6.12.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 417/223


ZPRÁVA

o ověření roční účetní závěrky Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí úřadu

(2017/C 417/36)

ÚVOD

1.

Evropský policejní úřad (dále jen „úřad“ nebo „Europol“), který sídlí v Haagu, byl zřízen rozhodnutím Rady 2009/371/SVV (1). Posláním Europolu je podporovat a posilovat činnost policejních orgánů a jiných donucovacích orgánů členských států, jakož i jejich vzájemnou spolupráci při předcházení závažné trestné činnosti dotýkající se dvou nebo více členských států, terorismu a těm formám trestné činnosti, které se týkají společného zájmu, jenž je předmětem některé politiky Unie, a při boji proti takové trestné činnosti.

2.

Tabulka obsahuje základní údaje o úřadu (2).

Tabulka

Základní údaje o úřadu

 

2015

2016

Rozpočet (v mil. EUR)

95

104

Celkový počet zaměstnanců k 31. prosinci (3)

666

737

INFORMACE, Z NICHŽ VYCHÁZÍ PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI

3.

Audit Účetního dvora je založen na analytických postupech, přímém testování operací a posouzení klíčových kontrol v systémech dohledu a kontroly, které úřad zavedl. Kromě toho se využívají důkazní informace získané na základě práce jiných auditorů a analýza prohlášení vedoucích pracovníků k auditu.

VÝROK AUDITORA

4.

Provedli jsme audit:

a)

účetní závěrky úřadu, jež obsahuje finanční výkazy (4) a zprávy o plnění rozpočtu (5) za rozpočtový rok 2016;

b)

legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá,

jak to vyžaduje článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

Spolehlivost účetní závěrky

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky

5.

Podle našeho názoru účetní závěrka úřadu za rok 2016 zobrazuje věrně ve všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci úřadu k 31. prosinci 2016, výsledky jeho činností, jeho peněžní toky a změny čistých aktiv za daný rok v souladu s jeho finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise. Tato pravidla vycházejí z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor.

Legalita a správnost operací, na nichž se zakládá účetní závěrka

Příjmy

Výrok o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládá účetní závěrka

6.

Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za rozpočtový rok 2016, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné.

Platby

Výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka

7.

Podle našeho názoru jsou platby, na nichž se zakládá účetní závěrka za rozpočtový rok 2016, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné.

Odpovědnost vedení a osob pověřených správou

8.

Podle článků 310 až 325 SFEU a podle finančního nařízení úřadu je vedení odpovědné za vypracování a prezentaci účetní závěrky na základě mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor a za legalitu a správnost operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá. Součástí této odpovědnosti vedení je navrhnout, zavést a udržovat vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení a prezentaci účetní závěrky, jež neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Vedení je rovněž odpovědné za zajištění toho, aby činnosti, finanční operace a informace zobrazené v účetní závěrce byly v souladu s příslušnými předpisy. Konečnou odpovědnost za legalitu a správnost operací, na nichž se zakládá účetní závěrka, nese vedení úřadu.

9.

Při přípravě účetní závěrky je vedení povinné posoudit schopnost úřadu pokračovat ve své činnosti a v příslušných případech zveřejnit záležitosti související s jeho schopností pokračovat ve své činnosti, a to s využitím účetnictví založeného na předpokladu nepřetržitého trvání účetní jednotky.

10.

Osoby pověřené správou odpovídají za dohled nad procesem účetního výkaznictví subjektu.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky a uskutečněných operací

11.

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka úřadu neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti a že uskutečněné operace jsou legální a správné, a na základě našeho auditu předložit Evropskému parlamentu a Radě nebo dalším orgánům příslušným k udělení absolutoria prohlášení o věrohodnosti týkající se spolehlivosti účetní závěrky a legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá. Přiměřená jistota představuje vysokou míru jistoty, avšak není zárukou, že při auditu se vždy odhalí případy významné (materiální) nesprávnosti nebo nesouladu, které se vyskytly. Může k nim dojít v důsledku podvodu nebo chyby a za významné (materiální) se považují tehdy, pokud lze rozumně soudit, že by jednotlivě nebo v úhrnu ovlivnily ekonomická rozhodnutí uživatelů přijatá na základě této účetní závěrky.

12.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce a o legalitě a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, včetně vyhodnocení rizika významných (materiálních) nesprávností v účetní závěrce a rizika, že uskutečněné operace nejsou ve významné (materiální) míře, ať z důvodu podvodu nebo chyby, v souladu s požadavky právního rámce Evropské unie. Při vyhodnocování těchto rizik se zkoumají vnitřní kontroly, které se vztahují k sestavení a věrné prezentaci účetní závěrky a legalitě a správnosti uskutečněných operací, s cílem navrhnout auditorské postupy, které jsou za daných okolností vhodné, ale nikoliv pro účely vyjádření výroku o účinnosti vnitřních kontrol. Při auditu se rovněž hodnotí vhodnost uplatňovaných účetních zásad, přiměřenost účetních odhadů provedených vedením a také celková prezentace účetní závěrky.

