V Bruselu dne 30.11.2018

COM(2018) 900 final

Druhý NÁVRH souhrnného rozpočtu
Evropské unie
na rozpočtový rok 2019

OBECNÝ ÚVOD


DOKUMENTY

       

Druhý NÁVRH souhrnného rozpočtu
Evropské unie
na rozpočtový rok 2019

OBECNÝ ÚVOD

NÁVRH SOUHRNNÉHO ROZPOČTU NA ROK 2019

VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ

S ohledem na:

Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 314 této smlouvy, ve spojení se Smlouvou o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s článkem 106a této smlouvy,

nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 1 (dále jen „nařízení o víceletém finančním rámci“), a zejména článek 13 uvedeného nařízení,

interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení 2 ,

rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie 3 ,

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 4 ,

původní návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019 předložený Komisí dne 21. června 2018 5 ,

postoj Rady k původnímu návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019 přijatý Radou dne 4. září 2018 6 ,

návrh na změnu č. 1/2019 původního návrhu souhrnného rozpočtu na rok 2019, který předložila Komise dne 16. října 2018 7 ,

změny Evropského parlamentu týkající se postoje Rady k původnímu návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019 přijaté Evropským parlamentem dne 25. října 2018 8 ,

Evropská komise tímto předkládá Evropskému parlamentu a Radě obecný úvod druhého návrhu souhrnného rozpočtu na rok 2019.

Spolu s tímto obecným úvodem lze podrobný popis druhého návrhu rozpočtu na rok 2019 v členění podle oddílů nalézt v databázi EUR-Lex ( http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-cs.htm ) ve všech jazykových verzích.

OBSAH

1.    Úvod    

2.    Víceletý finanční rámec a druhý návrh rozpočtu na rok 2019    

2.1.    Stropy víceletého finančního rámce platné pro rozpočet na rok 2019    

2.2.    Přehled druhého návrhu rozpočtu na rok 2019    

3.    Hlavní prvky druhého návrhu rozpočtu    

3.1.    Horizontální aspekty    

3.1.1.    Decentralizované agentury    

3.1.2.    Výkonné agentury    

3.1.3.    Pilotní projekty a přípravné akce    

3.2.    Obecný přístup k prostředkům na závazky    

3.2.1.    Podokruh 1a – Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost    

3.2.2.    V této souvislosti se navrhuje, aby byla poznámka k rozpočtu odpovídajícím způsobem upravena.Podokruh 1b — Hospodářská, sociální a územní soudržnost    

3.2.3.    Okruh 2 — Udržitelný růst: přírodní zdroje    

3.2.4.    Okruh 3 – Bezpečnost a občanství    

3.2.5.    Okruh 4 — Globální Evropa    

3.2.6.    Okruh 5 – Správní náklady / správa    

3.2.7.    Zvláštní nástroje EFG, EAR a FSEU    

3.3.    Obecný přístup k prostředkům na platby    

3.4.    Rezervy    

3.5.    Změny v nomenklatuře a poznámky k rozpočtu    

3.5.1.    Poznámky k rozpočtu    

3.5.2.    Nomenklatura    

4.    Závěrečné poznámky    

5.    Druhý návrh rozpočtu na rok 2019 v členění podle okruhů finančního rámce a hlavních programů    

1.Úvod

Dne 21. června 2018 předložila Komise návrh rozpočtu na rok 2019 ve všech úředních jazycích 9 . Dne 4. září 2018 Rada dokončila čtení návrhu rozpočtu a Evropský parlament zakončil své čtení hlasováním dne 25. října 2018. Dne 16. října předložila Komise návrh na změnu č. 1/2019 s aktualizovanými odhady na rok 2019. Protože Evropský parlament přijal změny v návrhu rozpočtu, které nemohla Rada akceptovat, byl v souladu s čl. 314 odst. 4 písm. c) Smlouvy o fungování Evropské unie („SFEU“) svolán dohodovací výbor.

Dohodovací výbor zasedal po dobu 21 dní od 30. října do 19. listopadu 2018. Ačkoli bylo během diskusí dosaženo významného pokroku, nebylo možné v této době sladit postoje Evropského parlamentu a Rady, zejména pokud jde o uplatňování nového čl. 15 odst. 3 finančního nařízení, podle kterého mohou být prostředky, jejichž přidělení na závazek bylo zrušeno, opětovně poskytnuty na výzkumné projekty. Evropský parlament a Rada 10 však schválily návrh opravného rozpočtu č. 6/2018 11 .

Protože se dohodovací výbor nedohodl, Komise v souladu s čl. 314 odst. 8 SFEU nyní předkládá druhý návrh rozpočtu na rok 2019. Tímto návrhem Komise usiluje o sladění postojů Evropského parlamentu a Rady, aby z časových důvodů nemusel proběhnout další dohodovací postup. Pokud dohody o rozpočtu nebude možné dosáhnout před koncem roku 2018, vstoupil by od 1. ledna 2019 v platnost systém prozatímních dvanáctin. Jedná se o postup stanovený v čl. 315 odst. 1 SFEU, který by zpozdil provádění klíčových politik a programů, zejména v oblasti zemědělství, a zabránil by zahájení jakýchkoli nových činností.

Vzhledem k tomu, že je naprosto nezbytné dosáhnout včasného přijetí rozpočtu na rok 2019, navazuje druhý návrh rozpočtu na rok 2019 předložený Komisí na pokrok dosažený v dohodovacím výboru. Ten do značné míry obnovil původní návrh rozpočtu předložený Komisí ve znění návrhu na změnu č. 1/2019 12 , přičemž místy výrazně navýšil prostředky na závazky u klíčových programů přispívajících k růstu a zaměstnanosti (např. Erasmus + a Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí) a naopak zejména v okruhu 4 prostředky v návaznosti na čtení původního návrhu rozpočtu v Radě a v Evropském parlamentu snížil a přerozdělil. Na základě čl. 15 odst. 3 finančního nařízení se navrhuje cílené zvýšení programu Horizont 2020. V návaznosti na změny v závazcích a na vyrovnání některých předsunutých prostředků v roce 2018 je celková výše plateb v porovnání s návrhem na změnu č. 1/2019 nižší.

2.Víceletý finanční rámec a druhý návrh rozpočtu na rok 2019

2.1.Stropy víceletého finančního rámce platné pro rozpočet na rok 2019

V tabulce níže jsou uvedeny stropy prostředků na závazky a na platby ve víceletém finančním rámci 13 , jež platí pro sestavování druhého návrhu rozpočtu na rok 2019:

Okruh

Stropy na rok 2019 dle víceletého finančního rámce

v mil. EUR, v běžných cenách

Prostředky na závazky

1.

Inteligentní růst podporující začlenění

79 924,0

1a

Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost

23 082,0

1b

Hospodářská, sociální a územní soudržnost

56 842,0

2.

Udržitelný růst: přírodní zdroje

60 344,0

z toho: Evropský zemědělský záruční fond (EZZF) – výdaje související s trhem a přímé platby

43 881,0

3.

Bezpečnost a občanství

2 801,0

4.

Globální Evropa

10 268,0

5.

Správa

10 786,0

z toho: správní výdaje orgánů

8 700,0

6.

Náhrady

0,0

ZÁVAZKY CELKEM

164 123,0

PLATBY CELKEM

166 709,0

Strop prostředků na závazky je ve víceletém finančním rámci stanoven na 164 123 milionů EUR, což představuje 1,00 % hrubého národního důchodu (HND) EU. Strop prostředků na platby činí 166 709 milionů EUR, neboli 1,01 % HND.

2.2.Přehled druhého návrhu rozpočtu na rok 2019

(Prostředky na závazky (PZ) a prostředky na platby (PP) v milionech eur, zaokrouhleno v běžných cenách)

Okruh

Rozpočet

Druhý návrh rozpočtu

Rozdíl

Rozdíl

2018 (1)

2019

2019 – 2018

2019 – 2018

(1)

(2)

(2 – 1)

(2 / 1)

PZ

PP

PZ

PP

PZ

PP

PZ

PP

1.

