V Bruselu dne 4.6.2018

COM(2018) 397 final

2018/0220(COD)

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterým se doplňují právní předpisy EU o schvalování typu s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie

(Text s významem pro EHP)


DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1.SOUVISLOSTI NÁVRHU

Odůvodnění a cíle návrhu

Dne 29. března 2017 oznámilo Spojené království svůj záměr vystoupit z Unie podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii. To znamená, že nestanoví-li ratifikovaná dohoda o vystoupení jiné datum, přestane pro Spojené království ode dne 30. března 2019 (dále jen „datum vystoupení“) platit veškeré primární a sekundární právo Unie. Spojené království se poté stane třetí zemí.

S výhradou jakéhokoli přechodného ujednání, které může být obsaženo v možné dohodě o vystoupení, se na Spojené království od data vystoupení již neuplatní legislativní rámec EU upravující schvalování typu pro řadu výrobků, a sice:

·směrnice 2007/46/ES týkající se schvalování typu motorových vozidel a přípojných vozidel (kterou nahradí nařízení, které se použije od 1. září 2020),

·nařízení (EU) č. 168/2013 o schvalování typu dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek,

·nařízení (EU) č. 167/2013 o schvalování typu zemědělských a lesnických vozidel a

·nařízení (EU) 2016/1628 o schvalování typu motorů v nesilničních mobilních strojích.

To rovněž znamená, že schvalovací orgán Spojeného království přestane být schvalovacím orgánem EU a nebude již moci uplatňovat pravomoci a plnit povinnosti schvalovacího orgánu podle právních předpisů EU. Výrobci, kteří v minulosti získali schválení ve Spojeném království, tak budou muset získat nová schválení od schvalovacích orgánů v zemích EU-27, a to i pro výrobky, které se již vyrábějí, aby zajistili pokračující soulad s právními předpisy EU a nepřišli o přístup na trh Unie.

Zatímco právní rámec pro tyto výrobky stanoví procesní požadavky harmonizující způsob udělování schválení typu v EU, pro příslušné výrobce je s ohledem na některá ochranná opatření obtížné přijmout nezbytná opatření k zajištění souladu s právními předpisy a kontinuity činností poté, co acquis EU přestane pro Spojené království platit.

Systém EU schválení typu například výrobcům umožňuje svobodně si vybrat schvalovací orgán, jemuž předloží žádosti o schválení typu. Avšak neumožňuje orgán změnit, jakmile bylo schválení uděleno, a jeden orgán nemůže měnit schválení vydané jiným orgánem. Právní předpisy o schvalování typu rovněž stanoví, že schvalovací orgán může přijímat pouze zkušební protokoly od technických zkušeben, které členský stát, k němuž patří, předtím určil a oznámil Komisi. Dále, základním principem systému schválení typu je, že výrobek může být schválen pouze podle požadavků platných pro nové typy (na rozdíl od nových vozidel) v okamžiku udělení schválení. A konečně, jakmile schvalovací orgán Spojeného království přestane být schvalovacím orgánem EU, nebude moci zajistit shodnost výroby a shodnost v provozu u výrobků, které jsou již v oběhu. Odpovědný schvalovací orgán je též potřeba pro stažení výrobku, který nesplňuje bezpečnostní či environmentální požadavky.

Uvedené problémy vedou ke značné právní nejistotě pro výrobce, kteří jsou držiteli schválení typu vydaných ve Spojeném království. Tento návrh se je snaží řešit dočasnou a velice cílenou úpravou stávajících předpisů tak, aby dotčení výrobci mohli získat nová schválení v zemích EU-27, která nahradí stávající schválení typu výrobků vydaná ve Spojeném království. Návrh:

·výslovně povoluje dotčeným výrobcům podat žádost o nové schválení stávajících typů u schvalovacího orgánu v některé zemi EU-27,

·povoluje, aby zkoušky, z nichž vycházejí schválení typu vydaná ve Spojeném království, nemusely být opakovány, protože technická zkušebna nebyla předtím určena a oznámena schvalovacím orgánem v zemi EU-27,

·stanoví, že takové schválení lze udělit, pokud jsou splněny požadavky na nová vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky spíše než požadavky na nové typy,

·navrhuje poskytnout pomoc s určením nových schvalovacích orgánů pro ty výrobky, které byly před vystoupením již na trhu, aby se zamezilo tomu, že žádný orgán nebude odpovídat za provádění kontrol shodnosti v provozu nebo za případné vydání pokynu ke stažení výrobku v budoucnosti.

