V Bruselu dne 26.1.2017

COM(2017) 38 final

2017/0013(COD)

Návrh

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterou se mění směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

(Text s významem pro EHP)

{SWD(2017) 22 final}
{SWD(2017) 23 final}


DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1.SOUVISLOSTI NÁVRHU

Odůvodnění a cíle návrhu

Směrnice 2011/65/EU (dále jen „směrnice RoHS 2“) omezuje používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (EEZ). Vztahuje se na všechna EEZ uvedená na trh EU bez ohledu na to, zda jsou vyrobena v EU nebo ve třetích zemích. Dotýká se zejména průmyslových výrobců, dovozců a distributorů EEZ a také zákazníků, kteří tato zařízení kupují.

Cílem směrnice RoHS 2 je předcházet vzniku odpadů, což má v nakládání s odpady nejvyšší prioritu. To zahrnuje opatření, která omezují obsah škodlivých látek v materiálech a výrobcích. Díky nižšímu množství nebezpečných látek v elektrickém a elektronickém odpadu se s takovým odpadem snadněji nakládá. Podporuje se tím opětovné použití výrobků a recyklace použitých materiálů, a přispívá se tak k oběhovému hospodářství.

Směrnice RoHS 2 je nutná k tomu, aby se zabránilo vzniku překážek obchodu a narušování hospodářské soutěže v EU, ke kterému by mohly vést rozdíly mezi právními a správními předpisy omezujícími používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních v různých členských státech. Dále přispívá k ochraně lidského zdraví a k environmentálně šetrnému využití a odstranění elektrického a elektronického odpadu.

Směrnice RoHS 2 je přepracovaným zněním předchozí směrnice 2002/95/ES (RoHS 1). Obě směrnice přispěly ke snižování používaného množství nebezpečných materiálů po celém světě – několik zemí, včetně Číny, Koreje a Spojených států, přijalo podobnou legislativu.

Směrnice RoHS 2 zavedla nové definice a její působnost se rozšířila na zdravotnické prostředky a monitorovací a kontrolní přístroje. Dopad těchto opatření byl posouzen v rámci návrhu Komise v roce 2008. Nicméně směrnice RoHS 2 přinesla i další změny: otevřenou oblast působnosti zavedením nové, 11. kategorie: „Jiná EEZ, která nespadají do žádné z výše uvedených kategorií“. Směrnice se tak vztahuje na všechna EEZ (s výjimkou výslovně vyloučených zařízení), jež lze navíc díky zavedení nové definice závislosti na elektřině vykládat šířeji. Otevřená oblast působnosti se při přijímání směrnice RoHS 2 konkrétně neposuzovala.

Komise má mandát k tomu, aby posoudila, zda je nutné oblast působnosti směrnice s ohledem na definici EEZ a dodatečné výjimky pro skupiny výrobků, na něž se vztahuje směrnice RoHS 2, v návaznosti na otevřenou oblast působnosti zavedenou přepracovaným zněním z roku 2011 měnit. Komise toto posouzení působností směrnice RoHS 2 provedla a zjistila několik problémů, jež je potřeba vyřešit, aby předpis neměl nežádoucí účinky.

V případě neexistence návrhu Komise by po 22. červenci 2019 vznikly tyto problémy:

zákaz operací na sekundárním trhu (například další prodej, trh s použitým zbožím) pro nově zařazená EEZ, neboli tzv. okamžité zastavení (hard-stop),

zrušení možnosti opravovat podskupinu nově zařazených EEZ s použitím náhradních dílů, pokud byla legálně uvedená na trh před tímto datem,

rozdílná (trh narušující) úprava pro nesilniční pojízdné stroje s kabelovým napájením oproti jinak totožným strojům s bateriovým pohonem nebo motorem (v současnosti vyňaté z působnosti směrnice),

faktický zákaz uvádět na trh EU píšťalové varhany (k jejich výrobě se používá olovo, a nesplňují proto podmínky směrnice).

