7.12.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 441/31


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.9187 – Autolaunch/Beijing Electric Vehicle Co/JVs)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2018/C 441/09)

1.   

Komise dne 23. listopadu 2018 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1).

Toto oznámení se týká těchto podniků:

Autolaunch Ltd. („Autolaunch“) (Irsko), kontrolovaného podnikem Magna International Inc. („Magna“),

Beijing Electric Vehicle Co., Ltd. („BJEV“) (Čína), patřícího do skupiny Beijing Automotive Group Co., Ltd. („BAIC Group“),

Magna Blue Sky NEV Technology (Zhenjiang) Co., Ltd. („Tech-JV“),

Blue Sky NEV Manufacturing Co., Ltd. („CM-JV“).

Podniky Autolaunch a BJEV získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) a čl. 3 odst. 4 nařízení o spojování společnou kontrolu nad podniky Tech-JV a CM-JV.

Spojení se uskutečňuje nákupem podílů.

2.   

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podnik Autolaunch vyrábí nářadí a poskytuje související služby. Je to 100 % vlastněná dceřiná společnost podniku Cosma Tooling Ireland Unlimited, jehož přímým vlastníkem je podnik Magna, globální dodavatel pro automobilový průmysl,

podnik BJEV je činný zejména v oblastech integrace a zajišťování souladu systémů vozidel, výroby a vývoje systémů ovládání vozidel, elektrických hnacích systémů a výhradně elektrických systémů osobní dopravy. Podnik BJEV je dceřinou společností ve stoprocentním vlastnictví skupiny BAIC Group.

Podnik Tech-JV bude působit v oblasti poskytování inženýrských služeb pro elektrická osobní vozidla typu blade a podnik CM-JV bude působit v oblasti výroby a dodávek elektrických osobních vozidel typu blade v Číně.

3.   

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.   

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Je třeba vždy uvést toto číslo jednací:

M.9187 – Autolaunch/Beijing Electric Vehicle Co/JVs

Připomínky lze Komisi zaslat e-mailem, faxem nebo poštou. Použijte tyto kontaktní informace:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštovní adresa:

Commission européenne/Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 366, 14.12.2013, s. 5.