Ustanovení navržená v návrhu nezmírní požadavky týkající se bezpečnosti vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků nebo jejich vlivu na životní prostředí. Neposkytne výrobcům, kteří jsou držiteli schválení typu vydaných ve Spojeném království, žádné výhody v porovnání s výrobci se schváleními typu vydanými v zemi EU-27. Naopak, iniciativa jednoduše povolí výrobcům pokračovat ve výrobě svých výrobků v souladu s platnými zákonnými požadavky, aniž by museli stávající výrobu přerušit, což by mohlo mít významný sociální a ekonomický dopad. Tím, že iniciativa výrobcům usnadní dosažení souladu s právem EU, zajistí rovněž ochranu spotřebitelů a občanů.

Soulad s platnými předpisy v této oblasti politiky

Tento návrh bude představovat zvláštní právo ke čtyřem aktům uvedeným v oblasti působnosti návrhu pouze do té míry, do jaké se od nich odchyluje; obecná ustanovení uvedených aktů jinak zůstanou v platnosti. Tento návrh je tudíž plně v souladu s platnými právními předpisy.

Soulad s ostatními politikami Unie

Tento návrh je plně v souladu se zmocněním Rady k jednání se Spojeným královstvím o jeho vystoupení z Unie.

2.PRÁVNÍ ZÁKLAD, SUBSIDIARITA A PROPORCIONALITA

Právní základ

Právním základem návrhu je článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

Subsidiarita (v případě nevýlučné pravomoci)

Jelikož navrhovaný akt by doplnil čtyři akty Unie a změnil jejich obsah, bylo by možné toho dosáhnout pouze opatřením na úrovni Unie a nikoli opatřením na úrovni členských států.

Proporcionalita

Návrh se považuje za přiměřený, jelikož stanoví nezbytnou právní změnu a zároveň nepřekračuje meze toho, co je nezbytné ke splnění cílů umožnit výrobcům, kteří jsou držiteli schválení typu vydaných ve Spojeném království, aby zajistili soulad s právními předpisy o schvalování typu. Stanoví nezbytné právní podmínky pro zachování v rámci možností rovných podmínek mezi výrobci.

 Volba nástroje

Vzhledem k tomu, že akt definuje zvláštní pravidla, která řeší velmi specifickou a jednorázovou situaci, výjimečně nebude uvedené akty měnit, ale uplatní se jako samostatný akt po omezenou dobu. Jelikož tři z dotčených aktů jsou nařízení a jeden je směrnice (kterou brzy nahradí nařízení, jež se použije od 1. září 2020), zdá se, že nařízení je jedinou vhodnou formou aktu, který členským státům umožňuje odchýlit se od jinak platných příslušných obecných pravidel. Nařízení také nejlépe řeší naléhavý charakter dané záležitosti.

3.VÝSLEDKY HODNOCENÍ EX POST, KONZULTACÍ SE ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI A POSOUZENÍ DOPADŮ

Hodnocení ex post / kontroly účelnosti platných právních předpisů

Nevztahuje se na tento návrh.

Konzultace se zúčastněnými stranami

Problémy týkající se schválení typu spojené s vystoupením Spojeného království z EU byly nadneseny a projednávány na několika zasedáních s členskými státy. Komisi na ně upozornili také výrobci a sdružení, která je zastupují.

Zúčastněné subjekty měly možnost poskytnout zpětnou vazbu k této iniciativě prostřednictvím portálu pro zlepšování právní úpravy („Podělte se o svůj názor“), který provozuje Evropská komise.

