3.10.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 248/307


USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU (EU) 2018/1413

ze dne 18. dubna 2018

obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2016

EVROPSKÝ PARLAMENT,

s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2016,

s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0084/2018),

A.

vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria hodlá orgán příslušný k udělení absolutoria klást zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů Unie posilováním transparentnosti a odpovědnosti, uplatňováním konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

B.

vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů (1) Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen „agentura“) činil její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2016 celkem 16 673 153,98 EUR, což ve srovnání s rokem 2015 představuje pokles o 1,06 %; vzhledem k tomu, že rozpočet agentury se především odvíjí od rozpočtu Unie;

C.

vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce agentury za rozpočtový rok 2016 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvádí, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka agentury je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.

konstatuje, že úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2016 vedlo k plnění rozpočtu na 96,31 %, což oproti předchozímu roku (97,53 %) představuje pokles o 1,22 %, a že míra čerpání prostředků na platby činila 70,35 %, což oproti rozpočtovému roku 2015 představuje pokles o 1,70 %;

2.

vítá opatření, která agentura přijala v návaznosti na připomínky orgánu příslušného k udělení absolutoria ohledně plnění rozpočtu v předchozích letech; dále vítá skutečnost, že agentura rychle uplatnila doporučení Účetního dvora ohledně rámcových smluv týkajících se informačních a komunikačních technologií a poradenství, což je oblast, kde v rámci udělení absolutoria za rok 2016 mělo dojít ke zlepšení;

Závazky a přenesené prostředky

3.

na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že míra přenesených prostředků na závazky v roce 2017 v hlavě II (správní výdaje) byla vysoká a činila 417 279 EUR, tj. 30 % (v porovnání s 364 740 EUR, tj. 26 % v roce 2015); bere na vědomí, že tyto přenesené prostředky se týkají především služeb v oblasti IT, které nebyly do konce roku plně poskytnuty nebo vyfakturovány; kromě dalšího konstatuje, že přenesené prostředky na závazky v hlavě III dosáhly 3 370 616 EUR, tj. 43 % (v porovnání s 3 383 052 EUR, tj. 41 % v roce 2015); konstatuje, že tyto přenesené prostředky se týkaly zejména výzkumných projektů a studií trvajících déle než jeden rok; na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že by agentura měla zvážit, zavedení diferencovaných rozpočtových položek, jež by lépe odrážely víceletou povahu činností a nevyhnutelné prodlevy mezi podpisem smluv, jejich realizací a platbami; na základě odpovědi agentury bere na vědomí, že se agentura touto možností bude zabývat, aby zjistila, zda je možné zlepšit rozpočtové řízení;

4.

konstatuje, že přenesené prostředky mohou často být zčásti nebo plně opodstatněné víceletou povahou operačních programů agentur a neznamenají nezbytně, že se v plánování a plnění rozpočtu vyskytují nedostatky, ani nejsou vždy v rozporu se zásadou ročního rozpočtu, zejména pokud jsou agenturou předem naplánovány a sděleny Účetnímu dvoru;

Převody

5.

konstatuje, že během rozpočtového roku 2016 bylo provedeno jedenáct rozpočtových převodů v celkové hodnotě 319 240 EUR s cílem převést zdroje z oblastí, kde byly zjištěny úspory, do oblastí, kde zdroje chyběly, aby bylo možné zajistit dosažení cílů stanovených na daný rok;

Zadávání zakázek

6.

konstatuje, že agentura uzavřela smlouvy na dodání zboží a poskytování služeb v celkové hodnotě 8 492 938,92 EUR, z čehož 930 240,32 EUR bylo vynaloženo prostřednictvím 41 jednacích řízení, 580 926,16 EUR prostřednictvím interinstitucionálních smluv nebo dohod o úrovni služeb a částka 6 981 772,44 EUR odpovídá 155 konkrétním zakázkám či objednávám na základě rámcových smluv uzavřených v otevřeném řízení;

7.

s uspokojením bere na vědomí, že byla zřízena skupina pro zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit v rámci agentury harmonizaci všech jejích postupů při zadávání zakázek (od přípravné fáze do ukončení řízení), které podléhají opatřením dohledu a kontrolám ke zmírnění rizik, včetně postupů pro oficiální zahájení a hodnocení, prohlášení o neexistenci střetu zájmů podepsaných členy výborů a posouzení kritérií pro vyloučení z řízení, výběr a udělení zakázky v písemné podobě;

8.

