6.12.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 417/87


ZPRÁVA

o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro bankovnictví za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí orgánu

(2017/C 417/13)

ÚVOD

1.

Evropský orgán pro bankovnictví (dále jen „orgán“ nebo „EBA“), který sídlí v Londýně, byl zřízen nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (1). Úkolem orgánu je přispívat k vytváření vysoce kvalitních společných norem a postupů regulace a dohledu, přispívat k jednotnému uplatňování právně závazných aktů Unie, podněcovat a podporovat delegování úkolů a povinností mezi příslušnými orgány, sledovat a posuzovat tržní vývoj v oblasti své působnosti a posilovat ochranu vkladatelů a investorů.

2.

Tabulka obsahuje základní údaje o orgánu (2).

Tabulka

Základní údaje o orgánu

 

2015

2016

Rozpočet (v mil. EUR)

33,4

36,5

Celkový počet zaměstnanců k 31. prosinci (3)

156

161

INFORMACE, Z NICHŽ VYCHÁZÍ PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI

3.

Audit Účetního dvora je založen na analytických postupech, přímém testování operací a posouzení klíčových kontrol v systémech dohledu a kontroly, které orgán zavedl. Kromě toho se využívají důkazní informace získané na základě práce jiných auditorů a analýza prohlášení vedoucích pracovníků k auditu.

VÝROK AUDITORA

4.

Provedli jsme audit:

a)

účetní závěrky orgánu, jež obsahuje finanční výkazy (4) a zprávy o plnění rozpočtu (5) za rozpočtový rok 2016;

b)

legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá,

jak to vyžaduje článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

Spolehlivost účetní závěrky

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky

5.

Podle našeho názoru účetní závěrka orgánu za rok 2016 zobrazuje věrně ve všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci orgánu k 31. prosinci 2016, výsledky jeho činností, jeho peněžní toky a změny čistých aktiv za daný rok v souladu s jeho finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise. Tato pravidla vycházejí z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor.

Legalita a správnost operací, na nichž se zakládá účetní závěrka

Příjmy

Výrok o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládá účetní závěrka

6.

Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za rozpočtový rok 2016, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné.

Platby

Výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka

7.

Podle našeho názoru jsou platby, na nichž se zakládá účetní závěrka za rozpočtový rok 2016, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné.

Odpovědnost vedení a osob pověřených správou

8.

Podle článků 310 až 325 SFEU a podle finančního nařízení orgánu je vedení odpovědné za vypracování a prezentaci účetní závěrky na základě mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor a za legalitu a správnost operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá. Součástí této odpovědnosti vedení je navrhnout, zavést a udržovat vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení a prezentaci účetní závěrky, jež neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Vedení je rovněž odpovědné za zajištění toho, aby činnosti, finanční operace a informace zobrazené v účetní závěrce byly v souladu s příslušnými předpisy. Konečnou odpovědnost za legalitu a správnost operací, na nichž se zakládá účetní závěrka, nese vedení orgánu.

9.

Při přípravě účetní závěrky je vedení povinné posoudit schopnost orgánu pokračovat ve své činnosti a v příslušných případech zveřejnit záležitosti související s jeho schopností pokračovat ve své činnosti, a to s využitím účetnictví založeného na předpokladu nepřetržitého trvání účetní jednotky.

10.

Osoby pověřené správou odpovídají za dohled nad procesem účetního výkaznictví subjektu.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky a uskutečněných operací

11.

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka orgánu neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti a že uskutečněné operace jsou legální a správné, a na základě našeho auditu předložit Evropskému parlamentu a Radě nebo dalším orgánům příslušným k udělení absolutoria prohlášení o věrohodnosti týkající se spolehlivosti účetní závěrky a legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá. Přiměřená jistota představuje vysokou míru jistoty, avšak není zárukou toho, že audit odhalí všechny případy významné (materiální) nesprávnosti nebo nesouladu, které se vyskytly. Může k nim dojít v důsledku podvodu nebo chyby a za významné (materiální) se považují tehdy, pokud lze rozumně soudit, že by jednotlivě nebo v úhrnu ovlivnily ekonomická rozhodnutí uživatelů přijatá na základě této účetní závěrky.

12.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce a o legalitě a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, včetně vyhodnocení rizika významných (materiálních) nesprávností v účetní závěrce a rizika, že uskutečněné operace nejsou ve významné (materiální) míře, ať z důvodu podvodu nebo chyby, v souladu s požadavky právního rámce Evropské unie. Při vyhodnocování těchto rizik se zkoumají vnitřní kontroly, které se vztahují k sestavení a věrné prezentaci účetní závěrky a legalitě a správnosti uskutečněných operací, s cílem navrhnout auditorské postupy, které jsou za daných okolností vhodné, ale nikoliv pro účely vyjádření výroku o účinnosti vnitřních kontrol. Při auditu se rovněž hodnotí vhodnost uplatňovaných účetních zásad, přiměřenost účetních odhadů provedených vedením a také celková prezentace účetní závěrky.