Během období shromažďování zpětné vazby od 26. dubna 2018 do 10. května 2018 poskytlo připomínky patnáct zúčastněných stran, z toho devět evropských sdružení zúčastněných stran, tři sdružení ze Spojeného království, dva výrobci a jeden občan. Zúčastněné strany celkově oceňovaly záměr zajistit větší právní jistotu. Několik připomínek se týkalo otázek horizontální povahy pro všechny typy výrobků, probíhajících jednání o dohodě o vystoupení a budoucího vztahu Unie se Spojeným královstvím. Zpětná vazba byla v příslušných případech při přípravě návrhu zohledněna.

Sběr a využití výsledků odborných konzultací

Ústní a písemná zpětná vazba výrobců a členských států, viz výše.

Právní analýza právních předpisů o schvalování typu, která je základem pro dvě oznámení zúčastněným subjektům: pokyny pro zúčastněné subjekty týkající se dopadu na schvalování typu motorových vozidel ze dne 8. února 2018 a  pokyny pro zúčastněné subjekty týkající se dopadu na schvalování typu některých vozidel a motorů ze dne 28. března 2018.

Posouzení dopadů

Nevztahuje se na tento návrh.

Základní práva

Tento návrh nemá žádné důsledky z hlediska ochrany základních práv.

4.ROZPOČTOVÉ DŮSLEDKY

Nevztahuje se na tento návrh.

5.OSTATNÍ PRVKY

Plány provádění a způsob monitorování, hodnocení a podávání zpráv

Nevztahuje se na tento návrh.

2018/0220 (COD)

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterým se doplňují právní předpisy EU o schvalování typu s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru,

v souladu s řádným legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)Dne 29. března 2017 oznámilo Spojené království svůj záměr vystoupit z Unie podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii. To znamená, že pokud ratifikovaná smlouva o vystoupení nebo Evropská rada po dohodě se Spojeným královstvím jednomyslně nestanoví jiné datum, právo Unie přestane pro Spojené království platit dne 30. března 2019. Spojené království se poté stane třetí zemí.

(2)Komplexní legislativní rámec EU v oblasti schvalování typu byl vytvořen směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES 1 , nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 2 , nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 3 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628 4 .

(3)Uvedené akty stanoví, že si výrobci mohou zvolit orgán, od něhož získají schválení typu, které jim umožňuje uvádět výrobky na trh ve všech členských státech.

(4)Kdyby nebyla přijata zvláštní ustanovení, schválení typu udělená v minulosti schvalovacím orgánem Spojeného království by v důsledku vystoupení Spojeného království z Unie již nemohla zajistit přístup na trh Unie. Držiteli takových schválení jsou i výrobci usazení v jiných členských státech než ve Spojeném království. Jelikož vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky, pro něž bylo uděleno schválení typu ve Spojeném království, mohou být uváděny na trh Unie, dokud právo Unie nepřestane pro Spojené království a ve Spojeném království platit, je nezbytné stanovit zvláštní ustanovení pro účely usnadnění uvádění těchto výrobků na trh Unie po uvedeném datu.

(5)Právní předpisy Unie v současné době nestanoví možnost opětovného schválení typů, které již byly schváleny v jiném členském státě Unie. Výrobci by však měli být schopni pokračovat ve výrobě vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků předtím založených na schváleních typu udělených ve Spojeném království a nadále tyto výrobky uvádět na trh Unie. Proto je nezbytné povolit výrobcům získání nových schválení od orgánů v jiných členských státech Unie než ve Spojeném království.

(6)Toto nařízení by mělo rovněž zajistit, aby výrobci nadále měli co možná největší volnost, pokud jde o volbu nového schvalovacího orgánu. Uvedená volba výrobce by zejména neměla být podmíněna souhlasem schvalovacího orgánu Spojeného království či existencí jakýchkoli dohod mezi schvalovacím orgánem Spojeného království a novým schvalovacím orgánem.