13.

Pokud jde o příjmy, kontrolujeme dotaci získanou od Komise a posuzujeme postupy úřadu pro výběr případných poplatků a jiných příjmů.

14.

Pokud jde o výdaje, kontrolujeme platební operace v okamžiku, kdy vznikly, byly zaznamenány a přijaty. Tato kontrola se vztahuje na všechny kategorie plateb kromě záloh v okamžiku, kdy jsou provedeny. Zálohové platby se kontrolují, když příjemce prostředků doloží jejich řádné využití a úřad tyto doklady přijme zúčtováním zálohové platby, a to v témže roce nebo později.

15.

V souladu s čl. 208 odst. 4 finančního nařízení EU jsme při vypracovávání této zprávy a prohlášení o věrohodnosti vzali v úvahu auditní činnost nezávislého externího auditora provedenou v souvislosti s účetní závěrkou úřadu (6).

16.

Následující připomínky uvedený výrok Účetního dvora nezpochybňují.

PŘIPOMÍNKY K ROZPOČTOVÉMU ŘÍZENÍ

17.

Podobně jako v přechozích letech byl přenesen značný objem prostředků přidělených na závazky v hlavě II (správní výdaje), a sice 3,5 milionu EUR, tj. 39 % (2015: 4,2 milionu EUR, tj. 41 %). Tyto přenosy souvisí především s výdaji na ústředí úřadu v roce 2016, které budou hostitelským státem vyfakturovány až v roce 2017 (2 miliony EUR).

KONTROLA OPATŘENÍ PŘIJATÝCH V NÁVAZNOSTI NA PŘIPOMÍNKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

18.

Přehled nápravných opatření přijatých v návaznosti na připomínky vyjádřené Účetním dvorem v předcházejících letech uvádí příloha.

Tuto zprávu přijal senát IV, jemuž předsedá Baudilio TOMÉ MUGURUZA, člen Účetního dvora, v Lucemburku na svém zasedání dne 19. září 2017.

Za Účetní dvůr

předseda

Klaus-Heiner LEHNE


(1)  Úř. věst. L 121, 15.5.2009, s. 37.

(2)  Více informací o pravomocích a činnostech úřadu je k dispozici na jeho internetových stránkách: www.europol.europa.eu.

(3)  Zaměstnanci zahrnují úředníky, dočasné a smluvní zaměstnance a vyslané národní odborníky.

Zdroj: údaje poskytl úřad.

(4)  Finanční výkazy obsahují rozvahu, výkaz o finanční výkonnosti, výkaz peněžních toků, výkaz změn v čistých aktivech a shrnutí hlavních účetních zásad a další přílohy.

(5)  Zprávy o plnění rozpočtu obsahují zprávy shrnující všechny rozpočtové operace a přílohy.

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).


PŘÍLOHA

Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky z předcházejících let

Rok

Připomínka Účetního dvora

Stav nápravného opatření

(dokončeno / probíhá / zatím neprovedeno / není relevantní)

2011

Výjimky a odchylky byly zaznamenány u 7 % plateb roku 2011.

Dokončeno

2015

V hlavě II (správní výdaje) byl přenesen značný objem prostředků přidělených na závazky, a sice ve výši 4,2 milionu EUR, tj. 41 % (2014: 1,9 milionu EUR, tj. 27 %). Tyto přenosy souvisejí především se stavebními pracemi, jako jsou funkční a technické úpravy provozních místností v ústředí úřadu (1,5  milionu EUR) nebo preventivní údržba či opravy a dodatečné práce (0,8 milionu EUR). Tyto stavební práce stále probíhají a do konce roku 2015 k nim nebyly obdrženy faktury.

Není relevantní


ODPOVĚĎ EUROPOLU

18.

Europol bere připomínku Evropského účetního dvora na vědomí a bude pokračovat ve svém úsilí zajistit efektivní plnění rozpočtu v souladu s příslušnými předpisy, zejména pokud jde o přenos prostředků týkajících se administrativních výdajů. V důsledku prací týkajících se ústředí Europolu, které řídí hostitelský stát jako externí strana, se očekává, že zpracování nákladů na stavbu bude rozloženo do rozpočtových roků i v budoucnu. To je dáno samou podstatou administrativního uspořádání, kdy Europol obdrží příslušné faktury až po jednání hostitelského státu s příslušnými smluvními stranami na vnitrostátní úrovni.