V Bruselu dne 20.12.2017

COM(2017) 792 final

2017/0350(COD)

Návrh

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterou se mění směrnice (EU) 2016/97, pokud jde o lhůtu uplatňování prováděcích opatření členských států

(Text s významem pro EHP)


DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1.SOUVISLOSTI NÁVRHU

Odůvodnění a cíle návrhu

Směrnice (EU) 2016/97 („směrnice o distribuci pojištění“) stanoví aktualizovaný harmonizovaný právní rámec pro distribuci pojistných a zajistných produktů, včetně pojistných produktů s investiční složkou, na vnitřním trhu. Jejím cílem je zajistit větší transparentnost distributorů pojištění, pokud jde o cenu a náklady jejich produktů, lepší a srozumitelnější informace o produktech a lepší pravidla výkonu činnosti, zejména v souvislosti s poradenstvím. Nová pravidla se budou vztahovat na všechny distribuční kanály, včetně přímého prodeje pojišťovnami, aby došlo k vytvoření rovných podmínek pro všechny distributory a k zaručení jednotných vysokých standardů ochrany spotřebitelů.

Směrnice o distribuci pojištění vstoupila v platnost dne 23. února 2016 a jak je uvedeno v článku 42 směrnice, členské státy musí její ustanovení uvést v účinnost a uplatňovat nejpozději k 23. únoru 2018. Z tohoto důvodu se vyžaduje, aby distributoři pojištění splňovali tato nová pravidla nejpozději k 23. únoru 2018.

Dne 21. září 2017 Komise přijala dvě nařízení v přenesené pravomoci, kterými směrnici o distribuci pojištění doplňuje, pokud jde o požadavky na dohled nad produktem a jeho řízení vztahující se na pojišťovny a distributory pojištění („nařízení o požadavcích na dohled nad produktem a jeho řízení“) a o požadavky na informace a pravidla výkonu činnosti vztahující se na distribuci pojistných produktů s investiční složkou („nařízení o pojistných produktech s investiční složkou“). V průběhu kontrolního období Evropský parlament poukázal na skutečnost, že odvětví by mohlo potřebovat více času k provedení k provedení technických a organizačních změn potřebných k dosažení souladu s nařízeními v přenesené pravomoci. Evropský parlament ve svém rozhodnutí nevznést vůči nařízením v přenesené pravomoci námitky vyzval Komisi, aby přijala legislativní návrh, který stanoví jako datum uplatňování 1. říjen 2018, avšak nepožadoval prodloužení lhůty pro provedení směrnice 2016/97 1 . Šestnáct členských států návrh Evropského parlamentu podpořilo a další státy požádaly o prodloužení lhůty pro provedení alespoň do 1. října 2018.

Podle Evropského parlamentu a řady členských států prodloužení dne použitelnosti umožní odvětví pojišťovnictví, které zahrnuje drobné subjekty, jako jsou jednočlenní distributoři pojištění a malé pojišťovny, lépe se připravit na správné a účinné provádění směrnice o distribuci pojištění s úplnou znalostí obou nařízení v přenesené pravomoci i příslušných vnitrostátních prováděcích opatření, jež zajistí právní jistotu všem adresátům.

Vzhledem k výjimečným okolnostem a velmi specifickému časovému rámci lhůt provádění a uplatňování směrnice o distribuci pojištění a lhůt použitelnosti dvou nařízení v přenesené pravomoci Komise proto souhlasí, že vyhoví žádosti Evropského parlamentu a členských států o prodloužení data, od něhož členské státy musí uplatňovat právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu se směrnicí o distribuci pojištění do 1. října 2018, a to navzdory názoru Komise, že odvětví již byla na přizpůsobení poskytnuta značně dlouhá doba, s cílem poskytnout odvětví pojišťovnictví více času, aby se mohlo připravit na uplatňování nových ustanovení o distribuci pojištění.

S ohledem na tuto mimořádnou naléhavost odložení data použitelnosti a na základě zásady loajální spolupráce (čl. 4 odst. 3 Smlouvy o EU) Komise vyzve vnitrostátní parlamenty, aby odpověděly před koncem osmitýdenní lhůty stanovené v protokolu č. 2 a v ideálním případě aby do 19. ledna 2018 potvrdily, že nehodlají zaslat odůvodněné stanovisko.

2.PRÁVNÍ ZÁKLAD, SUBSIDIARITA A PROPORCIONALITA

Právní základ

Návrh je založen na čl. 53 odst. 1 a článku 62 SFEU.

Subsidiarita (v případě nevýlučné pravomoci)

V souladu se zásadou subsidiarity mohou být opatření EU přijata pouze v případě, že plánovaných cílů nelze dosáhnout na úrovni samotných členských států. Zásah na úrovni EU je nutný ke zlepšení řádného fungování vnitřního trhu a k tomu, aby se zamezilo narušení hospodářské soutěže v odvětví trhů cenných papírů. V tomto ohledu jsou pozměňované právní předpisy přijímány v plném souladu se zásadou subsidiarity a veškeré jejich změny musí být provedeny prostřednictvím návrhu Komise.

