztahují analytické TAC.

4.    Články 3 a 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí, pokud členský stát využije meziroční flexibility podle čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013.

Článek 6

Podmínky vykládky úlovků a vedlejších úlovků

1.    Úlovky, které nepodléhají povinnosti vykládky stanovené v článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013, se uchovávají na palubě nebo vykládají pouze tehdy, pokud:

a)byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu, jenž má kvótu, která dosud nebyla vyčerpána, nebo

b)představují tu část kvóty Unie, která nebyla v podobě kvót rozdělena mezi členské státy, a uvedená kvóta Unie není vyčerpána. 

Článek 7

Zákaz

Je zakázáno, aby rybářská plavidla Unie lovila červenici obecnou (Hoplostethus atlanticus) ve vodách Unie a v mezinárodních vodách podoblastí ICES 1–10, 12 a 14 a červenici obecnou odlovenou v uvedené oblasti uchovávala na palubě, překládala nebo vykládala.

Článek 8

Předávání údajů

Předkládají-li členské státy podle článků 33 a 34 nařízení (ES) č. 1224/2009 Komisi údaje vztahující se k vykládkám objemů odlovených populací, použijí kódy populací stanovené v příloze tohoto nařízení.

Článek 9

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. ledna 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne

   Za Radu

   předseda/předsedkyně

(1)    http://www.ices.dk/community/advisory-process/Pages/Latest-Advice.aspx
(2)    Nařízení Rady (EU) 2016/2285 ze dne 12. prosince 2016, kterým se pro roky 2017 a 2018 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro rybářská plavidla Unie a kterým se mění nařízení (EU) 2016/72 (Úř. věst. L 344, 17.12.2016, s. 32).
(3)    Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o aktuálním stavu společné rybářské politiky a konzultací o rybolovných právech na rok 2019 (COM(2018) 452 final).
(4)     https://ec.europa.eu/info/consultations/fishing-opportunities-2019-under-common-fisheries-policy_cs  
(5)    Nařízení Rady (EU) 2016/2285 ze dne 12. prosince 2016, kterým se pro roky 2017 a 2018 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro rybářská plavidla Unie a kterým se mění nařízení (EU) 2016/72 (Úř. věst. L 344, 17.12.2016, s. 32).
(6)    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).
(7)    Nařízení Rady (ES) č. 847/96 ze dne 6. května 1996, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót (Úř. věst. L 115, 9.5.1996, s. 3).
(8)    Dohoda o provedení ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací (Úř. věst. L 189, 3.7.1998, s. 16).
(9)    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 218/2009 ze dne 11. března 2009 o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v severovýchodním Atlantiku (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 70).
(10)    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2009 ze dne 11. března 2009 o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v některých oblastech mimo severní Atlantik (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 1).
(11)    Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).
(12)    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2403 ze dne 12. prosince 2017 o udržitelném řízení vnějšího rybářského loďstva a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 (Úř. věst. L 347, 28.12.2017, s. 81). 

V Bruselu dne 9.10.2018

COM(2018) 676 final

PŘÍLOHA

návrhu nařízení Rady,

kterým se pro roky 2019 a 2020 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro rybářská plavidla Unie


PŘÍLOHA

Není-li uvedeno jinak, představují odkazy na rybolovné oblasti odkazy na oblasti ICES.

ČÁST 1
Definice druhů a skupin druhů

1.    Na seznamu uvedeném v části 2 této přílohy jsou populace ryb vyjmenovány v abecedním pořadí podle latinského názvu druhů; jedinou výjimkou jsou hlubinné druhy žraloků, které jsou uvedeny na začátku tohoto seznamu. Pro účely tohoto nařízení je níže uvedena srovnávací tabulka obecných a latinských názvů:

Obecný název

Třímístný písmenný kód

Vědecký název

Tkaničnice tmavá

BSF

Aphanopus carbo

Pilonoši rodu Beryx

ALF

Beryx spp.

Hlavoun tuponosý

RNG

Coryphaenoides rupestris

Hlavoun severní

RHG

Macrourus berglax

Růžicha šedá

SBR

Pagellus bogaraveo


2.    Pro účely tohoto nařízení se „hlubinnými druhy žraloků“ rozumějí druhy uvedené v tomto seznamu:

Obecný název

Třímístný písmenný kód

Vědecký název

Máčky rodu Apristurus

API

Apristurus spp.