Inteligentní růst podporující začlenění

77 531,8

66 622,6

80 337,4

67 556,9

2 805,7

934,4

3,6 %

1,4 %

Z toho v rámci celkového rozpětí pro závazky

1 111,8

 

413,4

 

 

 

 

 

Strop

76 420,0

 

79 924,0

 

 

 

 

 

Rozpětí

 

 

 

 

 

 

 

 

1a

Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost

21 999,6

20 095,3

23 145,4

20 521,5

1 145,9

426,3

5,2 %

2,1 %

Z toho v rámci nástroje pružnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

Z toho v rámci celkového rozpětí pro závazky

760,6

 

63,4

 

 

 

 

 

Strop

21 239,0

 

23 082,0

 

 

 

 

 

Rozpětí

 

 

 

 

 

 

 

 

1b

Hospodářská, sociální a územní soudržnost

55 532,2

46 527,3

57 192,0

47 035,4

1 659,8

508,1

3,0 %

1,1 %

Z toho v rámci celkového rozpětí pro závazky

351,2

 

350,0

 

 

 

 

 

Strop

55 181,0

 

56 842,0

 

 

 

 

 

Rozpětí

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Udržitelný růst: přírodní zdroje

59 238,6

56 041,0

59 642,1

57 399,9

403,5

1 358,9

0,7 %

2,4 %

Strop

60 267,0

 

60 344,0

 

 

 

 

 

Rozpětí

1 028,4

 

701,9

 

 

 

 

 

Z toho: Evropský zemědělský záruční fond (EZZF) – výdaje související s trhem a přímé platby

43 233,1

43 187,3

43 191,9

43 116,4

–41,2

–70,9

–0,1 %

–0,2 %

Dílčí strop

44 163,0

 

43 881,0

 

 

 

 

 

3.

Bezpečnost a občanství

3 493,2

2 980,7

3 786,6

3 527,4

293,4

546,7

8,4 %

18,3 %

Z toho v rámci nástroje pružnosti

837,2

 

985,6

 

 

 

 

 

Strop

2 656,0

 

2 801,0

 

 

 

 

 

Rozpětí

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Globální Evropa

10 068,8

8 906,1

11 319,3

9 358,3

1 250,4

452,2

12,4 %

5,1 %

Z toho v rámci celkového rozpětí pro závazky

243,8

 

1 051,3

 

 

 

 

 

Strop

9 825,0

 

10 268,0

 

 

 

 

 

Rozpětí

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Správa

9 665,5

9 666,3

9 943,0

9 944,9

277,5

278,6

2,9 %

2,9 %

Strop

10 346,0

 

10 786,0

 

 

 

 

 

Z toho vyrovnáno snížením rozpětí pro nepředvídané události

–318,0

 

–253,9

 

 

 

 

 

Rozpětí

362,5

 

589,1

 

 

 

 

 

Z toho: správní výdaje orgánů

7 579,9

7 580,7

7 747,3

7 749,2

167,4

168,5

2,2 %

2,2 %

Dílčí strop

8 360,0

 

8 700,0

 

 

 

 

 

Z toho vyrovnáno snížením rozpětí pro nepředvídané události

–318,0

 

–253,9

 

 

 

 

 

Dílčí rozpětí

462,1

 

698,8

 

 

 

 

 

Prostředky z okruhů 1 až 6

159 998,0

144 216,7

165 028,4

147 787,4

5 030,4

3 570,8

3,1 %

2,5 %

Z toho v rámci nástroje pružnosti

837,2

678,3

985,6

909,8

 

 

 

 

Z toho v rámci celkového rozpětí pro závazky

1 355,6

 

1 464,7

 

 

 

 

 

Z toho v rámci rozpětí pro nepředvídané události

 

 

 

 

 

 

 

 

Strop

159 514,0

154 565,0

164 123,0

166 709,0

 

 

 

 

Z toho vyrovnáno snížením rozpětí pro nepředvídané události

–318,0

 

–253,9

 

 

 

 

 

Rozpětí

1 390,9

11 026,7

1 291,1

19 831,4

 

 

 

 

Prostředky jako % HND(2)

1,02 %

0,92 %

1,00 %

0,90 %

 

 

 

 

Jiné zvláštní nástroje(3)

698,5

551,2

577,2

411,5

–121,3

–139,7

–17,4 %

–25,3 %

Prostředky celkem

160 696,5

144 767,9

165 605,6

148 198,9

4 909,2

3 431,0

3,1 %

2,4 %

Prostředky jako % HND(2)

1,02 %

0,92 %

1,00 %

0,90 %

 

 

 

 

(1)

Rozpočet na rok 2018 obsahuje opravné rozpočty č. 1 až 5 a návrh opravného rozpočtu č. 6.

(2)

Druhý návrh rozpočtu na rok 2019 vychází z prognózy HND, jak je uvedena v technické úpravě víceletého finančního rámce přijaté dne 23. května 2018 (COM(2018) 282).

(3)

Mezi „jiné zvláštní nástroje“ patří rezerva na pomoc při mimořádných událostech, Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) a Fond solidarity Evropské unie (FSEU).

Pokud jde o prostředky na závazky (včetně zvláštních nástrojů), celkové výdaje navržené ve druhém návrhu rozpočtu na rok 2019 činí 165 605,6 milionu EUR, což odpovídá 1,00 % HND. Zahrnouli se opravné rozpočty č. 1 až 5/2018 a návrh opravného rozpočtu č. 6/2018, je to o 4 909,2 milionu EUR více než v roce 2018 (+3,1 %). Zohledníli se čerpání z celkového rozpětí pro závazky (1 464,7 milionu EUR), uvolnění prostředků z nástroje pružnosti (985,6 milionu EUR) a započtení prostředků čerpaných z rozpětí pro nepředvídané události mobilizovaného v roce 2017 na výdaje spojené s migrací (253,9 milionu EUR), zbývá tak v rámci různých stropů víceletého finančního rámce dohromady rozpětí ve výši 1 291,1 milionu EUR.

V případě prostředků na platby (včetně zvláštních nástrojů) činí požadované celkové výdaje 148 198,9 milionu EUR, což odpovídá 0,90 % HND. Oproti roku 2018 se jedná o nárůst o 3 431,0 milionu EUR (+2,4 %), zahrnouli se opravné rozpočty č. 1 až 5/2018 a návrh opravného rozpočtu č. 6/2018. Zohledníli se dopad uvolnění prostředků z nástroje pružnosti v letech 2016, 2017, 2018 a 2019 (909,8 milionu EUR) na prostředky na platby pro rok 2019, zbývá tak v rámci stropu víceletého finančního rámce rozpětí ve výši 19 831,4 milionu EUR.

Pro podokruh 1a Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost jsou stanoveny prostředky na závazky ve výši 23 145,4 milionu EUR. Oproti roku 2018 se jedná o 5,2% nárůst, který souvisí zejména s Nástrojem pro propojení Evropy, programem Horizont 2020, programem Erasmus a Evropským programem rozvoje obranného průmyslu. V důsledku toho v tomto okruhu nezbývá žádné rozpětí a je nutné použít celkové rozpětí pro závazky (63,4 milionu EUR). Prostředky na platby se navyšují o 2,1 % na 20 521,5 milionu EUR.

Pro podokruh 1b Hospodářská, sociální a územní soudržnost se prostředky na závazky zvyšují o 3,0 % na 57 192,0 milionu EUR, proto po čerpání celkového rozpětí pro závazky na financování Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (350,0 milionu EUR) v tomto okruhu nezbývá žádné rozpětí. Prostředky na platby se navyšují o 1,1 % na 47 035,4 milionu EUR.

Pro okruh 2 Udržitelný růst: přírodní zdroje jsou navrženy prostředky na závazky ve výši 59 642,1 milionu EUR. Tato výše výdajů představuje 0,7% nárůst oproti roku 2018, což v rámci stropu ponechává značné rozpětí ve výši 701,9 milionu EUR. Prostředky na platby činí 57 399,9 milionu EUR, což ve srovnání s rokem 2018 představuje nárůst o 2,4 %. Po zahrnutí poslední aktualizace účelově vázaných příjmů obnáší financování výdajů souvisejících s trhem a přímé podpory 43 191,9 milionu EUR v prostředcích na závazky a 43 116,4 milionu EUR v prostředcích na platby.

Pro okruh 3 Bezpečnost a občanství se prostředky na závazky zvyšují o 8,4 % na 3 786,6 milionu EUR, v důsledku čehož v tomto okruhu po uvolnění prostředků z nástroje pružnosti (985,6 milionu EUR) nezbývá žádné rozpětí. Prostředky na platby se navyšují o 18,3 % na 3 527,4 milionu EUR.

Okruh 4 Globální Evropa zaznamenává nárůst prostředků na závazky o 12,4 % na 11 319,3 milionu EUR (včetně dopadu rozšíření nástroje pro uprchlíky v Turecku), tudíž v tomto okruhu nezbývá žádné rozpětí a je nutné použít celkové rozpětí pro závazky (1 051,3 milionu EUR). Prostředky na platby se navyšují o 5,1 % na 9 358,3 milionu EUR.

Prostředky na závazky a platby pro okruh 5 Správa se u všech orgánů a institucí dohromady, včetně důchodů a evropských škol, zvyšují o 2,9 % jak na straně závazků (9 943,0 milionu EUR), tak na straně plateb (9 944,9 milionu EUR). Výsledné nepřidělené rozpětí činí po započtení prostředků čerpaných z rozpětí pro nepředvídané události mobilizovaného v roce 2017 na výdaje spojené s migrací (253,9 milionu EUR) 589,1 milionu EUR.

