21.12.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 461/147


Stanovisko Evropského výboru regionů – Azylový a migrační fond

(2018/C 461/13)

Hlavní zpravodaj:

Peter BOSSMAN (SI/SES), starosta obce Piran

Odkaz:

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Azylový a migrační fond

(COM(2018) 471 final)

I.   DOPORUČENÉ POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Pozměňovací návrh 1

COM(2018) 471 final, 42. bod odůvodnění

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

Za účelem posílení kapacity Unie okamžitě řešit jednak nepředvídatelné nebo nepřiměřeně silné migrační tlaky v jednom či více členských státech, které se vyznačují velkým nebo neúměrným přílivem státních příslušníků třetích zemí a které kladou značné a naléhavé nároky na jejich přijímací a zajišťovací zařízení, azylové systémy a řízení a systémy a postupy řízení migrace, jednak silné migrační tlaky ve třetích zemích z důvodu politického vývoje nebo konfliktů by mělo být možné poskytnout mimořádnou pomoc v souladu s rámcem stanoveným v tomto nařízení.

Za účelem posílení kapacity Unie okamžitě řešit jednak nepředvídatelné nebo nepřiměřeně silné migrační tlaky v jednom či více členských státech, které se vyznačují velkým nebo neúměrným přílivem státních příslušníků třetích zemí , zejména zranitelných osob, jako jsou nezletilé osoby bez doprovodu, a které kladou značné a naléhavé nároky na jejich přijímací a zajišťovací zařízení, azylové systémy a řízení a systémy a postupy řízení migrace, jednak silné migrační tlaky ve třetích zemích z důvodu politického vývoje nebo konfliktů by mělo být možné poskytnout mimořádnou pomoc při vytváření infrastruktur v souladu s rámcem stanoveným v tomto nařízení.

Odůvodnění

Je zapotřebí vytvořit rozpočtovou položku pro naléhavé případy, která by umožnila řešit situace, kdy jsou členské státy zahlceny problémy souvisejícími s příchodem zranitelných osob ze třetích zemí, zejména pokud jde o nezletilé osoby bez doprovodu, jež vyžadují zvláštní opatření.

Pozměňovací návrh 2

COM(2018) 471 final, čl. 3 odst. 2

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

V rámci politického cíle stanoveného v odstavci 1 přispěje fond k plnění těchto specifických cílů:

V rámci politického cíle stanoveného v odstavci 1 přispěje fond k plnění těchto specifických cílů:

a)

posílení a rozvoj všech aspektů společného evropského azylového systému včetně jeho vnějšího rozměru;

a)

posílení a rozvoj všech aspektů společného evropského azylového systému včetně jeho vnějšího rozměru;

b)

podpora legální migrace do členských států včetně přispění k integraci státních příslušníků třetích zemí;

b)

podpora legální migrace do členských států včetně přispění k integraci státních příslušníků třetích zemí a stanovení postupů, které umožní, aby probíhala spořádaným a bezpečným způsobem ;

c)

přispění k boji proti nelegální migraci a zajištění účinného navracení a zpětného přebírání osob ve třetích zemích.

c)

přispění k boji proti nelegální migraci a zajištění účinného navracení a zpětného přebírání osob ve třetích zemích , jakož i dodržování lidských práv ;

 

d)

posilování solidarity a sdílení odpovědnosti mezi členskými státy, zejména s těmi členskými státy, které jsou migračním a azylovým tokům vystaveny nejvíce, a to i prostřednictvím praktické spolupráce .

Odůvodnění

Tento specifický cíl je možné nalézt ve stávajícím nařízení o Azylovém, migračním a integračním fondu (AMIF) a měl by být výslovně uveden jako specifický cíl budoucího nařízení o Azylovém a migračním fondu.

