1.7.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 212/24


Oznámení o žádosti podle článku 35 směrnice 2014/25/EU – pozastavení lhůty

(2017/C 212/12)

Dne 30. ledna 2017 obdržela Komise žádost podle článku 35 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES (1). Prvním pracovním dnem následujícím po obdržení žádosti byl 31. leden 2017 a původní lhůta, v níž měla Komise o této žádosti rozhodnout, byla 105 pracovních dnů.

Tato žádost, kterou podaly společnosti Eneco B.V. a N.V. Nuon Energy, se týká maloobchodních dodávek elektřiny a plynu v Nizozemsku. Příslušné oznámení bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie řady C č. 85 ze dne 18. března 2017 na straně 7. Původní lhůta byla stanovena na 6. července 2017.

Podle bodu 2 přílohy IV směrnice 2014/25/EU si Komise může vyžádat od dotčeného členského státu nebo dotčeného zadavatele anebo příslušného nezávislého vnitrostátního orgánu nebo jakéhokoli jiného příslušného vnitrostátního orgánu, aby v příslušné lhůtě poskytl veškeré nezbytné informace nebo je doplnil či vyjasnil. Dne 24. března 2017 požádala Komise nizozemské orgány, aby nejpozději do 17. dubna 2017 poskytly doplňkové informace.

V případě pozdních či neúplných odpovědí bude původní lhůta pozastavena na dobu od uplynutí lhůty stanovené v žádosti o informace do přijetí úplných a správných informací.

Konečná lhůta tedy vyprší 53 pracovních dnů po přijetí úplných a správných informací.


(1)  Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 243.