3.Hlavní prvky druhého návrhu rozpočtu

Druhý návrh rozpočtu vychází celkově z pokroku dosaženého v dohodovacím výboru. Navrhované změny původního návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2019 jsou podrobně popsány níže.

3.1.Horizontální aspekty

3.1.1.Decentralizované agentury

U decentralizovaných agentur se navrhuje stanovit příspěvek EU (v prostředcích na závazky a v prostředcích na platby) a počet pracovních míst na stejné úrovni jako v původním návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2019 s těmito změnami:

·V podokruhu 1a:

oAgentuře pro evropský globální navigační družicový systém (GSA, článek rozpočtu 02 05 11) se navrhuje přidělit 5 dodatečných pracovních míst a zvýšit objem prostředků na závazky a platby o 357 500 EUR.

oEvropskému orgánu pro pracovní záležitosti (ELA, článek rozpočtu 04 03 15) se navrhuje snížit objem prostředků na závazky a platby o 8 947 000 EUR.

oAgentuře Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA, článek rozpočtu 09 02 03) se navrhuje zvýšit objem prostředků na závazky a platby o 400 000 EUR.

oSdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC, článek rozpočtu 09 02 04) se navrhuje přidělit 2 dodatečná pracovní místa a zvýšit objem prostředků na závazky a platby o 143 000 EUR.

oEvropskému orgánu pro bankovnictví (EBA, článek rozpočtu 12 02 04) se navrhuje snížit plán pracovních míst o 2 místa.

oEvropskému orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA, článek rozpočtu 12 02 05) se navrhuje snížit plán pracovních míst o 4 místa a snížit objem prostředků na závazky a platby o 1 100 000 EUR.

oEvropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA, článek rozpočtu 12 02 06) se navrhuje snížit plán pracovních míst o 23 míst a snížit objem prostředků na závazky a platby o 11 000 000 EUR.

·V okruhu 3:

oAgentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (EUROPOL, článek rozpočtu 18 02 04) se navrhuje přidělit 10 dodatečných pracovních míst a zvýšit objem prostředků na závazky a platby o 8 357 500 EUR.

oEvropské agentuře pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA, článek rozpočtu 18 02 07) se navrhuje zvýšit objem prostředků na závazky a platby o 4 000 000 EUR.

oEvropskému podpůrnému úřadu pro otázky azylu (EASO, článek rozpočtu 18 03 02) se navrhuje stanovit objem prostředků na závazky a platby ve výši navržené Komisí v původním návrhu rozpočtu. Evropská komise přezkoumá požadavky úřadu EASO na financování na rozpočtový rok 2019, jakmile bude přijat legislativní návrh ze dne 12. září 2018 na posílení schopností agentury poskytovat operativní podporu. V případě potřeby Komise navrhne odpovídající rozpočtové návrhy.

oEvropské jednotce pro soudní spolupráci (EUROJUST, článek rozpočtu 33 03 04) se navrhuje přidělit 5 dodatečných pracovních míst a zvýšit objem prostředků na závazky a platby o 357 500 EUR.

3.1.2.Výkonné agentury

U výkonných agentur se navrhuje stanovit příspěvek EU (v prostředcích na závazky a v prostředcích na platby) a počet pracovních míst na stejné úrovni jako v původním návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2019.

3.1.3.Pilotní projekty a přípravné akce

Druhý návrh rozpočtu zahrnuje 75 pilotních projektů a přípravných akcí v celkové výši 114,9 milionu EUR v prostředcích na závazky, což odráží čtení původního návrhu rozpočtu v Evropském parlamentu.3.2.Obecný přístup k prostředkům na závazky

3.2.1. Podokruh 1a – Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost

V podokruhu 1a se navrhuje stanovit prostředky na závazky ve výši uvedené v původním návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2019, přičemž změny jsou uvedeny v tabulce níže:

v EUR

Rozpočtová položka / program

Název

Navýšení prostředků na závazky

Návrh rozpočtu 2019 (včetně návrhu na změnu č. 1)

Druhý návrh rozpočtu 2019

Rozdíl

1.1.12

Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor (ITER)

–3 500 000

32 05 01 02

Výstavba, provoz a využívání zařízení ITER – Společný evropský podnik pro ITER – Fusion for Energy (F4E)

354 658 200

351 158 200

–3 500 000

1.1.13

Evropský program monitorování Země (Copernicus)

–17 500 000

02 06 01

Poskytování operačních služeb závislých na vesmírných pozorováních a údajích in situ (Copernicus)

189 755 000

188 255 000

–1 500 000

02 06 02

Vybudování schopnosti Unie k nezávislému pozorování Země (Copernicus)

686 315 000

670 315 000

–16 000 000

1.1.4

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (COSME)

5 000 000

02 02 01

Podpora podnikání a zlepšení konkurenceschopnosti unijních podniků a jejich přístupu na trhy

128 039 000

130 039 000

2 000 000

02 02 02

Zlepšení přístupu malých a středních podniků ke kapitálovému nebo dluhovému financování

221 430 000

224 430 000

3 000 000

1.1.5

Vzdělávání, odborná příprava a sport (Erasmus+)

200 000 000

15 02 01 01

Podpora špičkové kvality a spolupráce v evropském prostoru vzdělávání a odborné přípravy a její význam pro trh práce

2 217 836 200

2 411 836 200

194 000 000

15 02 01 02

Podpora špičkové kvality a spolupráce v rámci evropského prostoru mládeže a zapojení mladých lidí do evropského demokratického dění

169 070 000

175 070 000

6 000 000

1.1.6

Zaměstnanost a sociální inovace (EaSI)

6 300 000

04 01 04 02

Podpůrné výdaje na program pro zaměstnání a sociální inovace

2 950 000

3 400 000

450 000

04 03 02 01

Progress – přispívá k vypracování, provádění, sledování a hodnocení politiky Unie v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí a právních předpisů upravujících pracovní podmínky

77 373 225

78 873 225

1 500 000

04 03 02 02

EURES – Podpora dobrovolné geografické mobility pracovníků a stimulace pracovních příležitostí

28 626 491

32 976 491

4 350 000

1.1.DAG

Decentralizované agentury

–20 146 500

02 05 11

Agentura pro evropský GNSS

32 270 863

32 628 363

357 500

09 02 03

Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)

15 424 465

15 824 465

400 000

09 02 04

Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) – Úřad

5 534 665

5 677 665

143 000

12 02 05

Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)

13 474 234

12 374 234

–1 100 000

12 02 06

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)

38 235 160

27 235 160

–11 000 000

04 03 15

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA)

11 071 650

2 124 650

–8 947 000

1.1.OTH

Další opatření a programy

227 000

04 03 01 03

Volný pohyb pracovníků, koordinace systémů sociálního zabezpečení a opatření v oblasti migrujících osob, včetně migrujících osob z třetích zemí

7 998 950

9 285 950

1 287 000

29 02 01

Poskytování kvalitních statistických informací, zavedení nových metod tvorby evropských statistik a posílení partnerství v rámci Evropského statistického systému

73 245 000

72 185 000

–1 060 000

1.1.PPPA

Pilotní projekty a přípravné akce

72 258 000

1.1.SPEC

Opatření financovaná na základě výsad Komise a zvláštních pravomocí svěřených Komisi

–1 210 000

01 02 01

Koordinace, dohled a komunikace ohledně hospodářské a měnové unie, včetně eura

12 000 000

11 730 000

–270 000

04 03 01 06

Informování, konzultace a účast zástupců podniků

7 903 000

7 103 000

–800 000

04 03 01 08

Pracovněprávní vztahy a sociální dialog

16 000 000

15 000 000

–1 000 000

06 02 05

Činnosti na podporu evropské dopravní politiky a práv cestujících, včetně komunikace

11 500 000

12 860 000

1 360 000

09 02 01

Vypracování a plnění politiky Unie v oblasti elektronické komunikace

3 765 000

3 265 000

–500 000

Celkem

241 428 500

Z toho důvodu se navrhuje stanovit objem prostředků na závazky ve výši 23 145,4 milionu EUR, přičemž v rámci výdajového stropu podokruhu 1a nezůstane žádné rozpětí a použije se celkové rozpětí pro závazky ve výši 63,4 milionu EUR.

Vzhledem k tomu, že v roce 2017 bylo v důsledku neuskutečněných či pouze částečně uskutečněných výzkumných projektů zrušeno přidělení prostředků na závazky ve výši 412,8 milionu EUR, a v souladu s čl. 15 odst. 3 finančního nařízení 14 , který se vztahuje výlučně na výzkum, navrhuje Komise, aby byly v rámci nástroje pro malé a střední podniky v rozpočtové položce 08 02 08 opětovně poskytnuty prostředky na závazky ve výši 100 milionů EUR na posílení pilotní iniciativy týkající se Evropské rady pro inovace 15 :

v EUR

Rozpočtová položka / program

Název

Prostředky, jež jsou opětovně dány k dispozici

1.1.31

Horizont 2020

100 000 000

08 02 08

Nástroj pro malé a střední podniky

100 000 000

Celkem

100 000 000

V této souvislosti se navrhuje, aby byla poznámka k rozpočtu odpovídajícím způsobem upravena.

