V Bruselu dne 10.1.2017

COM(2017) 2 final

2017/0006(NLE)

Návrh

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

na jehož základě se Francie zmocňuje uzavřít dohodu se Švýcarskem, která zahrnuje ustanovení odchylující se od článku 5 směrnice 2006/112/ES, pokud jde o letiště Basilej-Mulhouse


DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1.SOUVISLOSTI NÁVRHU

Odůvodnění a cíle návrhu

Podle článku 396 směrnice 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen „směrnice o DPH“) může Rada jednomyslně na návrh Komise povolit kterémukoli členskému státu, aby s třetí stranou nebo mezinárodním subjektem uzavřel dohodu, která může obsahovat odchylky od směrnice o DPH.

Dopisem, který Komise zaevidovala dne 24. září 2015, požádala Francie o povolení uzavřít dohodu se Švýcarskem, pokud jde o územní uplatnění systému DPH na letišti Basilej-Mulhouse. V souladu s čl. 396 odst. 2 směrnice o DPH informovala Komise dopisem ze dne 24. října 2016 ostatní členské státy. Dopisem ze dne 25. října 2016 oznámila Komise Francii, že má k dispozici všechny údaje potřebné k posouzení její žádosti.

Celá plocha letiště Basilej-Mulhouse se nalézá ve Francii, a je tudíž součástí tzv. „území pro účely DPH“, jak je vymezeno v článku 5 směrnice o DPH.

V roce 1949 uzavřely Švýcarsko a Francie ohledně výstavby a provozování letiště úmluvu 1 (dále jen „úmluva“). V článku 8 úmluvy se předpokládá vytvoření tzv. švýcarské celní oblasti, tj. vymezené oblasti v rámci letiště, v níž jsou příslušné švýcarské orgány oprávněny kontrolovat zboží a cestující na cestě ze/do Švýcarska. Příloha úmluvy navíc stanoví, že mezi příslušnými vládami má být uzavřena dohoda týkající se mimo jiné daňových pravidel, jež by se uplatňovala na podniky usazené v této oblasti. K uzavření takové dohody však nikdy nedošlo.

V roce 2015 se Francie a Švýcarsko rozhodly uzavřít mezinárodní dohodu, na jejímž základě má být švýcarská celní oblast vyňata z územní působnosti směrnice o DPH, neboť by se považovala za součást švýcarského území pro účely DPH. Švýcarsko by tudíž mohlo uplatňovat vlastní pravidla pro DPH.

Jelikož by taková mezinárodní dohoda zahrnovala opatření, jež se odchyluje od směrnice o DPH, pokud jde o zásadu teritoriality, na návrh Komise se od Rady požaduje povolení.

2.PRÁVNÍ ZÁKLAD, SUBSIDIARITA A PROPORCIONALITA

Právní základ

Článek 396 směrnice o DPH.

Subsidiarita (v případě nevýlučné pravomoci)

Vzhledem k ustanovení směrnice o DPH, z něhož návrh vychází, se zásada subsidiarity nepoužije.

Proporcionalita

Toto rozhodnutí se týká povolení udělovaného členskému státu na základě jeho vlastní žádosti a nezakládá žádnou povinnost.

Vzhledem k omezenému rozsahu odchylky je zvláštní opatření úměrné sledovanému cíli, tj. regulovat specifickou situaci ohledně tzv. švýcarské celní oblasti na letišti Basilej-Mulhouse, v níž je podle Francie nepraktické, aby francouzské orgány kontrolovaly uplatňování právních předpisů EU pro DPH.

Volba nástroje

Navrhovaný nástroj: prováděcí rozhodnutí Rady.

Podle článku 396 směrnice Rady 2006/112/ES je odchylka od společných pravidel pro DPH možná pouze v případě, že ji jednomyslně schválí Rada na návrh Komise. Prováděcí rozhodnutí Rady je nejvhodnějším nástrojem, neboť může být určeno jednotlivému členskému státu.

3.VÝSLEDKY HODNOCENÍ EX POST, KONZULTACÍ SE ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI A POSOUZENÍ DOPADŮ

Konzultace se zúčastněnými stranami

Tento návrh vychází z žádosti Francie a týká se pouze tohoto členského státu.

Sběr a využití výsledků odborných konzultací

Nebylo třeba využít externích odborných konzultací.

