5.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 333/4


Souhrnná zpráva o rozhodnutí Komise

ze dne 21. června 2017

týkající se řízení podle článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie a článku 53 Dohody o EHP

(Věc AT.40013 – Systémy osvětlení)

(oznámeno pod číslem C(2017) 4100)

(Pouze anglické znění je závazné)

(2017/C 333/04)

Dne 21. června 2017 přijala Komise rozhodnutí týkající se řízení podle článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie a článku 53 Dohody o EHP. V souladu s ustanoveními článku 30 nařízení Rady (ES) č. 1/2003  (1) Komise tímto zveřejňuje jména stran a hlavní obsah rozhodnutí včetně všech uložených sankcí, přičemž přihlíží k oprávněnému zájmu podniků na ochraně jejich obchodního tajemství.

1.   ÚVOD

(1)

Toto rozhodnutí se týká jediného a trvajícího protiprávního jednání v rozporu s článkem 101 Smlouvy o fungování Evropské unie a článkem 53 Dohody o EHP.

(2)

Rozhodnutí je určeno těmto subjektům: Valeo S.A., Valeo Service SAS a Valeo Vision SAS (společně dále jen „Valeo“); Magneti Marelli S.p.A. a Automotive Lighting Reutlingen GmbH (společně dále jen „Automotive Lighting“) a Hella KGaA Hueck & Co. (dále jen „Hella“) (dále rovněž jen „strany“ nebo jednotlivě „strana“).

(3)

Výrobky dotčenými protiprávním jednáním jsou systémy osvětlení u automobilů. Adresáti tohoto rozhodnutí byli zapojeni do řady kontaktů narušujících hospodářskou soutěž, které se týkaly původních náhradních dílů po ukončení sériové výroby, a to včetně kontaktů souvisejících s cenou a určitými jinými obchodními podmínkami.

2.   POPIS VĚCI

2.1.   Řízení

(4)

Věc začala na základě žádosti o ochranu před pokutami, kterou podnik Valeo předložil v lednu 2012. V červenci 2012 provedla Komise neohlášené kontroly podle čl. 20 odst. 4 nařízení (ES) č. 1/2003, po nichž zaslala několik žádostí o informace podle čl. 18 odst. 2 nařízení (ES) č. 1/2003 a bodu 12 oznámení o shovívavosti (2).

(5)

V srpnu 2012 následně požádal podnik Automotive Lighting o shovívavost. Podnik Hella požádal o shovívavost v září 2012.

(6)

Řízení byla zahájena dne 18. května 2016 s cílem vstoupit s danými stranami do jednání o narovnání. Všechny strany následně Komisi předložily formální žádost o narovnání podle čl. 10a odst. 2 nařízení (ES) č. 773/2004 (3).

(7)

Dne 10. května 2017 Komise přijala prohlášení o námitkách určené stranám. Všechny strany v reakci na prohlášení o námitkách potvrdily, že jeho obsah odpovídá jejich návrhům na narovnání a že mají zájem pokračovat v postupu při narovnání.

(8)

Poradní výbor pro restriktivní praktiky a dominantní postavení vydal dne 20. června 2017 kladné stanovisko.

(9)

Komise přijala toto rozhodnutí dne 21. června 2017.

2.2.   Doba trvání

(10)

Uvedené podniky porušily článek 101 Smlouvy a článek 53 Dohody o EHP tím, že se v níže uvedených obdobích účastnily protisoutěžního jednání, které se týkalo dodávek systémů osvětlení u automobilů.

Podnik

Doba trvání

Valeo

od 7. července 2004 do 25. října 2007

Automotive Lighting

od 7. července 2004 do 25. října 2007

Hella

od 1. ledna 2006 do 25. října 2007

2.3.   Shrnutí protiprávního jednání

(11)

Rozhodnutí se týká dodávek systémů osvětlení u automobilů (dále jen „systémy osvětlení“) v EHP v období od 7. července 2004 do 25. října 2007, přičemž porušení bylo pro jednotlivé strany zahájeno od různého data. Celková doba trvání protiprávního jednání tedy činí 3 roky a 3 měsíce.

(12)

Výrobky dotčenými kartelem jsou systémy osvětlení, jež zahrnují světlomety, denní svítilny, koncová světla a vysoko namontované brzdové svítilny, mlhová světla a přídavná světla. Systémy osvětlení dodavatelé prodávají jako vybavení nových vozidel nebo na následném trhu jako náhradní díly. Kartel se vztahoval na dodávky systémů osvětlení v EHP na následném trhu s původními náhradními díly po ukončení sériové výroby.

(13)

Dotyčný kartel sestával z řady kontaktů narušujících hospodářskou soutěž, které souvisely s cenou a určitými jinými obchodními podmínkami. Koluzní jednání se týkala cenových a vyjednávacích strategií, stavu jednání se zákazníky o cenových navýšeních, postoje stran k jednotlivým zákazníkům ve vztahu k cenovým modelům pro původní náhradní díly, cenových požadavků zákazníků, jakož i výměny informací o budoucí perspektivě a trendech v odvětví původních náhradních dílů.