3.2.2.V této souvislosti se navrhuje, aby byla poznámka k rozpočtu odpovídajícím způsobem upravena.Podokruh 1b — Hospodářská, sociální a územní soudržnost

V podokruhu  1b se navrhuje stanovit prostředky na závazky ve výši uvedené v původním návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2019, přičemž změny jsou uvedeny v tabulce níže:

v EUR

Rozpočtová položka / program

Název

Navýšení prostředků na závazky

Návrh rozpočtu na rok 2019 (včetně návrhu na změnu č. 1)

Druhý návrh rozpočtu na rok 2019

Rozdíl:

1.2.31

Technická pomoc

–1 744 903

04 02 63 01

Evropský sociální fond – Provozně-technická pomoc

25 078 000

23 333 097

–1 744 903

1.2.5

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (zvláštní nadrámcový příděl)

116 666 667

04 02 64

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí

233 333 333

350 000 000

116 666 667

1.2.PPPA

Pilotní projekty a přípravné akce

3 675 000

Celkem

118 596 764

V důsledku toho se navrhuje stanovit objem prostředků na závazky ve výši 57 192,0  milionu EUR, přičemž v rámci výdajového stropu podokruhu 1b nezůstane žádné rozpětí a použije se celkové rozpětí pro prostředky ve výši 350,0  milionu EUR.

3.2.3.Okruh 2 — Udržitelný růst: přírodní zdroje

U okruhu 2 se navrhuje stanovit prostředky na závazky ve výši uvedené v původním návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2019, přičemž změny jsou uvedeny v tabulce níže:

v EUR

Rozpočtová položka / program

Název

Navýšení prostředků na závazky

NR 2019 (včetně NZ č. 1)

Druhý návrh rozpočtu na rok 2019

Rozdíl:

2.0.10

Evropský zemědělský záruční fond (EZZF) – výdaje související s trhem a přímé platby

–237 500 000

05 02 06 99

Ostatní opatření pro olivový olej

100 000

600 000

500 000

05 02 15 99

Ostatní opatření pro vepřové maso, drůbež, vejce, včelařství a ostatní živočišné produkty

13 000 000

28 000 000

15 000 000

05 03 01 10

Režim základní platby (RZP)

16 464 000 000

16 211 000 000

–253 000 000

2.0.4

Životní prostředí a oblast klimatu (LIFE)

4 000 000

07 02 01

Příspěvek na zelenější ekonomiku účinněji využívající zdroje a na rozvoj a provádění politiky a právních předpisů Unie v oblasti životního prostředí

148 835 000

150 335 000

1 500 000

07 02 02

Zastavování a zvrácení úbytku biologické rozmanitosti

211 620 000

213 620 000

2 000 000

07 02 03

Podpora lepší správy a informací v oblasti životního prostředí na všech úrovních

47 500 000

48 000 000

500 000

2.0.PPPA

Pilotní projekty a přípravné akce

13 500 000

Celkem

–220 000 000

Snížení prostředků na závazky plně souvisí s vyššími účelově vázanými příjmy, které jsou k dispozici z přebytku EZZF ke dni 31. října 2018, jenž plně pokryje potřeby odvětví aktualizované v návrhu na změnu č. 1/2019.

V důsledku toho se navrhuje stanovit objem prostředků na závazky ve výši 59 642,1 milionu EUR, což v rámci výdajového stropu okruhu 2 ponechává rozpětí ve výši 701,9 milionu EUR.

3.2.4.Okruh 3 – Bezpečnost a občanství

V okruhu 3 se navrhuje stanovit prostředky na závazky ve výši uvedené v původním návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2019, přičemž změny jsou uvedeny v tabulce níže:

v EUR

Rozpočtová položka / program

Název

Navýšení prostředků na závazky

Návrh rozpočtu na rok 2019 (včetně návrhu na změnu č. 1)

Druhý návrh rozpočtu na rok 2019

Rozdíl:

3.0.11

Kreativní Evropa

3 000 000

09 05 01

Dílčí program MEDIA – Působení na nadnárodní a mezinárodní úrovni a podněcování nadnárodního pohybu a mobility

117 260 000

120 260 000

3 000 000

3.0.2

Fond pro vnitřní bezpečnost

5 000 000

18 02 01 01

Podpora správy hranic a společné vízové politiky na usnadnění legálního cestování

330 317 547

335 317 547

5 000 000

3.0.8

Potraviny a krmiva

–8 000 000

17 04 01

Lepší nákazový status a vyšší úroveň ochrany zvířat v Unii

163 500 000

155 500 000

–8 000 000

3.0.DAG

Decentralizované agentury

–42 285 000

18 02 04

Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol)

128 789 065

137 146 565

8 357 500

18 02 07

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva („eu-LISA“)

291 350 509

295 350 509

4 000 000

18 03 02

Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)

149 032 843

94 032 843

–55 000 000

33 03 04

Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust)

37 316 059

37 673 559

357 500

3.0.PPPA

Pilotní projekty a přípravné akce

15 075 000

3.0.SPEC

Opatření financovaná na základě výsad Komise a zvláštních pravomocí svěřených Komisi

3 000 000

09 05 05

Opatření v multimediální oblasti

20 346 000

23 546 000

3 200 000

16 03 01 03

Informační kanceláře

15 800 000

15 600 000

–200 000

Celkem

–24 210 000

V důsledku toho se navrhuje stanovit objem prostředků na závazky ve výši 3 786,6 milionu EUR, přičemž v rámci výdajového stropu okruhu 3 nezůstane žádné rozpětí a z nástroje pružnosti se uvolní prostředky ve výši 985,6 milionu EUR.

3.2.5.Okruh 4 — Globální Evropa

U okruhu 4 se navrhuje stanovit prostředky na závazky ve výši uvedené v původním návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2019, přičemž změny jsou uvedeny v tabulce níže:

v EUR

Rozpočtová položka / program

Název

Navýšení prostředků na závazky

NR 2019 (včetně NZ č. 1)

Druhý návrh rozpočtu na rok 2019

Rozdíl:

4.0.1

Nástroj předvstupní pomoci (NPP II)

–138 700 000

05 05 04 02

Turecko - Podpora hospodářského, sociálního a teritoriálního rozvoje a příslušného postupného sbližování s acquis Unie

56 800 000

40 000 000

–16 800 000

22 02 01 01

Západní Balkán - Podpora politických reforem a příslušného postupného sbližování s acquis Unie

189 267 000

193 267 000

4 000 000

22 02 01 02

Západní Balkán - Podpora hospodářského, sociálního a teritoriálního rozvoje a příslušného postupného sbližování s acquis Unie

306 439 000

310 439 000

4 000 000

22 02 03 01

Turecko - Podpora politických reforem a příslušného postupného sbližování s acquis Unie

244 100 000

160 000 000

–84 100 000

22 02 03 02

Turecko - Podpora hospodářského, sociálního a teritoriálního rozvoje a příslušného postupného sbližování s acquis Unie

944 500 000

898 700 000

–45 800 000

4.0.10

Makrofinanční pomoc

–15 000 000

01 03 02

Makrofinanční pomoc

42 000 000

27 000 000

–15 000 000

4.0.11

Záruční fond pro vnější vztahy

–48 222 935

01 03 06

Poskytování prostředků pro Záruční fond pro vnější vztahy

48 222 935

0

–48 222 935

4.0.2

Evropský nástroj sousedství (ENI)

97 119 000

22 04 01 01

Středomořské státy – Lidská práva, řádná správa věcí veřejných a mobilita

125 838 308

133 923 308

8 085 000

22 04 01 02

Středomořské státy – Potírání chudoby a udržitelný rozvoj

629 108 985

668 160 985

39 052 000

22 04 01 03

Středomořské státy – Budování důvěry, bezpečnost, předcházení konfliktům a jejich řešení

415 324 409

423 718 409

8 394 000

22 04 01 04

Podpora mírového procesu a finanční pomoc Palestině a Agentuře OSN pro pomoc a podporu palestinským uprchlíkům (UNRWA)

308 811 939

329 811 939

21 000 000

22 04 02 01

Východní partnerství – Lidská práva, řádná správa věcí veřejných a mobilita

241 931 953

250 016 953

8 085 000

22 04 02 02

Východní partnerství – Potírání chudoby a udržitelný rozvoj

371 016 900

380 730 900

9 714 000

22 04 02 03

Východní partnerství – Budování důvěry, bezpečnost, předcházení konfliktům a jejich řešení