(7)V zájmu zajištění nezbytné právní jistoty pro všechny dotčené zúčastněné subjekty a rovných podmínek pro výrobce je nezbytné transparentně stanovit rovné podmínky platné ve všech členských státech.

(8)Aby bylo možné pokračovat ve výrobě a nadále uvádět na trh vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky, měly by být požadavky, které musí tyto typy splnit, aby je mohl orgán jiného členského státu Unie než Spojeného království schválit, totožné s požadavky, které se uplatní na uvádění nových vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků na trh, a nikoli s požadavky, které se uplatní na nové typy.

(9)Požadavky na nová vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky stejně tak platí pro výrobce, kteří jsou držiteli schválení typu uděleného jinými členskými státy než Spojeným královstvím. Cílem stanovení stejných požadavků pro schvalování typů podle tohoto nařízení a pro uvádění nových vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků na trh tudíž je zajistit rovné zacházení jak s výrobci dotčenými vystoupením Spojeného království z Unie, tak s výrobci, kteří jsou držiteli schválení typu udělených jinými členskými státy než Spojeným královstvím.

(10)Žádné ustanovení tohoto nařízení by výrobci vozidla nemělo bránit dobrovolně požádat v Unii o schválení typu vozidla, který byl předtím schválen ve Spojeném království, a to při splnění určitých požadavků, které se použití pro nové typy systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků, jestliže typ vozidla jinak zůstává totožný s typem schváleným ve Spojeném království.

(11)Žádosti o schválení typů vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků, které jsou zbrusu nové, by neměly spadat do oblasti působnosti tohoto nařízení.

(12)Mělo by být možné, aby schválení typu udělená na základě tohoto nařízení vycházela ze zkušebních protokolů, které již byly předloženy pro účely obdržení schválení ve Spojeném království, pokud se požadavky, na nichž jsou takové zkušební protokoly založené, nezměnily. Aby bylo možné zkušební protokoly vydané technickou zkušebnou oznámenou Spojeným královstvím takto dále používat, mělo by toto nařízení stanovit výjimku z požadavku, že technickou zkušebnu určí orgán, který uděluje schválení typu a byl oznámen Komisi. Aby bylo rovněž zahrnuto období poté, co právo Unie přestane pro Spojené království a ve Spojeném království platit, mělo by toto nařízení též stanovit výjimku ze zvláštních požadavků týkajících se určení a oznámení technických zkušeben ve třetích zemích.

(13)Jelikož schvalovací orgány plně odpovídají za nová schválení, která udělí, měly by mít zároveň možnost rozhodnout o vyžádání provedení nových zkoušek v souvislosti s jakýmkoli prvkem schválení, který považují za vhodný.

(14)Nestanoví-li tento akt jinak, obecná pravidla týkající se EU schválení typu by měla zůstat v platnosti.

(15)Mělo by být přihlédnuto k tomu, že úloha připisovaná schvalovacím orgánům nekončí výrobou vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku či jejich uvedením na trh, ale pokračuje několik let po uvedení těchto výrobků na trh. To platí zejména s ohledem na povinnosti týkající se shodnosti v provozu vozidel spadající do oblasti působnosti směrnice 2007/46/ES a na povinnosti týkající se poskytování informací o opravách a údržbě a případného stažení vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků spadajících do oblasti působnosti směrnice 2007/46/ES, nařízení (EU) č. 167/2013, nařízení (EU) č. 168/2013 nebo nařízení (EU) 2016/1628. Proto je nezbytné, aby orgán udělující schválení typu v souladu s tímto nařízením převzal tyto povinnosti také v souvislosti s vozidly, systémy, konstrukčními částmi a samostatnými technickými celky založenými na stejném typu, které již byly uvedeny na trh v Unii na základě schválení typu uděleného ve Spojeném království, aby bylo zajištěno, že existuje odpovědný schvalovací orgán.