13.

Pokud jde o příjmy, kontrolujeme dotaci získanou od Komise a posuzujeme postupy orgánu pro výběr případných poplatků a jiných příjmů.

14.

Pokud jde o výdaje, kontrolujeme platební operace v okamžiku, kdy vznikly, byly zaznamenány a přijaty. Zálohové platby se kontrolují, když příjemce prostředků doloží jejich řádné využití a orgán tyto doklady přijme zúčtováním zálohové platby, a to v témže roce nebo později.

15.

V souladu s čl. 208 odst. 4 finančního nařízení EU jsme při vypracovávání této zprávy a prohlášení o věrohodnosti vzali v úvahu auditní činnost nezávislého externího auditora provedenou v souvislosti s účetní závěrkou orgánu (6).

Zdůraznění skutečnosti

16.

Aniž by Účetní dvůr zpochybňoval svůj výrok, upozorňuje na skutečnost, že Spojené království dne 29. března 2017 oznámilo Evropské radě své rozhodnutí vystoupit z Evropské unie. Dohoda o podmínkách vystoupení bude předmětem jednání. Předběžná účetní závěrka orgánu, který sídlí v Londýně, a její přílohy byly vypracovány s využitím omezených informací, které byly dostupné k datu podpisu (28. února 2017).

17.

Vzhledem k nadcházejícím rozhodnutím o budoucím sídle orgánu vykázal orgán ve finančních výkazech jako podmíněné závazky zbývajících 14 milionů EUR nákladů souvisejících s nájemní smlouvou na kancelářské prostory (s předpokladem, že smlouva bude do konce roku 2020 zrušena) a skutečnost, že další možné náklady související s takovým přesunem, například přemístěním zaměstnanců i s jejich rodinami, nelze zatím odhadnout. Rozpočet orgánu je dále financován ze 40 % Evropskou unií a ze 60 % přímými příspěvky členských států EU. V souvislosti s rozhodnutím Spojeného království vystoupit z EU je možné, že v budoucnu dojde ke snížení příjmů orgánu.

KONTROLA OPATŘENÍ PŘIJATÝCH V NÁVAZNOSTI NA PŘIPOMÍNKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

18.

Přehled nápravných opatření přijatých v návaznosti na připomínky vyjádřené Účetním dvorem v předcházejících letech uvádí příloha.

Tuto zprávu přijal senát IV, jemuž předsedá Baudilio TOMÉ MUGURUZA, člen Účetního dvora, v Lucemburku na svém zasedání dne 12. září 2017.

Za Účetní dvůr

předseda

Klaus-Heiner LEHNE


(1)  Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12.

(2)  Více informací o pravomocích a činnostech orgánu je k dispozici na jeho internetových stránkách: www.eba.europa.eu

(3)  Zaměstnanci zahrnují úředníky, dočasné a smluvní zaměstnance a vyslané národní odborníky.

Zdroj: údaje poskytl orgán.

(4)  Finanční výkazy obsahují rozvahu, výkaz o finanční výkonnosti, výkaz peněžních toků, výkaz změn v čistých aktivech a shrnutí hlavních účetních zásad a další přílohy.

(5)  Zprávy o plnění rozpočtu obsahují zprávy shrnující všechny rozpočtové operace a přílohy.

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).


PŘÍLOHA

Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky z předcházejících let

Rok

Připomínka Účetního dvora

Stav nápravného opatření

(dokončeno/probíhá/ zatím neprovedeno/není relevantní)

2012

Na pokrytí zvýšeného školného poskytuje orgán zaměstnancům, jejichž děti navštěvují základní či střední školu, příspěvek na vzdělání, a to navíc k příspěvkům na vzdělání poskytovaným podle ustanovení služebního řádu. V roce 2012 činil celkový objem těchto dodatečných příspěvků na vzdělání přibližně 76 000  EUR. Na tyto dodatečné příspěvky se ale nevztahuje služební řád, a představují proto nesprávnost.

Probíhá (1)

2015

Objem přenesených prostředků přidělených na závazky v hlavě II (správní výdaje) byly vysoký a dosahoval 1 487 794  EUR, tj. 28 % celkových prostředků přidělených na závazky v této hlavě (2014: 3 431 070  EUR, tj. 48 %). V těchto přenosech je zahrnuta nevyřešená záležitost týkající se doplatku DPH, který je potřeba uhradit v souvislosti s úpravou částky za novou budovu orgánu, a faktura týkající se daně z nemovitosti určené k podnikání stanovené britským Úřadem pro oceňování (v celkové hodnotě 538 938  EUR).

Není relevantní

2015

Bylo zjištěno několik nedostatků v odhadu potřeb IT, zejména pokud jde o služby zadávané externím dodavatelům, což má vliv na rozpočtové řízení orgánu, pokud jde o související výdaje.

Není relevantní


(1)  Ke konci roku 2016 podepsal orgán smlouvy s 23 školami, do kterých chodí děti zaměstnanců.


ODPOVĚĎ ORGÁNU

Orgán bere na vědomí zprávu Účetního dvora.