6.12.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 417/52


ZPRÁVA

o ověření roční účetní závěrky Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí agentury

(2017/C 417/07)

ÚVOD

1.

Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (dále jen „agentura“) byla zřízena dne 1. ledna 2005 (v letech 2005–2008 fungovala jako Výkonná agentura pro program veřejného zdraví (PHEA), v letech 2008–2013 jako Výkonná agentura pro zdraví a spotřebitele (EAHC) a od 1. ledna 2014 je její název Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (CHAFEA)) (1). Agentura sídlí v Lucemburku a její mandát byl prodloužen do 31. prosince 2024. Provádí program EU v oblasti zdraví, program Spotřebitelé a iniciativu „Zlepšení školení pro zvýšení bezpečnosti potravin“.

2.

Tabulka obsahuje základní údaje o agentuře (2).

Tabulka

Základní údaje o agentuře

 

2015

2016

Rozpočet (v mil. EUR)

7,4

8,7

Celkový počet zaměstnanců k 31. prosinci (3)

49

58

INFORMACE, Z NICHŽ VYCHÁZÍ PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI

3.

Audit Účetního dvora je založen na analytických postupech, přímém testování operací a posouzení klíčových kontrol v systémech dohledu a kontroly, které agentura zavedla. Kromě toho se využívají důkazní informace získané na základě práce jiných auditorů (tam, kde je to relevantní) a analýza prohlášení vedoucích pracovníků k auditu.

VÝROK AUDITORA

4.

Provedli jsme audit:

a)

účetní závěrky agentury, jež obsahuje finanční výkazy (4) a zprávy o plnění rozpočtu (5) za rozpočtový rok 2016;

b)

legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá,

jak to vyžaduje článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

Spolehlivost účetní závěrky

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky

5.

Podle našeho názoru účetní závěrka agentury za rok 2016 zobrazuje věrně ve všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci agentury k 31. prosinci 2016, výsledky jejích činností, její peněžní toky a změny čistých aktiv za daný rok v souladu s jejím finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise. Tato pravidla vycházejí z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor.

Legalita a správnost operací, na nichž se zakládá účetní závěrka

Příjmy

Výrok o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládá účetní závěrka

6.

Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za rozpočtový rok 2016, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné.

Platby

Výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka

7.

Podle našeho názoru jsou platby, na nichž se zakládá účetní závěrka za rozpočtový rok 2016, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné.

Odpovědnost vedení a osob pověřených správou

8.

Podle článků 310 až 325 SFEU a podle finančního nařízení agentury je vedení odpovědné za vypracování a prezentaci účetní závěrky na základě mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor a za legalitu a správnost operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá. Součástí této odpovědnosti vedení je navrhnout, zavést a udržovat vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení a prezentaci účetní závěrky, jež neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Vedení je rovněž odpovědné za zajištění toho, aby činnosti, finanční operace a informace zobrazené v účetní závěrce byly v souladu s příslušnými předpisy. Konečnou odpovědnost za legalitu a správnost operací, na nichž se zakládá účetní závěrka, nese vedení agentury.

9.

Při přípravě účetní závěrky je vedení povinné posoudit schopnost agentury pokračovat ve své činnosti a v příslušných případech zveřejnit záležitosti související s její schopností pokračovat ve své činnosti, a to s využitím účetnictví založeného na předpokladu nepřetržitého trvání účetní jednotky.

10.

Osoby pověřené správou odpovídají za dohled nad procesem účetního výkaznictví subjektu.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky a uskutečněných operací

11.

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka agentury neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti a že uskutečněné operace jsou legální a správné, a na základě našeho auditu předložit Evropskému parlamentu a Radě nebo dalším orgánům příslušným k udělení absolutoria prohlášení o věrohodnosti týkající se spolehlivosti účetní závěrky a legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá. Přiměřená jistota představuje vysokou míru jistoty, avšak není zárukou, že při auditu se vždy odhalí případy významné (materiální) nesprávnosti nebo nesouladu, které se vyskytly. Může k nim dojít v důsledku podvodu nebo chyby a za významné (materiální) se považují tehdy, pokud lze rozumně soudit, že by jednotlivě nebo v úhrnu ovlivnily ekonomická rozhodnutí uživatelů přijatá na základě této účetní závěrky.

