V Bruselu dne 11.8.2017

COM(2017) 424 final

2017/0190(COD)

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1380/2013 o společné rybářské politice


DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1.SOUVISLOSTI NÁVRHU

Odůvodnění a cíle návrhu

Nařízení (EU) č. 1380/2013 1 zavedlo tzv. povinnost vykládky, resp. postupnou povinnost vykládat všechny úlovky populací, na které se vztahují omezení odlovu nebo které nedosahují minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů. Podrobnosti, pokud jde o plnění povinnosti vykládky, mají být v zásadě stanoveny v regionálních víceletých plánech řízení přijatých postupem spolurozhodování. Jelikož se však očekávalo, že přijetí víceletých plánů si vyžádá určitý čas, bylo v nařízení (EU) č. 1380/2013 jako dočasné řešení stanoveno, že Komise přijme akty v přenesené pravomoci, jimiž na dobu nejvýše tří let určí plány výmětů zohledňující společné doporučení dotčených členských států. Plány výmětů mohou obsahovat ustanovení ohledně způsobů a oblastí rybolovu nebo druhů, na které se již povinnost vykládky vztahuje, nebo někdy mohou tuto povinnost zavést před uplynutím lhůty vytyčené v nařízení (EU) č. 1380/2013, přičemž stanoví mimo jiné výjimky de minimis a výjimky odůvodněné vysokou mírou přežití, dokumentaci úlovků a v příslušných případech minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů.

První nařízení Komise v přenesené pravomoci stanovující plány výmětů vstoupila v platnost 1. ledna 2015 a jejich platnost vyprší koncem roku 2017. Po uplynutí počátečního období tří let svěřuje nařízení (EU) č. 1380/2013 Komisi pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, jež budou obsahovat výhradně výjimky de minimis, neboť k dosahování cíle udržitelného využívání mořských biologických zdrojů, jež bude reflektovat zvláštnosti různých druhů rybolovu, by v zásadě měly sloužit víceleté plány, které by měly také obsahovat nezbytné svěření pravomoci k přijímání aktů v přenesené pravomoci, mimo jiné v souvislosti s dalšími možnostmi flexibility, jež budou potřebné pro hladké plnění povinnosti vykládky.

K dnešnímu dni je zaveden pouze víceletý plán pro oblast Baltského moře 2 a spolunormotvůrci v současné době projednávají dva návrhy Komise vytyčující víceletý plán pro druhy žijící při dně v Severním moři a pro malé pelagické druhy v Jaderském moři 3 . V této souvislosti je nutno svěřit Komisi pravomoc k přijetí plánů výmětů na další celkové období nejvýše tří let, aby se usnadnilo plnění povinnosti vykládky.

Soulad s platnými předpisy v této oblasti politiky

Tento návrh je spojen se základním ustanovením reformované společné rybářské politiky – s povinností vykládky. Má usnadnit bezproblémové plnění této povinnosti tím, že svěřuje Komisi pravomoc, aby prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci přijala nezbytné možnosti flexibility do doby, než budou zavedeny regionální víceleté plány přijaté postupem spolurozhodování.

Soulad s ostatními politikami Unie

Tím, že napomáhá bezproblémovému plnění povinnosti vykládky, jejímž účelem je zvýšit selektivitu a omezit nežádoucí úlovky, přispívá návrh k environmentální, sociální a hospodářské udržitelnosti, která je klíčovým cílem několika unijních politik.

2.PRÁVNÍ ZÁKLAD, SUBSIDIARITA A PROPORCIONALITA

Právní základ

Právním základem návrhu je čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle nějž mohou Evropský parlament a Rada řádným legislativním postupem přijmout ustanovení nezbytná pro sledování cílů společné rybářské politiky.

Subsidiarita (v případě nevýlučné pravomoci)

Nepoužije se, protože tento návrh spadá do výlučné pravomoci EU.

Proporcionalita

Návrh má pouze prodloužit svěření pravomoci Komisi k přijetí aktů v přenesené pravomoci stanovujících plány výmětů na další období tří let z důvodu zpoždění při přijímání víceletých plánů. Toto prodloužení je nutné a vhodné pro bezproblémové plnění povinnosti vykládky. Vzhledem k jeho striktnímu časovému rámci nepředstavuje žádný problém z hlediska proporcionality.

Volba nástroje

Nařízení, které přijaly Evropský parlament a Rada řádným legislativním postupem v souladu s čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, může být změněno jedině nařízením Evropského parlamentu a Rady.

3.VÝSLEDKY HODNOCENÍ EX POST, KONZULTACÍ SE ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI A POSOUZENÍ DOPADŮ

Hodnocení ex post / kontroly účelnosti platných právních předpisů

Nevztahuje se na tento návrh.

Navrhované nařízení má pouze dočasně prodloužit svěření pravomoci Komisi přijmout prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci plány výmětů, a to do doby, než budou zavedeny víceleté plány, které budou zahrnovat také plnění povinnosti vykládky na úrovni mořských oblastí a druhů v souladu s čl. 10 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1380/2013. Zhodnocení celé reformované společné rybářské politiky proto není zapotřebí.

Konzultace se zúčastněnými stranami

Přestože kvůli naléhavosti dané záležitosti nebyla provedena žádná formální konzultace, obdržela Komise několik dopisů, ve kterých vnitrostátní orgány i zúčastněné strany vyjádřily své obavy ohledně současné absence pravomoci k obnově plánů výmětů, jejichž platnost skončí na konci roku.

Povinnost vykládky představuje významnou změnu přístupu, a její plnění je proto pro odvětví velkou výzvou. Za těchto okolností je nutno zajistit, aby bylo možné v řadě ohledů zavést potřebnou flexibilitu, jež by postupné zavádění povinnosti vykládky usnadnila.

