6.12.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 440/104


Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 167/2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly

[COM(2018) 289 final – 2018/0142 (COD)]

(2018/C 440/17)

Zpravodaj:

Mindaugas MACIULEVIČIUS

Konzultace

Evropský parlament, 28/05/2018

Rada, 1. 6. 2018

Právní základ

Článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie

Odpovědná specializovaná sekce

Jednotný trh, výroba a spotřeba

Přijato ve specializované sekci

4. 9. 2018

Přijato na plenárním zasedání

19. 9. 2018

Plenární zasedání č.

537

Výsledek hlasování

(pro/proti/zdrželi se hlasování)

190/2/3

1.   Závěry a doporučení

1.1.

EHSV vítá tento návrh nařízení, kterým se mění a opravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 (1). Návrh je vypracován na základě podnětů obdržených v průběhu prvního prováděcího období od zúčastněných stran a členských států, a proto by měl být podpořen.

1.2.

EHSV podporuje prodloužení zmocnění Komise k přijímání nezbytných aktů v přenesené pravomoci na období dalších pěti let, neboť je neustále třeba aktualizovat různé prvky postupu schválení typu.

1.3.

EHSV vítá pevné odhodlání Komise vést s různými zúčastněnými stranami a sociálními partnery konzultace o každé iniciativě v této oblasti.

1.4.

EHSV uznává činnost Komise na mezinárodní úrovni. Nové normy, které byly zavedeny akty v přenesené pravomoci, jsou stanoveny v těsné spolupráci s mezinárodními pracovními orgány, jako jsou zvláštní pracovní skupiny EHK OSN a OECD.

2.   Návrh Komise

2.1.

Cílem návrhu Komise je přizpůsobit nařízení (EU) č. 167/2013 technickému pokroku prostřednictvím aktualizace některých požadavků a opravy některých redakčních chyb, a to na základě podnětů, jež Komise v průběhu prvního prováděcího období obdržela od zúčastněných stran a členských států.

2.2.

Konkrétně tento akt zpřesňuje dvě definice kategorií traktorů a opravuje některé výrazy důležité pro jednotné používání nařízení bez možnosti různých výkladů, jakož i odkazy na zrušený legislativní akt.

2.3.

Nařízení (EU) č. 167/2013 svěřuje Komisi pravomoc stanovit podrobné technické požadavky, případně včetně zkušebních postupů a mezních hodnot, ve čtyřech aktech v přenesené pravomoci, které se týkají i) bezpečnosti osádky (požadavky na konstrukci vozidel); ii) funkční bezpečnosti; iii) brzdění a iv) environmentální výkonnosti a výkonnosti pohonných systémů. Tato pravomoc již skončila dne 21. března 2018.

2.4.

Stávající návrh prodlužuje zmocnění Komise k přijímání aktů v přenesené pravomoci na období dalších pěti let a stanoví možnost automatického prodloužení, pokud proti němu Rada nebo Evropský parlament nevysloví námitku.

3.   Obecné připomínky

3.1.

EHSV vítá tento návrh nařízení, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 167/2013. Návrh reaguje na obavy, které vyjádřily zúčastněné strany a členské státy, a přizpůsobením některých požadavků a opravou řady redakčních chyb zlepšuje použitelnost a jasnost právního textu. To je pochopitelně výhodné pro všechny zúčastněné.

3.2.

Pokud jde o prodloužení zmocnění Komise k přijímání aktů v přenesené pravomoci na období dalších pěti let, EHSV s návrhem v zásadě souhlasí a je potěšen, že Komise považuje za vhodné rozšířit toto přenesení pravomoci na dobu určitou s možným obnovením, nevznesou-li Rada či Parlament námitky, což EHSV vždy požadoval (2).

V Bruselu dne 19. září 2018.

předseda Evropského hospodářského a sociálního výboru

Luca JAHIER


(1)  Úř. věst. L 60, 2.3.2013, s. 1, Úř. věst. C 54, 19.2.2011, s. 42.

(2)  Úř. věst. C 345, 13.10.2017, s. 67.