12 231 062

12 770 062

539 000

22 04 20

Erasmus+ – Příspěvek z evropského nástroje sousedství (ENI)

84 544 000

86 794 000

2 250 000

4.0.3

Nástroj pro rozvojovou spolupráci (DCI)

31 556 000

21 02 02

Spolupráce s Asií

810 388 665

794 388 665

–16 000 000

21 02 04

Spolupráce s Blízkým východem

194 531 328

178 531 328

–16 000 000

21 02 07 01

Životní prostředí a změna klimatu

215 593 156

224 576 156

8 983 000

21 02 07 02

Udržitelná energie

95 819 181

99 412 181

3 593 000

21 02 07 03

Lidský rozvoj

205 589 346

238 149 346

32 560 000

21 02 07 05

Migrace a azyl

54 951 845

56 748 845

1 797 000

21 02 08 01

Občanská společnost v rozvoji

219 626 756

230 999 756

11 373 000

21 02 20

Erasmus+ – Příspěvek z nástrojů rozvojové spolupráce (DCI)

98 638 290

103 888 290

5 250 000

4.0.OTH

Další opatření a programy

2 000 000

13 07 01

Finanční podpora na posílení hospodářského rozvoje tureckého společenství na Kypru

33 122 000

35 122 000

2 000 000

4.0.PPPA

Pilotní projekty a přípravné akce

6 325 000

Celkem

–64 922 935

V důsledku toho se navrhuje stanovit objem prostředků na závazky ve výši 11 319,3 milionu EUR, přičemž v rámci výdajového stropu okruhu 4 nezůstane žádné rozpětí a použije se celkové rozpětí pro závazky ve výši 1 051,3 milionu EUR.

3.2.6.Okruh 5 – Správní náklady / správa

V okruhu 5 se navrhuje stanovit počet pracovních míst v plánech pracovních míst orgánů a prostředky ve stejné výši jako v původním návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2019 s těmito výjimkami:

·oddíl týkající se Parlamentu, u nějž je schválen výsledek jeho čtení původního návrhu rozpočtu zohledňující změny zahrnuté v návrhu na změnu č. 1/2019 týkající se Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace;

·oddíl týkající se Rady, u nějž je schválen výsledek jejího čtení původního návrhu rozpočtu;

·oddíl týkající se Evropského inspektora ochrany údajů, u nějž je schválen výsledek čtení původního návrhu rozpočtu v Radě.

Navíc se navrhují změny týkající se počtu pracovních míst v plánech pracovních míst a prostředků uvedených v původním návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2019 pro tyto orgány:

·oddíl týkající se Soudního dvora Evropské unie, pro nějž se navrhuje přidělit 5 dalších pracovních míst 16 a zvýšit objem prostředků na závazky a platby o 415 016 EUR (246 875 EUR v rozpočtové položce 1 2 0 0 Odměňování a náhrady a 168 141 EUR v rozpočtové položce 2 1 0 0 Nákup, správa a údržba vybavení a programového vybavení);

·oddíl týkající se Evropské služby pro vnější činnost, pro níž se navrhuje snížit objem prostředků na závazky a platby o 3 050 000 EUR, což je výsledkem kombinace navrhovaného zvýšení o částku 1 200 000 EUR v rozpočtové položce 2 2 1 4 Kapacita pro strategickou komunikaci a navrhovaného snížení o –4 250 000 EUR v těchto rozpočtových položkách: 1 1 0 0 Základní platy (–3 280 000 EUR), 1 1 0 1 Nároky podle služebního řádu spojené se služebním poměrem (–10 000 EUR), 1 1 0 2 Nároky podle služebního řádu spojené s osobní situací zaměstnance (–840 000 EUR) a 1 1 0 3 Sociální zabezpečení (–120 000 EUR).

Navrhuje se, aby dopad automatické aktualizace platů v rozpočtu na rok 2019, která se uplatní od 1. července 2018 (1,7 % namísto 2,0 %), byl zahrnut do všech oddílů návrhu rozpočtu, a to takto::

v EUR

Evropský parlament

–2 851 238

Evropská rada a Rada

–965 489

Evropská komise (včetně důchodů)

–13 781 615

Soudní dvůr Evropské unie

–891 000

Evropský účetní dvůr

–359 000

Evropský hospodářský a sociální výbor

–220 825

Evropský výbor regionů

–160 594

Evropský veřejný ochránce práv

–26 880

Evropský inspektor ochrany údajů

–14 568

Evropská služba pro vnější činnost

–911 839

Celkem

–20 183 048Kromě toho byla zjištěna a navržena ve všech orgánech další snížení ve výši 0,8 milionu EUR u výdajů souvisejících s budovami, s výjimkou Evropského parlamentu, a to takto:

v EUR

Evropská rada a Rada

–20 052

Evropská komise

–557 239

Soudní dvůr Evropské unie

–77 689

Evropský účetní dvůr

–482

Evropský hospodářský a sociální výbor

–27 215

Evropský výbor regionů

–20 008

Evropský veřejný ochránce práv

–2 287

Evropský inspektor ochrany údajů

–4 026

Evropská služba pro vnější činnost

–41 002

Celkem

–750 000

Po zohlednění pilotních projektů a přípravných akcí (4,1 milionu EUR) navrhovaných výše v oddílu 3.1.3 se navrhuje stanovit objem prostředků na závazky ve výši 9 943,0 milionu EUR, což v rámci výdajového stropu okruhu 5 ponechává rozpětí ve výši 589,1 milionu EUR s tím, že částkou 253,9 milionu EUR čerpanou z rozpětí je kompenzováno uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události v roce 2017.

3.2.7.Zvláštní nástroje EFG, EAR a FSEU

Prostředky na závazky pro Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG), Rezervu pro mimořádnou pomoc (EAR) a Fond solidarity Evropské unie (FSEU) se navrhují stanovit ve stejné výši jako v původním návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2019.

3.3.Obecný přístup k prostředkům na platby

Navrhuje se stanovit celkový objem prostředků na platby ve výši uvedené v původním návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2019 s těmito změnami:

1.Zaprvé je zohledněna navrhovaná výše prostředků na závazky u nerozlišených výdajů, u nichž je navrhovaná výše prostředků na platby stejná jako výše prostředků na závazky. To zahrnuje dodatečné snížení zemědělských výdajů o 253,0 milionu EUR. Tento postup se analogicky uplatní na příspěvek EU decentralizovaným agenturám a Záručnímu fondu pro vnější vztahy. Kombinovaným účinkem je navrhované snížení o 375,0 milionu EUR.

2.Navrhuje se, aby výše prostředků na platby u všech nových pilotních projektů a přípravných akcí zahrnutých v druhém návrhu rozpočtu byla stanovena na úrovni 50 % odpovídajících prostředků na závazky nebo ve výši navržené Parlamentem při jeho čtení původního návrhu rozpočtu, navrhuje-li EP nižší úroveň. Pokud jde o prodloužení stávajících pilotních projektů a přípravných akcí, navrhuje se, aby se výše prostředků na platby rovnala výši stanovené v původním návrhu rozpočtu, navýšené o 50 % odpovídajících nových prostředků na závazky, nebo výši navržené Parlamentem při jeho čtení původního návrhu rozpočtu, navrhuje-li EP nižší úroveň. Kombinovaným účinkem je navrhované zvýšení o 57,5 milionu EUR.3.V důsledku vývoje prostředků na závazky u rozlišených výdajů se navrhují úpravy následujících rozpočtových položek:

v EUR

Rozpočtová položka / program

Název

Navýšení prostředků na závazky

NR 2019 (včetně NZ č. 1)

Druhý návrh rozpočtu na rok 2019

Rozdíl:

1.1.12

Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor (ITER)

–3 500 000

32 05 01 02

Výstavba, provoz a využívání zařízení ITER – Společný evropský podnik pro ITER – Fusion for Energy (F4E)

366 696 185

363 196 185

–3 500 000

1.1.13

Evropský program monitorování Země (Copernicus)

–12 500 000

02 06 01

Poskytování operačních služeb závislých na vesmírných pozorováních a údajích in situ (Copernicus)

140 000 000

139 000 000

–1 000 000

02 06 02

Vybudování schopnosti Unie k nezávislému pozorování Země (Copernicus)

472 000 000

460 500 000

–11 500 000

1.1.31

Program Horizont 2020

30 000 000

08 02 08

Nástroj pro malé a střední podniky

482 502 033

512 502 033

30 000 000

1.1.5

Vzdělávání, odborná příprava a sport (Erasmus+)

170 000 000

15 02 01 01

Podpora špičkové kvality a spolupráce v evropském prostoru vzdělávání a odborné přípravy a její význam pro trh práce

2 096 100 000

2 261 000 000

164 900 000

15 02 01 02

Podpora špičkové kvality a spolupráce v rámci evropského prostoru mládeže a zapojení mladých lidí do evropského demokratického dění