(16)Ze stejných důvodů je rovněž nezbytné, aby schvalovací orgán Unie převzal určité povinnosti v souvislosti s vozidly, systémy, konstrukčními částmi a samostatnými technickými celky, které byly uvedeny na trh v Unii na základě schválení typu udělených Spojeným královstvím, jejichž platnost již skončila v souladu s článkem 17 směrnice 2007/46/ES, článkem 32 nařízení (EU) č. 167/2013, článkem 37 nařízení (EU) č. 168/2013 nebo článkem 30 nařízení (EU) 2016/1628 nebo pro něž se nežádá o schválení typu podle tohoto nařízení. Aby bylo zajištěno, že existuje odpovědný schvalovací orgán, měli by být výrobci povinni požádat orgán schvalující typy již dříve schválené ve Spojeném království o převzetí povinností týkajících se stahování výrobků, informací o opravách a údržbě a kontrol shodnosti v provozu v souvislosti s příslušnými vozidly, systémy, konstrukčními částmi a samostatnými technickými celky, které vycházejí z jiných typů a již byly uvedeny na trh Unie. V zájmu omezení rozsahu povinností, které na sebe přebírá schvalovací orgán Unie, by se dotčené povinnosti měly týkat pouze výrobků založených na schváleních typu, která byla vydána ve Spojeném království po 1. lednu 2008.

(17)Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž doplnění směrnice 2007/46/ES, nařízení (EU) č. 167/2013, nařízení (EU) č. 168/2013 a nařízení (EU) 2016/1628 zvláštními pravidly týkajícími se vystoupení Spojeného království z Unie, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jej z důvodu rozsahu nebo účinků těchto pravidel může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení uvedeného cíle.

(18)Aby výrobci mohli přijmout nezbytná opatření, aby se bez odkladu připravili na vystoupení Spojeného království z Unie v souvislosti s právními předpisy upravujícími schvalování typu, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost třetí den po vyhlášení,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Předmět

Toto nařízení doplňuje směrnici 2007/46/ES, nařízení (EU) č. 167/2013, nařízení (EU) č. 168/2013 a nařízení (EU) 2016/1628 stanovením zvláštních ustanovení pro EU schválení typu a pro uvádění vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků, k nimž schválení typu vydal schvalovací orgán Spojeného království přede dnem, kdy právo Unie přestane pro Spojené království a ve Spojeném království platit (dále jen „schvalovací orgán Spojeného království“), na trh.

Článek 2
Oblast působnosti

1. Toto nařízení se použije na vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky, které spadají do oblasti působnosti směrnice 2007/46/ES, nařízení (EU) č. 167/2013, nařízení (EU) č. 168/2013 nebo nařízení (EU) 2016/1628 a k nimž schválení typu vydal schvalovací orgán Spojeného království na základě uvedených aktů nebo jakéhokoli aktu uvedeného v příloze IV směrnice 2007/46/ES či jakéhokoli aktu těmito akty zrušeného.

2. Odkazy na samostatné technické celky v tomto nařízení zahrnují odkazy na motory v souladu s nařízením (EU) 2016/1628.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

1)    „schvalovacím orgánem Unie“ se rozumí schvalovací orgán jiného členského státu než Spojeného království;

2)    „schválením typu vydaným ve Spojeném království“ se rozumí EU nebo ES schválení typu udělené schvalovacím orgánem Spojeného království;

3)    „unijním schválením typu“ se rozumí EU schválení typu udělené schvalovacím orgánem Unie v souladu s tímto nařízením.

Článek 4

Žádost o unijní schválení typu

 

1. Odchylně od čl. 6 odst. 6 směrnice 2007/46/ES, čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) č. 167/2013, čl. 26 odst. 2 nařízení (EU) č. 168/2013 a čl. 20 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1628 výrobce, který je držitelem schválení typu vydaného ve Spojeném království, jehož platnost neskončila v souladu s článkem 17 směrnice 2007/46/ES, článkem 32 nařízení (EU) č. 167/2013, článkem 37 nařízení (EU) č. 168/2013 nebo článkem 30 nařízení (EU) 2016/1628, může přede dnem, kdy právo Unie přestane pro Spojené království a ve Spojeném království platit, podat žádost ke schvalovacímu orgánu Unie o unijní schválení téhož typu.