Pozměňovací návrh 3

COM(2018) 471 final, článek 8

Návrh stanoviska

Pozměňovací návrh

Text navržený Komisí

 

Rozpočet

Rozpočet

1.   Finanční krytí pro provádění fondu na období 2021–2027 činí 10 415 000 000  EUR v běžných cenách.

1.   Finanční krytí pro provádění fondu na období 2021–2027 činí 16 188 000 000  EUR v běžných cenách.

2.   Finanční zdroje se použijí takto:

2.   Finanční zdroje se použijí takto:

a)

částka ve výši 6 249 000 000  EUR se přiděluje na programy prováděné v rámci sdíleného řízení;

a)

částka ve výši 10 790 000 000  EUR se přiděluje na programy prováděné v rámci sdíleného řízení;

b)

částka ve výši 4 166 000 000  EUR se přiděluje na tematický nástroj.

b)

částka ve výši 5 398 000 000  EUR se přiděluje na tematický nástroj.

3.   Až 0,42  % finančního krytí se přiděluje na technickou pomoc z podnětu Komise podle článku 29 nařízení (EU) xx/xx [nařízení o společných ustanoveních].

3.   Až 0,42  % finančního krytí se přiděluje na technickou pomoc z podnětu Komise podle článku 29 nařízení (EU) xx/xx [nařízení o společných ustanoveních].

Odůvodnění

Navrhované zvýšení finančního krytí Azylového a migračního fondu by odráželo 2,4 násobné navýšení prostředků přidělených na ochranu vnějších hranic a odpovídá faktu, že současné návrhy nepředpokládají žádné zvýšení finančních prostředků na nový úkol dlouhodobé integrace v rámci ESF+.

Pozměňovací návrh 4

COM(2018) 471 final, čl. 9 odst. 1

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

(…) Finanční prostředky z tematického nástroje se použijí na jeho složky:

(…) Finanční prostředky z tematického nástroje se použijí na jeho složky:

a)

specifické akce;

a)

specifické akce;

b)

akce Unie;

b)

akce Unie;

c)

mimořádnou pomoc;

c)

mimořádnou pomoc;

d)

znovuusídlování;

d)

znovuusídlování;

e)

podporu pro členské státy přispívající k úsilí v rámci solidarity a sdílení odpovědnosti

a

e)

podporu pro členské státy přispívající k úsilí v rámci solidarity a sdílení odpovědnosti;

f)

Evropskou migrační síť.

f)

Evropskou migrační síť a

 

g)

Evropskou integrační síť místních a regionálních orgánů .

(…)

(…)

Odůvodnění

Místní a regionální orgány mají při integraci migrantů, jež je důležitou součástí migračních politik, rozhodující úlohu.

Pozměňovací návrh 5

COM(2018) 471 final, čl. 9 odst. 6

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

Tematický nástroj podporuje zejména akce v rámci prováděcího opatření uvedeného v bodě 2 písm. b) přílohy II, které provádějí místní a regionální orgány nebo organizace občanské společnosti.

Tematický nástroj podporuje zejména akce v rámci prováděcího opatření uvedeného v bodě 2 písm. b) přílohy II, které provádějí místní a regionální orgány nebo organizace občanské společnosti. Na tento účel se přidělí nejméně 30 % finančních prostředků z tematického nástroje.

Odůvodnění

Místní a regionální orgány mají při integraci migrantů, jež je důležitou součástí migračních politik, rozhodující úlohu.

Pozměňovací návrh 6

COM(2018) 471 final, čl. 13 odst. 1

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

Každý členský stát zajistí, aby priority vymezené v jeho programu odpovídaly prioritám Unie v oblasti řízení migrace, reagovaly na výzvy Unie v této oblasti a byly plně v souladu s příslušným acquis Unie a se schválenými prioritami Unie. Členské státy při vymezování priorit svých programů zajistí, aby byla náležitě zohledněna prováděcí opatření stanovená v příloze II.

Každý členský stát přidělí nejméně 20 % zdrojů ve svém programu na specifický cíl uvedený v čl. 3 odst. 2 prvním pododstavci písm. a) a alespoň 20 % na specifický cíl uvedený v čl. 3 odst. 2 prvním pododstavci písm. b). Členské státy se mohou od těchto minimálních podílů odchýlit pouze tehdy, pokud bude národní program obsahovat podrobné vysvětlení ohledně skutečnosti, proč přidělení zdrojů pod touto úrovní neohrožuje dosažení daného cíle. Pokud jde o specifický cíl uvedený v čl. 3 odst. 2 prvním pododstavci písm. a), ty členské státy, které čelí strukturálním nedostatkům v oblasti ubytování, infrastruktury a služeb, by se neměly dostat pod minimální podíl stanovený v tomto nařízení.