Žralok límcový

HXC

Chlamydoselachus anguineus

Bezkýlovci rodu Centrophorus

CWO

Centrophorus spp.

Světloun bělooký

CYO

Centroscymnus coelolepis

Světloun dlouhonosý

CYP

Centroscymnus crepidater

Světloun grónský

CFB

Centroscyllium fabricii

Bezkýlovec lopatonosý

DCA

Deania calcea

Světloun Bonnaterrův

SCK

Dalatias licha

Světloun velký

ETR

Etmopterus princeps

Světloun trnitý

ETX

Etmopterus spinax

Máčka myší

GAM

Galeus murinus

Žralok šedý

SBL

Hexanchus griseus

Světloun podivný

OXN

Oxynotus paradoxus

Světloun nožozubý

SYR

Scymnodon ringens

Světloun malohlavý

GSK

Somniosus microcephalus

ČÁST 2
Roční rybolovná práva (v tunách živé hmotnosti)

Druh:

Hlubinné druhy žraloků  

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 5, 6, 7, 8 a 9

 

 

 

(DWS/56789-)

Rok

2019

2020

 

Preventivní TAC

Unie

pm

pm

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

TAC

pm

pm

 

 

Druh:

Hlubinné druhy žraloků  

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblasti 10

 

 

 

 

 

(DWS/10-)

Rok

2019

2020

 

Preventivní TAC

Portugalsko

pm

pm

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Unie

pm

pm

TAC

pm

pm

 

 

Druh:

Hlubinné druhy žraloků, Deania hystricosa a Deania profundorum

Oblast:

Mezinárodní vody oblasti 12

 

 

 

 

 

 

(DWS/12INT-)

 

Rok

2019

2020

Preventivní TAC

Irsko

pm

pm

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Španělsko

pm

pm

Francie

pm

pm

Spojené království

pm

pm

Unie

pm

pm

TAC

pm

 

pm

 

 

Druh:

Hlubinné druhy žraloků

Oblast:

 Vody Unie oblastí CECAF 34.1.1, 34.1.2 a 34.2

 

 

 

 

 

 

(DWS/F3412C)

 

Rok

2019

2020

Preventivní TAC 

Unie

pm

pm

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

 

TAC

pm

 

pm

 

Druh:

Tkaničnice tmavá 

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 5, 6, 7 a 12

 

Aphanopus carbo 

(BSF/56712-)

Rok

2019

2020

Preventivní TAC

Německo

27

27

Estonsko

13

13

Irsko

68

68

Španělsko

136

136

Francie

1912

1912

Lotyšsko

89

89

Litva

1

1

Polsko

1

1

Spojené království

136

136

Ostatní

7

(1)

7

(1)

Unie

2390

2390

TAC

2390

2390

(1)

Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.

Druh:

Tkaničnice tmavá 

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 8, 9 a 10

 

Aphanopus carbo 

(BSF/8910-)

Rok

2019

2020

Preventivní TAC

Španělsko

9

9

Francie

22

22

Portugalsko

2801

2801

Unie

2832

2832

TAC

2832

 

2832

 

 

Druh:

Tkaničnice tmavá

Oblast:

 Vody Unie a mezinárodní vody oblasti CECAF 34.1.2

 

Aphanopus carbo 

(BSF/C3412-)

Rok

2019

2020

Preventivní TAC

Použije se článek 4 tohoto nařízení.

Portugalsko

Bude určeno.

Bude určeno.

Unie

Bude určeno.

(1)

Bude určeno.

(1)

TAC

Bude určeno.

(1)

Bude určeno.

(1)

(1)

Stanoveno na úrovni stejného množství, jako je kvóta pro Portugalsko.

Druh:

Pilonoši rodu Beryx 

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 12 a 14

 

Beryx spp. 

(ALF/3X14-)

Rok

2019

2020

Preventivní TAC

Irsko

7(1)

7(1)

Španělsko

51(1)

51(1)

Francie

14(1)

14(1)

Portugalsko

145(1)

145(1)

Spojené království

7(1)

7(1)

Unie

224(1)

224(1)

TAC

224(1)

 

224(1)

 

 

(1)

Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.

Druh:

Hlavoun tuponosý

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblasti 3

 

Coryphaenoides rupestris

 

(RNG/03-)

Rok

2019

2020

Preventivní TAC

Dánsko

48

(1)(2)

48

(1)(2)

Německo

0

(1)(2)

0

(1)(2)

Švédsko

2

(1)(2)

2

(1)(2)

Unie

50

(1)(2)

50

(1)(2)

TAC

50

(1)(2)

50

(1)(2)

(1)

Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov. 