Proporcionalita

Toto opatření na úrovni EU je nutné k dosažení cílů směrnice o distribuci pojištění. Stanovení data použitelnosti tak, jak je navrhováno, je nezbytné k tomu, aby všechny zúčastněné strany mohly zajistit účinné a řádné plánování a provádění. Tento návrh proto zajistí, že cíle sledované směrnicí o distribuci pojištění budou dosaženy

3.VÝSLEDKY HODNOCENÍ EX POST, KONZULTACÍ SE ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI A POSOUZENÍ DOPADŮ

K tomuto návrhu není přiloženo samostatné posouzení dopadů, neboť posouzení dopadů již bylo vypracováno ke směrnici o distribuci pojištění. Tento návrh směrnici o distribuci pojištění v podstatě nemění a neukládá pojišťovnám žádné nové povinnosti. Jeho cílem je pouze změnit datum uplatňování ustanovení směrnice o distribuci pojištění tak, aby odvětví pojišťovnictví dostalo příležitost uvedená ustanovení lépe uplatňovat.

4.ROZPOČTOVÉ DŮSLEDKY

Návrh nemá pro Komisi rozpočtový dopad.2017/0350 (COD)

Návrh

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterou se mění směrnice (EU) 2016/97, pokud jde o lhůtu uplatňování prováděcích opatření členských států

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1 a článek 62 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru 2 ,

v souladu s řádným legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 3 harmonizuje vnitrostátní předpisy týkající se distribuce produktů pojištění a zajištění a pojistných produktů s investiční složkou zprostředkovateli pojištění, pojišťovnami, jejich zaměstnanci a zprostředkovateli doplňkového pojištění v Unii.

(2)Podle článku 42 směrnice (EU) 2016/97 musí členské státy uvést v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s uvedenou směrnicí nejpozději do 23. února 2018.

(3)Dne 21. září 2017 Komise přijala dvě nařízení v přenesené pravomoci, kterými směrnici (EU) 2016/97 doplňuje, pokud jde o požadavky na dohled nad produktem a jeho řízení vztahující se na pojišťovny a distributory pojištění 4 a o požadavky na informace a pravidla výkonu činnosti vztahující se na distribuci pojistných produktů s investiční složkou 5 .

(4)Ve svých rozhodnutích nevznést vůči nařízením v přenesené pravomoci uvedeným ve 3. bodě odůvodnění 6 námitky Evropský parlament vyzval Komisi, aby přijala legislativní návrh, kterým jako datum uplatňování právních a správních předpisů nezbytných pro dodržení souladu se směrnicí (EU) 2016/97 stanoví 1. říjen 2018, nikoliv 23. únor 2018. Evropský parlament zdůvodnil tento požadavek potřebou poskytnout pojišťovnám a distributorům pojištění více času, aby se mohli lépe připravit na správné a účinné provádění směrnice (EU) 2016/97 a provedení nezbytných technických a organizačních změn, aby dodrželi nařízení v přenesené pravomoci.

(5)S ohledem na velmi krátkou dobu, jež zbývá do dne vstupu vnitrostátních právních a správních předpisů nezbytných pro dosažení souladu se směrnicí 2016/97 v platnost, by tato směrnice měla vstoupit v platnost neprodleně.

(6)Směrnice (EU) 2016/97 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice (EU) 2016/97 se mění takto:

1)v článku 42 se odstavec 1 mění takto:

2)a)první pododstavec se nahrazuje tímto:

3)„Členské státy přijmou a zveřejní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 23. února 2018. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.“

4)b)doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„Členské státy použijí předpisy uvedené v prvním pododstavci ode dne 1. října 2018.“;

5)v článku 44 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Směrnice 2002/92/ES, ve znění směrnic uvedených v části A přílohy II této směrnice, se zrušuje s účinkem ode dne 1. října 2018, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení ve vnitrostátním právu uvedených v části B přílohy II této směrnice.“

Článek 2

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament    Za Radu

předseda    předseda/předsedkyně

(1)    C(2017)06218 – 2017/2854(DEA); C(2017)06229 – 2017/2855(DEA), přijato dne 25.10.2017.
(2)    Úř. věst. C , , s. .
(3)    Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění (Úř. věst. L 26, 2.2.2016, s. 19).
(4)    [Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) .../... ze dne 21. září 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97, pokud jde o požadavky na dohled nad produktem a jeho řízení vztahující se na pojišťovny a distributory pojištění (Úř. věst. C […], […], s. […])].
(5)    [Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) .../... ze dne 21. září 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97, pokud jde o pravidla výkonu činnosti vztahující se na distribuci pojistných produktů s investiční složkou (Úř. věst. C […], […], s. […])].
(6)    P8 TA-PROV(2017)0404 a P8 TA-PROV(2017)0405, přijato dne 25. října 2017, k dispozici na adrese http://www.europarl.europa.eu.