16.1.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 14/13


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.8693 – EDF/Canadian Solar/JV)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2018/C 14/10)

1.

Komise dne 9. ledna 2018 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1).

Toto oznámení se týká těchto podniků:

Canadian Solar Inc („Canadian Solar“, Kanada),

EDF ENR PWT („EDF ENR“, Francie) patřícího do skupiny EDF (Francie),

nově vytvořený společný podnik Newco (Francie).

Podniky Canadian Solar a EDF ENR získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) a čl. 3 odst. 4 nařízení o spojování společnou kontrolu nad podnikem Newco.

Spojení se uskutečňuje nákupem podílů v nově založené společnosti představující společný podnik.

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku EDF ENR: stoprocentní nepřímá dceřiná společnost skupiny EDF, energetická společnost činná ve výrobě elektřiny, velkoobchodních dodávkách, přenosu a distribuci elektřiny a v maloobchodních dodávkách elektřiny. Specializuje se na výrobu fotovoltaických ingotů, panelů, waferů, článků a modulů,

podniku Canadian Solar: celosvětově činný ve výrobě a dodávkách fotovoltaických modulů a v projekci, konstrukci, provozu a v údržbě fotovoltaických projektů.

Newco bude projektovat, vyrábět prodávat solární ingoty, panely a wafery.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Je třeba vždy uvést toto číslo jednací:

M.8693 – EDF/Canadian Solar/JV

Připomínky lze Komisi zaslat e-mailem, faxem nebo poštou. Použijte tyto kontaktní informace:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Poštovní adresa:

Commission européenne/Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 366, 14.12.2013, s. 5.