Odůvodnění

Azylový a migrační fond by měl podporovat trvalá řešení migrace a zajistit soulad s prioritami, na nichž se dohodly členské státy na úrovni EU. Zajištění minimálních prostředků na budování funkčního azylového systému (čl. 3 odst. 2 písm. a)) a na rozvoj legálních migračních cest a podporu integrace (čl. 3 odst. 2 písm. b)) přispěje k dosažení politického cíle tohoto fondu (účinné řízení migračních toků).

Navržené znění odpovídá znění ve stávajícím nařízení o AMIF.

Pozměňovací návrh 7

COM(2018) 471 final, čl. 13 odst. 7

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

Členské státy prosazují zejména akce způsobilé k vyšší míře spolufinancování podle přílohy IV. V případě nepředvídaných nebo nových okolností nebo v zájmu zajištění účinného provádění finančních prostředků je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 32 za účelem změny seznamu akcí způsobilých pro vyšší míru financování podle přílohy IV.

Členské státy prosazují zejména akce způsobilé k vyšší míře spolufinancování podle přílohy IV. Členské státy, které tyto akce neprosazují, zahrnou do národního programu podrobné vysvětlení toho, jak zajistí, že tato volba neohrozí dosažení specifických cílů Azylového a migračního fondu.  V případě nepředvídaných nebo nových okolností nebo v zájmu zajištění účinného provádění finančních prostředků je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 32 za účelem změny seznamu akcí způsobilých pro vyšší míru financování podle přílohy IV.

Odůvodnění

Stejné jako k pozměňovacímu návrhu 6.

Pozměňovací návrh 8

COM(2018) 471 final, článek 21

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

1.   Z fondu se podporuje Evropská migrační síť a poskytuje se finanční pomoc nezbytná pro její činnost a budoucí rozvoj.

1.   Z fondu se podporuje Evropská migrační síť a poskytuje se finanční pomoc nezbytná pro její činnost a budoucí rozvoj.

2.   Částku vyhrazenou na Evropskou migrační síť v rámci ročních rozpočtových prostředků fondu i pracovní program stanovující priority jejích činností přijímá Komise po schválení řídícím výborem v souladu s čl. 4 odst. 5 písm. a) rozhodnutí 2008/381/ES (v platném znění). Rozhodnutí Komise o této částce představuje rozhodnutí o financování ve smyslu článku [110] finančního nařízení. V zájmu zajištění včasné dostupnosti prostředků může Komise přijmout pracovní program pro Evropskou migrační síť v samostatném rozhodnutí o financování.

2.   Částku vyhrazenou na Evropskou migrační síť v rámci ročních rozpočtových prostředků fondu i pracovní program stanovující priority jejích činností přijímá Komise po schválení řídícím výborem v souladu s čl. 4 odst. 5 písm. a) rozhodnutí 2008/381/ES (v platném znění). Rozhodnutí Komise o této částce představuje rozhodnutí o financování ve smyslu článku [110] finančního nařízení. V zájmu zajištění včasné dostupnosti prostředků může Komise přijmout pracovní program pro Evropskou migrační síť v samostatném rozhodnutí o financování.

3.   Finanční pomoc určená na činnost Evropské migrační sítě má formu grantů udělovaných národním kontaktním místům uvedeným v článku 3 rozhodnutí 2008/381/ES, případně zadávání veřejných zakázek, v souladu s finančním nařízením.

3.   Finanční pomoc určená na činnost Evropské migrační sítě má formu grantů udělovaných národním kontaktním místům uvedeným v článku 3 rozhodnutí 2008/381/ES, případně zadávání veřejných zakázek, v souladu s finančním nařízením.

 

4.     Z fondu se podporuje Evropská integrační síť místních a regionálních orgánů.

Odůvodnění

Stejné jako k pozměňovacímu návrhu 4.

