6.4.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 108/10


Informace členských států o ukončení rybolovu

(2017/C 108/07)

V souladu s čl. 35 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1) bylo přijato rozhodnutí o ukončení rybolovu, jak je uvedeno v této tabulce:

Datum a čas ukončení

16.2.2017

Doba trvání

16.2.2017 – 31.12.2017

Členský stát

Francie

Populace nebo skupina populací

SBR/678-

Druh

Růžicha šedá (Pagellus bogaraveo)

Oblast

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí VI, VII a VIII

Druh(y) rybářského plavidla

Referenční číslo

04/TQ2285


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.