V Bruselu dne 10.1.2017

SWD(2016) 462 final

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE

SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ

Průvodní dokument k

návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady

o testu přiměřenosti před přijetím nové právní úpravy povolání

{COM(2016) 822 final}
{SWD(2016) 463 final}


Souhrnný přehled

Posouzení dopadů k návrhu zavést test přiměřenosti pro regulaci povolání

A. Potřeba opatření

Proč? Jaký problém se řeší?

V situaci, kdy v EU existuje asi 5 600 regulovaných povolání, která přímo ovlivňují velkou část evropských pracovních sil, představuje nepřiměřená regulace významnou překážku jednotného trhu se službami a má rozsáhlé nepříznivé hospodářské důsledky. Regulační rozhodnutí se často přijímají bez důkladné analýzy nebo transparentních postupů. Směrnice o odborných kvalifikacích ukládá členským státům povinnost posoudit přiměřenost svých právních předpisů, ale neposkytuje společný soubor kritérií pro provádění tohoto posouzení ani nebrání přijetí nepřiměřených opatření.

Čeho by měla tato iniciativa dosáhnout?

Cílem je objasnit minimální kritéria vytvořením transparentního a předvídatelného rámce, podle kterého mají členské státy posuzovat přiměřenost před přijetím nové právní úpravy. Záměrem je zabránit nepřiměřeným opatřením:

zvýšením objektivity, komplexnosti a srovnatelnosti kontrol přiměřenosti,

zajištěním, aby všechny vnitrostátní orgány uplatňovaly příslušná pravidla stejným způsobem,

vyžadováním přesvědčivých důkazů a zapojení zúčastněných stran do tvorby politiky,

stimulováním inovací při současném zajištění aktuálnosti příslušných pravidel prostřednictvím pravidelných přezkumů,

veřejným zpřístupněním analýzy, aby bylo možné vzájemné hodnocení.

Jakou přidanou hodnotu budou mít tato opatření na úrovni EU? 

Současná nejednotná kontrola regulace povolání má negativní dopad na jednotný trh, poskytování služeb a mobilitu odborníků. Samotná opatření členských států nezajistí soudržný právní rámec EU a nevyřeší stávající problémy, jimž vnitrostátní orgány čelí. Cílů tohoto opatření by mohlo být vzhledem k jeho rozsahu a účinkům úspěšněji dosaženo na úrovni EU, a to zavedením společného a srovnatelného celounijního mechanismu posuzování. Vzhledem k častým změnám v oblasti regulace povolání hrozí nebezpečí, že bez opatření EU se rozšíří mezera mezi těmi členskými státy, které již uplatňují správné postupy regulace, a těmi, které tak nečiní, čímž by se zvětšila rozdílnost kvality regulace. To má v konečném výsledku nepříznivý vliv na přístup k povoláním, z čehož plynou nepříznivé důsledky pro mobilitu a výkonnost ekonomiky.

B. Řešení

Jaké legislativní a nelegislativní možnosti byly zvažovány? Je některá možnost upřednostňována? Proč? 

Jsou zvažovány tři možnosti politiky: 1) Pokyny a důkladná výměna informací mezi příslušnými úřady by mohly pomoci členským státům provádět testy přiměřenosti, ale budou mít velmi omezený dopad. Zavedení celounijního testu přiměřenosti pro regulovaná povolání by mohlo zahrnovat několik možností. Mohlo by jít o stanovení minimálních kritérií pro provádění kontrol přiměřenosti, jež vycházejí z judikatury a dále ji doplňují, a zavedení transparentnosti u posouzení prováděných členskými státy, a to prostřednictvím závazného nástroje (možnost 2a) nebo doporučení (možnost 2b). Kromě toho by opatření mohlo zahrnovat rovněž procedurální aspekty jako například veřejné konzultace a pravidelné přezkumy, aby se zajistilo, že budou kontroly přiměřenosti prováděny objektivně a nezávisle, aby byla zajištěna komplexní posouzení ve všech oblastech činnosti (v tomto ohledu existují dvě dílčí možnosti: směrnice EU (možnost 3a) a doporučení (možnost 3b)). Ačkoli se jednotlivé možnosti vzájemně nevylučují, upřednostňovanou možností je možnost 3a, jelikož by nejvhodněji vyřešila problémy na všech úrovních regulace (účinek ex ante) a vytvořila nejvíce přínosů.

Kdo podporuje kterou možnost? 

Existuje všeobecná shoda zúčastněných stran, že je potřeba přijmout opatření na úrovni EU, aby se zajistila jednoznačnost a společný přístup, pokud jde o testy přiměřenosti, a byla vyjádřena silná podpora tomu, aby toto opatření bylo závazné.

C. Dopady upřednostňované možnosti

Jaké jsou výhody upřednostňované možnosti (je-li nějaká doporučena, jinak uveďte výhody hlavních možností)? 

Přínosy pro odborníky, spotřebitele a orgány veřejné správy spočívají v zajištění lepší regulace tím, že se zabrání přijímání nepřiměřených pravidel. Směrnice by zaručila, že členské státy budou provádět test stejným způsobem, aby nedocházelo k tříštění jednotného trhu. Závazná možnost vyžaduje objektivní předchozí analýzu, jednoznačnost a sdílení informací na podporu spolehlivých a komplexních testů, které prokazují robustnost konečných rozhodnutí. Upřednostňovaná možnost by zvýšila důvěru, inovace a technologický rozvoj prostřednictvím pravidelných přezkumů vnitrostátní regulace povolání.

Jaké jsou náklady na upřednostňovanou možnost (je-li nějaká doporučena, jinak uveďte náklady na hlavní možnosti)? 

Náklady spojené s posuzováním přiměřenosti obecně pramení hlavně ze stávajících povinností stanovených ve směrnici o kvalifikacích a v judikatuře, a proto nepředstavují nové dodatečné administrativní náklady. Nicméně rozšířený rozsah, který má zahrnovat i procedurální aspekty, může zvýšit náklady a zatížení orgánů veřejné správy. Na druhou stranu by upřednostňovaná možnost měla kladný dopad na jednotný trh v oblasti odborných služeb a pomůže jednotným způsobem předcházet nepřiměřeným regulačním překážkám ve všech oblastech činnosti. Předpokládá se, že přispěje k sociální a ekonomické integraci zejména u mladých kvalifikovaných pracovníků.

Jaký bude dopad na podniky, včetně malých a středních podniků a mikropodniků?

Zvolená možnost nezakládá žádnou povinnost pro odborníky a podniky. Zamezení zbytečné zátěži by jim naopak mělo prospět.

Očekávají se významné dopady na vnitrostátní rozpočty a správní orgány? 

Dojde k omezenému zvýšení administrativních nákladů pro vnitrostátní správní orgány i Komisi, ale očekává se, že tento dopad bude do značné míry kompenzován nižšími náklady na řešení sporů v souvislosti s řízeními kvůli nedodržení zásady proporcionality.

Očekávají se jiné významné dopady? 

Žádné jiné významné dopady se neočekávají. Základní práva jsou plně respektována.

D. Návazná opatření

Kdy bude tato politika přezkoumána?

Komise by pravidelně podávala zprávy o provádění testu na vnitrostátní úrovni a vyhodnocení by se uskutečnilo do pěti let od přijetí.