Tyto čtyři problémy by mohly mít vliv na trh EU, výrobce a občany a dále negativní hospodářské, environmentální, sociální a kulturní dopady.

Návrh Komise se proto zabývá problémy týkajícími se rozsahu působnosti, které nelze odstranit nahrazením příslušné látky nebo udělením výjimky a pokyny, například pro konkrétní skupiny výrobků, které trvale nesplňují požadavky směrnice, nebo v případech, kdy rozsah působnosti vede k narušení trhu, zejména:

operacemi na sekundárním trhu s EEZ, která spadají do působnosti směrnice RoHS 2, ale nikoliv do působnosti směrnice RoHS 1,

náhradními díly k EEZ, která spadají do působnosti směrnice RoHS 2, ale nikoliv do působnosti směrnice RoHS 1,

nesilničními pojízdnými stroji s trakčním pohonem a kabelovým napájením,

píšťalovými varhany.

Kromě toho návrh zohledňuje zkušenosti s prováděním směrnice RoHS 2, v souladu s jejími cíli a požadavkem na právní jasnost.

Tento podnět není součástí programu REFIT.

Soulad s platnými předpisy v této oblasti politiky

Tím, že se zabývá operacemi na sekundárním trhu, se návrh snaží uvést směrnici RoHS 2 znovu do plného souladu s obecnými zásadami EU pro právní předpisy týkající se výrobků. Podle příručky Blue Guide, která obsahuje horizontální pokyny o úloze uvádění výrobků na trh v právních předpisech EU týkajících se výrobků 1 , platí zejména toto: „Při dodání na trh musí být výrobky v souladu s harmonizačními právními předpisy Unie platnými v okamžiku uvedení na trh. Nové výrobky vyrobené v Unii a všechny výrobky dovážené ze třetích zemí (nové nebo opotřebené) musí proto splňovat ustanovení platných harmonizačních právních předpisů Unie v době uvedení na trh, tj. při prvním dodání na trh Unie. Vyhovující výrobky, které byly uvedeny na trh, mohou být posléze dodávány v dodavatelském řetězci bez dalšího posouzení, a to i v případě revize platných právních předpisů nebo příslušných harmonizovaných norem, pokud není v právních předpisech uvedeno jinak.“Dodání na trh“ a „uvedení na trh“ definuje směrnice RoHS 2. Operace na sekundárním trhu, například další prodej EEZ, které mohou zahrnovat rovněž opravy, výměnu náhradních dílů, renovace a opětovné použití, jsou již povoleny u většiny EEZ (nikoli však u všech).

1)Na základě směrnice RoHS 2 mohou být EEZ, jež nespadala do oblasti působnosti směrnice RoHS 1, avšak nesplňovala by požadavky směrnice RoHS 2, dodávána na trh až do 22. července 2019. Po tomto datu však budou jak první uvedení nevyhovujících EEZ na trh, tak operace s nimi na sekundárním trhu (např. další prodej) zakázány. Elektrická a elektronická zařízení, na něž se tento zákaz operací na sekundárním trhu vztahuje, jsou zdravotnické prostředky, monitorovací a kontrolní přístroje a další nově zařazená EEZ. Toto omezení operací na sekundárním trhu není v souladu s všeobecnou harmonizací právních předpisů EU týkajících se výrobků. Komise proto navrhuje toto okamžité zastavení operací na sekundárním trhu odstranit.

2)Směrnice RoHS 2 zavádí výjimku (z obecného omezení určitých látek) pro kabely a náhradní díly na opravy, opětovné použití, modernizaci funkcí nebo zvýšení kapacity skupin EEZ, které se postupně zařazují do její působnosti. Nově zařazená EEZ, s výjimkou zdravotnických prostředků a monitorovacích a kontrolních přístrojů, však neuvádí. V důsledku toho nebude možné po 22. červenci 2019 používat náhradní díly a vznikne neodůvodněný rozdíl v zacházení. Komise proto navrhuje zvláštní ustanovení, kterým se náhradní díly vyjmou z omezení vztahujícího se na určité látky, aby bylo možné veškeré EEZ v působnosti směrnice RoHS 2 uvedené na trh EU kdykoli opravit.