(14)

Strany se navíc dohodly na tom, že by se měly zaměřit na cenové navýšení po ukončení sériové výroby a měly by koordinovat koncové datum smluvní dostupnosti náhradních dílů po ukončení sériové výroby.

(15)

Kartel fungoval především na základě dvoustranných kontaktů, avšak nejméně jednou došlo i k zorganizování mnohostranných kontaktů. Pokud jde o zeměpisné hledisko, diskuse narušující hospodářskou soutěž probíhaly v EHP, zejména ve Francii nebo v Německu. V letech 2004 až 2006 strany postupně navázaly kontakty narušující hospodářskou soutěž, které se týkaly prodeje všem výrobcům původního vybavení, kteří byly zákazníky daných stran v EHP v roce 2007.

2.4.   Adresáti

(16)

V rozhodnutí nesou podle Komise odpovědnost tyto právnické osoby:

a)

Valeo S.A., Valeo Service SAS a Valeo Vision SAS společně a nerozdílně;

b)

Magneti Marelli S.p.A. a Automotive Lighting Reutlingen GmbH společně a nerozdílně a

c)

Hella KGaA Hueck & Co.

2.5.   Nápravná opatření

(17)

Pro účely rozhodnutí jsou použity pokyny pro výpočet pokut z roku 2006 (4).

2.5.1.   Základní částka pokuty

(18)

Pro lepší zohlednění skutečného dopadu kartelu se jako základ pro výpočet základní částky uložených pokut použije zástupný indikátor roční hodnoty tržeb (na základě skutečné hodnoty tržeb za systémy osvětlení jako původní náhradní díly po ukončení sériové výroby v EHP a s tím, že dotyčných tržeb dosáhly podniky v příslušném období, kdy se podílely na protiprávním jednání).

(19)

Vzhledem k povaze protiprávního jednání a jeho zeměpisnému rozsahu (EHP) se procento pro variabilní částku pokut a dodatečná částka („vstupní poplatek“) stanoví na 16 % hodnoty tržeb u daného protiprávního jednání.

(20)

Variabilní částka je vynásobena počtem let účasti resp. zlomky roku účasti stran na kartelu s cílem plně přihlédnout jednotlivě u každého podniku k době trvání účasti na daném protiprávním jednání. Komise přihlíží ke skutečné době trvání účasti stran na protiprávním jednání na základě celých roků, měsíců a dnů.

(21)

Vzhledem k tomu, že rozsah jednání, pokud jde o dotčené zákazníky výrobců původního vybavení, se postupně rozšířil z řady výrobců původního vybavení na všechny výrobce původního vybavení, kteří byly zákazníky daných stran v EHP v roce 2007, byly zjištěny tři různé skupiny zákazníků, pro něž se hodnota tržeb vypočítá samostatně za použití násobitelů s odlišnou dobou trvání.

2.5.2.   Úpravy základní částky

(22)

V této věci se neuplatní žádné přitěžující ani polehčující okolnosti. V tomto rozhodnutí se na žádnou ze stran neuplatní násobitel odrazujícího účinku.

2.5.3.   Uplatnění hranice 10 % obratu

(23)

Žádná z vypočtených pokut nepřekračuje 10 % celkového obratu příslušného podniku v účetním období předcházejícím datu tohoto rozhodnutí.

2.5.4.   Uplatnění oznámení o shovívavosti z roku 2006: snížení pokut

(24)

Valeo byl první podnik, který poskytl informace a důkazy splňující podmínky bodu 8 písm. a) oznámení o shovívavosti z roku 2006, a proto je mu poskytnuta ochrana před pokutami.

(25)

Automotive Lighting byl prvním podnikem, který splnil požadavky v bodech 24 a 25 oznámení o shovívavosti z roku 2006 a je mu poskytnuto snížení pokuty o 35 %.

(26)

Hella byl druhým podnikem, který splnil požadavky v bodech 24 a 25 oznámení o shovívavosti a je mu poskytnuto snížení pokuty o 20 %.

2.5.5.   Uplatnění oznámení o narovnání

(27)

V důsledku uplatnění oznámení o narovnání byla výše pokut uložených podnikům Automotive Lighting a Hella snížena o dalších 10 %.

3.   ZÁVĚR

(28)

Podle čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 1/2003 byly uloženy tyto pokuty:

a)

Valeo: 0 EUR;

b)

Automotive Lighting: 16 347 000 EUR;

c)

Hella: 10 397 000 EUR.


(1)  Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 1.

(2)  Oznámení Komise o ochraně před pokutami a snížení pokut v případech kartelů (Úř. věst. C 298, 8.12.2006, s. 17).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 773/2004 ze dne 7. dubna 2004 o vedení řízení Komise podle článků 81 a 82 Smlouvy o ES (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 18).

(4)  Úř. věst. C 210, 1.9.2006, s. 2.