30.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 278/34


Sdělení týkající se dovozních a vývozních licencí pro zemědělské produkty

(Toto sdělení nahrazuje sdělení zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie C 264 ze dne 13. září 2013, s. 4, a sdělení Komise – Některé pokyny pro používání nařízení (ES) č. 376/2008 – přijaté Komisí dne 24. září 2013 a oznámené členským státům dne 25. září 2013)

(2016/C 278/03)

Obsah

I.

OBECNÉ INFORMACE 34

II.

VYPLŇOVÁNÍ KOLONEK ŽÁDOSTI O LICENCI A LICENCE 35

1.

Obecné informace 35

2.

Konkrétní odvětví 37

3.

Dovoz 38

4.

Vývoz 39

5.

Výpisy z licencí 39

III.

ZÁZNAMY NA LICENCÍCH V TIŠTĚNÉ PODOBĚ (ZADNÍ STRANA LICENCE NEBO VÝPISU) 41

1.

Obecné pokyny 41

2.

Zvláštní pokyny pro některé kolonky 41

IV.

UPLATŇOVÁNÍ ČL. 13 ODST. 3 DRUHÉHO PODODSTAVCE PROVÁDĚCÍHO NAŘÍZENÍ (EU) 2016/1239 41

Příloha I – Poznámky

Část A

Část B

Část C

Příloha II – Následná kontrola

I.   OBECNÉ INFORMACE

1.

Licence a výpisy z nich vydávají orgány členských států vydávající licence. Platí pro dovoz a vývoz v jakémkoli členském státě, s výjimkou zvláštních případů stanovených v předpisech Unie.

2.

Podle čl. 2 odst. 2 nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 (1) nejsou soboty, neděle a státní svátky pracovními dny pro účely podávání žádostí o licence nebo pro jejich vydávání.

3.

Každá licence se vyplní pouze v jednom jazyce.

4.

Žádosti, licence a výpisy nesmějí obsahovat výmazy ani přepisy. Dojde-li při vyplňování formuláře k chybě, je nutné vyhotovit žádost či licenci novou.

Pokud formulář žádosti obsahuje menší chybu bez věcného významu, licence se vydá s opravou této menší chyby.

5.

Finanční částky se uvádějí v číslicích v eurech; členské státy, které nejsou součástí eurozóny, však mohou finanční částky uvádět ve své národní měně.

6.

Množství se uvádějí:

v metrických jednotkách hmotnosti nebo objemu za použití těchto zkratek:

„kg“ pro kilogramy,

„hl“ pro hektolitry,

případně „v kusech“ pro živá zvířata.

7.

Data se zapisují jako šestimístné číslo, v každém pododdíle se uvádějí dvě číslice: v prvním pododdíle označují první dvě číslice den (od 01 do 31), další dvě číslice v druhém pododdíle označují měsíc (od 01 do 12) a poslední dvě číslice v posledním pododdíle rok (01 atd.).

8.

Příklad uplatňování bruselského místního času podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237 (2) (licence) a podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1239 (3) (licence):

Údajem 13:00 hodin podle výše uvedených nařízení se rozumí 13:00 hodin bruselského času:

Členské státy

Místní čas (zimní a letní)

Německo

Belgie

Chorvatsko

Dánsko

Španělsko

Francie

Itálie

Lucembursko

Nizozemsko

Rakousko

Švédsko

Česká republika

Maďarsko

Malta

Polsko

Slovinsko

Slovensko

13:00 hodin

Irsko

Portugalsko

Spojené království

12:00 hodin (= 13:00 hodin bruselského času)

Bulharsko

Kypr

Řecko

Finsko

Estonsko

Lotyšsko

Litva

Rumunsko

14:00 hodin (= 13:00 hodin bruselského času)

II.   VYPLŇOVÁNÍ KOLONEK ŽÁDOSTI O LICENCI A LICENCE

1.   Obecné informace

1.1

Žadatelé ve formuláři žádosti o licenci vyplní pouze kolonky 4, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18 a 20. Členské státy však mohou požadovat, aby žadatelé vyplnili rovněž kolonku 1 a případně kolonku 5.