12.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce a o legalitě a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, včetně vyhodnocení rizika významných (materiálních) nesprávností v účetní závěrce a rizika, že uskutečněné operace nejsou ve významné (materiální) míře, ať z důvodu podvodu nebo chyby, v souladu s požadavky právního rámce Evropské unie. Při vyhodnocování těchto rizik se zkoumají vnitřní kontroly, které se vztahují k sestavení a věrné prezentaci účetní závěrky a legalitě a správnosti uskutečněných operací, s cílem navrhnout auditorské postupy, které jsou za daných okolností vhodné, ale nikoliv pro účely vyjádření výroku o účinnosti vnitřních kontrol. Při auditu se rovněž hodnotí vhodnost uplatňovaných účetních zásad, přiměřenost účetních odhadů provedených vedením a také celková prezentace účetní závěrky.

13.

Pokud jde o příjmy, kontrolujeme dotaci získanou od Komise a posuzujeme postupy agentury pro výběr poplatků a jiných příjmů.

14.

Pokud jde o výdaje, kontrolujeme platební operace v okamžiku, kdy vznikly, byly zaznamenány a přijaty. Tato kontrola se vztahuje na všechny kategorie plateb kromě záloh v okamžiku, kdy jsou provedeny. Zálohové platby se kontrolují, když příjemce prostředků doloží jejich řádné využití a agentura tyto doklady přijme zúčtováním zálohové platby, a to v témže roce nebo později.

15.

Následující připomínky uvedený výrok Účetního dvora nezpochybňují.

PŘIPOMÍNKY K ROZPOČTOVÉMU ŘÍZENÍ

16.

Agentura přenesla 1,1 milionu EUR, tj. 48 % (2015: 0,9 milionu EUR, tj. 52 %) prostředků přidělených na závazky v hlavě III (výdaje spojené s provozem agentury). Tyto prostředky se týkají hlavně služeb a dalších studií v oblasti IT, k nimž byla uzavřena smlouva, ale které dosud nebyly provedeny či ke konci roku dokončeny. Z přenosů z roku 2015 do roku 2016 agentura zrušila 0,2 milionu EUR, tj. 17 %, což svědčí o nedostatečném plánování potřeb.

KONTROLA OPATŘENÍ PŘIJATÝCH V NÁVAZNOSTI NA PŘIPOMÍNKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

17.

Přehled nápravných opatření přijatých v návaznosti na připomínky vyjádřené Účetním dvorem v předcházejících letech uvádí příloha .

Tuto zprávu přijal senát IV, jemuž předsedá Baudilio TOMÉ MUGURUZA, člen Účetního dvora, v Lucemburku na svém zasedání dne 12. září 2017.

Za Účetní dvůr

předseda

Klaus-Heiner LEHNE


(1)  Rozhodnutí Komise 2013/770/EU (Úř. věst. L 341, 18.12.2013, s. 69).

(2)  Více informací o pravomocích a činnostech agentury je k dispozici na jejích internetových stránkách http://ec.europa.eu/chafea/.

(3)  Zaměstnanci zahrnují úředníky, dočasné a smluvní zaměstnance a vyslané národní odborníky.

Zdroj: údaje poskytla agentura.

(4)  Finanční výkazy obsahují rozvahu, výkaz o finanční výkonnosti, výkaz peněžních toků, výkaz změn v čistých aktivech a shrnutí hlavních účetních zásad a další přílohy.

(5)  Zprávy o plnění rozpočtu obsahují zprávy shrnující všechny rozpočtové operace a přílohy.


PŘÍLOHA

Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky z předcházejících let

Rok

Připomínka Účetního dvora

Stav nápravného opatření

(dokončeno/probíhá/ zatím neprovedeno/není relevantní)

2015

Agentura přenesla 0,5 milionu EUR, tj. 36,4  % (2014: 0,1 milionu EUR, tj. 13 %) prostředků přidělených na závazky v hlavě II (správní výdaje). Tyto přenosy se týkají hlavně rozšíření kancelářských prostor agentury a požadované úpravy kanceláří (0,3 milionu EUR).

Není relevantní

2015

Agentura přenesla 0,9 milionu EUR, tj. 52 % (2014: 0,9 milionu EUR, tj. 50 %) prostředků přidělených na závazky v hlavě III (výdaje spojené s provozem agentury). Tyto přenosy lze vysvětlit hlavně tím, že Komise vydala pracovní plán agentury pozdě, a sice v červnu 2015.

Není relevantní

2015

Agentura zrušila 0,2 milionu EUR, tj. 18 % svých přenosů do roku 2015 (2014: 0,1 milionu EUR, tj. 14 %), což svědčí o nedostatcích v jejich plánování.

Probíhá


ODPOVĚĎ AGENTURY

16.

Agentura připomínky Účetního dvora uznává. Bude pokračovat ve svém úsilí o další snížení objemu přenosů a míru rušení prostředků (C8).