3)Směrnice RoHS 2 uvádí 10 konkrétních typů zařízení, která jsou z otevřené oblasti působnosti vyňata. Jeden z typů zařízení, jež jsou vyloučena („nesilniční pojízdné stroje určené výlučně k profesionálnímu použití“), zahrnuje pouze stroje s vlastním zdrojem energie. V důsledku tohoto ustanovení tak typy strojů, které jsou jinak identické, spadají do dvou různých regulačních režimů pouze proto, že mají jiný zdroj energie (vlastní, nebo externí). Komise navrhuje upravit definici „nesilničních pojízdných strojů určených výlučně k profesionálnímu použití“ tak, aby zahrnovala i stroje s trakčním pohonem.

4)Dále Komise navrhuje doplnit na seznam vyňatých zařízení píšťalové varhany, protože v nich používané látky nelze nijak nahradit.

Podle směrnice RoHS 2 by výjimky z omezení vztahujícího se na určité látky měly mít přesně danou omezenou platnost, a proto je buď u jednotlivých položek v přílohách III a IV výslovně uvedeno datum začátku a konce platnosti výjimky, nebo je v čl. 5 odst. 2 implicitně uvedena maximální doba platnosti. Ve stávajícím znění čl. 5 odst. 2 nicméně není stanovena maximální doba platnosti u kategorie 11.

Ačkoli čl. 5 odst. 5 nestanoví zvláštní lhůtu pro vydání rozhodnutí Komise o žádosti o novou výjimku, časový rámec pro rozhodnutí o žádosti o obnovení výjimky je stanoven na maximálně šest měsíců před ukončením platnosti výjimky, což se v praxi ukázalo jako nereálné. Vzhledem k tomu, že žádost o obnovení výjimky musí být podána nejpozději 18 měsíců před skončením její platnosti, to znamená, že Komise musí o žádosti o prodloužení stávající výjimky rozhodnout během dvanácti měsíců po podání žádosti, ledaže vlivem zvláštních okolností existuje důvod ke stanovení jiné lhůty. Jelikož k posouzení žádosti o obnovení výjimky je nutné provést několik povinných kroků, je fakticky nemožné stanovenou lhůtu dodržet. Lhůta nepřináší žádnou přidanou hodnotu nad rámec stávajícího transparentního postupu posuzování žádostí o obnovení výjimky a zachování lhůty, která se v praxi ukázala jako nereálná, nijak nepřispěje k předvídatelnosti pro podniky a zúčastněné strany. Kontinuita činností účastníků trhu je v každém případě zajištěna tím, že až do přijetí rozhodnutí o žádosti o prodloužení zůstává v platnosti stávající výjimka. Ustanovení, kterým se stanoví lhůta, v níž má Komise o žádosti o obnovení výjimky rozhodnout, by proto mělo být zrušeno.

Soulad s ostatními politikami EU

Změny, kterých se tento návrh týká, nemění základní přístup směrnice RoHS 2 a jeho soulad s ostatními právními předpisy. Směrnice RoHS 2 a nařízení REACH jsou z hlediska součinnosti politik konzistentní. Zejména je jak u omezení nových látek, tak u udělování výjimek z omezení, stanoven soulad s nařízením REACH.

Směrnice RoHS 2 je v souladu i s dalšími právními předpisy týkajícími se výrobků, jako je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností. Další právní předpisy EU, například v oblasti zdravotnických prostředků či bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, mohou nezávisle obsahovat další povinnosti týkající se fáze používání EEZ, které se však nepřekrývají s požadavky směrnice RoHS 2.