2. Aby bylo možné typ schválit, musí splňovat přinejmenším požadavky pro uvedení na trh, registraci nebo uvedení do provozu stanovené pro nová vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky platné v okamžiku, kdy unijní schválení typu nabude účinnosti.

3. V případě podání žádosti podle odstavce 1 výrobce odpovídá za uhrazení příslušných poplatků k pokrytí jakýchkoli nákladů vzniklých na základě výkonu pravomocí a plnění povinností schvalovacího orgánu Unie v souvislosti s unijním schválením typu.

Článek 5

Podmínky pro udělení unijního schválení typu a jeho účinky

1. Odchylně od čl. 8 odst. 2, čl. 9 odst. 1 písm. a) a čl. 10 odst. 1 a 2 směrnice 2007/46/ES, čl. 6 odst. 2 nařízení (EU) č. 167/2013, čl. 7 odst. 2 a článku 18 nařízení (EU) č. 168/2013 a čl. 6 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1628 může schvalovací orgán Unie, který obdržel žádost v souladu s článkem 4 tohoto nařízení, udělit unijní schválení typu vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, pokud daný typ splňuje v okamžiku, kdy schválení nabude účinnosti, alespoň požadavky platné pro uvedení na trh, registraci nebo uvedení do provozu nových vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků.

2. Pokud se neuplatní žádné nové požadavky a aniž je dotčen odstavec 3, může být unijní schválení typu uděleno na základě týchž zkušebních protokolů, které byly předtím použity pro udělení schválení typu vydaného ve Spojeném království v souladu s platnými ustanoveními bez ohledu na to, zda technickou zkušebnu, která zkušební protokol vydala, určil a oznámil členský stát unijního schválení typu v souladu se směrnicí 2007/46/ES, nařízením (EU) č. 167/2013, nařízením (EU) č. 168/2013 nebo nařízením (EU) 2016/1628, i poté, co právo Unie přestane platit pro Spojené království a ve Spojeném království.

3. Před udělením unijního schválení typu může schvalovací orgán Unie požádat o zopakování určitých zkoušek. V takovém případě musí zkoušku provést technická zkušebna, kterou určil a oznámil členský stát schvalovacího orgánu Unie v souladu se směrnicí 2007/46/ES, nařízením (EU) č. 167/2013, nařízením (EU) č. 168/213 nebo nařízením (EU) 2016/1628.

4. Typ schválený v souladu s odstavcem 1 obdrží certifikát EU schválení typu s číslem, které sestává z rozlišovacího čísla členského státu, jehož schvalovací orgán unijní schválení typu vydal, a čísla platného aktu uvedeného v čl. 2 odst. 1. Zahrnuje také číslo posledního pozměňovacího aktu obsahujícího požadavky na schválení typu, v souladu s nímž se unijní schválení typu uděluje. V případě vozidel se v certifikátu schválení typu a prohlášení o shodě v oddílu „Poznámky“ uvede „Číslo dřívějšího schválení typu“ a číslo certifikátu schválení typu obdrženého po schválení typu ve Spojeném království. V případě systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků se v certifikátu schválení typu uvede „Označení dřívějšího schválení typu“ a odkaz na označení obdržené po schválení typu ve Spojeném království.

5. Unijní schválení typu nabývá účinnosti dnem udělení nebo k pozdějšímu dni, který stanoví. Platnost schválení typu vydaného ve Spojeném království končí nejpozději v den, kdy unijní schválení typu nabude účinnosti.

6. Unijní schválení typu se považuje za ES nebo EU schválení typu ve smyslu směrnice 2007/46/ES nebo jakéhokoli aktu uvedeného v příloze IV uvedené směrnice, nařízení (EU) č. 167/2013, nařízení (EU) č. 168/2013 nebo nařízení (EU) 2016/1628. Všechna ustanovení uvedených aktů, která toto nařízení nemění, se použijí i nadále. Schvalovací orgán Unie přebírá plnou odpovědnost za povinnosti spojené s unijním schválením typu.