1.2

Pokud je v kolonkách 7 a 8 dovozního formuláře a v kolonce 7 vývozního formuláře nedostatek místa pro uvedení všech údajů stanovených předpisy Unie, zapíší se údaje do kolonky 20 a uvede se před ně hvězdička, která odkazuje na hvězdičku v kolonce 7 nebo 8.

1.3

Pokud je v kolonce 20 nedostatek místa pro uvedení všech údajů, zapíší se údaje do kolonky 15 a uvede se před ně hvězdička, která odkazuje na hvězdičku v kolonce 7 nebo 8.

1.4

V kolonkách 7 a 8 formuláře se musí zaškrtnout (pomocí křížku) čtvercové pole před výrazy „ano“ nebo „ne“.

1.5

Pokud je licence vydána na nižší množství, než je požadované množství, uvede vydávající subjekt:

a)

v kolonce 17 a 18 množství, pro které je licence vydána;

b)

v kolonce 11 výši odpovídající jistoty.

1.6

Nevyužitý prostor v kolonkách 20 a 24 dovozní licence a v kolonkách 20 a 22 vývozní licence se musí proškrtnout. Aby se zamezilo neoprávněným zápisům, je třeba postupovat následujícím způsobem:

a)

V kolonkách, kde neplatí žádné zvláštní podmínky:

Do prvního řádku vyplňte řadu písmen „X“, např. takto:

24   Zvláštní podmínky (3): XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

b)

Zapisují-li se zvláštní podmínky:

Od konce zapsaného textu vyplňte až do konce řádku řadu písmen „X“ a též celý následující řádek vyplňte řadou písmen „X“, např. takto:

24.   Zvláštní podmínky (3): Přípustná odchylka 0,4 stupňů XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.7

Proškrtnuta musí být též kolonka 3 licence; výpisů se tento pokyn netýká.

1.8

V případech uvedených v čl. 6 odst. 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237 zapíše vydávající subjekt do kolonky 6 licence jednu z poznámek uvedených v příloze I části A.

1.9

V případech uvedených v čl. 15 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1239 se do kolonky 22 (vývozní licence) nebo kolonky 24 (dovozní licence) náhradních licencí nebo výpisů zapíše jedna z poznámek uvedených v příloze I části B.

1.10

V případech uvedených v čl. 5 odst. 5 prvním pododstavci nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237 se v kolonce 19 licence uvádí číslice „0“ (nula).

1.11

V případech uvedených v čl. 5 odst. 5 druhém pododstavci nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237, kromě případů, kdy předpisy v konkrétních odvětvích vyžadují zvláštní poznámku, se v kolonce 24 (dovozní licence) licencí uvádí jedna z poznámek uvedených v příloze I části C.

1.12

Je-li vydán duplikát licence nebo výpisu, musí být přes tento doklad, pokud možno diagonálně, napsán jeden z těchto výrazů:

„ДУБЛИКАТ“

BG

„DUPLICADO“

ES

„DUPLIKÁT“

CS

„DUPLIKAT“

DA

„DUPLIKAT“

DE

„DUPLIKAAT“

ET

„ΔIΠΛΟΤΥΠΟ“

EL

„DUPLICATE“

EN

„DUPLICATA“

FR

„DUPLIKAT“

HR

„DUPLICATO“

IT

„DUBLIKĀTS“

LV

„DUBLIKATAS“

LT

„MÁSOLAT“

HU

„DUPLIKAT“

MT

„DUPLICAAT“

NL

„DUPLIKAT“

PL

„DUPLICADO“

PT

„DUPLICAT“

RO

„DUPLIKÁT“

SK

„DVOJNIK“

SL

„KAKSOISKAPPALE“

FI

„DUPLIKAT“

SV

2.   Konkrétní odvětví

2.1   Konopí

2.1.1

Kolonka 20

V případě semen určených k výsevu musí být uvedena odrůda konopí.