2.PRÁVNÍ ZÁKLAD, SUBSIDIARITA, PROPORCIONALITA A PRÁVNÍ STRÁNKA NÁVRHU

Právním základem směrnice RoHS 2 a této iniciativy je článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), jehož cílem je zajistit fungování vnitřního trhu sblížením právních a správních předpisů členských států týkajících se fungování vnitřního trhu.

Problémy, jimž se tento návrh věnuje, nelze vyřešit bez změny působnosti směrnice RoHS 2, neboť vznikly v důsledku stávající právní formulace působnosti směrnice RoHS 2 a souvisejících ustanovení. Vyřešit je lze pouze na úrovni EU, neboť ustanovení týkající se omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních uváděných na trh EU mají přímý dopad na jednotný trh EU a nemohou být vypracována na úrovni členských států, aniž by byl trh narušen.

Návrhy představují jediný politický způsob, jak zjištěné problémy, jež se dotýkají jednotného trhu EU jako celku, zcela vyřešit. Všechny ostatní způsoby by zjištěné problémy nevyřešily zcela a natrvalo, a ani by nezaručily právní jistotu.

Zpráva o posouzení dopadů obsahuje další poznatky ohledně přiměřenosti těchto návrhů.Tato iniciativa se týká revize, kterou směrnice vyžaduje. Revize má podobu pozměňující směrnice, jejíž obsah je vysvětlen níže:

Ustanovení čl. 1 odst. 1 písm. a) a čl. 1 odst. 3 písm. a) mění přechodnou lhůtu pro dodávání nově zařazených EEZ na trh EU stanovenou v čl. 2 odst. 2 stávající směrnice na lhůtu pro dosažení souladu k uvádění týchž EEZ podle čl. 4 odst. 3 směrnice na trh EU. Jedná se o stejný přístup jako u všech ostatních skupin výrobků, které jsou již v uvedeném ustanovení zahrnuty. Změnou směrnice se zajistí právní jasnost a jednotnost a zruší okamžité zastavení operací na sekundárním trhu, které by jinak znemožnilo tyto operace s dotčenými produkty po 22. červenci 2019 provádět.

Ustanoveními čl. 1 odst. 1 písm. b) se z působnosti směrnice RoHS 2 vyjímají píšťalové varhany.

Ustanoveními čl. 1 odst. 2 se rozšiřuje definice nesilničních pojízdných strojů tak, aby kromě podobných strojů s vlastním zdrojem energie zahrnovala i stroje s trakčním pohonem a kabelovým napájením. Nesilniční pojízdné stroje s trakčním pohonem tak budou z působnosti směrnice RoHS 2 vyňaty.

Ustanovení čl. 1 odst. 3 písm. b) stanoví, že kabely a náhradní díly na opravy, opětovné použití, modernizaci funkcí nebo zvýšení kapacity nově zařazených EEZ jsou z omezení vyňaty. Jedná se o stejný přístup jako u ostatních skupin výrobků.

Ustanovení čl. 1 odst. 4 písm. a) zavádí maximální dobu platnosti výjimek pro kategorii 11 s otevřenou oblastí působnosti (tj. ostatní EEZ, která nespadají do žádné jiné kategorie). Doba platnosti výjimek u ostatních kategorií je již stanovena.

Ustanoveními čl. 1 odst. 4 písm. b) se ruší lhůta pro rozhodnutí Komise o prodloužení stávajících výjimek, což odráží zkušenosti z praxe a skutečnost, že tato lhůta v praxi nepřináší žadatelům žádnou dodatečnou jistotu.

3.KONZULTACE SE ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI A POSOUZENÍ DOPADŮ

Konzultace se zúčastněnými stranami

Konzultace se zúčastněnými stranami proběhly v rámci tří přípravných studií Komise 2 prostřednictvím zvláštních internetových stránek. V letech 2012–2015 se konaly tři 12týdenní otevřené konzultace se zúčastněnými stranami a čtyři setkání zúčastněných stran.

