5.10.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 366/3


Závěrečná zpráva úředníka pro slyšení (1)

Ocelová abraziva (Pometon)

(AT.39792)

(2016/C 366/03)

Tato věc se týká protiprávního jednání v rozporu s čl. 101 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie a článkem 53 Dohody o EHP, spočívajícího v koordinaci cen v odvětví ocelových abraziv v celém EHP.

Jedná se o hybridní případ kartelové dohody. Komise již dne 2. dubna 2014 přijala rozhodnutí určené čtyřem podnikům, které se rozhodly pro postup při narovnání v případě kartelu (dále jen „rozhodnutí“) (2). Tento návrh rozhodnutí je určen podniku Pometon S.p.A. (dále jen „Pometon“), který nepředložil návrh na narovnání.

Dne 3. prosince 2014 přijala Komise prohlášení o námitkách určené podniku Pometon, které mu bylo oznámeno dne 5. prosince 2014. V prohlášení o námitkách vyjádřila Komise předběžný názor, že podnik Pometon koordinoval ceny ocelových abraziv v EHP. Komise v prohlášení o námitkách zejména došla k předběžnému závěru, že podnik Pometon tajně jednal s dalšími stranami v EHP o klíčové složce ceny ocelových abraziv, příplatku za šrot, a rovněž se s těmito stranami dohodl, že nebudou soutěžit prostřednictvím ceny o jednotlivé zákazníky. Komise konstatovala, že k údajnému protiprávnímu jednání docházelo v období od 3. října 2003 do 16. května 2007. V prohlášení o námitkách Komise uvedla svůj záměr uložit podniku Pometon pokuty podle čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 1/2003 (3).

Podnik Pometon získal přístup ke spisu v prostorách Komise ve dnech 18. a 19. prosince 2014 a rovněž prostřednictvím CD-ROMu dne 19. prosince 2014 a byla mu poskytnuta lhůta šesti týdnů na odpověď na prohlášení o námitkách; tato lhůta byla na jeho žádost prodloužena o dva týdny až do 16. února 2015. Pometon na prohlášení o námitkách odpověděl dne 13. února 2015 a požádal o slyšení.

Během slyšení, které se konalo dne 17. dubna 2015, vyjádřil Pometon, kromě argumentů uvedených v jeho písemné odpovědi na prohlášení o námitkách, obavy ohledně nestranného řešení jeho případu a presumpce neviny. Za prvé si stěžoval, že rozhodnutí obsahuje odkazy na Pometon, které nejsou nezbytné. Zadruhé si stěžoval, že dne 23. prosince 2014 zveřejnila Komise na svých internetových stránkách předběžné nedůvěrné znění rozhodnutí, ze kterého nebyl odstraněn název podniku. Toto znění bylo na internetových stránkách Komise přístupné až do 6. ledna 2015, kdy bylo nahrazeno novým předběžným nedůvěrným zněním, kde již byl název Pometon nahrazen slovy „[jiný podnik]“. Na druhou stížnost odpověděl během slyšení ředitel ředitelství pro kontrolu kartelů a omluvil se za neúmyslné zveřejnění způsobené lidskou chybou a současně podnik ujistil, že tento incident nezmění nestranné posouzení případu Komisí.

Jak nedávno potvrdil Tribunál (4), v hybridním případě kartelové dohody se u postupu při narovnání pro strany usilující o narovnání a u standardního postupu pro strany, které o narovnání neusilují, jedná o dva samostatné postupy. Z rozhodnutí tedy nelze vyvodit žádné závěry o vině podniku Pometon. Kromě toho z 29. bodu odůvodnění a z dokumentu, na který odkazuje poznámka pod čarou 32 rozhodnutí, vyplývá, že datum zahájení účasti MTS (5) (strany usilující o narovnání) na protiprávním jednání je založeno na e-mailu manažera podniku Pometon z uvedeného dne, jak bylo konstatováno v rozhodnutí. Z tohoto důvodu je nezbytné uvést, že Pometon figuroval mezi účastníky jednání, které se konalo dne 3. října 2003, a účastnil se i dalších jednání. Rozhodnutí kromě toho uvádí v poznámce pod čarou 4, že není určeno podniku Pometon, že odkazy na tento podnik ve věcném popisu byly použity výhradně pro účely stanovení odpovědnosti stran usilujících o narovnání a že řízení proti podniku Pometon stále probíhá. Jsem tedy toho názoru, že právo podniku Pometon na respektování presumpce neviny nebylo odkazy na tento podnik v rozhodnutí porušeno.

Pokud jde o neúmyslné zveřejnění názvu podniku Pometon v předběžném nedůvěrném znění rozhodnutí, které bylo zveřejněno dne 23. prosince 2014, představují podle mého názoru omluva a ujištění poskytnuté útvary Komise při slyšení přiměřenou odpověď vzhledem k tomu, že k němu došlo v důsledku lidské chyby.

Podle článku 16 rozhodnutí 2011/695/EU jsem zvážil, zda se návrh rozhodnutí zabývá pouze těmi námitkami, u nichž byla podniku Pometon poskytnuta příležitost vyjádřit své názory, a dospěl jsem ke kladnému závěru.

Celkově se domnívám, že právo na účinný výkon procesních práv bylo v této věci dodrženo.

V Bruselu dne 24. května 2016.

Wouter WILS


(1)  Podle článků 16 a 17 rozhodnutí předsedy Evropské komise 2011/695/EU ze dne 13. října 2011 o mandátu úředníka pro slyšení v určitých řízeních ve věcech hospodářské soutěže (Úř. věst. L 275, 20.10.2011, s. 29) („rozhodnutí 2011/695/EU“).

(2)  Viz rozhodnutí Komise C(2014) 2074 final ze dne 2. dubna 2014, souhrnná zpráva zveřejněná v Úř. věst. C 362, 14.10.2014, s. 8. a závěrečná zpráva úředníka pro slyšení (Úř. věst. C 362, 14.10.2014, s. 7).

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy (Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 1).

(4)  Rozsudek Tribunálu Timab Industries a CFPR v. Komise, T-456/10, EU:T:2015:296, body 71 a 72.

(5)  Metalltechnik Schmidt GmbH & Co. KG.