Rozsáhlá veřejná a odborná konzultace proběhla před přijetím návrhu nařízení o reformované společné rybářské politice, přičemž jejím předmětem byla i ustanovení týkající se povinnosti vykládky.

Sběr a využití výsledků odborných konzultací

Nevztahuje se na tento návrh.

Navrhované nařízení má pouze dočasně prodloužit svěření pravomoci Komisi přijmout prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci plány výmětů, a to do doby, než budou zavedeny víceleté plány, které budou zahrnovat také plnění povinnosti vykládky na úrovni mořských oblastí. Rozsáhlá veřejná a odborná konzultace proběhla před přijetím návrhu nařízení o reformované společné rybářské politice, přičemž jejím předmětem byla i ustanovení týkající se povinnosti vykládky.

Posouzení dopadů

Nevztahuje se na tento návrh.

Navrhované nařízení má pouze dočasně prodloužit svěření pravomoci Komisi přijmout prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci plány výmětů, a to do doby, než budou zavedeny víceleté plány, které budou zahrnovat také plnění povinnosti vykládky na úrovni mořských oblastí. Jelikož hospodářský, environmentální ani sociální dopad tohoto návrhu není významný, není nutné nové posouzení dopadů.

Plné posouzení dopadů bylo provedeno před přijetím návrhu nařízení o reformované společné rybářské politice a jeho předmětem byla i ustanovení týkající se povinnosti vykládky.

Účelnost právních předpisů a zjednodušení

Nevztahuje se na tento návrh.

Základní práva

Nevztahuje se na tento návrh.

Toto nařízení má pouze dočasně prodloužit svěření pravomoci Komisi přijímat prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci plány výmětů. Návrh nemá žádné důsledky z hlediska ochrany základních práv.

4.ROZPOČTOVÉ DŮSLEDKY

Nevztahuje se na tento návrh.

Toto nařízení má pouze dočasně prodloužit svěření pravomoci Komisi přijímat prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci plány výmětů. Nemá žádné rozpočtové důsledky.

5.OSTATNÍ PRVKY

Plány provádění a monitorování, hodnocení a podávání zpráv

V souladu s článkem 46 nařízení (EU) č. 1380/2013 musí Komise o výkonu přenesených pravomocí pravidelně podávat zprávy. Evropský parlament a Rada mohou navíc svěření pravomoci kdykoliv zrušit.

Informativní dokumenty (u směrnic)

Nevztahuje se na tento návrh.

Toto je návrh nařízení.

Podrobné vysvětlení konkrétních ustanovení návrhu

Návrh obsahuje jediné hmotněprávní ustanovení, kterým se mění čl. 15 odst. 6 nařízení (EU) č. 1380/2013 tak, aby bylo prodlouženo svěření pravomoci Komisi přijmout prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci plány výmětů na období dalších tří let za podmínky, že pro dotčené mořské oblasti nejsou zavedeny víceleté plány.

2017/0190 (COD)

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1380/2013 o společné rybářské politice

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru 4 ,

v souladu s řádným legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 5 stanoví v čl. 15 odst. 1 povinnost vykládat všechny druhy úlovků podléhajících omezení odlovů a ve Středozemním moři i druhy úlovků podléhajících minimálním velikostem („povinnost vykládky“).

(2)Ve víceletých plánech uvedených v článku 9 nařízení (EU) č. 1380/2013 a v plánech řízení uvedených v článku 18 nařízení (ES) č. 1967/2006 6 mají být formulována podrobná ustanovení, jejichž smyslem bude usnadnit plnění povinnosti vykládky („plány výmětů“).

(3)V čl. 15 odst. 6 nařízení (EU) č. 1380/2013 se stanoví, že při neexistenci víceletých plánů nebo plánů řízení může Komise dočasně přijmout plány výmětů, a to pro období nejvýše tří let.

(4)Zkušenosti prokázaly, že příprava a přijetí víceletých plánů nebo plánů řízení zahrnujících plány výmětů trvá déle, než se očekávalo v době přijetí nařízení (EU) č. 1380/2013.

(5)Z tohoto důvodu je vhodné stanovit dobu, pro kterou může Komise při neexistenci víceletých plánů nebo plánů řízení přijmout plány výmětů.

(6)Nařízení (EU) č. 1380/2013 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

„6. Pokud není pro daný rybolov přijat žádný víceletý plán ani plán řízení podle článku 18 nařízení (ES) č. 1967/2006, je Komisi svěřena pravomoc přijímat, a to podle článku 18 tohoto nařízení, akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 46 tohoto nařízení, jimiž dočasně stanoví zvláštní plány výmětů obsahující podrobnosti uvedené v odst. 5 písm. a) až e) tohoto článku, a to pro počáteční období nejvýše tří let, které lze prodloužit o další celkové období tří let. Členské státy mohou při vypracovávání tohoto plánu spolupracovat v souladu s článkem 18 tohoto nařízení, aby Komise přijala zmiňované akty nebo aby předložila návrh v souladu s řádným legislativním postupem.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament    Za Radu

předseda    předseda

(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).
(2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1139 ze dne 6. července 2016, kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři a pro rybolov využívající tyto populace a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2187/2005 a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1098/2007 (Úř. věst. L 191, 15.7.2016, s. 1).
(3) COM/2016/0493 final - 2016/0238 (COD) a COM/2017/097 final - 2017/043 (COD).
(4) Úř. věst. C , , s. .
(5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).
(6) Nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 ze dne 21. prosince 2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři, o změně nařízení (EHS) č. 2847/93 a o zrušení nařízení (ES) č. 1626/94 (Úř. věst. L 409, 30.12.2006, s. 11).