31.10.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 395/19


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.9077 – PSPIB / Brookfield / QuadReal / BREP Brazil / Brookfield Brazil Retail)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2018/C 395/04)

1.   

Komise dne 23. října 2018 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1).

Toto oznámení se týká těchto podniků:

Public Sector Pension Investment Board („PSPIB“, Kanada),

Brookfield Asset Management Inc („Brookfield“, Kanada),

QuadReal Property Group Limited Partnership („QuadReal“, Kanada), kontrolovaného podnikem British Columbia Investment Management Corporation („BCI“, Kanada),

BREP Brazil Private Limited („BREP“, Singapur), kontrolovaného podnikem GIC Realty Private Limited („GIC Realty“, Singapur),

Brookfield Brazil Retail Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia („Brookfield Brazil Retail Fund“, Brazílie).

Podniky PSPIB, Brookfield, QuadReal a BREP získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) a odst. 4 nařízení o spojování společnou kontrolu nad podnikem Brookfield Brazil Retail Fund, který je v současnosti kontrolován podnikem Brookfield.

Spojení se uskutečňuje na základě smlouvy.

2.   

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

—   podniku PSPIB: správce penzijních investičních fondů s globálním diverzifikovaným portfoliem akcií, obligací a jiných cenných papírů s pevným výnosem, jakož i investic do soukromého kapitálu, nemovitostí, infrastruktury, přírodních zdrojů a soukromých dluhopisů,

—   podniku Brookfield: investice do nemovitostí, infrastruktury, energie z obnovitelných zdrojů a soukromého kapitálu,

—   podniku QuadReal: správa nemovitých aktiv a související služby pro podnik British Columbia Investment Management Corporation,

—   podniku BREP: vlastnictví nemovitých aktiv držených podnikem GIC Realty jménem singapurské vlády,

—   podniku Brookfield Brazil Retail Fund: nepřímo vlastní a provozuje nákupní centra v Brazílii.

3.   

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.   

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Je třeba vždy uvést toto číslo jednací:

M.9077 – PSPIB / PSPIB / Brookfield / QuadReal / BREP Brazil / Brookfield Brazil Retail

Připomínky lze Komisi zaslat e-mailem, faxem nebo poštou. Použijte tyto kontaktní informace:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 229 64301

Poštovní adresa:

Commission européenne / Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 366, 14.12.2013, s. 5.