2.1.2

Kolonka 24

Uvede se jedna z těchto poznámek:

K semenům odrůd konopí určených k výsevu kódu KN ex 1207 99 20 je přiložen důkaz, že obsah tetrahydrokanabinolu v dané odrůdě nepřesahuje hodnotu stanovenou podle čl. 32 odst. 6 a čl. 35 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 (4).

Konopná semena, která nejsou určena k výsevu, kódu KN 1207 99 91 dováží dovozce schválený členským státem.

Pravé konopí, surové nebo máčené, kódu KN 5302 10 00 splňuje podmínky stanovené v čl. 32 odst. 6 a čl. 35 odst. 3 nařízení (EU) č. 1307/2013.

2.2   Ethylalkohol zemědělského původu

2.2.1

V žádosti o dovozní licenci a v dovozní licenci pro alkohol zemědělského původu musí být v kolonce 8 uveden název země původu. V kolonce „povinný údaj“ musí být zaškrtnuto „ano“. Na žádost žadatele může správní orgán, který licenci vydal, nahradit zemi původu jinou zemí, a to pouze jedenkrát.

2.2.2

Členské státy mohou stanovit, že dovozní cena (CIF) alkoholu musí být uvedena v kolonce 20.

2.3   Česnek

2.3.1

Země původu se uvede v kolonce 8 žádosti o licenci a licence a čtvercové pole před výrazem „ano“ se zaškrtne (pomocí křížku). Dovozní licence platí pouze pro dovozy z uvedené země.

3.   Dovoz

3.1   Kolonka 7

„Zemí vývozu“ se rozumí třetí země, ze které byl produkt do Unie odeslán.

3.1.1

Pokud to vyžadují předpisy Unie, musí být uvedena země nebo skupina zemí vývozu.

3.1.2

Pokud předpisy Unie vyžadují údaj o zemi vývozu, zaškrtne se (pomocí křížku) čtvercové pole před výrazem „ano“ a země vývozu produktů musí odpovídat údajům uvedeným v licenci. V opačném případě je licence neplatná.

3.1.3

V ostatních případech je údaj o zemi vývozu nepovinný. V těchto případech se musí zaškrtnout (pomocí křížku) čtvercové pole před výrazem „ne“. Údaj o zemi vývozu může však být užitečný pro účely uplatňování článku 16 prováděcího nařízení (EU) 2016/1239, který se týká případů vyšší moci.

3.2   Kolonka 8

Země původu se stanoví podle odpovídajících předpisů Unie

Pro tuto kolonku se obdobně použijí poznámky týkající se kolonky 7.

3.3   Kolonka 14

Produkty se označí jejich běžným názvem (např. cukr), nikoli pomocí obchodní značky.

3.4   Kolonky 15 a 16

O licence se zpravidla žádá a tyto licence se zpravidla vydávají pro všechny produkty jednoho kódu KN (osmimístný kód). Ve zvláštních případech stanovených předpisy Unie se však o licence žádá a tyto licence se vydávají:

pro produkty několika kódů KN, nebo

pouze pro některé z produktů jednoho kódu KN.

Není-li v kolonce 16 dostatek místa pro uvedení několika kódů KN, zapíší se všechny tyto kódy KN do kolonky 15 a uvede se před ně hvězdička, která odkazuje na hvězdičku v kolonce 16.

3.5   Kolonka 15

Popis může být zjednodušený, pokud obsahuje údaje nezbytné pro zařazení produktu do kódu KN uvedeného v kolonce 16.

3.6   Kolonka 16

Kód KN by se měl uvádět v nezkrácené podobě. Ve zvláštních případech stanovených předpisy Unie však:

je potřeba uvést kódy kombinované nomenklatury v nezkrácené podobě a před kód uvést písmena „ex“,

nebo

je potřeba kódy uvádět způsobem stanoveným v daných předpisech Unie.