Posouzení dopadů

Návrh prováděcího rozhodnutí Rady se vztahuje na situaci ohledně „švýcarské celní oblasti“ na letišti Basilej-Mulhouse. Považujeme-li tuto část letiště, v níž švýcarské orgány provádějí kontroly v souladu s úmluvou mezi Francií a Švýcarskem, za švýcarské území, je situace po praktické stránce vyřešena. Přestože v této zvláštní oblasti existuje rozdíl mezi DPH a celním územím (přičemž tohoto území se návrh netýká), je třeba zdůraznit, že taková situace existuje ve více případech (např. hora Athos a Kanárské ostrovy) a neměla by způsobovat zvláštní problémy. Vzhledem k omezenému rozsahu této odchylky bude dopad v každém případě omezený.

4.ROZPOČTOVÉ DŮSLEDKY

Francie zajistí, aby tato odchylka neměla dopad na vlastní zdroje Unie pocházející z DPH.

2017/0006 (NLE)

Návrh

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

na jehož základě se Francie zmocňuje uzavřít dohodu se Švýcarskem, která zahrnuje ustanovení odchylující se od článku 5 směrnice 2006/112/ES, pokud jde o letiště Basilej-Mulhouse

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu, a zejména na čl. 396 odst. 1 uvedené směrnice,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)V souladu s článkem 5 směrnice 2006/112/ES se systém daně z přidané hodnoty, pokud jde o územní působnost, zpravidla uplatňuje na území členského státu.

(2)Dopisem, který Komise zaevidovala dne 24. září 2015, požádala Francie v souvislosti s letištěm Basilej-Mulhouse o povolení uzavřít se Švýcarskem dohodu, jež by měla na uvedené pravidlo dopad.

(3)V souladu s čl. 396 odst. 2 druhým pododstavcem směrnice 2006/112/ES uvědomila Komise o žádosti Francie dopisem ze dne 24. října 2016 ostatní členské státy. Dopisem ze dne 25. října 2016 oznámila Komise Francii, že má k dispozici všechny údaje potřebné k posouzení její žádosti.

(4)Celá plocha letiště Basilej-Mulhouse se nalézá v Evropské unii. Úmluva mezi Francií a Švýcarskem z roku 1949 o výstavbě a provozování letiště Basilej-Mulhouse však stanovila, že ve vymezené oblasti letiště bude zřízena zvláštní švýcarská celní oblast, v níž budou švýcarské orgány oprávněny provádět kontrolu zboží nebo cestujících na cestě ze/do Švýcarska. Dále se předpokládalo, že v rámci této úmluvy bude mezi příslušnými zeměmi uzavřena oddělená dohoda týkající se mimo jiné daňových pravidel pro tuto zvláštní oblast.

(5)V souvislosti se švýcarskou celní oblastí se vyskytly problémy, zejména pokud jde o kontrolu uplatňování pravidel Unie pro DPH podniky usazenými v uvedené oblasti.

(6)Francie a Švýcarsko se v roce 2015 dohodly, že uzavřou mezinárodní dohodu, na jejímž základě by se švýcarská celní oblast považovala za území pro účely DPH. Jelikož se uvedená dohoda odchyluje od směrnice o DPH, vyžaduje se povolení.

(7)Francie zajistí, aby tato odchylka neměla dopad na vlastní zdroje Unie pocházející z DPH,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Francii se povoluje uzavřít se Švýcarskem dohodu, která zahrnuje ustanovení odchylující se od směrnice 2006/112/ES a která se vztahuje na územní působnost systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o letiště Basilej-Mulhouse.

Odchylující se ustanovení dohody jsou uvedena v článku 2.

Článek 2

Odchylně od článku 5 směrnice 2006/112/ES se švýcarská celní oblast na letišti Basilej-Mulhouse definovaná v článku 8 francouzsko-švýcarské úmluvy z roku 1949 o výstavbě a provozování letiště Basilej-Mulhouse v Blotzheimu 2 považuje za součást území členského státu ve smyslu tohoto článku.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno Francouzské republice.

V Bruselu dne

   Za Radu

   předseda / předsedkyně

(1) Původní název úmluvy: „Francouzsko–švýcarská úmluva ze dne 4. července 1949 o výstavbě a provozování letiště Basilej-Mulhouse v Blotzheimu“ (ve znění pozdějších předpisů).
(2) „Francouzsko–švýcarská úmluva ze dne 4. července 1949 o výstavbě a provozování letiště Basilej-Mulhouse v Blotzheimu“ (ve znění pozdějších předpisů).