170 850 000

175 950 000

5 100 000

3.0.8

Potraviny a krmiva

–6 500 000

17 04 01

Lepší nákazový status a vyšší úroveň ochrany zvířat v Unii

134 040 000

127 540 000

–6 500 000

4.0.1

Nástroj předvstupní pomoci (NPP II)

–90 000 000

05 05 04 02

Turecko - Podpora hospodářského, sociálního a teritoriálního rozvoje a příslušného postupného sbližování s acquis Unie

50 000 000

35 000 000

–15 000 000

22 02 03 01

Turecko - Podpora politických reforem a příslušného postupného sbližování s acquis Unie

150 719 568

105 719 568

–45 000 000

22 02 03 02

Turecko - Podpora hospodářského, sociálního a teritoriálního rozvoje a příslušného postupného sbližování s acquis Unie

708 080 653

678 080 653

–30 000 000

4.0.10

Makrofinanční pomoc

–15 000 000

01 03 02

Makrofinanční pomoc

42 000 000

27 000 000

–15 000 000

Celkem

72 500 000

4.Další snížení prostředků na platby se navrhuje u rozpočtové položky 01 04 05, u níž se navrhuje, aby poskytování prostředků pro záruční fond EFSI bylo sníženo o částku předsunutou v převodu rozpočtového orgánu (DEC) č. 22/2018, a to takto:

v EUR

Rozpočtová položka / program

Název

NR 2019 (včetně NZ č. 1)

Rozpočet na rok 2019

Rozdíl

1.1.10

Evropský fond pro strategické investice (EFSI)

–150 000 000

01 04 05

Poskytování prostředků pro záruční fond EFSI

1 150 000 000

1 000 000 000

–150 000 000

Celkem

–150 000 000

3.4.Rezervy

Navrhuje se stanovit rezervy v souladu s čtením původního návrhu rozpočtu v Radě při zohlednění změn navržených v návrhu na změnu č. 1/2019 s těmito změnami:

·Pro použití rezervy z rozpočtové položky 18 03 01 01 se navrhuje tento postup:

„Částka ve výši 460 milionů EUR předpokládaná v legislativním finančním výkazu návrhu Komise na přepracování nařízení Dublin III (COM(2016)270 final ze dne 4. května 2016) bude až do přijetí uvedeného legislativního návrhu uložena v rezervě. Tato rezerva může být uvolněna prostřednictvím převodu v souladu s čl. 30 odst. 2 písm. a) finančního nařízení po přijetí základního právního aktu.

Pokud akt nebude přijat do 1. února 2019, může Komise předložit jeden nebo několik návrhů na převod v souladu s článkem 31 finančního nařízení za účelem alternativního použití uvedené částky ve prospěch rozpočtové položky 18 03 01 01.“

Navrhuje se poznámku k rozpočtovému bodu 18 03 01 01 odpovídajícím způsobem upravit.

·Vzhledem k tomu, že dne 28. září 2018 byl přijat právní základ evropského společného podniku pro vysoce výkonnou výpočetní techniku 17 , navrhuje se uvolnit prostředky z rezerv v rozpočtových položkách 09 03 05 31, 09 04 07 33 a 09 04 07 34.

3.5.Změny v nomenklatuře a poznámky k rozpočtu

3.5.1.Poznámky k rozpočtu

Kromě změny navržené ve znění poznámky k článku rozpočtu 08 02 08 v oddíle 3.2.1 výše se rovněž navrhuje, aby změny zavedené Evropským parlamentem do znění poznámek k rozpočtu při jeho čtení původního návrhu rozpočtu byly zahrnuty do druhého návrhu rozpočtu, s výjimkou poznámek k rozpočtovým položkám uvedeným ve dvou následujících tabulkách. Přitom se rozumí, že změny učiněné Evropským parlamentem nemohou měnit nebo rozšiřovat oblast působnosti stávajícího právního základu ani zasahovat do administrativní autonomie orgánů a že dané akce mohou být financovány z dostupných zdrojů.

Rozpočtová položka

Název

02 02 77 40

Pilotní projekt — Satelitní širokopásmový internetový k poskytování vzdělávacího multimediálního obsahu do nepřipojených škol

04 06 01

Podpora sociální soudržnosti a zmírnění nejhorších forem chudoby v Unii

15 04 02

Dílčí program Kultura – Podpora přeshraničních činností a podněcování nadnárodního pohybu a mobility

18 02 01 02

Předcházení přeshraniční organizované trestné činnosti, boj proti ní a lepší řešení bezpečnostních rizik a krizí

18 03 01 01

Posílení a rozvoj společného evropského azylového systému, podpora solidarity a sdílení odpovědnosti mezi členskými státy

18 03 01 02

Podpora legální migrace do Unie, účinné integrace státních příslušníků třetích zemí a spravedlivých a účinných strategií navracení osob

18 04 01 01

Evropa pro občany – Posilování paměti a zvyšování příležitostí k účasti na občanském životě na úrovni Unie

19 02 01

Reakce na krize a vznikající krize

21 02 01

Spolupráce s Latinskou Amerikou

21 02 07 03

Lidský rozvoj

21 02 08 01

Občanská společnost v rozvoji

33 02 01

Ochrana a posílení práv občanů

3.5.2.Nomenklatura

Rozpočtová nomenklatura původního návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2019 se v druhém návrhu rozpočtu navrhuje s uvedením nových pilotních projektů a přípravných akcí s těmito změnami názvů:

Rozpočtová položka

Název

02 04 77 07

Přípravná akce — Příprava nového programu EU GOVSATCOM

05 08 77 18

Pilotní projekt — Vytvoření operačního programu pro strukturování zemědělsko-potravinářských odvětví za účelem zajištění předávání rodinných zemědělských podniků a udržitelnosti místního zemědělství

4.Závěrečné poznámky

Předložením druhého návrhu rozpočtu na rok 2019, který vychází z pokroku dosaženého v dohodovacím výboru, se Komise snaží vytvořit podmínky pro rychlé přijetí rozpočtu na rok 2019 ve velmi krátké lhůtě do konce roku 2018.

Včasné přijetí rozpočtu na rok 2019 a jeho včasný vstup v platnost zajistí řádné provádění politik a programů Evropské unie. Komise učiní pro dosažení tohoto cíle maximum.

5.Druhý návrh rozpočtu na rok 2019 v členění podle okruhů finančního rámce a hlavních programů

(Prostředky na závazky (PZ) a prostředky na platby (PP) v milionech eur, zaokrouhleno v běžných cenách)

Okruh

Rozpočet

Druhý návrh rozpočtu

Rozdíl

Rozdíl

2018 (1)

2019

2019 / 2018

2019 / 2018

(1)

(2)

(2 – 1)

(2 / 1)

PZ

PP

PZ

PP

PZ

PP

PZ

PP

1. Inteligentní růst podporující začlenění

77 531,8

66 622,6

80 337,4

67 556,9

2 805,7

934,4

3,6 %

1,4 %

Z toho v rámci celkového rozpětí pro závazky

1 111,8

 

413,4

 

 

 

 

 

Strop

76 420,0

 

79 924,0

 

 

 

 

 

Rozpětí

 

 

 

 

 

 

 

 

1a

Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost

21 999,6

20 095,3

23 145,4

20 521,5

1 145,9

426,3

5,2 %

2,1 %

Z toho v rámci celkového rozpětí pro závazky

760,6

 

63,4

 

 

 

 

 

Strop

21 239,0

 

23 082,0

 

 

 

 

 

Rozpětí

 

 

 

 

 

 

 

 

Velké infrastrukturní projekty

1 814,4

1 826,2

1 959,4

2 142,0

145,0

315,8

8,0 %

17,3 %

 

Evropské družicové navigační systémy (EGNOS a Galileo)

807,9

718,0

690,7

923,0

–117,1

205,0

–14,5 %

28,6 %

 

Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor (ITER)

376,4

500,6

407,2

616,6

30,9

116,0

8,2 %

23,2 %

 

Evropský program monitorování Země (Copernicus)

630,2

607,6

861,5

602,4

231,3

–5,2

36,7 %

–0,9 %

Jaderná bezpečnost a vyřazování jad. zařízení z provozu

141,1

152,4

143,9

158,1

2,8

5,8

2,0 %

3,8 %

Evropský fond pro strategické investice (EFSI)

2 038,3

1 828,0

186,9

1 022,3

–1 851,4

–805,7

–90,8 %

–44,1 %

Společný strategický rámec (SSR) pro výzkum a inovace

11 568,1

11 216,9

12 535,1

11 341,8

967,0

124,9

8,4 %

1,1%

 

Program Horizont 2020

11 212,4

10 901,5

12 161,5

10 971,8

949,1

70,3

8,5 %

0,6%

 