Pozměňovací návrh 9

COM(2018) 471 final, čl. 26 odst. 1

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

Fond poskytuje finanční pomoc na řešení naléhavých a zvláštních potřeb v případě mimořádné situace způsobené alespoň jedním z těchto důvodů:

Fond poskytuje finanční pomoc na řešení naléhavých a zvláštních potřeb a na vytvoření infrastruktur v případě mimořádné situace způsobené alespoň jedním z těchto důvodů:

a)

silné migrační tlaky v jednom či více členských státech, které se vyznačují velkým nebo neúměrným přílivem státních příslušníků třetích zemí a které kladou značné a naléhavé nároky na jejich přijímací a zajišťovací zařízení, azylové systémy a řízení a systémy a postupy pro řízení migrace;

a)

silné migrační tlaky v jednom či více členských státech, které se vyznačují velkým nebo neúměrným přílivem státních příslušníků třetích zemí , zejména zranitelných osob, jako jsou nezletilé osoby bez doprovodu, a které kladou značné a naléhavé nároky na jejich přijímací a zajišťovací zařízení, azylové systémy a řízení a systémy a postupy pro řízení migrace;

b)

provádění mechanismů dočasné ochrany ve smyslu směrnice 2001/55/ES;

b)

provádění mechanismů dočasné ochrany ve smyslu směrnice 2001/55/ES;

c)

silné migrační tlaky ve třetích zemích, včetně zemí, ve kterých osoby, jež potřebují ochranu, mohly uvíznout z důvodu politického vývoje nebo konfliktů, a to zejména v případech, kdy to může dopad na migrační toky směřující do EU.

c)

silné migrační tlaky ve třetích zemích, včetně zemí, ve kterých osoby, jež potřebují ochranu, mohly uvíznout z důvodu politického vývoje nebo konfliktů, a to zejména v případech, kdy to může dopad na migrační toky směřující do EU. Opatření prováděná ve třetích zemích podle tohoto článku musí být v souladu s humanitární politikou Unie a případně ji doplňovat a zároveň musí dodržovat základní lidská práva a mezinárodní právní závazky.

Odůvodnění

Je nutné zajistit soulad s ostatními politikami EU a dodržování základních práv.

Pozměňovací návrh 10

COM(2018) 471 final, čl. 26 odst. 2

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

Mimořádná pomoc může mít podobu grantů přidělených přímo decentralizovaným agenturám.

Mimořádná pomoc může mít podobu grantů přidělených přímo decentralizovaným agenturám a místním a regionálním orgánům vystaveným silnému migračnímu tlaku, zejména těm, které odpovídají za přijetí a integraci nezletilých migrantů bez doprovodu .

Odůvodnění

Místní a regionální orgány často nesou odpovědnost za přijetí a integraci nezletilých migrantů bez doprovodu, aniž by k tomu mnohdy měly kapacity.

Pozměňovací návrh 11

COM(2018) 471 final, příloha I (Kritéria pro přidělování finančních prostředků na programy v rámci sdíleného řízení)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

1.

Dostupné zdroje podle článku 11 se rozdělují mezi členské státy takto:

1.

Dostupné zdroje podle článku 11 se rozdělují mezi členské státy takto:

a)

Každý členský stát obdrží z fondu na začátku programového období pevně stanovenou částku ve výši 5 000 000  EUR;

a)

Každý členský stát obdrží z fondu na začátku programového období pevně stanovenou částku ve výši 5 000 000  EUR;

b)

Zbývající zdroje podle článku 11 se rozdělují na základě těchto kritérií:

30 % pro azyl,

30 % pro legální migraci a integraci,

40 % pro boj proti nelegální migraci včetně navracení.

b)

Zbývající zdroje podle článku 11 se rozdělují na základě těchto kritérií:

33,3  % pro azyl,

33,3  % pro legální migraci a integraci,

33,3  % pro boj proti nelegální migraci včetně navracení.

Odůvodnění

Azyl, legální migrace a integrace jsou pro účinné řízení migračních toků stejně důležité (ne-li důležitější) jako nelegální migrace či navracení.