na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že agentura v roce 2014 uzavřela rámcovou smlouvu v celkové hodnotě 1 100 000 EUR na poskytování poradenských služeb v oblasti IT v období 2014–2017; s lítostí konstatuje, že ačkoli jednotlivé smlouvy uzavřené v roce 2016 na základě této rámcové smlouvy jasně definují, jaké služby se mají v rámci projektu poskytovat, konzultanti byli zaměstnáváni v otevřeném poměru v závislosti na časových možnostech a prostředcích, kdy ceny nejsou pevně stanoveny a přímo spojeny s poskytovanou službou, ale odvíjí se od počtu odpracovaných pracovních dní; kromě jiného konstatuje, že v roce 2016 bylo navíc přibližně 50 % poradenských služeb poskytnuto mimo sídlo agentury, což omezuje její možnosti sledovat, zda jsou smlouvy účinně plněny; konstatuje, že platby odvedené na základě této rámcové smlouvy v roce 2016 dosáhly přibližně 400 000 EUR; na základě odpovědi agentury oceňuje, že agentura uplatňuje doporučení Účetního dvora u svých nově uzavřených rámcových smluv v oblasti IT a poradenských služeb tak, že v případě potřeby využívá specifické smlouvy na principu vyhrazeného času a prostředků („Quoted Time and Means“).

Zaměstnanecká politika

9.

podotýká, že z plánu pracovních míst vyplývá, že k 31. prosinci 2016 bylo obsazeno 39 míst (z celkových 41 míst povolených v rámci rozpočtu Unie) v porovnání s 40 místy v roce 2015;

10.

lituje toho, že v rámci všech míst obsazených ke dni 31. prosince 2016 nebylo dosaženo genderové vyváženosti vzhledem tomu, že poměr žen a mužů byl dvě ku jedné, 72 % žen oproti 28 % mužů; konstatuje, že tento problém je třeba bezodkladně řešit; konstatuje však, že na úrovni vyššího managementu je genderová vyváženost (50:50);

11.

zdůrazňuje, že součástí personální politiky agentury by měla být rovnováha mezi pracovním a soukromým životem; konstatuje, že rozpočet, který byl vynaložen na zdraví prospěšné aktivity, dosáhl přibližně 194 EUR na zaměstnance, což odpovídá třem dnům na zaměstnance; konstatuje, že průměrný počet dnů pracovní neschopnosti na zaměstnance činí jedenáct dní;

12.

připomíná, že agentura přijala v roce 2007 rozhodnutí týkající se psychického a sexuálního obtěžování; navrhuje pořádání kurzů odborné přípravy a informačních schůzí v zájmu zvýšení informovanosti zaměstnanců o tomto jevu; konstatuje, že v roce 2016 bylo provedeno správní šetření; požaduje, aby bylo předloženo více vysvětlení ohledně závěrů tohoto šetření, přičemž je nutné respektovat předpisy o ochraně údajů;

13.

s uspokojením konstatuje, že v roce 2016 proti agentuře nesměřovaly žádné stížnosti, soudní žaloby nebo oznámené případy v souvislosti s přijímáním nebo propouštěním pracovníků;

14.

konstatuje, že agentura pokračovala v přijímání prováděcích pravidel v návaznosti na reformu služebního řádu, který vstoupil v platnost dne 1. ledna 2014;

Prevence a řešení střetů zájmů, transparentnost a demokracie

15.

konstatuje, že nová prohlášení o střetu zájmů a shrnutí životopisů jsou nyní shromažďována a analyzována, neboť od 2016 je ve funkci nová rada; kromě toho konstatuje, že agentura shromáždila 131 kompletních spisů, které odpovídají 70 členům rady (80 %), 52 náhradníkům členů rady (60 %) a 12 pozorovatelům a jejich náhradníkům (48 %); vítá skutečnost, že žádný posouzený spis nepoukazuje na situaci, kterou by bylo možné v rámci politiky agentury kvalifikovat jako střet zájmů;

16.

bere s uspokojením na vědomí, že agentura zavedla strategii proti podvodům stanovenou na základě pokynů, které byly vydány Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a které jsou určeny agenturám Unie; konstatuje, že strategie pokrývá tříleté období (2015–2017) a že její provádění je pravidelně monitorováno předsednictvem agentury; kromě toho konstatuje, že byl přijat a zaměstnancům na intranetu zpřístupněn vnitřní postup pro hlášení případů možných podvodů a jejich dopadů a nakládání s nimi;

17.