Program Euratomu pro výzkum a odbornou přípravu

355,7

315,5

373,6

370,0

17,9

54,5

5,0 %

17,3 %

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (COSME)

354,1

253,5

367,2

251,8

13,1

–1,6

3,7 %

–0,6 %

Vzdělávání, odborná příprava a sport (Erasmus+)

2 314,5

2 145,6

2 726,4

2 563,1

411,9

417,5

17,8 %

19,5 %

Zaměstnanost a sociální inovace (EaSI)

131,7

118,5

136,1

118,4

4,3

–0,1

3,3 %

–0,1 %

Cla, Fiscalis a boj proti podvodům

135,0

124,8

135,2

134,2

0,2

9,4

0,1 %

7,6 %

Nástroj pro propojení Evropy

2 748,4

1 523,0

3 764,0

1 701,2

1 015,6

178,3

37,0 %

11,7 %

 

Energetika

680,5

217,7

948,7

326,8

268,2

109,1

39,4 %

50,1 %

 

Doprava

1 897,6

1 163,3

2 640,2

1 222,8

742,5

59,5

39,1 %

5,1 %

 

Informační a komunikační technologie (IKT)

170,3

142,0

175,1

151,6

4,8

9,6

2,8 %

6,8 %

Projekty v oblasti energetiky na podporu hospodářského oživení

 

210,0

 

61,0

 

–149,0

–71,0 %

Evropský sbor solidarity (ESC)

42,8

33,2

143,3

119,6

100,5

86,3

235,0 %

259,8 %

Evropský program rozvoje obranného průmyslu (EDIDP)

 

 

245,0

147,0

245,0

147,0

Další opatření a programy

176,4

152,6

194,4

164,7

17,9

12,2

10,2 %

8,0 %

Opatření financovaná na základě výsad Komise a zvláštních pravomocí svěřených Komisi

128,9

116,9

128,4

115,0

–0,5

–2,0

–0,4 %

–1,7 %

Pilotní projekty a přípravné akce

91,7

77,6

97,3

99,6

5,6

22,0

6,1 %

28,3 %

Decentralizované agentury

314,1

316,2

382,9

381,7

68,8

65,5

21,9 %

20,7 %

1b

Hospodářská, sociální a územní soudržnost

55 532,2

46 527,3

57 192,0

47 035,4

1 659,8

508,1

3,0 %

1,1 %

Z toho v rámci celkového rozpětí pro závazky

351,2

 

350,0

 

 

 

 

 

Strop

55 181,0

 

56 842,0

 

 

 

 

 

Rozpětí

 

 

 

 

 

 

 

 

Investice pro růst a zaměstnanost

50 798,0

43 447,4

52 357,5

43 736,6

1 559,5

289,2

3,1 %

0,7 %

 

Regionální konvergence (méně rozvinuté regiony)

27 012,3

23 387,6

27 875,2

24 042,3

863,0

654,7

3,2 %

2,8 %

 

Přechodové regiony

5 738,6

4 040,5

5 848,7

4 370,1

110,1

329,6

1,9 %

8,2 %

 

Konkurenceschopnost (rozvinutější regiony)

8 426,8

7 394,1

8 648,9

7 441,5

222,1

47,4

2,6 %

0,6 %

 

Nejvzdálenější a řídce osídlené regiony

226,5

169,0

231,0

176,4

4,5

7,4

2,0 %

4,4 %

 

Fond soudržnosti

9 393,8

8 456,3

9 753,6

7 706,3

359,8

–750,0

3,8 %

–8,9 %

Nástroj pro propojení Evropy (CEF) – Příspěvek Fondu soudržnosti

1 655,1

625,8

1 700,4

851,6

45,3

225,8

2,7 %

36,1 %

Evropská územní spolupráce

1 934,3

1 234,7

1 973,0

1 190,6

38,7

–44,1

2,0 %

–3,6 %

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (zvláštní nadrámcový příděl)

350,0

600,0

350,0

631,5

 

31,5

 

5,3 %

Technická pomoc a inovační akce

230,3

199,6

239,7

212,7

9,4

13,1

4,1 %

6,6 %

Evropská pomoc nejchudším osobám (FEAD)

556,9

401,4

567,8

401,2

10,9

–0,2

2,0 %

0,0 %

Pilotní projekty a přípravné akce

7,7

18,5

3,7

11,2

–4,0

–7,3

–52,3 %

–39,5 %

2. Udržitelný růst: přírodní zdroje

59 238,6

56 041,0

59 642,1

57 399,9

403,5

1 358,9

0,7 %

2,4 %

Strop

60 267,0

 

60 344,0

 

 

 

 

 

Rozpětí

1 028,4

 

701,9

 

 

 

 

 

 

Z toho: Evropský zemědělský záruční fond (EZZF) – výdaje související s trhem a přímé platby

43 233,1

43 187,3

43 191,9

43 116,4

–41,2

–70,9

–0,1 %

–0,2%

Dílčí strop

44 163,0

 

43 881,0

 

 

 

 

 

Evropský zemědělský záruční fond (EZZF) – výdaje související s trhem a přímé platby

43 233,1

43 187,3

43 191,9

43 116,4

–41,2

–70,9

–0,1 %

–0,2 %

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV)

14 380,3

11 852,2

14 727,3

13 148,2

346,9

1 296,0

2,4 %

10,9 %

Evropský námořní a rybářský fond (ENRF)

1 027,9

602,8

1 090,0

712,8

62,1

109,9

6,0 %

18,2 %

Životní prostředí a oblast klimatu (LIFE)

522,8

316,1

558,1

341,6

35,3

25,5

6,7 %

8,1 %

Pilotní projekty a přípravné akce

15,6

17,7

13,5

19,6

–2,1

1,9

–13,5 %

10,7 %

Decentralizované agentury

58,8

58,8

61,3

61,3

2,5

2,5

4,3 %

4,3 %

3. Bezpečnost a občanství

3 493,2

2 980,7

3 786,6

3 527,4

293,4

546,7

8,4 %

18,3 %

Z toho v rámci nástroje pružnosti

837,2

 

985,6

 

 

 

 

 

Strop

2 656,0

 

2 801,0

 

 

 

 

 

Rozpětí

 

 

 

 

 

 

 

 

Azylový, migrační a integrační fond

719,2

594,4

1 120,8

952,6

401,7

358,2

55,9 %

60,3 %

Fond pro vnitřní bezpečnost

720,0

481,2

533,5

663,7

–186,5

182,5

–25,9 %

37,9 %

Informační systémy

26,3

13,2

0,1

 

–26,2

–13,2

–99,6 %

–100,0 %

Spravedlnost

47,1

35,9

44,6

38,1

–2,5

2,3

–5,4 %

6,3 %

Práva, rovnost a občanství

63,4

46,6

65,7

58,0

2,3

11,4

3,7 %

24,4 %

Mechanismus civilní ochrany Unie

33,2

34,3

149,6

81,7

116,3

47,4

349,8 %

138,3 %

Evropa pro občany

27,6

28,6

28,7

29,2

1,1

0,6

4,1 %

2,1 %

Potraviny a krmiva

280,2

248,4

289,7

239,3

9,5

–9,1

3,4 %

–3,7 %

Zdravotnictví

66,4

55,9

68,3

61,3

1,9

5,3

2,9 %

9,6 %

Spotřebitelé

28,0

23,1

29,3

23,6

1,3

0,5

4,6 %

2,2 %

Kreativní Evropa

230,4

180,7

244,8

194,8

14,5

14,1

6,3 %

7,8 %

Nástroj mimořádné podpory v rámci Unie (IES)

200,0

220,6

0,3

69,5

–199,8

–151,0

–99,9 %

–68,5 %

Opatření financovaná na základě výsad Komise a zvláštních pravomocí svěřených Komisi

98,8

91,7

105,8

99,9

7,0

8,2

7,1 %

8,9 %

 

Z toho „Opatření v oblasti komunikace“

73,4

72,3

77,1

74,0

3,7

1,7

5,1 %

2,3 %

Pilotní projekty a přípravné akce

12,7

17,9

15,1

18,3

2,4

0,3

19,2 %

1,9 %

Decentralizované agentury

940,1

908,3

1 090,4

997,6

150,3

89,3

16,0 %

9,8 %

4. Globální Evropa

10 068,8

8 906,1

11 319,3

9 358,3

1 250,4

452,2

12,4 %

5,1 %

Z toho v rámci celkového rozpětí pro závazky

243,8

 

1 051,3

 

 

 

 

 

Strop

9 825,0

 

10 268,0

 

 

 

 

 

Rozpětí

 

 

 

 

 

 

 

 

Nástroj předvstupní pomoci (NPP II)

2 078,8

1 451,6

2 423,4

1 707,5

344,6

255,9

16,6 %

17,6 %

Evropský nástroj sousedství (ENI)