Osloveno bylo zhruba tři sta odborníků, zástupců členských států, průmyslových sdružení, výrobců elektrických a elektronických zařízení, ekologických nevládních organizací, poradenských společností a institutů a dalších organizací (univerzit apod.). Odpovědi, které byly následně zveřejněny, zaslalo přibližně čtyřicet z nich. Respondenty bili většinou zástupci podniků a orgánů veřejné správy.

Na otázku, jakému řešení daných problémů by dali přednost, většina respondentů odpověděla takto:

u sekundárního trhu by zrušili okamžité zastavení operací na sekundárním trhu pro všechna nově zařazená EEZ a změnu přechodného období na požadavek dosažení souladu k témuž datu,

u náhradních dílů by volili stanovení zásady používat k opravám stejné díly jako k výrobě,

u nesilničních pojízdných strojů vyjmout z oblasti působnosti směrnice RoHS stroje s kabelovým napájením, které jsou jinak stejné,

u píšťalových varhan jejich vynětí z rozsahu působnosti směrnice.

Uvedená řešení se jeví jako účinná, efektivní a bezpečná a byla promítnuta do návrhu Komise.

Posouzení dopadů

V letech 2012–2015 provedla Komise tři studie. V úvahu byly vzaty i související studie členských států. Zpráva o posouzení dopadů získala kladné stanovisko Výboru pro kontrolu regulace a je popsána v souhrnném přehledu posouzení dopadů

Opatření navrhovaná Komisí by zjištěné čtyři problémy vyřešila a přinesla by výhody, jež jsou popsány níže; případný negativní dopad by byl omezený nebo zanedbatelný.

Obnovení sekundárního trhulepší dostupnost náhradních dílů k některým EEZ bude mít tyto pozitivní dopady:

nižší náklady a menší administrativní zátěž pro podniky, včetně malých a středních podniků, a orgány veřejné správy,

pozitivní hospodářský dopad v podobě nových tržních příležitostí pro opravárenský průmysl a druhotný prodej,

pozitivní sociální dopady, mimo jiné na nemocnice v EU, které by po roce 2019 mohly ušetřit přibližně 170 milionů EUR díky možnosti dále prodávat a nakupovat použité zdravotnické prostředky,

environmentální přínosy v podobě snížení celkové produkce odpadu: možnost prodloužit používání EEZ odloží konec jejich životnosti a likvidaci, a tím odsune produkce nebezpečného odpadu (odpadního elektrického a elektronického zařízení). Vliv výroby dalších náhradních dílů na životní prostředí je ve většině případů zanedbatelný ve srovnání s výhodami, které přináší udržení celého zařízení v provozu. Toto opatření zabrání v EU každý rok vzniku více než 3 000 tun nebezpečného odpadu, což podpoří oběhové hospodářství. Delší životnost EEZ povede také k dodatečným úsporám energie a surovin.

Vynětí píšťalových varhan z působnosti směrnice pomůže zabránit zrušení až 90 % pracovních míst v daném odvětví a roční ztrátě až 65 milionů EUR do roku 2025. Zároveň se tak zabrání významné kulturní ztrátě, kterou by ukončení výroby píšťalových varhan, jejich údržby a postupně i jejich používání přineslo.

Vynětí nesilničních pojízdných strojů s trakčním pohonem z působnosti směrnice zruší rozdílné zacházení s těmito stroji, a podpoří tak rozvoj tohoto průmyslového odvětví. V odvětví výroby čisticích strojů v EU například návrh umožní uvést na trh každoročně 14 000 jednotek s kabelovým napájením (s obratem 300 milionů EUR) a zabrání riziku, že tyto modely strojů zmizí z trhu EU. V neposlední řadě se sníží náklady a zbytečná administrativní zátěž pro podniky, včetně malých a středních podniků, a orgány veřejné správy.