Schvalovací orgán Unie rovněž od data nabytí účinnosti unijního schválení typu uplatňuje veškeré pravomoci a plní veškeré povinnosti schvalovacího orgánu Spojeného království, pokud jde o všechna vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky vyrobené na základě schválení typu vydaného ve Spojeném království, které již byly uvedeny na trh, registrovány nebo uvedeny do provozu v Unii. To nezahrnuje právní odpovědnost za jakékoli kroky či opomenutí schvalovacího orgánu Spojeného království.

Článek 6

Schvalovací orgán Unie odpovědný za vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky typů, které nebyly schváleny podle tohoto nařízení

1. Při podání žádosti o schválení typu podle článku 4 výrobce požádá dotčený schvalovací orgán Unie, aby převzal povinnosti schvalovacího orgánu Spojeného království spojené s vozidly, systémy, konstrukčními částmi nebo samostatnými technickými celky uvedenými na trh, registrovanými nebo uvedenými do provozu v Unii na základě schválení typu vydaných ve Spojeném království, která pozbyla platnosti v souladu s článkem 17 směrnice 2007/46/ES, článkem 32 nařízení (EU) č. 167/2013, článkem 37 nařízení (EU) č. 168/2013 nebo článkem 30 nařízení (EU) 2016/1628 nebo pro která se nežádá o unijní schválení typu v souladu s článkem 5 tohoto nařízení.

Tuto žádost je třeba učinit pro všechna vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky založené na schváleních typu vydaných ve Spojeném království, jichž je výrobce držitelem a která byla udělena po 1. lednu 2008, pokud výrobce schvalovacímu orgánu Unie nepředloží důkaz, že má uzavřenou dohodu s jiným schvalovacím orgánem Unie, která se vztahuje na uvedená vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky.

2. Schvalovací orgán Unie může udělit unijní schválení typu v souladu s článkem 5 pouze poté, co přijal žádost učiněnou v souladu s odstavcem 1 a výrobce souhlasil, že uhradí náklady, které schvalovacímu orgánu Unie případně vzniknou v důsledku výkonu pravomocí a plnění povinností orgánu v souvislosti s dotčenými vozidly, systémy, konstrukčními částmi a samostatnými technickými celky.

3. Jakmile schvalovací orgán Unie přijme žádost uvedenou v odstavci 1 a vydá unijní schválení typu v souladu s článkem 5, vykonává všechny pravomoci a plní všechny povinnosti schvalovacího orgánu Spojeného království v souvislosti se všemi vozidly, systémy, konstrukčními částmi nebo samostatnými technickými celky vyrobenými na základě schválení typu vydaných ve Spojeném království uvedených v odstavci 1, pokud jde o stahování výrobků, informace o opravách a údržbě a kontroly shodnosti v provozu. To nezahrnuje právní odpovědnost za jakékoli kroky či opomenutí schvalovacího orgánu Spojeného království.

4. Schvalovací orgán Unie informuje schvalovací orgány ostatních členských států a Komisi o typech, u nichž souhlasil s převzetím povinností schvalovacího orgánu Spojeného království v souladu s odstavcem 1.

Článek 7

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament    Za Radu

předseda/předsedkyně    předseda/předsedkyně

(1)    Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (Úř. věst. L 261, 9.10.2007, s. 1).
(2)    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly (Úř. věst. L 60, 2.3.2013, s. 1).
(3)    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 ze dne 15. ledna 2013 o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly (Úř. věst. L 60, 2.3.2013, s. 52).
(4)    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628 ze dne 14. září 2016 o požadavcích na mezní hodnoty emisí plynných a tuhých znečišťujících látek a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích, o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 a (EU) č. 167/2013 a o změně a zrušení směrnice 97/68/ES (Úř. věst. L 252, 16.9.2016, s. 53).