V Bruselu dne 29.11.2017

COM(2017) 707 final

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU

FMT:Font=Calibri CEVyvážený systém vymáhání práv duševního vlastnictví, který odpovídá dnešním společenským výzvám/FMT

{SWD(2017) 430 final}


I.ÚVOD

Účinné, kvalitně navržené a vyvážené systémy duševního vlastnictví jsou klíčovým nástrojem pro podporu investic do inovací a růstu. Práva duševního vlastnictví představují jednu z hlavních cest, jež společnostem, tvůrcům a vynálezcům umožňují dosáhnout návratnosti jejich investic do znalostí a tvořivosti. Studie odhadují, že odvětví intenzivně využívající práv duševního vlastnictví se podílejí přibližně na 42 % HDP EU (což představuje asi 5,7 bilionů EUR ročně), vytvářejí 38 % všech pracovních míst 1 a přispívají 90 % k vývozu EU 2 .

Digitální revoluce otevřela mnoho nových příležitostí. Internet přinesl inovativní zboží, technologie a tvůrčí obsah mnohem širší základně spotřebitelů, a i novátorům a tvůrcům tím umožnil dosahovat na nové trhy a oslovit nové zákazníky. Digitální revoluce však také vystavuje systém duševního vlastnictví EU závažnějším rizikům. Prostředí on-line umožňuje větší a rychlejší šíření zboží a obsahu, které porušují právo duševního vlastnictví, přičemž pro spotřebitele je v něm složitější odlišit takové zboží či obsah od pravého a zákonného. Porušovatelé práv duševního vlastnictví se navíc mohou skrývat za falešné identity a často se nacházejí mimo EU v jurisdikcích se slabými režimy prosazování práva.

To všechno vedlo ke zvýšenému porušování práv duševního vlastnictví v globálním měřítku 3 . V současné době se padělky a nedovolené napodobeniny podílejí na 2,5 % celosvětového obchodu. Průmysl EU je silně zasažen: podle studie z poslední doby 4 5 % veškerého dovozu do EU tvoří padělky a nedovolené napodobeniny, což odhadem odpovídá 85 miliardám EUR v nezákonném obchodě.

Porušování práv duševního vlastnictví představuje specifickou hrozbu pro odvětví, v nichž podniky EU zaujímají vedoucí světové postavení, jako jsou oděvy, luxusní zboží a léčivé přípravky, a je odpovědné za hlavní ztráty příjmu a pracovních míst v těchto odvětvích. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) analyzoval v nedávné době rozsah, míru a dopad porušování práv duševního vlastnictví v devíti odvětvích 5 a celkové ztráty EU vyčíslil na 48 miliard EUR 6 . Tvůrčí a kulturní odvětví Evropy (hudba, film, software, knihy) jsou rovněž nepříznivě ovlivněna 7 . Škody utrpěné podniky z důvodu padělků a nedovolených napodobenin mají negativní dopad na pracovní místa, která poskytují v EU, a vedou ke ztrátám daňových příjmů a příspěvků na sociální zabezpečení 8 .

Zisky z padělání a pirátství se mezitím často odvádějí zločineckým organizacím. Ty obvykle působí v rámci EU a mimo ní, využívají řádné i nelegální výrobní závody, pronikají do dodavatelských řetězců, zneužívají pracovní sílu, neplatí daně, perou peníze a ohrožují spotřebitele 9 .

V akčním plánu pro prosazování práv duševního vlastnictví z roku 2014 10 změnila Komise zaměření své politiky prosazování práv duševního vlastnictví na přístup „sledování peněz“, jehož snahou je zbavit porušitele práv duševního vlastnictví v obchodním měřítku toků příjmů, které činí jejich činnost výnosnou. Lepší vymáhání práv duševního vlastnictví přispívá k prioritám Komise v oblasti vytváření pracovních míst, podpory růstu a zvyšování konkurenceschopnosti. Plní rovněž klíčovou roli při dotváření a posilování jednotného trhu a omezování fragmentace napříč členskými státy. Proto Komise oznámila ve strategiích pro jednotný digitální trh 11 a pro jednotný trh 12 , že Evropa potřebuje zaručit, aby se dodržování práv duševního vlastnictví rovněž stalo realitou – v digitálním prostředí – podporováním přístupu „sledování peněz“ a věnováním zvláštní pozornosti malým a středním podnikům.

V návaznosti na poslední iniciativy pro zlepšení rámce autorského práva 13 předkládá Komise komplexní balíček opatření, jehož účelem je dále zlepšit uplatňování a prosazování práv duševního vlastnictví v členských státech EU, na našich hranicích a v mezinárodním měřítku 14 . Opatření obsažená v tomto balíčku jsou uvedena v tomto sdělení, jakož i v těchto dokumentech:

·sdělení s pokyny, jak uplatňovat směrnici o dodržování práv duševního vlastnictví 15 , doplněno o pracovní dokument útvarů Komise s hodnocením této směrnice;

·sdělení o stanovení přístupu EU k patentům, jejichž využití je nezbytné k dodržení technických norem;

·pracovní dokument útvarů Komise o hodnocení memoranda o porozumění o prodeji padělaného zboží přes internet.

Toto sdělení je rámcem pro všechna tato opatření prosazování práv duševního vlastnictví a tvoří jej čtyři hlavní části, které stanovují:

1)opatření usnadňující zainteresovaným stranám v oblasti práv duševního vlastnictví těžit z jednotného, spravedlivého a účinného systému soudního vymáhání práva v EU. Spolu s pokyny ke směrnici o dodržování práv duševního vlastnictví sem patří opatření a doporučení, jak dále posílit soudní kapacity a předvídatelnost v EU;

2)opatření na podporu iniciativ podniků na boj proti porušování práv duševního vlastnictví, jako jsou dobrovolné dohody se zprostředkovateli a kroky ke zlepšení ochrany dodavatelských řetězců před paděláním;

3)iniciativy k posílení pravomocí celních a jiných orgánů za účelem vymáhání práv duševního vlastnictví;

4)opatření ke zvýšení úsilí v boji proti porušování práv duševního vlastnictví ve světovém měřítku, podporou osvědčených postupů a prohlubováním spolupráce s třetími zeměmi. 

I když potřeba důraznější reakce na porušování práv duševního vlastnictví je zjevná, měla by EU mít současně politiky, které zajistí, aby bylo dodržování práv duševního vlastnictví sladěno s potřebou hladkého rozvoje nových a inovačních technologií. Toto je mimořádně důležité, když jsou tyto technologie součástí norem. V současném rychle se měnícím a vzájemně propojeném světě jsou obecně rozšířené normy založené na technologiích chráněných právy duševního vlastnictví – známé jako patenty, jejichž využití je nezbytné k dodržení technických norem (standard-essential patents či „patenty SEP“) – nezbytné pro interoperabilitu, a zejména pro účinné zavádění internetu věcí. Vyvážený, účinný a udržitelný rámec pro patenty SEP je proto důležitý pro zaručení spravedlivého přístupu k normalizovaným technologiím, přičemž zajišťuje, aby držitelé patentů byli odměňováni za své investice do výzkumu a vývoje a činnosti týkající se normalizace, a tudíž motivováni k poskytování svých nejlepších technologií pro začlenění do norem.