4.ROZPOČTOVÉ DŮSLEDKY A OSTATNÍ PRVKY

Tento legislativní návrh nemá žádné rozpočtové důsledky.

2017/0013 (COD)

Návrh

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterou se mění směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru 3 ,

s ohledem na stanovisko Výboru regionů 4 ,

v souladu s řádným legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)Podle čl. 24 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (dále jen „EEZ“) 5 je Komise povinna posoudit potřebu změny oblasti působnosti směrnice 2011/65/ES s ohledem na EEZ v ní uvedená a případně předložit legislativní návrh týkající se dodatečného vynětí daných EEZ z její působnosti.

(2)V zájmu podpory oběhového hospodářství v Unii by měly být usnadněny operace s elektrickými a elektronickými zařízeními (EEZ) na sekundárním trhu zahrnující opravy, výměny dílů, renovace a opětovné použití. Měla by být zajištěna vysoká úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí, a to i využíváním a odstraňováním odpadních elektrických a elektronických zařízení způsobem šetrným k životnímu prostředí. Měla by se odstranit zbytečná administrativní zátěž pro účastníky trhu. Na základě směrnice 2011/65/EU mohou být EEZ, která nespadala do oblasti působnosti předchozí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES 6 , avšak nejsou v souladu se směrnicí 2011/65/EU, dodávána na trh až do 22. července 2019. Po tomto datu se však zakazují jak první uvedení nevyhovujících EEZ na trh, tak operace s nimi na sekundárním trhu. Zákaz operací na sekundárním trhu je ovšem v rozporu s obecnými zásadami, jimiž se řídí kroky Unie ke sbližování právních předpisů týkajících se výrobků, a měl by proto být zrušen.

(3)Některé úzce specializované skupiny výrobků by měly být z oblasti působnosti směrnice 2011/65/EU vyjmuty, neboť environmentální či zdravotní přínosy jejich zahrnutí do její působnosti by byly zanedbatelné a vznikly by neřešitelné problémy s dodržením jejích ustanovení a narušení, které nelze účinně řešit pomocí mechanismu výjimek, jejž směrnice nabízí.

(4)Píšťaly varhan se vyrábějí ze zvláštního typu slitiny na bázi olova, pro niž dosud nebyla nalezena jiná alternativa. Většina píšťalových varhan zůstává po staletí na jednom místě a jejich obrátka je zcela minimální. Píšťalové varhany by měly být z oblasti působnosti směrnice 2011/65/EU vyjmuty, neboť jejich zahrnutí by mělo z hlediska nahrazení olova zanedbatelný přínos.

(5)Směrnice 2011/65/EU se nevztahuje na nesilniční pojízdné stroje s vlastním zdrojem energie určené výlučně k profesionálnímu použití. U některých typů nesilničních pojízdných strojů se však na jedné výrobní lince vyrábí dvě různé verze lišící se pouze zdrojem energie (vlastní nebo externí). Obě verze by měla směrnice upravovat stejným způsobem. Nesilniční pojízdné stroje s trakčním pohonem s externím zdrojem napájení by proto měly být z oblasti působnosti směrnice 2011/65/EU také vyjmuty.

(6)Jelikož výjimky z omezeného používání některých nebezpečných látek by měly platit jen po omezenou dobu, měla by být u všech relevantních kategorií EEZ, včetně kategorie 11 uvedené v příloze I směrnice 2011/65/EU, jasně definována maximální doba platnosti stávajících výjimek.