2 436,6

2 278,0

2 677,3

2 060,3

240,6

–217,7

9,9 %

–9,6 %

Nástroj pro rozvojovou spolupráci (DCI)

2 976,0

2 734,5

3 189,9

2 796,3

213,9

61,8

7,2 %

2,3 %

Nástroj partnerství pro spolupráci se třetími zeměmi (PI)

140,2

100,7

154,0

99,6

13,8

–1,1

9,9 %

–1,1 %

Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva (EIDHR)

192,8

169,3

196,7

159,3

3,9

–10,0

2,0 %

–5,9 %

Nástroj přispívající ke stabilitě a míru (IcSP)

370,0

325,3

376,7

321,3

6,7

–4,0

1,8 %

–1,2 %

Humanitární pomoc (HUMA)

1 085,4

1 095,0

1 651,8

1 603,0

566,4

508,1

52,2 %

46,4 %

Společná zahraniční a bezpečnostní politika (SZBP)

328,0

292,0

334,9

305,5

6,8

13,5

2,1 %

4,6 %

Nástroj pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti (INSC)

33,0

45,5

33,6

41,5

0,7

–4,0

2,0 %

–8,8 %

Makrofinanční pomoc

42,1

42,1

27,0

27,0

–15,1

–15,1

–35,8 %

–35,8 %

Záruční fond pro vnější vztahy

137,8

137,8

 

 

–137,8

–137,8

–100,0 %

–100,0 %

Mechanismus civilní ochrany Unie

16,1

15,5

23,5

20,7

7,4

5,2

46,1 %

33,6 %

Humanitární dobrovolníci EU (EUAV)

20,3

16,9

19,5

16,1

–0,8

–0,8

–3,9 %

–4,9 %

Evropský fond pro udržitelný rozvoj (EFSD)

25,0

25,0

25,0

25,0

 

 

 

 

Další opatření a programy

83,5

74,9

83,6

73,0

0,2

–1,9

0,2 %

–2,6 %

Opatření financovaná na základě výsad Komise a zvláštních pravomocí svěřených Komisi

74,4

67,6

75,5

73,7

1,1

6,1

1,5 %

9,1 %

Pilotní projekty a přípravné akce

8,9

14,4

6,3

8,1

–2,6

–6,3

–28,9 %

–43,7 %

Decentralizované agentury

20,1

20,1

20,5

20,5

0,4

0,4

2,2 %

2,2 %

5. Správa

9 665,5

9 666,3

9 943,0

9 944,9

277,5

278,6

2,9 %

2,9 %

Strop

10 346,0

 

10 786,0

 

 

 

 

 

Z toho vyrovnáno snížením rozpětí pro nepředvídané události

–318,0

 

–253,9

 

 

 

 

 

Rozpětí

362,5

 

589,1

 

 

 

 

 

Z toho: Správní výdaje orgánů

7 579,9

7 580,7

7 747,3

7 749,2

167,4

168,5

2,2 %

2,2 %

Dílčí strop

8 360,0

 

8 700,0

 

 

 

 

 

Z toho vyrovnáno snížením rozpětí pro nepředvídané události

–318,0

 

–253,9

 

 

 

 

 

Rozpětí

462,1

 

698,8

 

 

 

 

 

Důchody a evropské školy

2 085,6

2 085,6

2 195,7

2 195,7

110,1

110,1

5,3 %

5,3 %

 

Důchody

1 892,8

1 892,8

2 003,6

2 003,6

110,8

110,8

5,9 %

5,9 %

 

Evropské školy

192,8

192,8

192,1

192,1

–0,7

–0,7

–0,4 %

–0,4 %

Správní výdaje orgánů

7 579,9

7 580,7

7 747,3

7 749,2

167,4

168,5

2,2 %

2,2 %

 

Evropský parlament

1 950,2

1 950,2

1 996,4

1 996,4

46,1

46,1

2,4 %

2,4 %

 

Evropská rada a Rada

572,9

572,9

581,9

581,9

9,0

9,0

1,6 %

1,6 %

 

Evropská komise

3 565,5

3 566,3

3 632,7

3 634,7

67,2

68,4

1,9 %

1,9 %

 

Soudní dvůr Evropské unie

410,0

410,0

429,4

429,4

19,4

19,4

4,7 %

4,7 %

 

Evropský účetní dvůr

146,0

146,0

146,9

146,9

0,9

0,9

0,6 %

0,6 %

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

135,6

135,6

138,5

138,5

2,9

2,9

2,1 %

2,1 %

 

Evropský výbor regionů

96,1

96,1

98,8

98,8

2,7

2,7

2,8 %

2,8 %

 

Evropský veřejný ochránce práv

10,6

10,6

11,3

11,3

0,7

0,7

6,1 %

6,1 %

 

Evropský inspektor ochrany údajů

14,4

14,4

16,6

16,6

2,2

2,2

15,2 %

15,2 %

 

Evropská služba pro vnější činnost

678,5

678,5

694,8

694,8

16,3

16,3

2,4 %

2,4 %

Prostředky z okruhů

159 998,0

144 216,7

165 028,4

147 787,4

5 030,4

3 570,8

3,1 %

2,5 %

Z toho v rámci nástroje pružnosti

837,2

678,3

985,6

909,8

 

 

 

 

Z toho v rámci celkového rozpětí pro závazky

1 355,6

 

1 464,7

 

 

 

 

 

Strop

159 514,0

154 565,0

164 123,0

166 709,0

 

 

 

 

Z toho vyrovnáno snížením rozpětí pro nepředvídané události

–318,0

 

–253,9

 

 

 

 

 

Rozpětí

1 390,9

11 026,7

1 291,1

19 831,4

 

 

 

 

Prostředky jako % HND (2)

1,02 %

0,92 %

1,00 %

0,90 %

 

 

 

 

Jiné zvláštní nástroje (3)

698,5

551,2

577,2

411,5

–121,3

–139,7

–17,4 %

–25,3 %

 

Rezerva na pomoc při mimořádných událostech (EAR)

344,6

344,6

351,5

351,5

6,9

6,9

2,0 %

2,0 %

 

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG)

172,3

25,0

175,7

10,0

3,4

–15,0

2,0 %

–60,0 %

 

Fond solidarity Evropské unie (FSEU)

181,6

181,6

50,0

50,0

–131,6

–131,6

–72,5 %

–72,5 %

Prostředky celkem

160 696,5

144 767,9

165 605,6

148 198,9

4 909,2

3 431,0

3,1 %

2,4 %

Prostředky jako % HND (2)

1,02 %

0,92 %

1,00 %

0,90 %

 

 

 

 

(1) Rozpočet na rok 2018 obsahuje opravné rozpočty č. 1 až 5 a návrh opravného rozpočtu č. 6.

(2) Druhý návrh rozpočtu na rok 2019 vychází z prognózy HND, jak je uvedena v technické úpravě víceletého finančního rámce schválené dne 23. května 2018 (COM(2018) 282).

(1)      Úř. věst. L 347, 20.12.2013.
(2)      Úř. věst. C 373, 20.12.2013.
(3)      Úř. věst. L 160, 7.6.2014.
(4)      Úř. věst. L 193, 30.7.2018.
(5)      COM(2018) 600.
(6)      11737-C8-0410/2018.
(7)      COM(2018) 709.
(8)      P8_TA(2018)404.
(9)      COM(2018) 600.
(10)      Návrh opravného rozpočtu č. 6/2018 byl rovněž součástí balíčku projednávaného v dohodovacím výboru, jeho přijetí však bylo naplánováno na listopad, aby bylo možné zohlednit nezbytné úpravy vlastních zdrojů, zejména zůstatků DPH a HND, které ovlivňují částky, jež mají být k dispozici v první pracovní den prosince 2018.
(11)      COM(2018) 704 ze dne 12. října 2018.
(12)      COM(2018) 709 ze dne 16. října 2018.
(13)      Uváděné číselné údaje vycházejí z technické úpravy finančního rámce na rok 2019, jež reagovala na vývoj hrubého národního důchodu a byla přijata Komisí dne 23. května 2018 (COM(2018) 282).
(14)      Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).
(15)      V červnu 2018 vyzvala Evropská rada Komisi, aby ve zbývajícím období programu Horizont 2020 zahájila novou pilotní iniciativu zaměřenou na průlomové inovace. Závěry Rady znějí: „V zájmu posílení revolučních inovací vytvářejících tržní příležitosti a aby bylo možno poskytovat komplexní podporu podnikům s průlomovým potenciálem, která jim umožní úspěšný vstup na světové trhy, a to i malým a středním podnikům, potřebujeme silnější a inkluzivní ekosystém inovací.“
(16)      1 místo AD pro ochranu údajů a 4 místa AD pro IT.
(17)

     Návrh nařízení Rady o vytvoření evropského společného podniku pro vysoce výkonnou výpočetní techniku předložený Komisí dne 11. ledna 2018 (COM(2018) 8).