hluboce lituje skutečnosti, že agentura teprve musí začít uplatňovat vnitřní pravidla pro oznamování nekalých praktik (whistleblowing); bere na vědomí skutečnost, že agentura očekává pokyny Komise; mimo jiné bere na vědomí, že agentura se v mezidobí odkazuje na pokyny Komise ohledně whistleblowingu z roku 2012; naléhavě vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o zavedení a provádění pravidel pro whistleblowing;

18.

zastává názor, že je třeba vytvořit nezávislý orgán pro zveřejňování, poradenství a přezkoumávání disponující dostatečnými rozpočtovými zdroji s cílem pomáhat whistleblowerům využívat vhodné kanály pro zveřejnění jejich informací o možných nesrovnalostech poškozujících finanční zájmy Unie, chránit je před odhalením jejich identity a nabízet jim potřebnou podporu a poradenství;

Hlavní dosažené výsledky

19.

vítá tři hlavní úspěchy, které agentura v roce 2016 zaznamenala, a sice:

dovedla do konce tříletý pilotní projekt s názvem „Více bezpečí a zdraví na pracovišti v každém věku – bezpečnost a ochrana zdraví při práci v souvislosti s rostoucím věkem pracovní síly“, který spustil Parlament, a zahájila kampaň propagující v období 2016–2017 zdraví prospěšná pracoviště s názvem „Zdraví prospěšná pracoviště pro všechny věkové skupiny“;

na semináři pořádaném na vysoké úrovni představila první zprávu z významného výzkumného projektu na téma „Otázka zdraví a bezpečnosti v mikropodnicích a malých podnicích“;

zavedla spolu s Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) a Překladatelským střediskem pro instituce Evropské unie (CdT) nový nástroj k řízení vícejazyčných internetových stránek, který v roce 2017 získal cenu evropského veřejného ochránce práv za vysokou úroveň veřejné správy;

Interní audit

20.

konstatuje, že útvar interního auditu provedl strategické posouzení rizik především za účelem vypracování nového víceletého strategického plánu interního auditu na období 2017–2019;

21.

vítá, že agentura do konce roku 2016 neobdržela žádná nesplněná kritická ani velmi důležitá doporučení; konstatuje, že agentura v průběhu uvedeného roku vyvíjela činnost v zájmu provedení akčního plánu týkajícího se čtyř významných doporučení, která byla vydána na základě auditu provedeného útvarem interního auditu v roce 2015 na téma „Nástroje pro řízení BOZP“; konstatuje, že útvar interního auditu prověřil práci odvedenou na provedení těchto čtyř doporučení a doporučil jejich ukončení na začátku roku 2017;

Výkonnost

22.

s uznáním bere na vědomí důležité kroky, které agentura učinila s cílem podpořit pomocí IT systému svůj systém řízení na základě činností; vítá nové digitální nástroje zavedené pro nakládání s časem vynaloženým na různé projekty a činnosti a také na řízení veřejných zakázek a zadávací řízení;

Další připomínky

23.

na základě zprávy Účetního dvora bere na vědomí, že nařízení (ES) č. 2062/94, jímž byla agentura zřízena, výslovně nepožaduje provádění externího hodnocení činností agentury; s uspokojením bere na vědomí, že Komise do návrhu nového zakládajícího nařízení (COM(2016)0528) zahrnula povinnost provádět takové hodnocení každých pět let a využívat externí auditní zprávy;

24.

vyslovuje uznání agentuře za její činnost a analýzy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jež přispívají k tomu, aby se unijní politika zaměřovala na podporu zdravého a bezpečného prostředí na pracovištích v celé Unii; bere na vědomí její probíhající pracovní balíčky na podporu malých a středních podniků a mikropodniků spolu s nástroji a pokyny, které jsou zaměřeny na tyto podniky a jsou určeny k řešení mezer ve znalostech a také k tomu, aby se snadněji dosahovalo souladu s normami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

25.

vítá dobrou spolupráci mezi agenturami působícími v oblasti zaměstnanosti, sociálních věcí a začleňování a zejména pak spolupráci agentury s nadací Eurofound, střediskem Cedefop a institutem EIGE, pokud jde o zprávu „Na cestě k evropskému pracovnímu prostředí vstřícnému ke starším osobám: pohled agentur EU na problematiku práce a stárnutí z hlediska celého životního cyklu“.

26.

pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 18. dubna 2018 (2) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1)  Úř. věst. C 12, 13.1.2017, s. 9.

(2)  Přijaté texty, P8_TA(2018)0133. Viz strana 393 v tomto čísle Úředního věstníku.