5.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 82/4


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.8772 – Borealis/NOVA Chemicals/Total/JV)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2018/C 82/04)

1.

Komise dne 23. února 2018 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1).

Toto oznámení se týká těchto podniků:

Borealis AG („Borealis“, Rakousko), jenž je společně kontrolován podniky Mubadala Investment Company („Mubadala“, Abú Dhabí) a OMV AG (Rakousko),

NOVA Chemicals Corporation („NOVA“, Kanada), ve stoprocentním vlastnictví podniku Mubadala,

Total SA („Total“, Francie) a

Bayport Polymers LLC („společný podnik“, USA).

Podniky Borealis, Nova and Total získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) a odst. 4 nařízení o spojování společnou kontrolu nad společným podnikem.

Spojení se uskutečňuje nákupem podílů v nově založené společnosti představující společný podnik.

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

—   podniku Borealis: výroba a distribuce polyolefinu, základních chemických látek a hnojiv,

—   podniku NOVA: výroba a prodej etylénu, polyetylénu, styrénu a jejich druhotných produktů,

—   podniku Total: působí v odvětví ropy a zemního plynu a dalších energetických odvětvích,

—   společného podniku: výroba polyetylénu a jeho uvádění na trh.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Je třeba vždy uvést toto číslo jednací:

M.8772 – Borealis/NOVA Chemicals/Total/JV

Připomínky lze Komisi zaslat e-mailem, faxem nebo poštou. Použijte tyto kontaktní informace:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Poštovní adresa:

Commission européenne/Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 366, 14.12.2013, s. 5.