II.   POLITICKÁ DOPORUČENÍ

EVROPSKÝ VÝBOR REGIONŮ

1.

souhlasí, že v souvislosti s vyvíjejícími se výzvami v oblasti migrace jsou investice do účinného a koordinovaného řízení migrace v EU podporujícího členské státy a jejich místní a regionální orgány klíčovým předpokladem k dosažení cíle Unie, jímž je vytvoření prostoru svobody, bezpečnosti a práva. V tomto kontextu vítá zvýšenou pozornost věnovanou migraci v rámci rozpočtu EU a navýšení souvisejících finančních prostředků, je však znepokojen jeho předpojatostí, neboť toto zvýšení je mnohem vyšší u opatření v oblasti ochrany hranic než v případě Azylového a migračního fondu (AMF). Navrhuje proto navýšení krytí AMF tak, aby odpovídalo navýšení finančních prostředků určených pro správu vnějších hranic, tj. 2,4 násobně;

2.

opakuje, že je zapotřebí koordinovaného přístupu EU a členských států v zájmu vytvoření společné azylové a migrační politiky, jež se bude řídit zásadou solidarity a spravedlivého rozdělení odpovědnosti;

3.

vítá zřízení Azylového a migračního fondu a dalších nových nebo revidovaných nástrojů (IBMF, ESF+, EFRR, NDCI, NPP III), které se zabývají finanční stránkou vnitřních i vnějších aspektů migrace;

4.

souhlasí, že účinná správa vnějších hranic EU je nezbytná, domnívá se však, že zaměřovat se primárně na pohraniční kontroly a méně na ostatní hlavní aspekty komplexní migrační politiky EU, mimo jiné na reformovaný azylový systém EU, soudržné a ambiciózní politiky za účelem usnadnění legální migrace a podpory integrace, rozhodná opatření v zájmu boje proti obchodování s lidmi a rázné kroky k řešení hlavních příčin migrace, by nebylo účinné, ani by to neodráželo základní hodnoty EU;

5.

trvá na tom, že je nezbytné zajistit součinnost, soudržnost a účinnost mezi AMF a dalšími fondy a politikami EU, zejména pokud jde o ochranu základních práv, podporu sociální soudržnosti a vnější a rozvojové politiky;

6.

zdůrazňuje, že je třeba reformovat společný evropský azylový systém s cílem zajistit účinné azylové řízení, které by zaručilo práva osobám hledajícím ochranu, zabránilo druhotnému pohybu osob a poskytovalo jednotné a vhodné podmínky pro přijímání a normy pro udělování mezinárodní ochrany;

7.

domnívá se, že partnerství a spolupráce s třetími zeměmi jsou základními prvky migrační politiky EU a řešení hlavních příčin migrace a že fond by tudíž měl k této spolupráci, včetně provádění rámce EU v oblasti znovuusídlování, poskytovat finanční pobídky. Externí financování rozvoje by se však nemělo využívat pouze k zabránění migraci;

8.

bere na vědomí nový přístup k rozlišování mezi krátkodobými a dlouhodobými integračními opatřeními: dlouhodobá opatření jsou nyní financována z ESF+. Zdůrazňuje, že finanční ustanovení týkající se ESF+ musí tento nový úkol plně zohledňovat. Lituje však, že z názvu Azylového a migračního fondu zmizela „integrace“, zejména s ohledem na to, že za většinu krátkodobých integračních opatření jsou odpovědné místní a regionální orgány;

9.

vítá skutečnost, že nový fond umožňuje vyšší míru spolufinancování (až 90 %), což může pomoci zejména těm místním a regionálním orgánům, jež jsou pod tlakem, a především těm na vnější hranici, avšak lituje, že nebyly vyslyšeny jeho opakované výzvy, aby byla část odpovědnosti za řízení Azylového a migračního fondu přenesena na místní a regionální orgány;

10.

bere na vědomí, že Azylový a migrační fond bude poprvé podléhat nařízení o společných ustanoveních. Díky tomu by měly být místní a regionální orgány více zapojeny do plánování a provádění vnitrostátních politik, k dosažení těchto pozitivních účinků je však nutné, aby se plně uplatňovala zásada partnerství a zásada víceúrovňové správy;

11.