3.7   Kolonka 19

3.7.1

Kolonku je zapotřebí vyplnit v souladu s předpisy Unie týkajícími se přípustné odchylky u příslušného produktu.

3.7.2

Pokud jde o licence, u nichž se přípustná kladná odchylka neuplatňuje, uvede se do kolonky 19 číslice nula („0“).

3.7.3

Kolonka 20

Kolonku je zapotřebí vyplnit v souladu se zvláštními předpisy Unie pro každé odvětví společné organizace trhu.

3.7.4

Kolonka 24

Vyplní se podle zvláštních předpisů Unie pro každé odvětví produktů.

3.7.5

Kolonky 25 a 26

Podpis na tištěných licencích musí být psaný rukou.

4.   Vývoz

4.1   Kolonka 7

4.1.1

Údaj o zemi nebo skupině zemí určení je nezbytný v případě, kdy jej stanoví předpisy Unie.

4.1.2

Pokud předpisy Unie stanoví, že místo určení musí být povinně uvedeno, zaškrtne se (pomocí křížku) čtvercové pole před výrazem „ano“ a produkt musí být vyvezen do místa určení uvedeného na licenci.

4.1.3

Ve všech ostatních případech je údaj o zemi určení nepovinný. V těchto případech se musí zaškrtnout (pomocí křížku) čtvercové pole před výrazem „ne“. Údaj o zemi určení může však být užitečný pro účely uplatňování článku 16 prováděcího nařízení (EU) 2016/1239, který se týká případů vyšší moci.

4.2   Kolonky 14, 15, 16, 19 a 20

Tyto kolonky je zapotřebí vyplnit stejně jako v případě dovozu.

4.3   Kolonka 22

1.

Vyplní se podle zvláštních předpisů Unie pro každé odvětví produktů.

2.

Všechny údaje o množství a částkách vyplňte slovy i čísly.

4.4   Kolonky 23 a 24

Podpis na tištěných licencích musí být psaný rukou.

5.   Pokyny pro vystavování výpisů z licencí

5.1   Výpisy z licencí vystavují orgány vydávající licence toho členského státu, který licenci vydal.

V kolonce 3 výpisů z licence uveďte jeden z těchto údajů:

:

bulharsky

:

„Извлечение от лицензия № …“

:

španělsky

:

„Extracto de certificado n.o …“

:

česky

:

„Výpis z licence č. …“

:

dánsky

:

„Partiallicens nr. …“

:

německy

:

„Teillizenz der Lizenz Nr. …“

:

estonsky

:

„Litsentsi nr … väljavõte“

:

řecky

:

„Απόσπασμα πιστοποιητικού αριθ. …“

:

anglicky

:

„Extract of licence No. …“

:

francouzsky

:

„Extrait du certificat no …“

:

chorvatsky

:

„Izvadak dozvole br. …“

:

italsky

:

„Estratto del titolo n. …“

:

lotyšsky

:

„Licences Nr. … izraksts“

:

litevsky

:

„Licencijos Nr. … išrašas“

:

maďarsky

:

„A … sz. engedély kivonata“

:

maltsky

:

„Estratt tal-liċenzja Nru. …“

:

nizozemsky

:

„Uittreksel van certificaat nr. …“

:

polsky

:

„Wyciąg z pozwolenia nr …“

:

portugalsky

:

„Extrato do certificado n.o …“

:

rumunsky

:

„Extras din licenţa nr. …“

:

slovensky

:

„Výpis z licencie č. …“

:

slovinsky

:

„Izpisek dovoljenja št. …“

:

finsky

:

„Ote todistuksesta nro …“

:

švédsky

:

„Dellicens nr. …“

V kolonce 3 se uvádí číslo uvedené v kolonce 25 původní dovozní licence nebo v kolonce 23 původní vývozní licence.

V případě dovozu musí být ve výpisu či výpisech uvedeny všechny údaje z kolonek 4, 6 až 8, 10, 12 až 16 a 19 až 24 dovozní licence.

