V Bruselu dne 22.2.2018

COM(2018) 155 final

OPRAVNÝ ROZPOČET Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2018

FMT:Font=Calibri CEpředkládaný spolu s návrhem na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Řecku, Španělsku, Francii a Portugalsku/FMT


S ohledem na:

Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 314 této smlouvy, ve spojení se Smlouvou o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s článkem 106a této smlouvy,

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie 1 , a zejména na článek 41 uvedeného nařízení,

souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 přijatý dne 30. listopadu 2017 2 .

Evropská komise tímto předkládá Evropskému parlamentu a Radě návrh opravného rozpočtu č. 1 k souhrnnému rozpočtu na rok 2018.

ZMĚNY VE VÝKAZU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ V ČLENĚNÍ PODLE ODDÍLŮ

Změny ve výkazu příjmů a výdajů v členění podle oddílů jsou k dispozici v databázi EUR-Lex ( http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-cs.htm ). Anglické znění změn tohoto výkazu je pro informaci připojeno jako příloha rozpočtu.

OBSAH

1.    Úvod    

2.    Financování z přídělů z FSEU na roky 2017 a 2018    

3.    Prostředky požadované v rozpočtu na rok 2018    

4.    Souhrnná tabulka v členění podle okruhů víceletého finančního rámce    

1.Úvod

Návrh opravného rozpočtu (NOR) č. 1 na rok 2018 je přiložen k návrhu na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie (FSEU) ve výši 104 166 951 EUR, jehož cílem je poskytnout pomoc Řecku v souvislosti se sérií zemětřesení na ostrově Lesbos, Francii v souvislosti s hurikány na Svatém Martinu a Guadeloupu, jakož i Portugalsku a Španělsku v souvislosti s lesními požáry v Centro a v Galicii během roku 2017 3 .

V NOR č. 1/2018 se navrhuje, aby do souhrnného rozpočtu na rok 2018 byly zapsány potřebné prostředky na závazky i platby, a to ve výši snížené o zálohy, jež byly Řecku, Francii a Portugalsku již vyplaceny (EUR 6 520 846).

2.    Financování z přídělů z FSEU na roky 2017 a 2018

V souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení o víceletém finančním rámci (VFR) 4 (dále jen „nařízení o VFR“) celková částka, která byla k dispozici pro uvolnění prostředků z FSEU na začátku roku 2018, činila  421 142 057 EUR. Byla to částka zbývajícího přídělu na rok 2018 ve výši 280 371 754 EUR (tj. 574 342 834 EUR minus 293 971 080 EUR, které již byly uvolněny v roce 2017 5 ) plus zbývající příděl na rok 2017 ve výši 140 770 303 EUR, který zůstal nevyužit a byl přenesen do roku 2018.

V této fázi rozpočtového roku 2018 lze uvolnit částku ve výši 277 556 348 EUR. To odpovídá celkové částce, která byla k dispozici pro uvolnění prostředků z FSEU na začátku roku 2018 (421 142 057 EUR) a byla snížena o zadrženou částku ve výši 143 585 709 EUR, aby byla respektována povinnost odložit do 1. října 2018 25 % ročního přídělu na rok 2018, jak stanoví čl. 10 odst. 1 nařízení o víceletém finančním rámci.

3.Prostředky požadované v rozpočtu na rok 2018

Vzhledem k tomu, že v souvislosti s těmito uvolněními prostředků z FSEU byla již jako záloha vyplacena částka 6 520 846 EUR, Komise navrhuje změnit rozpočet na rok 2018, a to navýšením prostředků v rozpočtové položce 13 06 01 „Pomoc členským státům v případě závažné přírodní katastrofy, která má vážné následky pro životní podmínky, životní prostředí nebo hospodářství“ o 97 646 105 EUR v prostředcích na závazky i prostředcích na platby (viz tabulka níže).

Částky v EUR

Rozpočtová položka

Název

Prostředky na závazky

Prostředky na platby

13 06 01

Pomoc členským státům v případě závažné přírodní katastrofy, která má vážné následky pro životní podmínky, životní prostředí nebo hospodářství

97 646 105

97 646 105

Celkem    

97 646 105

97 646 105

4.Souhrnná tabulka v členění podle okruhů víceletého finančního rámce

Okruh

Rozpočet na rok 2018

Návrh opravného rozpočtu č. 1/2018

Rozpočet na rok 2018

 

(včetně NOR č. 1/2018)

PZ

PP

PZ

PP

PZ

PP

1.