(2)

Cílený lov hlavouna severního není povolen. Vedlejší úlovky hlavouna severního (RHG/03-) musí být započteny do této kvóty. Nesmějí překročit 1 % dané kvóty.

Druh:

Hlavoun tuponosý

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 5b, 6 a 7

 

Coryphaenoides rupestris 

(RNG/5B67-)

Rok

2019

2020

Preventivní TAC

Německo

5

(1)(2)

5

(1)(2)

Estonsko

36

(1)(2)

36

(1)(2)

Irsko

160

(1)(2)

160

(1)(2)

Španělsko

40

(1)(2)

40

(1)(2)

Francie

2028

(1)(2)

2028

(1)(2)

Litva

46

(1)(2)

46

(1)(2)

Polsko

23

(1)(2)

23

(1)(2)

Spojené království

119

(1)(2)

119

(1)(2)

Ostatní

5

(1)(2)(3)

5

(1)(2)(3)

Unie

2462

(1)(2)

2462

(1)(2)

TAC

2462

(1)(2)

2462

(1)(2)

(1)

Nejvýše 10 % každé kvóty může být uloveno ve vodách Unie a mezinárodních vodách oblastí 8, 9, 10, 12 a 14 (RNG/*8X14- pro hlavouna tuponosého; RHG/*8X14- pro vedlejší úlovky hlavouna severního).

(2)

Cílený lov hlavouna severního není povolen. Vedlejší úlovky hlavouna severního (RHG/5B67-) musí být započteny do této kvóty. Nesmějí překročit 1 % dané kvóty.

(3)

Pouze pro vedlejší úlovky. Není povolen cílený rybolov.

.

Druh:

Hlavoun tuponosý

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 8, 9, 10, 12 a 14

 

Coryphaenoides rupestris 

(RNG/8X14-)

Rok

2019

2020

Preventivní TAC

Německo

15

(1)(2)

15

(1)(2)

Irsko

3

(1)(2)

3

(1)(2)

Španělsko

1638

(1)(2)

1638

(1)(2)

Francie

76

(1)(2)

76

(1)(2)

Lotyšsko

26

(1)(2)

26

(1)(2)

Litva

3

(1)(2)

3

(1)(2)

Polsko

513

(1)(2)

513

(1)(2)

Spojené království

7

(1)(2)

7

(1)(2)

Unie

2281

(1)(2)

2281

(1)(2)

TAC

2281

(1)(2)

2281

(1)(2)

(1)

Nejvýše 10 % každé kvóty může být uloveno ve vodách Unie a mezinárodních vodách oblastí 5b, 6, 7 (RNG/*5B67- pro hlavouna tuponosého; RHG/*5B67- pro vedlejší úlovky hlavouna severního).

(2)

Cílený lov hlavouna severního není povolen. Vedlejší úlovky hlavouna severního (RHG/8X14-) musí být započteny do této kvóty. Nesmějí překročit 1 % dané kvóty.

Druh:

Růžicha šedá 

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 6, 7 a 8

 

Pagellus bogaraveo 

(SBR/678-)

Rok

2019

2020

Preventivní TAC

Irsko

3

(1)

2

(1)

Španělsko

84

(1)

68

(1)

Francie

4

(1)

3

(1)

Spojené království

10

(1)

8

(1)

Ostatní

3

(1)

2

(1)

Unie

104

(1)

83

(1)

TAC

104

(1)

83

(1)

(1)

Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.

Druh:

Růžicha šedá 

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblasti 9(1)

 

Pagellus bogaraveo 

(SBR/9-)

Rok

2019

2020

Preventivní TAC

Španělsko

117

117

Portugalsko

32

32

Unie

149

149

TAC

149

149

(1)

Odlovy v oblasti GFCM 37.1.1 se však vykazují (SBR/F3711). Odlovy v oblasti CECAF 34.1.11 se však vykazují (SBR/F34111)..

Druh:

Růžicha šedá 

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblasti 10

 

Pagellus bogaraveo 

(SBR/10-)

Rok

2019

2020

Preventivní TAC

Španělsko

5

5

Portugalsko

566

566

Spojené království

5

5

Unie

576

576

TAC

576

 

576