1.7.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 212/22


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.8539 – KPS/DexKo)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2017/C 212/10)

1.

Komise dne 16. června 2017 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik KPS Capital Partners, L.P. („KPS“, USA) získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o spojování nákupem podílů kontrolu nad celým podnikem DexKo Global, Inc. („DexKo“, USA).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

KPS je fond se sídlem v USA zabývající se správou investic do širokého spektra průmyslových odvětví, včetně základních surovin, značkového spotřebního zboží, produktů pro zdravotní péči a luxusních výrobků, automobilových dílů, kapitálového vybavení a všeobecné výroby,

DexKo je podnik se sídlem v USA, který navrhuje a vyrábí nápravy přípojných vozidel a součásti pojezdového ústrojí. Nabízí nápravy a brzdy, náboje a bubny, podvozky, součásti zavěšení náprav a další součásti pojezdového ústrojí pro přípojná vozidla.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky s uvedením čísla jednacího M.8539 – KPS/DexKo lze Komisi zaslat faxem (+32 22964301), e-mailem na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu nebo poštou na adresu Evropské komise, Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž:

Commission européenne / Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 366, 14.12.2013, s. 5.