zdůrazňuje, že fond by měl členské státy podporovat při přípravě koordinovaných strategií pro všechny aspekty migrace, výměně informací a osvědčených postupů a spolupráci mezi jednotlivými správními orgány a úrovněmi správy a mezi členskými státy;

12.

konstatuje v této souvislosti, že pokud jde o přidělování finančních prostředků členským státům, návrh stanoví distribuční klíč odrážející potřeby a tlaky, s nimiž se setkávají, ve třech klíčových oblastech: azyl (30 %), legální migrace a integrace (30 %) a boj proti nelegální migraci včetně navracení (40 %). Shledává však také, že není jasné, proč jsou těmto třem oblastem přiřazeny uvedené podíly, a proto navrhuje, aby jim byl přiřazen stejný podíl;

13.

uznává, že účinná návratová politika je klíčovým prvkem komplexního přístupu k migraci a že fond by tedy měl podporovat rozvoj společných norem pro navracení a koordinovaného řízení návratů, a to při plném respektování právních předpisů EU a mezinárodních lidských práv a důstojnosti dotčených osob, včetně opatření ve třetích zemích za účelem opětovného začlenění navracených osob;

14.

vyzývá v této souvislosti členské státy, aby v zájmu navracených osob i v zájmu orgánů vysílajících a přijímajících zemí upřednostňovaly dobrovolný návrat;

15.

souhlasí, že fond by měl podporovat členské státy při provádění směrnice 2009/52/ES, která zakazuje zaměstnávání neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí a stanoví sankce vůči zaměstnavatelům, kteří tento zákaz porušují, a směrnice 2011/36/EU o pomoci obětem obchodování s lidmi a o jejich podpoře a ochraně;

16.

lituje, že se již od členských států nevyžaduje, aby přidělily alespoň 20 % dostupných finančních prostředků na činnost v oblasti azylu a 20 % na integraci, neboť to přináší riziko, že se boj proti nelegální migraci bude upřednostňovat před jinou činností. Vyzývá tedy ke znovuzavedení těchto požadavků na minimální příděly a výdaje;

17.

má za to, že při posilování řádné správy v zemích původu a tranzitu a z toho plynoucím zmenšení migračních toků může hrát důležitou roli decentralizovaná spolupráce. Aktivity jako je iniciativa z Nikósie zaměřená na budování kapacit v libyjských obcích ukazují, do jaké míry může spolupráce místních a regionálních orgánů podpořit stabilitu a prosperitu v našem sousedství;

18.

znovu zdůrazňuje svou vlastní úlohu při usnadňování dialogu a spolupráce s místními a regionálními orgány v zemích původu a tranzitu migrantů, například prostřednictvím stávajících subjektů a platforem (ARLEM, CORLEAP, smíšené poradní výbory a pracovní skupiny), v zájmu uskutečnění cílů AMF;

19.

je přesvědčen, že by členské státy měly být podporovány v tom, aby část svých finančních prostředků přidělených na program použily pro financování zejména:

integračních opatření prováděných místními a regionálními orgány a občanskou společností,

akcí zaměřených na rozvoj účinných alternativ k zajištění osob,

programů asistovaného dobrovolného návratu a opětovného začlenění a souvisejících činností,

opatření zaměřených na zranitelné žadatele o mezinárodní ochranu se zvláštními potřebami v oblasti přijímání a/nebo procesními potřebami, obzvláště děti a zejména děti bez doprovodu;

20.

vítá navrhovaný rámec pro mimořádnou pomoc, jenž členským státům umožní čelit problémům vyvolaným velkým nebo neúměrným přílivem státních příslušníků třetích zemí, zejména pokud jde o zranitelné osoby, jako jsou nezletilé osoby bez doprovodu, a trvá na tom, že k podobné pomoci potřebují mít v těchto situacích přístup zejména místní a regionální orgány;

21.

domnívá se, že navrhovaný právní předpis má jasnou evropskou přidanou hodnotu, a že návrh tedy je v souladu se zásadami subsidiarity a proporcionality.

V Bruselu dne 9. října 2018.

předseda Evropského výboru regionů

Karl-Heinz LAMBERTZ