Proto samostatné sdělení stanoví rámec pro patenty SEP. Nabízí vodítka a doporučení, jak zvýšit transparentnost a účinnost systému prohlášní, vysvětluje některé hlavní zásady týkající se spravedlivých, přiměřených a nediskriminačních podmínek (přístup „FRAND“ – fair, reasonable and non-discriminatory practices) a poskytuje vodítka, jak zajistit účinné vymáhání a současně snížit pravděpodobnost zneužívání soudních sporů. Více jasnosti u těchto otázek pomůže zajistit, aby EU stála v čele světových technologických inovací, a současně v EU usnadní účinné zavádění nových technologií, jako je internet věcí nebo 5G, které jsou základem jednotného digitálního trhu.

II.NA CESTĚ K ÚČINNĚJŠÍMU A PŘEDVÍDATELNĚJŠÍMU REŽIMU VÝKONU SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ V EU

V souladu s pokyny ke zlepšování právní úpravy 16 dokončila Komise komplexní hodnocení účinnosti směrnice o dodržování práv duševního vlastnictví. Výsledky ukazují, že směrnice vedla k vytvoření společného právního rámce, ve kterém se stejný soubor nástrojů uplatňuje u občanskoprávních soudů v celé EU, a tudíž obecně zajišťuje vysokou úroveň ochrany na vnitřním trhu. Směrnice rovněž u společností podnítila vznik celoevropských strategií vymáhání práva a vybídla soudce a právní odborníky k tomu, aby si vyměňovali zkušenosti ze soudních sporů. Hodnocení dále ukázalo, že směrnice o dodržování práv duševního vlastnictví byla nákladově efektivní, byla v souladu s jinými zásahy EU s podobnými cíli a vytváří přidanou hodnotu na úrovni EU. Hodnocení proto dospělo k závěru, že směrnice o dodržování práv duševního vlastnictví je stále vhodná pro daný účel.

Při hodnocení se však zjistilo, že existují rozdíly ve způsobu, jak se některá ustanovení směrnice o dodržování práv duševního vlastnictví (například o soudních zákazech, náhradě škody a náhradě nákladů řízení) provádějí a uplatňují v praxi. Tyto rozdíly často pramení z nejistot a rozdílných názorů na otázku, jak by ustanovení měla být chápána, a to zejména kvůli problémům vyplývajícím z nového digitálního prostředí. Mohou rovněž vyplývat z toho, že směrnice o dodržování práv duševního vlastnictví má minimální harmonizační charakter. A co je pravděpodobně nejdůležitější, odchylky vyplývají ze skutečnosti, že směrnice o dodržování práv duševního vlastnictví působí v kontextu velmi odlišných vnitrostátních občanskoprávních rámců pro vymáhání práva a právních tradic. V důsledku toho a v závislosti na místě zahájení soudního řízení se výsledky mohou velmi rozcházet, ať již jde o hmotněprávní účinky nebo účinnost či efektivitu. To může omezovat předvídatelnost a znesnadnit vymáhání práva, a to zejména v přeshraničním kontextu.

Výsledky veřejné konzultace k hodnocení směrnice o dodržování práv duševního vlastnictví 17 tato zjištění potvrzují. Ačkoli většina zainteresovaných stran zastávala názor, že stávající pravidla skutečně pomohla chránit práva duševního vlastnictví a předcházet jejich porušování, mnozí požadovali více osvětlit způsob, jakým by se směrnice o dodržování práv duševního vlastnictví měla uplatňovat v praxi. Zejména držitelé práv a zprostředkovatelé měli za to, že se ve všech členských státech důsledně neuplatňovala opatření, řízení a nápravná opatření podle směrnice o dodržování práv duševního vlastnictví, což vedlo k různým úrovním ochrany v rámci EU. Ačkoli respektování práv duševního vlastnictví je samo o sobě základním právem 18 , občané se ze svého hlediska obávají o dodržování jejich základních práv v postupech vymáhání práv duševního vlastnictví.

Pokyny ke směrnici o dodržování práv duševního vlastnictví

Aby se zajistilo jednotnější a účinnější uplatňování směrnice o dodržování práv duševního vlastnictví, vydává Komise v samostatném sdělení pokyny k výkladu a uplatňování opatření, řízení a nápravných opatření stanovených ve směrnici o dodržování práv duševního vlastnictví 19 . Na základě judikatury Soudního dvora a dostupných osvědčených postupů se v pokynech podrobně vysvětlují názory Komise na ustanovení směrnice, která způsobila výkladové problémy. Zachycuje výsledky hodnocení, včetně veřejné konzultace, a zabývá se klíčovými aspekty směrnice o dodržování práv duševního vlastnictví, zejména:

·její oblastí působnosti;

·významem požadavku, že daná opatření, řízení a nápravná opatření musí být mimo jiné „spravedlivé a rovné“;

·pravidly o důkazech, o právu na informace, právu na předběžná a zajišťovací opatření a o soudních zákazech;

·odškodňováním za způsobenou újmu (náhrada škody) a

·náhradou nákladů řízení.

Dokument poskytuje rovněž vodítka, jak uplatňovat opatření stanovená ve směrnici tak, aby bylo zajištěno dosažení spravedlivé rovnováhy mezi různými základními právy, což může být problém v soudním sporu o práva duševního vlastnictví, a jak současně zamezit nepřiměřeným výsledkům a zneužívání soudních sporů.

Soudní spor ve věci práv duševního vlastnictví, zejména v digitálním věku, lze často vést v několika členských státech současně. Například držitel autorského práva, který se snaží bojovat proti nezákonnému on-line obsahu, je často nucen uplatňovat své nároky ve věci stejného porušení v několika členských státech současně. Domáhání se stejného nápravného opatření za totéž porušení ve více než jedné jurisdikci je však obecně spojeno se značnými náklady a zdlouhavými soudními řízeními, zejména neexistuje-li jednotný právní titul EU týkající se práv duševního vlastnictví a může-li být uplatňování výjimek a omezení v členských státech různé z důvodu rozdílů ve hmotném právu. Ačkoli pokyny ke směrnici o dodržování práv duševního vlastnictví neřeší a ani nemohou řešit všechny problémy, které v tomto ohledu existují 20 , tím, že pomáhají dosáhnout jejího ucelenějšího výkladu a uplatňování, by mohly držitelům práv usnadnit vedení přeshraničních soudních sporů.

Pokyny se nedotýkají opatření v oblasti prosazování práva, která Komise může zvážit podle článku 258 SFEU a která budou v souladu s výkladem uvedeným v pokynech.