Inteligentní růst podporující začlenění

77 533 697 652

66 624 486 101

77 533 697 652

66 624 486 101

Z toho v rámci celkového rozpětí pro závazky

1 113 697 652

 

 

1 113 697 652

 

Strop

76 420 000 000

 

 

76 420 000 000

 

Rozpětí

 

 

 

 

1a

Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost

22 001 452 724

20 097 167 844

 

 

22 001 452 724

20 097 167 844

Z toho v rámci celkového rozpětí pro závazky

762 452 724

 

 

 

762 452 724

 

Strop

21 239 000 000

 

 

 

21 239 000 000

 

Rozpětí

 

 

 

 

1b

Hospodářská, sociální a územní soudržnost

55 532 244 928

46 527 318 257

 

 

55 532 244 928

46 527 318 257

Z toho v rámci celkového rozpětí pro závazky

351 244 928

 

 

 

351 244 928

 

Strop

55 181 000 000

 

 

 

55 181 000 000

 

Rozpětí

 

 

 

 

2.

Udržitelný růst: přírodní zdroje

59 285 323 122

56 083 793 633

 

 

59 285 323 122

56 083 793 633

Strop

60 267 000 000

 

 

 

60 267 000 000

 

Rozpětí

981 676 878

 

 

 

981 676 878

 

Z toho: Evropský zemědělský záruční fond (EZZF) – výdaje související s trhem a přímé platby

43 234 516 899

43 188 677 466

 

 

43 234 516 899

43 188 677 466

Dílčí strop

44 163 000 000

 

 

 

44 163 000 000

 

Rozpětí EZZF

927 833 101

 

 

 

927 833 101

 

3.

Bezpečnost a občanství

3 493 241 199

2 980 707 175

 

 

3 493 241 199

2 980 707 175

Z toho v rámci nástroje pružnosti

837 241 199

 

 

 

837 241 199

 

Strop

2 656 000 000

 

 

 

2 656 000 000

 

Rozpětí

 

 

 

 

4.

Globální Evropa

9 568 842 411

8 906 075 154

 

 

9 568 842 411

8 906 075 154

Strop

9 825 000 000

 

 

 

9 825 000 000

 

Rozpětí

256 157 589

 

 

 

256 157 589

 

5.

Správa

9 665 513 627

9 666 318 627

 

 

9 665 513 627

9 666 318 627

Strop

10 346 000 000

 

 

 

10 346 000 000

 

Z toho vyrovnáno snížením rozpětí pro nepředvídané události

–318 000 000

 

 

 

–318 000 000

 

Rozpětí

362 486 373

 

 

 

362 486 373

 

Z toho: Správní výdaje orgánů

7 579 920 627

7 580 725 627

 

 

7 579 920 627

7 580 725 627

Dílčí strop

8 360 000 000

 

 

 

8 360 000 000

 

Z toho vyrovnáno snížením rozpětí pro nepředvídané události

–318 000 000

 

 

 

–318 000 000

 

Rozpětí

462 079 373

 

 

 

462 079 373

 

6.

Náhrady

 

 

Strop

 

 

 

 

 

Rozpětí

 

 

 

 

 

Záporná rezerva

 

 

Celkem

159 546 618 011

144 261 380 690

159 546 618 011

144 261 380 690

Z toho v rámci nástroje pružnosti

837 241 199

678 340 197

 

837 241 199

678 340 197

Z toho v rámci celkového rozpětí pro závazky

1 113 697 652

 

 

1 113 697 652

 

Z toho v rámci rozpětí pro nepředvídané události

 

 

 

Strop

159 514 000 000

154 565 000 000

 

159 514 000 000

154 565 000 000

Z toho vyrovnáno snížením rozpětí pro nepředvídané události

–318 000 000

 

 

–318 000 000

 

Rozpětí

1 600 320 840

10 981 959 507

 

1 600 320 840

10 981 959 507

 

Jiné zvláštní nástroje

566 902 000

419 600 000

97 646 105

97 646 105

664 548 105

517 246 105

Celkový součet

160 113 520 011

144 680 980 690

97 646 105

97 646 105

160 211 166 116

144 778 626 795

(1)    Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2)    Úř. věst. L XX, XX.2.2018.
(3)      COM(2018) 150, 22.2.2018.
(4)      Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).
(5)

   Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1599 ze dne 13. září 2017 o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Itálii.