V případě vývozu musí být ve výpisu či výpisech uvedeny všechny údaje z kolonek 4, 6, 7, 10, 12 až 16 a 19 až 22 vývozní licence.

V každém případě uveďte v kolonce 11 výpisu jeden z těchto údajů:

„Извлечение“

BG

„Extracto“

ES

„Výpis“

CS

„Partiallicens“

DA

„Teillizenz“

DE

„Väljavõte“

ET

„Απόσπασμα“

EL

„Extract“

EN

„Extrait“

FR

„Izvadak“

HR

„Estratto“

IT

„Izraksts“

LV

„Išrašas“

LT

„Kivonat“

HU

„Estratt“

MT

„Uittreksel“

NL

„Wyciąg“

PL

„Extrato“

PT

„Extras“

RO

„Výpis“

SK

„Izpisek“

SL

„Ote“

FI

„Dellicens“

SV

III.   ZÁZNAMY NA LICENCÍCH V TIŠTĚNÉ PODOBĚ (ZADNÍ STRANA LICENCE NEBO VÝPISU)

1.   Obecné pokyny

1.1

Záznam by měl být proveden čitelně, vytištěn, napsán na psacím stroji nebo inkoustem.

1.2

Záznam nesmí obsahovat výmazy ani přepisy. Případné chyby musí být opraveny přeškrtnutím nesprávného údaje a vepsáním údaje správného.

Veškeré opravy provedené tímto způsobem musí být potvrzeny autorem a osvědčeny otiskem razítka orgánu odpovědného za záznam.

Je-li vydávána opravená licence nebo opravený výpis z licence, musí vydávající subjekt reprodukovat rovněž záznamy uvedené v původním dokladu.

2.   Zvláštní pokyny pro některé kolonky

2.1   Kolonka 29

Pro účely prvního záznamu je čistým množstvím zapisovaným v části I množství uvedené v kolonkách 17 a 18, zvýšené o přípustnou odchylku, za použití stejných jednotek.

2.2   Kolonky 29 a 30

V případě záznamu v souvislosti s vydáním výpisu se zapíše množství, na něž je výpis vydáván, zvýšené o případnou přípustnou odchylku.

2.3   Kolonka 31

Uvádí se číslo celního prohlášení nebo případně číslo výpisu a datum přijetí celního prohlášení, které je zároveň dnem záznamu.

2.4   Kolonka 32

Název členského státu se uvádí pomocí jedné ze zkratek uvedených v příloze I bodě 4 prováděcího nařízení (EU) 2016/1239.

Podpis musí být psaný rukou.

IV.   UPLATŇOVÁNÍ ČLÁNKU 13 PROVÁDĚCÍHO NAŘÍZENÍ (EU) 2016/1239

Doklad připojený v příloze II se použije v případě, že je o namátkovou kontrolu požádán orgán jiného členského státu, nebo z libovolného jiného důvodu.


(1)  Úř. věst. L 124, 8.6.1971, s. 1.

(2)  OJ L 206, 30.7.2016, p. 1.

(3)  OJ L 206, 30.7.2016, p. 44.

(4)  OJ L 347, 20.12.2013, p. 608.


PŘÍLOHA I

Poznámky

ČÁST A

Poznámky uvedené v čl. 6 odst. 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237

:

bulharsky

:

правата са прехвърлени обратно на титуляря на [дата] …

:

španělsky

:

Retrocesión al titular el …

:

česky

:

Zpětný převod držiteli dne …

:

dánsky

:

tilbageføring til indehaveren den …

:

německy

:

Rückübertragung auf den Lizenzinhaber am …

:

estonsky

:

õiguste tagasiandmine litsentsi/sertifikaadi omanikule …

:

řecky

:

εκ νέου παραχώρηση στον δικαιούχο στις …

:

anglicky

:

rights transferred back to the titular holder on [date] …

:

francouzsky

:

rétrocession au titulaire le …

:

chorvatsky

:

prava vraćena na nositelja dana [datum]…

:

italsky

:

retrocessione al titolare in data …

:

lotyšsky

:

tiesības nodotas atpakaļ to nominālajam īpašniekam [datums]