Jak hodnocení, tak i veřejné konzultace odhalily, že role a odpovědnost zprostředkovatelů, zejména zprostředkovatelů on-line, vyvolává závažné obavy zainteresovaných stran. Jak pokyny objasňují, možnost vydat soudní zákaz proti zprostředkovateli na základě směrnice o dodržování práv duševního vlastnictví nezávisí na (údajné) odpovědnosti zprostředkovatele za předmětné porušení 21 . Ve skutečnosti upravuje podmínky, za kterých jsou někteří on-line zprostředkovatelé zproštěni odpovědnosti, směrnice o elektronickém obchodu 22 . I když ve sdělení o platformách on-line 23 z roku 2016 zastávala Komise názor, že rámec stanovený touto pozdější směrnicí je stále vhodný pro daný účel, vydala v nedávné době konkrétní pokyny 24 , které mají propojit rychlé a účinné odstraňování nezákonného obsahu on-line, včetně obsahu porušujícího práva duševního vlastnictví, s potřebnými právními zárukami, například tzv. postupem oznamování protiprávního obsahu a přijímání opatření. Její návrh směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu rovněž zavádí některé konkrétní nástroje a mechanismy k dosažení dobře fungujícího trhu pro autorské právo, a zejména navrhuje, aby poskytovatelé internetových služeb přijali ve spolupráci s držiteli práv vhodná opatření k zamezení dostupnosti obsahu chráněného autorským právem bez souhlasu držitelů práv.

Vytvořit silnější „znalostní společenství pro vymáhání práv duševního vlastnictví“: zlepšit soudní vymáhání v EU

Hodnocení ukázalo, že mnozí držitelé práv si stěžovali na potíže s přístupem k právní ochraně, zdlouhavá a nákladná soudní řízení a nejisté výsledky. Hodnocení dále odhalilo pociťovaný nedostatek transparentnosti a předvídatelnosti, pokud jde o to, jakým způsobem se vedou soudní řízení a jaké budou jejich (pravděpodobné) výsledky. Celkově se ukazuje, že faktory, jako jsou rozdíly v tradicích vnitrostátního občanského práva a soudních postupů, stále brání rozvoji předvídatelného a soudržného systému pro vymáhání práv duševního vlastnictví v EU.

Kromě poskytnutí pokynů ke směrnici o dodržování práv duševního vlastnictví Komise v této souvislosti vyzývá členské státy, aby zvýšily úsilí o poskytnutí účinných a předvídatelných občanskoprávních prostředků ochrany proti porušování práv duševního vlastnictví v EU v souladu se směrnici o dodržování práv duševního vlastnictví, a je připravena členské státy v tomto úsilí podpořit. Ve skutečnosti by více transparentnosti a předvídatelnosti bylo velkým přínosem, a to především pro malé a střední podniky. Usnadnilo by jim získat přístup k právní ochraně a podpořilo zavádění cenově přístupných systémů pojištění pro soudní spory týkající se práv duševního vlastnictví. 25  

Komise bude v první řadě úzce spolupracovat s členskými státy a zainteresovanými stranami na doplnění výše uvedených pokynů o další cílenější pokyny na podporu jednotného a účinného vymáhání práv duševního vlastnictví v EU, bude-li to nutné a vhodné. Za tímto účelem identifikuje spolu s odborníky z členských států, včetně soudců, a s jinými zainteresovanými stranami některé konkrétní otázky a problematické oblasti, pro které by byly užitečné další specifické pokyny vycházející ze zkušeností s osvědčenými postupy. Jako konkrétní případ by v tomto ohledu mohl sloužit výpočet náhrady škody a důkazy potřebné pro přiznání náhrady škody za újmu způsobenou porušením práv duševního vlastnictví.

Komise hodlá všechny pokyny o vymáhání práv duševního vlastnictví uveřejnit on-line, mimo jiné prostřednictvím portálu Your Europe 26 , aby byly praktické informace o soudním vymáhání práv duševního vlastnictví k dispozici nejenom soudcům a právním odborníkům, ale také všem zainteresovaným stranám.

Jak dále vyplynulo z hodnocení směrnice o dodržování práv duševního vlastnictví, pro účinné a efektivní používání opatření, řízení a nápravných opatření podle směrnice je velmi důležité disponovat soudci specializovanými na právo duševního vlastnictví, a zejména jeho vymáhání. Taková specializace může přinést značné výhody, především rychlejší, účinnější a soudržnější rozhodování a z toho vyplývající větší právní jistotu. Komise proto vyzývá členské státy, aby takovou specializaci prohloubily.

Dalším prvkem, jak dosáhnout účinnějšího a soudržnějšího vymáhání práv duševního vlastnictví v EU, je dostupnost justičního vzdělávání a rozvoj osvědčených postupů. Aby podpořila úsilí členských států v této oblasti, prohloubí Komise dále spolupráci se Střediskem na vyvíjení komplexních učebních osnov seminářů a školení pro soudce. To by mělo podnítit vytváření sítí a učebních postupů mezi soudci, kteří se zabývají otázkami porušování práv duševního vlastnictví. V roce 2018 se v této souvislosti plánují tři specializované semináře.

Konečně, důležitým předpokladem pro výměnu poznatků v rámci jednotného trhu, větší předvídatelnost a přeshraniční diskusi mezi odborníky na práva duševního vlastnictví je transparentnost, pokud jde o soudní rozhodnutí týkající se vymáhání práv duševního vlastnictví. Dosud však pouze několik členských států zveřejňuje soudní rozhodnutí týkající se práv duševního vlastnictví na příslušných internetových stránkách a pravidla o dostupnosti a zveřejňování se poměrně značně rozchází. Komise proto členské státy vyzývá k systematickému zveřejňování soudních rozhodnutí týkajících se porušení práv duševního vlastnictví, a to přinejmenším rozhodnutí odvolacích a vyšších soudů. 27 Komise společně s EUIPO a Střediskem zintenzívní práci na databázi sbírek judikatury spuštěnou EUIPO, aby tato databáze byla co nejvíce komplexní a uživatelsky přívětivá.

Kromě účinnějších systémů soudního vymáhání je třeba posoudit, zda lze rovněž dále rozvinout nástroje alternativního řešení sporů. Používání alternativního řešení sporů pro mediaci a rozhodčí řízení může představovat alternativní prostředek, jak vymáhat práva duševního vlastnictví. Přestože se zřídka používá k urovnání sporů ohledně práv duševního vlastnictví, má alternativní řešení sporů své výhody (například lze snadněji řešit přeshraniční problémy a oproti soudnímu sporu mohou být tato řešení rychlejší a levnější). Komise společně s EUIPO v současné době mapuje stávající nástroje alternativního řešení sporů a analyzuje, zda se vyplatí zřídit mediační centrum při EUIPO, které by se zabývalo otázkami ochranných známek a průmyslových vzorů. Hodlá rovněž spolupracovat s budoucím Jednotným patentovým soudem na rozvoji mediačního a rozhodčího řízení v patentových záležitostech. Mělo by to pomoci zavést unijní síť mediačního a rozhodčího řízení ve věci práv duševního vlastnictví, ohlášenou v iniciativě pro začínající a rychle se rozvíjející podniky 28 .

S cílem dále zlepšit systém soudního vymáhání v EU Komise:

– poskytne pokyny, jak vykládat a uplatňovat klíčová ustanovení směrnice o dodržování práv duševního vlastnictví;

– bude spolupracovat s odborníky a soudci z členských států na dalších cílenějších pokynech, které by poskytly podrobná a praktická vodítka ke specifickým otázkám směrnice o dodržování práv duševního vlastnictví vycházející ze zkušeností s osvědčenými postupy;

– uveřejní výše uvedené pokyny a osvědčené postupy on-line, mimo jiné na portálu Your Europe;

– vyzývá členské státy, aby podporovaly specializaci soudců na otázky práv duševního vlastnictví a jeho vymáhání a systematicky zveřejňovaly soudní rozhodnutí vynesená ve věcech práv duševního vlastnictví;

– podnikne spolu s EUIPO další opatření k usnadnění širšího využívání alternativního řešení sporů na urovnání sporů týkajících se práv duševního vlastnictví, mimo jiné zmapováním stávajících nástrojů alternativního řešení sporů a zanalyzováním, zda je při EUIPO vhodné zřídit mediační centrum.

III.Zvýšit úsilí průmyslového odvětví předcházet PORUŠENÍ práv duševního vlastnictví a bojovat proti němu

Boj proti porušování práv duševního vlastnictví by měl být společným úsilím, do kterého by se měly zapojit všechny subjekty, jak veřejné, tak i soukromé, přičemž by se mělo využívat všech možných nástrojů, nejen soudního vymáhání. Po řadu let Komise pracovala s podniky v odvětví, aby podpořila a prosadila opatření ze strany podniků proti porušování práv duševního vlastnictví. Záměrem je vyzvat všechny strany potenciálně zapojené do vývoje výrobků nebo obsahu, které porušují práva duševního vlastnictví, a transakcí s nimi, např. dodavatele, reklamní agentury, poskytovatele platebních služeb a také samotné držitele práv, aby vynakládali náležitou péči. Bez ohledu na značný pokrok v dané věci mělo by se učinit víc, aby se zastavilo šíření zboží a praktik porušujících práva duševního vlastnictví.

Plně využít potenciálu dobrovolných dohod

Komise vyzývá k většímu dialogu zainteresovaných stran v zájmu prosazení účinné spolupráce mezi partnery z oblasti průmyslu na boji proti porušování práv duševního vlastnictví a na šíření osvědčených postupů průmyslového odvětví. V roce 2011 bylo mezi držiteli práv a internetovými platformami uzavřeno první memorandum o porozumění, které bylo v roce 2016 aktualizováno 29 . Zavádí přístup založený na spolupráci na boji proti prodeji padělaného zboží. Od této doby lze zmínit dva další vývojové kroky:

Za prvé, v kontextu tohoto prvního memoranda o porozumění týkajícího se padělání byly zavedeny klíčové ukazatele výkonnosti k hodnocení výsledků dobrovolné dohody a identifikaci možných oblastí pro další zdokonalování. Výsledky prvního cyklu monitorování na základě těchto klíčových ukazatelů výkonnosti ukazují, že se memorandum o porozumění osvědčilo a již přineslo významné výsledky. Výsledky ukazují, že dobrovolná spolupráce může podstatně přispět k omezení padělání on-line a může zajistit účinná řešení. Od doby, kdy memorandum o porozumění nabylo účinnosti, byla značná část nabídky padělaného zboží odstraněna z on-line platforem, většinou v důsledku aktivních a preventivních opatření. Avšak vzhledem k tomu, že si zboží porušující práva duševního vlastnictví čím dál tím víc nachází cestu na jednotný trh, vybízí Komise všechny signatáře a nové účastníky, aby vynakládali více úsilí 30 .

Za druhé, pod záštitou Komise zainteresované strany dokončují práci na uzavření nového memoranda o porozumění, jehož cílem je bránit reklamě na internetových stránkách porušujících práva duševního vlastnictví. Zisky z reklamy představují pro takové stránky důležitý zdroj příjmů a dohodnutá opatření by měla pomoci přerušit tento důležitý zdroj podpory plynoucí porušovatelům práv duševního vlastnictví. Přítomnost reklam na obchodní známky výrobců výrobků pro domácnost a zavedené platební služby na stránkách porušujících práva duševního vlastnictví může vést spotřebitele k přesvědčení, že stránka, na kterou se připojují, poskytuje přístup k obsahu, zboží nebo službám zákonným způsobem, leč ve skutečnosti tomu tak není. Spotřebitele to může zmást, narušit jeho důvěru, a tím poškodit hodnotu obchodní známky.

Pracuje se rovněž na memorandu o porozumění pro odvětví dopravy a lodní dopravy. Jeho cílem je zamezit tomu, aby padělatelé v obchodním měřítku využívali služeb dopravních společností pro zasílání padělků do EU. Další připravované memorandum o porozumění by se mělo týkat poskytovatelů platebních služeb, které jsou často životně důležité pro on-line nabídku zboží, které porušuje práva duševního vlastnictví.

Komise podporuje další rozvoj těchto dobrovolných dohod, zejména v prostředí on-line, a bude usilovat o to zajistit, aby všichni signatáři jednali s náležitou péčí a obecně plně dodržovali právo EU, a to zejména články 101 a 102 SFEU. Bude rovněž usilovat o to zajistit, aby byla nalezena náležitá rovnováha mezi různými zájmy zúčastněných stran a aby byla plně respektována práva spotřebitelů. Komise bude usilovat o podporu široké účasti všech odvětví na takových dohodách.

Komise zváží, zda má monitorování takových memorand o porozumění být založeno na klíčových ukazatelích výkonnosti. Bude pravidelně podávat zprávy o účinnosti dohod s cílem odvodit osvědčené postupy a určit oblasti pro případná zdokonalení a posoudit potřebu legislativních opatření na úrovni EU.

Chránit dodavatelské řetězce před hrozbami porušení práv duševního vlastnictví

Další oblastí činnosti, které se bude účastnit Komise, podniky z odvětví a jiní partneři, je ochrana dodavatelských řetězců před hrozbami vyplývajícími z padělání a jiných porušení práv duševního vlastnictví. Rovněž v této oblasti existují mnohočetné výzvy. Na semináři o náležité péči a integritě dodavatelských řetězců pro ochranu práv duševního vlastnictví v roce 2015 31 byl učiněn závěr, že společnosti jsou čím dál tím víc konfrontovány s padělaným zbožím (jako jsou například padělané elektronické součásti), které pronikají do jejich dodavatelských řetězců. Z velké části je tomu tak proto, že tyto dodavatelské řetězce jsou stále komplexnější, což často společnostem – zejména malým a středním podnikům – znemožňuje monitorovat své dodavatele a subdodavatele. Kromě toho vznik nových technologií a internetu pomohl porušovatelům zdokonalit padělatelské metody a proniknout do legitimních dodavatelských řetězců. Existují osvědčené postupy, co se týče transparentnosti dodavatelských řetězců (řízení rizik, sociální odpovědnost podniků). Běžně se však nepoužívají k detekci porušování práv duševního vlastnictví nebo boji proti němu. Nedostatek náležité péče oslabuje bezpečnost dodavatelského řetězce a umožňuje, aby do něj vstoupily padělky, které jsou škodlivé pro podniky a vystavují občany riziku.

Podle Komise je naléhavě nutné více zabezpečit dodavatelské řetězce proti padělkům. Toho lze dosáhnout testováním nových nástrojů a pomáháním s tvorbou osvědčených postupů a jejich šířením.

Sledovatelnost zboží představuje úhelný kámen zabezpečení dodavatelských řetězců, bezpečnosti spotřebitelů a kvality výrobků. Komise proto usiluje o to zvýšit spolupráci mezi držiteli práv a klíčovými subjekty, jako jsou organizace pro normalizaci a poskytovatelé bezpečnostních řešení, za účelem snazšího šíření technologií sledovatelnosti 32 a podpory rozvoje nových systémů pro sledovatelnost a ověřování pravosti, například blockchainu. Tato sdílená digitální kniha poskytuje cenné informace o původu a historii výrobků, protože se do ní zaznamenávají aktiva, transakce a účastníci, které lze tedy mnohem snadněji vysledovat a ověřovat jejich pravost. Řešení založená na blockchainu mohou proto umožnit rychlou detekci padělaných součástí nebo výrobků, které vstoupily do legitimních dodavatelských řetězců, jakož i možný odklon zboží na nezákonná tržiště 33 . Komise v rámci svého projektu #Blockchain4EU: Blockchain pro průmyslové transformace, analyzuje, jak by bylo možné blockchain využít k posílení transparentnosti dodavatelských řetězců a lepší ochraně práv duševního vlastnictví. Komise bude se Střediskem dále mapovat a zkoušet (zejména prostřednictvím Blockathon) různá možná použití blockchainu v boji proti padělkům a usilovat o to identifikovat případné právní a ekonomické překážky v jeho zavádění 34 .

Kromě toho existuje také prostor pro zlepšení informovanosti a větší šíření osvědčených postupů. Podniky by měly být upozorněny na to, že si musí chránit své dodavatelské řetězce, a měly by být vyzávány k přijímání opatření na zlepšení ochrany. V této souvislosti může být užitečným nástrojem větší zahrnutí ochrany práv duševního vlastnictví do akreditačních postupů. Například dne 10. května 2017 byla přijata nová norma ISO o udržitelném zadávání veřejných zakázek (ISO 20400), která poprvé obsahuje výslovný odkaz na opatření pro boj proti porušování práv duševního vlastnictví. Komise bude nyní usilovat o větší prosazení této normy prostřednictvím informačních akcí pro podniky 35 nebo větších akcí týkajících se vymáhání práv duševního vlastnictví 36 .

Komise navíc důkladněji posoudí, jak by se dodržování norem ochrany práv duševního vlastnictví mohlo stát v budoucnosti součástí postupu pro získání statusu „oprávněného hospodářského subjektu“ 37 . Koncept oprávněného hospodářského subjektu je založen na partnerství mezi celními orgány a podniky, které zavedla Světová celní organizace (WCO). Status oprávněného hospodářského subjektu udělují celní orgány a tento status přiznává hospodářským subjektům určité výhody v celním řízení. Je otevřen pro všechny subjekty dodavatelských řetězců, které splňují určitá kvalitativní kritéria stanovená v celních pravidlech EU a úzce spolupracují s celními orgány na zajištění bezpečnosti a integrity dodavatelských řetězců. Boj proti padělání by zde mohl nabýt většího významu. Hospodářské subjekty jsou vybízeny k tomu, aby si za účelem zvýšení bezpečnosti dodavatelského řetězce zvolily důvěryhodné partnery, kteří mají zavedený účinný systém dodržování předpisů, jako je status oprávněného hospodářského subjektu.

Konečně zvláštní pozornost by se měla věnovat situaci malých a středních podniků, které často mají velmi málo prostředků na to, aby si mohly chránit své dodavatelské řetězce. EUIPO zahajuje zvláštní studii k této otázce s cílem získat osvědčené postupy a nabídnout konkrétní řešení.

Komise vyzývá průmyslové odvětví k podniknutí nezbytných kroků v oblasti náležité péče za účelem boje proti porušování práv duševního vlastnictví. Komise, aby podpořila průmyslové odvětví v tomto úsilí a prosazovala osvědčené postupy, bude:

– se zúčastněnými stranami dále usilovat o zdokonalování a šíření dobrovolných dohod za účelem boje proti porušování práv duševního vlastnictví. Bude podporovat specializovaná memoranda o porozumění zahrnující držitele práv, internetové platformy, reklamní společnosti, zasilatele a poskytovatele platebních služeb;

– pokračovat v monitorování funkčnosti a účinnosti takových memorand o porozumění a podávat zprávy o jejich výsledcích;

– dále podporovat náležitou péči v dodavatelských řetězcích, zkoumat potenciál nových technologií, jako je blockchain, a napomáhat zavádění systémů dodržování práv duševního vlastnictví prostřednictvím akreditačních postupů.

IV.Boj proti porušování práv duševního vlastnictví prostřednictvím zvýšené správní spolupráce

V současné době existuje mnoho informací o hodnotě a vlivu padělků a nedovolených napodobenin 38 , o původu zločineckých organizací a o trasách, které používají k zasílání tohoto zboží do EU 39 . Zásluhou velkého úsilí při sběru údajů 40 byla nyní identifikována nejvíce postižená odvětví, jsou známé trasy a existují důkazy. Nastal proto čas spojit síly v rámci EU a zintenzívnit boj proti porušování práv duševního vlastnictví na hranicích EU a mimo ně.

Aby se zlepšilo dodržování práv duševního vlastnictví v rámci EU, bude se Komise snažit posílit spolupráci mezi všemi příslušnými orgány. Za prvé, přezkoumá, jak by se hospodářské subjekty a obchodní kontrolní orgány spolu s orgány pro ochranu spotřebitelů mohly více zapojit do boje proti padělání a pirátství. V některých členských státech k tomu již došlo, v jiných dosud ne. Komise na základě stávajících osvědčených postupů v některých oblastech a členských státech projedná s členskými státy otázku, jak zajistit, aby se všechny příslušné orgány náležitě zapojily. Komise bude například pokračovat ve stimulaci sdílení osvědčených postupů mezi členskými státy v zemědělsko-potravinářském odvětví, zejména pro kontrolu a prosazování práv na zeměpisná označení, včetně pokračování v programu auditu kontrolních struktur členských států.

Komise kromě toho spolu s EUIPO a Europolem zmapuje různé databáze používané v boji proti padělání s cílem zjistit chybějící údaje a určit možné způsoby, jak zlepšit výměnu údajů mezi příslušnými orgány.

Spolu s EUIPO a na základě shromážděných důkazů a údajů se Komise bude také snažit spolupracovat s členskými státy na dalším zvyšování informovanosti veřejnosti o úloze práv duševního vlastnictví a negativních důsledcích jejich porušování.

V zájmu boje proti padělání a pirátství na hranicích Unie bude Komise i nadále pomáhat členským státům s vymáháním práv celními orgány. V současné době posuzuje, jak byl prováděn akční plán EU v celní oblasti pro boj proti porušování práv duševního vlastnictví v období 2013 až 2017 41 . Zprávu o tom podá ještě v roce 2017 a přijme nezbytné další kroky, přičemž se zaměří na tyto priority:

·zajištění jednotného uplatňování právních předpisů týkajících se vymáhání práv duševního vlastnictví na hranicích v celé EU;

·posílení spolupráce celních orgánů a výměna informací s policejními a jinými donucovacími orgány;

·rozvoj nástrojů řízení rizik pro vymáhání práv duševního vlastnictví.

Komise kromě toho připomíná, že členské státy mají povinnost provést nová pravidla EU stanovená ve směrnici o ochranných známkách, včetně systému pro veřejné orgány. Tato pravidla slouží mimo jiné k zastavení toku padělků, včetně zboží v tranzitu 42 .

Padělané zboží zpravidla nesplňuje právní předpisy EU týkající se výrobků a může představovat bezpečnostní riziko pro spotřebitele. Jelikož se toto sdělení zaměřuje na lepší vymáhání právních předpisů EU v oblasti práva duševního vlastnictví, bude vymáhání jiných právních předpisů EU týkajících výrobků předmětem nadcházejícího „balíčku týkajícího se zboží“, jak bylo oznámeno ve strategii pro jednotný trh.

Komise:

– spolu s EUIPO zajistí, aby příslušné donucovací orgány v EU měly nástroje ke spolupráci na boji proti padělání a pirátství, včetně pomocí lepšího dozoru nad trhem;

– spolu s EUIPO bude usilovat o zvýšení povědomí veřejnosti o rizicích týkajících se porušování práv duševního vlastnictví;

– nabídne cílenější pomoc vnitrostátním celním orgánům na základě výsledků stávajícího akčního plánu v celní oblasti, a bude s Radou pracovat na novém akčním plánu v celní oblasti v roce 2018.

V.BOJ PROTI PORUŠOVÁNÍ PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ VE SVĚTOVÉM MĚŘÍTKU

Padělání a pirátství jsou většinou globálními problémy, které vyžadují celosvětovou reakci. Opatření přijatá v rámci EU by měla být doplněna mezinárodním úsilím o předcházení porušování práv duševního vlastnictví napříč všemi globálními dodavatelskými řetězci.

Komise podporuje přístup EU k vymáhání práv duševního vlastnictví na celém světě: bilaterálně v obchodních dohodách a dialozích o právech duševního vlastnictví s klíčovými obchodními partnery i multilaterálně v mezinárodních organizacích, jako je Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO), Rada pro dohodu TRIPS v rámci WTO a OECD, jakož i v příslušných subjektech, jako je ICANN 43 . Cílem je mezinárodně posílit a normalizovat vymáhání práv duševního vlastnictví a zvýšit informovanost o škodách, které působí padělky a nedovolené napodobeniny.

Komise v úzké spolupráci s EUIPO zahajuje tři programy technické spolupráce v oblasti práv duševního vlastnictví („klíčové programy práv duševního vlastnictví“) s Čínou, Jihovýchodní Asií a Latinskou Amerikou. Vychází přitom z kladných zkušeností z předcházejících programů spolupráce s Čínou a regionem ASEAN. Rozpočet těchto tří programů bude činit v období 2017 až 2020 celkem 20 milionů EUR. Programy podpoří rozvoj účinných systémů ochrany práv duševního vlastnictví v zúčastněných zemích, založených na osvědčených postupech EU, čímž podnikům EU pomůže chránit jejich práva duševního vlastnictví na uvedených trzích.

Komise v rámci strategie EU pro ochranu a vymáhání práv duševního vlastnictví ve třetích zemích 44 zveřejní aktualizovanou zprávu o ochraně a vymáhání práv duševního vlastnictví ve třetích zemích. Zpráva bude obsahovat seznam nových prioritních zemí. Komise zintenzívní své aktivity v prioritních zemích a své zdroje zaměří na určené oblasti zájmu, včetně zón volného obchodu a zeměpisných označení.

Komise ve spolupráci s EUIPO sestaví seznam trhů sledovaných z hlediska práv duševního vlastnictví. V seznamu se budou uvádět on-line a fyzické trhy mimo EU, u kterých je hlášeno, že na nich dochází ke značnému porušování práv duševního vlastnictví, nebo jej usnadňují, a to zejména pokud jde o pirátství a padělání, ve vztahu ke spotřebitelům z EU. Konečným výsledkem tohoto procesu bude seznam nejproblematičtějších trhů s popisem jejich hlavních charakteristik. Komise poskytne nezbytné informace a záruky, pokud jde o obsah a účel tohoto seznamu. Komise bude rovněž monitorovat opatření a kroky podniknuté místními orgány v souvislosti s trhy uvedenými na seznamu, jakož i opatření a kroky přijaté subjekty a vlastníky trhu za účelem omezení porušování práv duševního vlastnictví.

Komise v této souvislosti zahájí veřejnou konzultaci, aby shromáždila informace o těchto trzích. Shromážděné údaje ověřené za pomoci Střediska budou použity k výběru trhů, které mají být zařazeny na seznam. První seznam trhů sledovaných z hlediska práv duševního vlastnictví má být zveřejněn v druhé polovině roku 2018 a bude pravidelně aktualizován.

Komise bude také i nadále podporovat používání on-line informací o ochraně práv duševního vlastnictví, včetně databáze rychlého zpravodajského systému pro boj proti padělkům (ACRIS – anti-counterfeiting rapid intelligence system), který shromažďuje informace o případech porušování práv duševního vlastnictví, jež se dotýkají společností EU v zemích mimo EU. Aby byly informace on-line dostupnější a uživatelsky přívětivější, hodlá Komise zřídit portál, který shromáždí přístupové body na její internetové stránky a databáze týkající se práv duševního vlastnictví.

Za účelem zintenzívnění boje proti porušování práv duševního vlastnictví v zemích, které nejsou členy EU, Komise:

– zveřejní v prvním čtvrtletí roku 2018 novou zprávu o ochraně a vymáhání práv duševního vlastnictví ve třetích zemích, která představí nové oblasti (tj. zóny volného obchodu, zeměpisné názvy);

sestaví v druhé polovině roku 2018 seznam trhů sledovaných z hlediska práv duševního vlastnictví, ve kterém se budou uvádět on-line i fyzické trhy, na nichž dohází ke značnému porušování práv duševního vlastnictví, nebo jej usnadňují;

– na základě svého ročního pracovního plánu bude provádět programy technické spolupráce (klíčové programy práv duševního vlastnictví) s Čínou, Jihovýchodní Asií a Latinskou Amerikou.

VI.ZÁVĚR

Toto sdělení stanoví komplexní soubor opatření a činností, jejichž cílem je zajistit koordinovaný a účinný přístup napříč politikami EU k dalšímu posílení boje proti porušování práv duševního vlastnictví. Za účelem zajištění maximálního zviditelnění spolupracuje Komise s EUIPO na tom, aby informace o všech opatřeních a činnostech byly k dispozici prostřednictvím jednotného internetového portálu.

Rozsah padělání a pirátství a jejich dopad na naši společnost vyžadují účinnou reakci donucovacích orgánů, jež bude zahrnovat rychlou a koordinovanou intervenci mnoha subjektů, jak veřejných, tak i soukromých působících na všech úrovních, od místní až po globální.

Vzhledem k těmto skutečnostem Komise vybízí všechny strany, aby postupovaly podle pokynů, doporučení a opatření uvedených v tomto sdělení. Komise bude dosažený pokrok monitorovat a na základě toho posoudí, zda je nutné podniknout další kroky.Přehled hlavních opatření

OPATŘENÍ

AKTÉŘI

HARMONOGRAM

1.    NA CESTĚ K ÚČINNĚJŠÍMU A PŘEDVÍDATELNĚJŠÍMU REŽIMU VÝKONU SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ V EU

Pokyny, jak vykládat a uplatňovat klíčová ustanovení směrnice o dodržování práv duševního vlastnictví.

Komise

provedeno

Spolupráce s odborníky a soudci z členských států na dalších cílenějších pokynech založených na osvědčených postupech.

Komise / členské státy / Středisko

do roku 2019

Zveřejnit výše uvedené pokyny a osvědčené postupy on-line, tj. na portálu Your Europe.

Komise/Středisko

do roku 2019

Podnítit:

– specializaci soudců na otázky práva duševního vlastnictví a jeho vymáhání;

– systematické zveřejňování soudních rozhodnutí vynesených ve věcech práva duševního vlastnictví.

členské státy

Usnadnit širší využívání alternativního řešení sporů na urovnání sporů týkajících se práv duševního vlastnictví, včetně zmapování jeho stávajících nástrojů a provedení analýzy, zda je při EUIPO vhodné zřídit mediační centrum.

Komise/EUIPO

do roku 2019

2.    Zvýšit úsilí průmyslového odvětví předcházet PORUŠENÍ práv duševního vlastnictví a bojovat proti němu

Zdokonalit a rozšířit dobrovolné dohody o boji proti porušování práv duševního vlastnictví, zejména prostřednictvím memorand o porozumění zahrnujících držitele práv, internetové platformy, reklamní společnosti, zasilatele a poskytovatele platebních služeb.

Podpořit tato memoranda o porozumění; monitorovat jejich fungování a účinnost a podávat zprávy o jejich výsledcích.

Komisi / podniky v odvětví

Komise/Středisko

do roku 2019

do roku 2019

Podporovat náležitou péči v dodavatelských řetězcích za účelem boje proti porušování práv duševního vlastnictví, zkoumat potenciál nových technologií, jako je blockchain, a napomáhat zavádění systémů dodržování práv duševního vlastnictví prostřednictvím stávajících akreditačních postupů.

Komise / členské státy / EUIPO / Středisko

do roku 2019

3.    Boj proti porušování práv duševního vlastnictví prostřednictvím zvýšené správní spolupráce 

Zvýšit úsilí a prohloubit povědomí veřejnosti o rizicích týkajících se porušování práv duševního vlastnictví.

EUIPO

do roku 2019

Nabídnout cílenější pomoc vnitrostátním celním orgánům na základě výsledků stávajícího akčního plánu v celní oblasti, a pracovat s předsednictvím Rady na novém akčním plánu v celní oblasti.

Komise/Rada

2018

4.    BOJ PROTI PORUŠOVÁNÍ PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ VE SVĚTOVÉM MĚŘÍTKU

Zveřejnit novou zprávu o ochraně a vymáhání práv duševního vlastnictví v třetích zemích, která představí nové zájmové oblasti (tj. zóny volného obchodu, zeměpisné názvy).

Komise

První polovina roku 2018

Sestavit seznam trhů sledovaných z hlediska práv duševního vlastnictví, který bude uvádět on-line i fyzické trhy, jenž se podílejí na značném porušování práv duševního vlastnictví, nebo jej usnadňují.

Komise

2018

Provádět programy technické spolupráce na základě svého ročního pracovního plán (klíčové programy práv duševního vlastnictví) s Čínou, Jihovýchodní Asii a Latinskou Amerikou.

Komise/Středisko

2018–2019

(1)

Při zohlednění přímé i nepřímé zaměstnanosti.

(2)

EUIPO, Intellectual property rights intensive industries and economic performance in the EU, 2016.

(3)

Přesto došlo rovněž k určitému pozitivnímu vývoji. Například v oblasti autorského práva vedly nové podnikatelské modely k tomu, že bylo omezeno porušování autorského práva na některých trzích (dostupné na: https://copia.is/library/the-carrot-or-the-stick/ ). Úspěšný rozvoj zákonné nabídky současně závisí rovněž na účinných donucovacích opatřeních. Komise důsledně zastávala stanovisko, že boj proti pirátství on-line by měl být kombinován s doplňujícími opatřeními, například rozvojem zákonné nabídky a vzdělávacích iniciativ (viz např. sdělení Komise o tvůrčím obsahu online na jednotném trhu (KOM(2007/0836 v konečném znění) a Směřování k modernějšímu a evropštějšímu rámci v oblasti autorského práva (COM(2015) 626 final).

(4)

OECD/EUIPO, Trade in Counterfeit and Pirated Goods: Mapping the Economic Impact, 2016.

(5)

Kosmetické přípravky a výrobky pro osobní hygienu; oděvy, oděvní doplňky a obuv; sportovní potřeby; hračky a hry; brašnářské výrobky; klenoty a hodinky; hudební nahrávky; destiláty a víno; léčivé přípravky.

(6)

Dostupné na https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/quantification-of-ipr-infringement .  

(7)

Viz například zpráva BASCAP/INTA, The economic impact of counterfeiting and piracy, 2017, dostupné na:  http://www.inta.org/Communications/Documents/2017_Frontier_Report.pdf , která odhadla v roce 2015 celosvětovou hodnotu digitálních padělků, pokud jde o filmy, hudební nahrávky a software, na 213 mld. USD. Viz také EUIPO, The Economic cost of IPR Infringement in the recorded Music industry – květen 2016, dostupné na: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/resources/research-and-studies/ip_infringement/study7/Music_industry_en.pdf . V této studii se zjistilo, že v roce 2014 odvětví hudebních nahrávek přišlo o přibližně 170 milionů EUR výnosů z prodeje v EU v důsledku používání hudebních nahrávek z nezákonných zdrojů. Viz také studie sledování rozsahu porušování autorského práva on-line Úřadu pro duševní vlastnictví Spojeného království. V poslední z nich (květen 2016) bylo odhadnuto, že 15 % uživatelů internetu ve Spojeném království ve věku 12 let a starších nelegálně použilo od března do května 2016 nejméně jednu položku obsahu on-line a 5 % uživatelů ve Spojeném království ve věku 12 let a starších používalo výlučně nezákonný obsah (dostupné na:

  https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/546223/OCI-tracker-6th-wave-March-May-2016.pdf ).

(8)

V nedávné analýze EUIPO (viz poznámka pod čarou č. 6) se odhaduje, že přímé a nepřímé ztráty pracovních míst v devíti odvětvích překročily počet 786 000. Ztráty státních příjmů ve stejných devíti odvětvích dosahují 14,4 miliardy EUR.

(9)

UNODC, The Illicit Trafficking of Counterfeit Goods and Transnational Organized Crime, 2014, dostupné na:

https://www.unodc.org/documents/counterfeit/FocusSheet/Counterfeit_focussheet_EN_HIRES.pdf

Europol-EUIPO, Situation report on counterfeiting in the EU, 2015, dostupné na:

https://euipo.europa.eu/ohimportal/documents/11370/80606/2015+Situation+Report+on+Counterfeiting+in+the+EU a UNICRI, Illicit pesticides, Organized crime and supply chain integrity, 2016, dostupné na:

http://www.unicri.it/in_focus/files/The_problem_of_illicit_pesticides_low_res1.pdf

(10)

 Cesta k obnovenému konsensu o prosazování práv duševního vlastnictví: akční plán EU, COM(2014) 392, 1. července 2014. Na základě tohoto akčního plánu vyzval Evropský parlament Komisi, aby předložila podrobné hodnocení stávajícího právního rámce, viz usnesení ze dne 9. června 2015.

(11)

Sdělení Komise Strategie pro jednotný digitální trh v Evropě COM/2015/0192, 6. května 2015.

(12)

Sdělení Komise Zlepšování jednotného trhu: více příležitostí pro lidi a podniky, COM/2015/0550, 28. října 2015.

(13)

Viz zejména Podpora spravedlivé, efektivní a konkurenceschopné ekonomiky orientované na autorské právo na jednotném digitálním trhu, COM(2016)592, 14. září 2016, a návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu ze dne 14. září 2017.

(14)

Příloha obsahuje přehled hlavních opatření.

(15)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví (Úř. věst. L 157, 30.4.2004, s. 45).

(16)

Pokyny pro zlepšování právní úpravy stanoví zásady, které má Evropská komise sledovat při práci na stávajících právních předpisech a na jejich hodnocení. Viz https://ec.europa.eu/info/better-regulation-guidelines-and-toolbox_cs .

(17)

Výsledky veřejné konzultace jsou k dispozici na internetové stránce Komise: http://ec.europa.eu/growth/content/have-your-say-enforcement-intellectual-property-rights-0_de  

(18)

Viz čl. 17 odst. 2 Listiny základních práv.

(19)

Sdělení Komise Pokyny k některým aspektům směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES o dodržování práv duševního vlastnictví, COM(2017) 708.

(20)

Jak je vysvětleno v bodě odůvodnění 11 směrnice o dodržování práv duševního vlastnictví, jejím cílem není harmonizovat předpisy pro soudní spolupráci, soudní příslušnost, uznávání a výkon rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, ani určovat rozhodné právo. Existují nástroje práva EU, které tyto záležitosti obecně upravují a vztahují se také na duševní vlastnictví.

(21)

Viz část IV.1 pokynů.

(22)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1).

(23)

Sdělení Komise s názvem On-line platformy a jednotný digitální trh, Příležitosti a výzvy pro Evropu, COM(2016) 288 ze dne 25. května 2016.

(24)

Sdělení Komise o boji proti nezákonnému obsahu on-line – Zvyšování odpovědnosti on-line platforem, COM(2017) 555 ze dne 28. září 2017.

(25)

Jak bylo ohlášeno v iniciativě pro začínající a rychle se rozvíjející podniky (Uvedení duševního vlastnictví do služeb malých a středních podniků v zájmu podpory inovací a růstu, SWD(2016) 373 ze dne 22. listopadu 2016), Komise přijímá opatření s cílem stimulovat zavádění takových systémů pojištění týkajících se práv duševního vlastnictví v Evropě, a zejména na pomoc malým a středním podnikům.

(26)

  www.youreurope.be  

(27)

Při plnění tohoto úkolu by měly být dodrženy právní předpisy o ochraně osobních údajů. Nezávisle na tom musí členské státy rovněž dodržovat článek 15 směrnice o dodržování práv duševního vlastnictví, který soudním orgánům umožňuje nařídit zveřejnění soudních rozhodnutí na žádost navrhovatele a na náklady porušovatele.

(28)

Viz poznámka pod čarou č. 26.

(29)

Memorandum o porozumění týkající se prodeje padělaného zboží přes internet ze dne 21. června 2016, dostupné na http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18023/attachments/1/translations . Memorandum o porozumění se vztahuje na ochranné známky, vzory a autorské právo.

(30)

Další podrobností o výsledcích prvního cyklu monitorování memoranda o porozumění týkajícího se padělání – včetně analýzy s klíčovými ukazateli výkonnosti a výsledků průzkumu zúčastněných stran – lze najít v pracovním dokumentu útvarů Komise Přehled fungování Memoranda o porozumění týkající se prodeje padělaného zboží přes internet, SWD(2017) 430 připojenému k tomuto sdělení.

(31)

Video ze semináře je dostupné na internetových stránkách Komise:

  http://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/enforcement/index_en.htm .

(32)

Společné výzkumné středisko Evropské komise provedlo rozsáhlé mapování technologií ověřování pravosti a systémů pro sledování a vyhledávání, které bylo zveřejněno v roce 2016, dostupné na:

  http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC104204/kjna28400enn.pdf .  

(33)

Samozřejmě za předpokladu, že řešení založená na blockchainu budou dodržovat platné právní předpisy, zejména pokud jde o ochranu osobních údajů.

(34)

Komise spolu s Evropským parlamentem spustí rovněž „EU Blockchain Observatory and Forum“.

(35)

Například s podporou kontaktních míst pro práva duševního vlastnictví.

(36)

Norma ISO 20400 byla představena během summitu pro vymáhání práv duševního vlastnictví, který se konal v Berlíně dne 23 června 2017.

(37)

  https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-security/authorised-economic-operator-aeo_en .

(38)

Viz Europol/EUIPO, Situation Report on Counterfeiting and Piracy in the European Union, 2017, dostupné na:

  https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/Situation%20Report%20EUIPO-Europol_en.pdf .

(39)

Viz OECD/EUIPO, Mapping the Real Routes of Trade in Fake Goods, z června 2017, dostupné na:

  https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/Mapping_the_Real_Routes_of_Trade_in_Fake_Goods_en.pdf .

(40)

Více publikací o konkrétních otázkách týkajících se práv duševního vlastnictví a jejich porušování je k dispozici na domovské stránce Střediska: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/observatory-publications.

(41)

Usnesení Rady o akčním plánu EU v celní oblasti pro boj proti porušování práv duševního vlastnictví (Úř. věst. C 80, 19.3.2013, s. 1).

(42)

Viz směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. L 336, 23.12.2015, s. 1).

(43)

Internetové sdružení pro přidělování jmen a čísel.

(44)

https://euipo.europa.eu/ohimportal/documents/11370/0/Report+on+the+protection+and+enforcement+of+intellectual+property+rights+in+third+countries