(7)O žádosti o prodloužení platnosti výjimky musí Komise rozhodnout nejpozději šest měsíců před koncem platnosti stávající výjimky, pokud ze zvláštních důvodů není třeba použít jinou lhůtu. Pro přijetí rozhodnutí o žádosti o novou výjimku není Komisi stanovena žádná lhůta. Podle zprávy Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle směrnice 2011/65/EU 7 se uvedená lhůta v praxi ukázala jako nesplnitelná, protože k vyhodnocení žádosti o obnovení výjimky je nutné provést několik povinných procesních kroků. Do stávajícího způsobu posuzování žádostí o prodloužení lhůta nepřináší žádnou přidanou hodnotu a pro podniky a další zúčastněné strany znamená její nereálnost nejistotu. Kontinuita činností účastníků trhu je zajištěna tím, že až do přijetí rozhodnutí o žádosti o prodloužení zůstává v platnosti stávající výjimka. Ustanovení o této lhůtě by proto mělo být odstraněno.

(8)Jelikož cílů této směrnice spočívajících v lepší ochraně lidského zdraví a environmentálně šetrném využití a zneškodnění odpadních elektrických a elektronických zařízení omezením používání nebezpečných látek v EEZ nelze uspokojivě dosáhnout na úrovni členských států, neboť rozdíly mezi jejich právními předpisy či správními opatřeními by mohly vytvářet překážky obchodu a narušovat hospodářskou soutěž v Unii, a tím přímo ovlivňovat vnitřní trh, a z důvodu rozsahu tohoto problému a jeho možných dopadů na další právní předpisy Unie týkající se využívání a odstraňování odpadů a oblastí společného zájmu, jako je ochrana lidského zdraví, by jich bylo lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity podle článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 2011/65/EU se mění takto:

1) Článek 2 se mění takto:

a) odstavec 2 se zrušuje;

b) v odstavci 4 se doplňuje nové písmeno k), které zní:

   „k) píšťalové varhany.“;

2) V článku 3 se bod 28 nahrazuje tímto:

„28)    „nesilničním pojízdným strojem určeným výlučně k profesionálnímu použití“ stroj s vlastním zdrojem energie nebo s trakčním pohonem, jehož provoz vyžaduje při práci buď mobilitu, nebo souvislý či částečně souvislý pohyb mezi sledem pevných pracovních míst a který je určen výlučně k profesionálnímu použití.“;

3) Článek 4 se mění takto:

a) odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3. Odstavec 1 se použije na zdravotnické prostředky a na monitorovací a kontrolní přístroje uvedené na trh od 22. července 2014, na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro uvedené na trh od 22. července 2016, na průmyslové monitorovací a kontrolní přístroje uvedené na trh od 22. července 2017 a na všechna ostatní EEZ, která nespadala do oblasti působnosti směrnice 2002/95/ES, uvedená na trh od 22. července 2019.“;

b) v odstavci 4 se vkládá písmeno ea), které zní:

„ea) všech ostatních EEZ, která nespadala do oblasti působnosti směrnice 2002/95/ES, uvedených na trh před 22. červencem 2019;“;

4) Článek 5 se mění takto:

a) v odstavci 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„V případě výjimek uvedených v příloze III k 21. červenci 2011, pokud není stanovena kratší doba, je maximální doba platnosti, která může být prodloužena:

a) pět let od 21. července 2011u kategorií 1 až 7 a kategorie 10 přílohy I;

b) sedm let od příslušných dnů uvedených v čl. 4 odst. 3 u kategorií 8 a 9 přílohy I;

c) pět let od 22. července 2019 u kategorie 11 přílohy I.“;

b) v odstavci 5 druhém pododstavci se zrušuje první věta.

Článek 2

1.Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do [insert date ten months after the entry into force of this Directive]. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament    Za Radu

předseda / předsedkyně    předseda / předsedkyně

(1) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=OJ:C:2016:272:TOC  
(2) http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/studies_rohs4_en.htm
(3) Úř. věst. C , , s. .
(4) Úř. věst. C , , s. .
(5) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 88).
(6) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (Úř. věst. L 37, 13.2.2003, s. 19).
(7) COM(2016) 215 final ze dne 18. dubna 2016.