:

litevsky

:

teisės grąžinamos nominaliam turėtojui (data) …

:

maďarsky

:

Visszátruházás az eredeti jogosultra …-án/-én

:

maltsky

:

Drittijiet trasferiti lura lid-detentur titolari fil-…

:

nizozemsky

:

aan de titularis geretrocedeerd op …

:

polsky

:

Prawa przeniesione z powrotem na tytularnego posiadacza w dniu…

:

portugalsky

:

retrocessão ao titular em …

:

rumunsky

:

Drepturi retrocedate titularului la data de [data]

:

slovensky

:

Spätný prevod na oprávneného držiteľa dňa …

:

slovinsky

:

Ponoven odstop nosilcu pravic dne …

:

finsky

:

palautus todistuksenhaltijalle …

:

švédsky

:

återlämnad till licensinnehavaren den …

ČÁST B

Poznámky podle bodu II.1.9 tohoto sdělení:

:

bulharsky

:

Заместваща лицензия или извлечение на загубена или унищожена лицензия или извлечение — номер на оригиналната лицензия или извлечение…

:

španělsky

:

Certificado o extracto sustitutivo de un certificado o extracto perdido o destruido — Número del certificado o extracto inicial …

:

česky

:

Náhradní licence nebo výpis za ztracenou či zničenou licenci nebo ztracený či zničený výpis – číslo původní licence nebo původního výpisu …

:

dánsky

:

Erstatningslicens eller -partiallicens for en bortkommet eller ødelagt licens eller partiallicens – originallicens eller partiallicens nr. …

:

německy

:

Ersatzlizenz oder Ersatzteillizenz einer verlorenen oder vernichteten Lizenz oder Teillizenz – Nummer der ursprünglichen Lizenz oder Teillizenz …

:

estonsky

:

Kaotatud või hävinud litsentsi või väljavõtte asenduslitsents või -väljavõte – originaallitsentsi või -väljavõtte number

:

řecky

:

Πιστοποιητικό ή απόσπασμα αντικατάστασης πιστοποιητικού ή αποσπάσματος που έχει απολεσθεί ή καταστραφεί – Αριθμός του πρωτότυπου πιστοποιητικού ή αποσπάσματος …

:

anglicky

:

Replacement licence or extract of a lost or destroyed licence or extract - Number of original licence or extract …

:

francouzsky

:

Certificat ou extrait de remplacement d’un certificat ou d’un extrait perdu ou détruit - Numéro du certificat ou de l’extrait original…

:

chorvatsky

:

Zamjenska dozvola ili izvadak izgubljene ili uništene dozvole ili izvadak – Broj izvorne dozvole ili izvatka …

:

italsky

:

Titolo o estratto sostitutivo di un titolo o di un estratto smarrito o distrutto – Numero del titolo o dell’estratto originale …

:

lotyšsky

:

Nozaudētas vai bojāgājušas licences vai izraksta aizstājēja licence vai izraksts – Licences vai izraksta oriģināla numurs …

:

litevsky

:

Pamestos arba sunaikintos licencijos arba išrašo pakaitinė licencija arba išrašas — Pirminės licencijos arba išrašo numeris …

:

maďarsky

:

Helyettesítő engedély vagy kivonat elveszett vagy megsemmisült engedély vagy kivonat pótlására – az eredeti engedély vagy kivonat száma: …

:

maltsky

:

Is-sostituzzjoni ta' liċenzja jew estratt ta' liċenzja li jintilfu jew jinqerdu - in-Numru tal-liċenzji jew tal-estratt oriġinali …

:

nizozemsky

:

Certificaat (of uittreksel) ter vervanging van een verloren of vernietigd certificaat (of uittreksel) — nummer van het oorspronkelijke certificaat …

:

polsky

:

Zastępcze pozwolenie lub wyciąg z utraconego lub zniszczonego pozwolenia lub wyciągu – numer oryginalnego pozwolenia lub wyciągu …

:

portugalsky

:

Certificado ou extrato de substituição de um certificado ou extrato extraviado ou destruído — número do certificado ou do extrato original …

:

rumunsky

:

Licență sau extras de înlocuire a unei licențe sau a unui extras pierdut(e) sau distrus(e) – Numărul licenței sau al extrasului original(e) …

:

slovensky

:

Náhradná licencia alebo náhradný výpis za stratenú alebo zničenú licenciu alebo stratený alebo zničený výpis – číslo pôvodnej licencie alebo pôvodného výpisu …

:

slovinsky

:

Nadomestna dovoljenje ali izpisek za izgubljeno ali uničeno dovoljenje ali izpisek – Številka izvirnega dovoljenja ali izpiska …

:

finsky

:

Kadonneen tai tuhoutuneen todistuksen tai todistuksen otteen korvaava todistus tai todistuksen ote – Alkuperäisen todistuksen tai todistuksen otteen numero …

:

švédsky

:

Ersättningslicens eller ersättningsdellicens för en förlorad eller förstörd licens eller dellicens - Nummer på originallicensen eller originaldellicensen …

ČÁST C

Poznámky podle bodu II.1.11 tohoto sdělení:

:

bulharsky

:

Преференциален режим, приложим към количеството, посочено в клетки 17 и 18

:

španělsky

:

Régimen preferencial aplicable a la cantidad indicada en las casillas 17 y 18

:

česky

:

Preferenční režim na množství uvedená v kolonkách 17 a 18

:

dánsky

:

Præferenceordning gældende for mængden anført i rubrik 17 og 18

:

německy

:

Präferenzregelung, anwendbar auf die in den Feldern 17 und 18 genannte Menge

:

estonsky

:

Lahtrites 17 ja 18 osutatud koguse suhtes kohaldatav sooduskord

:

řecky

:

Προτιμησιακό καθεστώς εφαρμοζόμενο για την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18

:

anglicky

:

Preferential arrangements applicable to the quantity specified in Sections 17 and 18

:

francouzsky

:

Régime préférentiel applicable pour la quantité indiquée dans les cases 17 et 18

:

chorvatsky

:

Preferencijalni uvjeti primjenjivi za količine navedene u odjeljcima 17 i 18

:

italsky

:

Regime preferenziale applicabile per la quantità indicata nelle caselle 17 e 18

:

lotyšsky

:

Labvēlības režīms, kas piemērojams 17. un 18. iedaļā dotajam daudzumam

:

litevsky

:

Taikoma lengvatinė tvarka 17 ir 18 skiltyse įrašytam kiekiui

:

maďarsky

:

Kedvezményes eljárás hatálya alá tartozó, a 17. és a 18. szakaszban feltüntetett mennyiség

:

maltsky

:

Arranġamenti preferenzjali applikabbli għall-kwantità indikata fis-Sezzjonijiet 17 u 18

:

nizozemsky

:

Preferentiële regeling van toepassing voor de in de vakken 17 en 18 vermelde hoeveelheid

:

polsky

:

Systemy preferencyjne stosowane dla ilości wskazanych w polach 17 i 18

:

portugalsky

:

Regime preferencial aplicável em relação à quantidade indicada nas casas 17 e 18

:

rumunsky

:

Regimuri preferențiale aplicabile cantității prevăzute în căsuțele 17 și 18

:

slovensky

:

Preferenčné opatrenia platia pre množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18

:

slovinsky

:

Preferencialni režim, uporabljen za količine, navedene v okencih 17 in 18

:

finsky

:

Etuuskohtelu, jota sovelletaan kohdissa 17 ja 18 esitettyihin määriin

:

švédsky

:

Preferensordning tillämplig för den kvantitet som anges i fält 17 och 18


PŘÍLOHA II

Následná kontrola

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu