13.1.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 11/55


P8_TA(2018)0359

Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni ***I

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. října 2018 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (kodifikované znění) (COM(2018)0139 – C8-0116/2018 – 2018/0066(COD))

(Řádný legislativní postup – kodifikace)

(2020/C 011/13)

Evropský parlament,

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0139),

s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 77 odst. 2 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0116/2018),

s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 - zrychlená pracovní metoda pro úřední kodifikaci právních předpisů (1),

s ohledem na články 103 a 59 jednacího řádu,

s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0290/2018),

A.

vzhledem k tomu, že poradní skupina složená z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise došla jednomyslně k závěru, že návrh je prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu;

1.

přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.

pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1)  Úř. věst. C 102, 4.4.1996, s. 2.


P8_TC1-COD(2018)0066

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 2. října 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/…, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (kodifikované znění)

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2018/1806.)